1997 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасы Энергетика және табиғи ресурстар вице-министрінің және 1997 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі бекіткен "Келісімшарттық аумақты геологиялық зерттеу және геологиялық ақпараттарды иелікке алу үшін мемлекет шеккен тарихи шығындар айқындау және өтеу тәртібі туралы" ереженің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2013 жылғы 3 шілдедегі № 206 және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 3 шілдедегі № 308 бірлескен бұйрығы

      «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңы 21-1-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. 1997 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасы Энергетика және табиғи ресурстар вице-министрінің және 1997 жылғы 18 тамыздағы Қазақстан Республикасы Қаржы вице-министрі бекіткен «Келісімшарттық аумақты геологиялық зерттеу және геологиялық ақпараттарды иелікке алу үшін мемлекет шеккен тарихи шығындар айқындау және өтеу тәртібі туралы» ереженің (Нормативтік-құқықтық актілерді тіркеудің мемлекеттік тізілімінде № 526 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.
      2. Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті осы бұйрықтың көшірмесін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне және ресми баспа басылымдарына бір апта мерзім ішінде жіберсін.
      3. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы               Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары -     Қаржы министрі
Қазақстан Республикасының
Индустрия және жаңа технологиялар
министрі
____________ Ә.Исекешев              ________________ В.Жәмішев

О признании утратившим силу Положения "О порядке определения и возмещения исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение Контрактной территории, и порядке приобретения геологической информации" утвержденного вице-министром энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года и вице-министром финансов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года

Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 3 июля 2013 года № 206 и Министра финансов Республики Казахстан 3 июля 2013 года № 308

      В соответствии с пунктом 2 статьи 21-1 Закона Республики Казахстан от 24 марта 1998 года «О нормативных правовых актах» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Признать утратившим силу Положение «О порядке определения и возмещения исторических затрат, понесенных государством на геологическое изучение Контрактной территории, и порядке приобретения геологической информации» утвержденное вице-министром энергетики и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года и вице-министром финансов Республики Казахстан от 18 августа 1997 года (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 526 от 29 июня 1998 года).
      2. Комитету геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в недельный срок направить копию настоящего приказа в Министерство юстиции Республики Казахстан и официальные печатные издания.
      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

      Заместитель Премьер-Министра          Министр финансов
      Республики Казахстан – Министр        Республики Казахстан
      индустрии и новых технологий
      Республики Казахстан
      ____________А. Исекешев               ____________ Б. Жамишев