2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламалардың паспорттарын бекiту туралы (Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 29 желтоқсан N 1429

      РҚАО-ның ескертуі: P021429 қаулысын қараңыз.

      "Бюджет жүйесi туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525-қосымшаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң 2003 жылға арналған республикалық бюджеттiк бағдарламаларының паспорттары бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
497-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 001 "Әкiмшiлiк шығындар"
республикалық бюджеттік бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 310064 мың теңге (үш жүз он миллион алпыс төрт мың теңге). <*>
      Ескерту. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнің "Қазақстан Республикасы органдарының мемлекеттiк бюджет есебiнен ұсталынатын органдары қызметкерлерiнің жалақысын төлеудiң бiрыңғай жүйесi туралы" 2001 жылғы 25 наурыздағы N 575 Жарлығы ; "Штат санының лимиттерін бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 1 сәуiрдегi N 314 қаулысы . <*>
      Ескерту. 2-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: жүктелген функцияларды барынша тиiмдi орындауға қол жеткiзу үшiн Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің орталық аппаратының және оның аумақтық бөлiмшелердiң қызметін қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнің орталық аппаратын, ведомстваларын және олардың аумақтық бөлiмшелерiн ұстау.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын  |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске   |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |   асыру жөніндегі    |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|       шаралар        |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
1.  001         Әкімшілік
                шығындар
2.       001    Орталық     328 бiрлiк санындағы  Жыл   Қазақстан
                органның    штат саны лимитiнің   бойы  Республика.
                аппараты    шегiнде бекiтiлген          сының
                            Энергетика және ми.         Энергетика
                            нералдық ресурстар          және
                            министрлiгiнің, Атом        минералдық
                            энергетикасы жөнiндегi      ресурстар
                            комитетінің, Геология       министрлігі
                            және жер қойнауын
                            қорғау комитетiнің
                            орталық аппаратын
                            ұстау <*>

3.       002    Аумақтық    272 бiрлiк санындағы  Жыл
                органдар.   штат саны лимитiнің   бойы
                дың аппа.   шегiнде бекiтiлген
                раттары     аумақтық органдарды
                            ұстау.
___________________________________________________________________
      Ескерту. 6-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.01.07. N 150г қаулысымен .

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:           Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiне жүктелген функцияларды сапалы және дер кезiнде орындау.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
498-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 010 "Кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 1193 мың (бiр миллион жүз тоқсан үш мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Мемлекеттiк қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шiлдедегi Заңының 8-бабы ; "Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң мәселелерi" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 25 қаңтардағы N 133 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметкерлердің өз қызметтiк мiндеттерiн тиiмдi атқарулары және кәсiби шеберлiктерiн жетiлдiру үшiн олардың кәсiби қызмет саласындағы бiлiм беру бағдарламалары бойынша теориялық және практикалық бiлімдерін, икемдiлiктерi мен бейiмдiлiктерiн жаңарту.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: мемлекеттік қызметкерлердiң мамандық бiлiктiлiгiн арттыру.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегі iс-шаралар жоспары:
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын  |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске   |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |   асыру жөніндегі    |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|       шаралар        |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
    010         Кадрлар.                          Жыл   Қазақстан
                дың білік.                        бойы  Республика.
                тiлiгiн                                 сының
                арттыру                                 Энергетика
                және                                    және мине.
                оларды                                  ралдық
                қайта                                   ресурстар
                даярлау                                 министрлігі

         005    Мемлекет.   Мемлекеттiк қызметкер.
                тiк қыз.    лердің бiлiктiлiгiн
                меткерлер.  арттырудың бекiтiлген
                дің бiлiк.  жоспарына сәйкес,
                тiлiгiн     соның iшінде мемлекет.
                арттыру.    тiк тiлге оқытуға
                            мемлекеттiк қызметкер.
                            лердiң бiлiктiлiгiн
                            арттыру жөнiндегi
                            қызмет көрсетулердi
                            сатып алу. Бiлiктiлiк.
                            тi арттыру курстары.
                            нан өтетiн мемлекет.
                            тiк қызметкерлердiң
                            орташа жылдық саны -
                            89.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: қазiргi экономикалық жағдайларға және мемлекеттің ресурстық мүмкiндiктерiне сәйкес кәсiпқой мемлекеттiк қызмет талаптарына жауап беретiн мемлекеттiк қызметкерлердi сапалы оқытудың сындарлы жүйесiн қалыптастыру және дамыту жолымен мемлекеттік қызметкерлердің кәсiби деңгейiн арттыру.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
499-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 030 "Энергетика және мұнай өндiрiсi саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 5000 мың (бec миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 9 шiлдедегi Заңының 3-бабы ; Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстанды 2030 жылға дейiнгi дамыту стратегиясын iске асыру шаралары туралы" 1998 жылғы 28 қаңтардағы N 3834 Жарлығы ; Қазақстан Республикасы Президентінің "Мұнай туралы" 1995 жылғы 28 маусымдағы N 2350 заң күші бар Жарлығы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ бен газ конденсатын өндiру процестерiнің қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; бiрқатар ингибиторлардың көмегiмен металдарды жалпы таттанудан тиiмдi қорғауды қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттік бағдарламаның мiндеттерi: көмiрсутегi коррозиясының ингибиторларын алу химиялық реагенттерге сынақтар жүргізу мен оларды пайдалану әдiстемесiн жасау және Ембi аймағының кен орындарын ашқанға дейiнгi жобаларды физика-химиялық қамтамасыз ету.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын  |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске   |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |   асыру жөніндегі    |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|       шаралар        |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
1.  030         Энергетика  Екi ғылыми-зерттеу    Жыл   Қазақстан
                және мұнай  жұмыстарын әзiрлеудi  бойы  Республика.
                өндiрiсi    аяқтау:                     сының
                саласын.    1) Күкіртсутегі корро.      Энергетика
                дағы қол.   зиясының ингибиторла.       және
                данбалы     рын әзірлеу, алу,           минералдық
                ғылыми      тәжірибелік лекті           ресурстар
                зерттеу.    жасау, сынау.               министрлігі
                лер         2) Ембi аймағы кен
                            орындарын ашу алдын.
                            дағы жобаларды
                            физика-химиялық
                            қамтамасыз ету.

2.       034    Мұнай-газ
                кешенi мен
                мұнай-
                химиясын
                дамыту
                жөнiндегi
                қолданбалы
                ғылыми
                зерттеулер
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: екi ғылыми-зерттеушiлiк жұмысты орындау.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
500-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 032 "Қарағанды көмiр бассейнінің шахталарын жабу" республикалық бюджеттiк бағдарламаның ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 533499 мың (бec жүз отыз үш миллион төрт жүз тоқсан тоғыз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: "Қарағандыкөмiр" мемлекеттік холдингтiк компанияның құрылымын қайта ұйымдастыру мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1995 жылғы 1 қарашадағы N 1415 қаулысы ; "Қарағанды көмiр бассейнiнiң тиiмсiз шахталарын одан әрi жабу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнің 1999 жылғы 29 қыркүйектегi N 1479 қаулысы ;
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын жабу.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қарағанды көмiр бассейнiнiң шахталарын тарату жөнiндегi техникалық iс-шараларды орындау.
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.| Бағдарламаны (шағын  |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | бағдарламаны) іске   |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |   асыру жөніндегі    |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|      іс-шаралар      |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
    032         Қарағанды   1. N 1 "Арман" ЖШС    Жыл    Қазақстан
                көмір       1) күндiзгi үстiңгi   бойы   Республика.
                бассейні.   қабатқа шығуға бола.  (2004  сының
                нің шахта.  тын тау-кен өндiрме.  жылға  Энергетика
                ларын       лерiнің үстiне жабын. өтпелі және
                жабу        дар орналастыру;      кезең. минералдық
                            2) ұңғымаларды жою.   дер)   ресурстар
                            3) бұзылған жерлердi         министрлігі
                            шұрайландыру.
                            2. N 1 "Қарағанды.    Жыл
                            көмiр" АҮАҚ           бойы
                            1) оқшаулағыш         (2004 жылға
                            бөгет салу.           өтпелі
                            2) күндiзгi үстiңгi   кезең.
                            қабатқа шығуға        дер)
                            болатын тау-кен
                            өндiрмелерінің үстi.
                            не жабындар
                            орналастыру.
                            3) жабдықтарды
                            демонтаждау.
                            4) жер бетiндегi
                            ғимараттармен
                            құрылмаларды бұзу.
                            5) бұзылған жерлердi
                            шұрайландыру
                            3. N 2 "Қарағанды.    2003
                            көмiр" АYАҚ           жыл
                            1) оқшаулағыш бөгет   бойына
                            салу                  (2004
                            2) күндiзгi үстiңгi   жылға
                            қабатқа шығуға бола.  өтпелі
                            тын тау-кен өндiрме.  кезең.
                            лерінің үстiне        дер)
                            жабындар орналастыру.
                            3) бұзылған жерлердi
                            шұрайландыру
                            4. N 3 "Қарағанды.    2003
                            көмiр" АҮАҚ           жыл
                            1) оқшаулағыш бөгет   бойына
                            салу.                 (2004
                            2) күндiзгi үстiңгi   жылға
                            қабатқа шығуға бола.  өтпелі
                            тын тау-кен өндiрме.  кезең.
                            лерiнің үстiне        дер)
                            жабындар орналастыру.
                            3) жабдықтарды
                            демонтаждау.
                            4) ұңғымаларды жою.
                            5) жер бетiндегi
                            ғимараттар мен
                            құрылмаларды бұзу.
                            6) бұзылған жерлердi
                            шұрайландыру
                            5. "Абай көмiр LTD"   Жыл
                            ЖШС                   бойы
                            1) күндiзгi үстіңгі   (2004
                            қабатқа шығуға        жылға
                            болатын тау-кен       өтпелі
                            өндiрмелерiнiң        кезең.
                            үстiне жабындар       дер)
                            орналастыру.
                            2) ұңғыларды жою.
                            3) жер бетіндегi
                            ғимараттар мен
                            құрылмаларды бұзу.
                            4) тау-кен өндiрiм.
                            дерiн өтеу.           Жыл
                            5) бұзылған жерлердi  бойы
                            шұрайландыру          (2004
                            6. "Қарағанды-шахта.  жылға
                            тарату" РМБК          өтпелі
                            пайдалану шығындары   кезең.
                            7."Метан" бағдарлама. дер)
                            сы                    Жыл
                            1) таратылған шахта.  бойы
                            лардан газды шығару
                            тәсілдерi мен құрал.
                            дарын әзiрлеу.
                            2) газдың жиналу
                            және оның дренаждық
                            шахталар арқылы
                            бөліну процестерiн
                            реттеу әдістерiн
                            әзiрлеу.
                            3) жұмыс iстелiнген
                            кеңiстiктерден
                            (ұңғымаларды бұрғы.
                            лау) газ бөлiнiсiне
                            су деңгейiнің әсерiн
                            анықтау мақсатында
                            таратылған шаналарда
                            су жинақталу процесiн
                            зерделеу.
                            4) оқшаулау жұмыста.
                            рының, өтелiнген,
                            өтелінетiн тау-кен
                            өндiрімдерін
                            қойнауқаттарды жер
                            үстiне шығару
                            орындарында оларды
                            ашық тәсiлмен iстеу
                            кезiнде жұмыс iсте.
                            лiнген кеңiстiктен
                            жер үстiне метан
                            эмиссиясын азайту
                            мақсатында техноло.
                            гияларды әзiрлеу.
__________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      1) N 1 "Арман" ЖШС шахтасында тарату жұмыстарын жалғастыру;
      2) "Қарағандыкөмiр" АҮАҚ N 1, 2, 3 шахталарында тарату жұмыстарын жалғастыру;
      3) "Абай Көмiр LTD" ЖШС шахтасында тарату жұмыстарын жүргiзу;
      4) Метан" бағдарламасын орындау: таратылған шахталардан газды шығару тәсiлдерi мен құралдарын әзiрлеу; газдың жиналу және оның дренаждық шахталар арқылы бөлiну процестерiн реттеу әдiстерiн әзiрлеу; жұмыс iстелiнген кеңiстiктерден (ұңғымаларды бұрғылау) газ бөлiнiсiне су деңгейiнің әсерiн анықтау мақсатында таратылған шахталарда су жинақталу процесін зерделеу; оқшаулау жұмыстарының, өтелiнген, өтелiнетiн тау-кен өндiрiмдерiн қойнауқаттарды жер үстiне шығару орындарында оларды ашық тәсiлмен істеу кезiнде жұмыс iстелiнген кеңiстiктен жер үстiне метан эмиссиясын азайту мақсатында технологияларды әзiрлеу.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
501-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 033 "Амангелдi газ кен орындары топтарын игеру" республикалық бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 28000000 мың (екi миллиард сегiз жүз миллион) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік-құқықтық негiзi: "Қазақстанның 2030 жылға дейiнгi даму стратегиясын iске асыру жөнiндегi одан әрi шаралары туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 28 наурыздағы N 827 Жарлығының 6.1-тармағы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: газ қорын анықтау және Амангелдi кен орнын пайдалануға беру арқылы өнеркәсiп кәсiпорындарын және Қазақстан Республикасының оңтүстiк аймағының халқын газбен қамтамасыз ету.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Амангелдi тобының газ кен орнын тәжiрибелiк-өнеркәсіптік игеру.
      6. Бюджеттік бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.|     Бағдарламаны     |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | іске асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |        шаралар       |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|                      |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
1   033         Амангелдi   1. Жобалық жұмыстар,  Жыл   Қазақстан
                газ кен     оның ішінде газды     бойы  Республика.
                орындары    кешенді дайындауды          сының
                топтарын    орнатудың техноло.          Энергетика
                игеру       гиялық жабдықтарын          және
                            жобалау.                    минералдық
                            2. Ұңғымаларды бұрғы.       ресурстар
                            лау және сынау.             министрлігі,
                            3. Магистралды газ          Қызылорда
                            өткiзгiштi салу.            облысының
                            4. Құбыр өнiмдерiн          әкімдігі
                            сатып алу.
                            5. Газды кешендi
                            дайындау мен жинақтау
                            жүйесiн орнатудың
                            құрылыс-монтаж
                            жұмыстары.
                            6. Құрылыс-монтаж
                            жұмыстары және
                            инфрақұрылымдар
                            объектілерiнің
                            жабдықтарын сатып
                            алу.
___________________________________________________________________

      7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:
      1) газды кешендi дайындауды орнатудың технологиялық жабдықтарын жобалау;
      2) екi ұңғыманы бұрғылау және сынау бойынша жұмыс кешенiн аяқтау;
      3) 90 км магистралды газ өткiзгiш құрылысын аяқтау;
      4) Амангелдi газ кен орындары тобын әзiрлеу үшiн жеке инвестицияларды тарту;
      5) жеке инвестицияларды тартумен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес газды кешендi дайындау мен газ жинақтау жүйесiн орнату бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемiн орындау;
      6) жеке инвестицияларды тартумен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес инфрақұрылымдар объектiлерiнің құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемiн орындау.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің         
2002 жылғы 29 желтоқсандағы
N 1429 қаулысына     
502-қосымша       

Қазақстан Республикасының
Энергетика және минералдық
pecуpcтap министрлiгі
Бюджеттiк бағдарламаның әкімгерi

2003 жылға арналған 037 "Уран кеніштерiн консервациялау және жою, техногендiк қалдықтарды көму" республикалық
бюджеттiк бағдарламаның
ПАСПОРТЫ

      1. Құны: 439 200 мың (төрт жүз отыз тоғыз миллион екi жүз мың) теңге.
      2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық базасы: Қазақстан Республикасы Президентінің "Халық денсаулығы" мемлекеттік бағдарламасы туралы" 1998 жылғы 16 қарашадағы N 4153 Жарлығының 1.2-бөлiмi; "Уранкеніштарату" республикалық мемлекеттiк кәсiпорнын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметінің 1998 жылғы 21 желтоқсандағы N 1311 қаулысы ; "Уран өндiрушi кәсіпорындарды консервациялаудың және уран кен орындарын әзiрлеу салдарын жоюдың 2001-2010 жылдарға арналған бағдарламасын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 25 шiлдедегi N 1006 қаулысы .
      3. Бюджеттiк бағдарламаны қаржыландыру көздерi: республикалық бюджет қаражаттары.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: таратылатын уран өндiрушi кәсiпорындар аудандарындағы халық пен қоршаған ортаның радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, пайдаланылған ампульдық иондаушы сәулелену көздерiнен радиациялық сәуле алуды болдырмау.
      5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: уран кенiштерiн консервациялау және жою, бағдарлама аумағын белгiлеу және кенiштердiң өнеркәсiптiк алаңдарында орналасқан техногендiк уран қалдықтарын көму, өңделген ампульдық иондаушы сәулелену көздерiн көму.
      6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралардың жоспары:
___________________________________________________________________
Р/|Бағдар.|Шағын|Бағдарла.|     Бағдарламаны     |Іске |  Жауапты
с |ламаның|бағ. |малардың | іске асыру жөніндегі |асыру|орындаушылар
N | коды  |дар. |(шағын   |        шаралар       |мер. |
  |       |лама.|бағдарла.|                      |зім. |
  |       |ның  |малардың)|                      |дері |
  |       |коды | атауы   |                      |     |
___________________________________________________________________
1 |   2   |  3  |    4    |          5           |  6  |     7
___________________________________________________________________
    037         Уран кенiш. Іс-шараларды орындау  Жыл   Қазақстан
                терiн кон.  бойынша қызмет көр.   бойы  Республика.
                сервациялау сетулердің төлемі:          сының
                мен тарату,                             Энергетика
                техногендік                             және
                қалдықтарды                             минералдық
                көму                                    ресурстар
                                                        министрлігі
                            1. N 4 Кен басқарма.  Жыл
                            сының 1 және N 2      бойы
                            кенiштерiн таратуды
                            аяқтау (Есiл кен
                            орны)
                            2. Қосашы кен орнын   Жыл
                            консервациялауды      бойы
                            аяқтау
                            3. Восточный кенiшiн  Жыл
                            тарату (жұмысты       бойы
                            жалғастыру)
                            4. N 3 Кен басқарма.  Жыл
                            сының N 8 кенiшiн     бойы
                            консервациялау
                            (Заозерное кен орны
                             - жұмысты бастау)
                            5. N 3 Кен басқарма.  Жыл
                            сының N 9 кенішінің   бойы
                            тарату (Тастыкөл
                            кен орны - жұмысты
                            бастау)
                            6. Мемлекеттiк сарап.
                            тама өткiзумен Қордай
                            кенішiнің өнеркәсiп
                            алаңдарын шұрайлан.
                            дыруды жобалауға
                            арналған жұмыс
                            жобасын дайындау.
___________________________________________________________________

      7.Бюджеттiк бағдарламаны орындаудан күтiлетiн нәтижелер:
      1) N 4 кен басқармасының N 1 және N 2 кенiштерiн таратуды аяқтау: бұрынғы геологиялық-барлау кәсіпорнының аумағы шұрайландырылатын болады; бос жыныстардың үйiндiлерiн шұрайландыру аяқталатын болады; объект консервацияланатын және Ведомствоаралық комиссияға берілетiн болады;
      2) Қосащы кен орнын консервациялауды аяқтау: N 3 шахтаның өнеркәсіп алаңдары залалсыздандырылатын, N 1 және N 2