Әкімшілік құқық бұзушылық туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы N 155 Кодексі. Күші жойылды - ҚР 05.07.2014 № 235-V Кодексімен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі)

Мазмұны

      Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР 2011.07.22 № 478-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-бөлiм. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР
1-бап.   Қазақтан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдары
2-бап.   Әкiмшiлiк жауаптылықтың негiзi
3-бап.   Бұзылғаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылық көзделетiн ережелердi жергiлiктi өкiлдi органдардың белгiлеуi жөнiндегi өкiлеттiгi
4-бап.   Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдарының кеңiстiк жағынан қолданылуы
5-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылық туралы заңдардың уақыт жағынан қолданылуы
6-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңның керi күшi

2-тарау. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫҢ МIНДЕТТЕРI МЕН ПРИНЦИПТЕРI
7-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдардың мiндеттерi
8-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы заңдар принциптерiнiң маңызы
9-бап.   Заңдылық
10-бап.  Сот құзыретiнiң ерекшелiгi
11-бап.  Адамдардың заң алдында теңдiгi
12-бап.  Кiнәсiздiк презумпциясы
13-бап.  Кiнә принципi
14-бап.  Қайтадан әкiмшiлiк жауаптылыққа тартуға жол берiлмеушiлiк
15-бап.  Iзгiлiк принципi
16-бап.  Жеке басқа қол сұқпаушылық
17-бап.  Жеке бастың ар-ожданы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу
18-бап.  Жеке өмiрге қол сұқпаушылық
19-бап.  Меншiкке қол сұқпаушылық
20-бап.  Судьялардың тәуелсiздiгi
21-бап.  Iс жүргiзу тiлi
22-бап.  Куә айғақтарын беру мiндетiнен босату
23-бап.  Бiлiктi заң көмегiн алуға құқықтарды қамтамасыз ету
24-бап.  Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң жариялылығы
25-бап.  Iс жүргiзу барысында қауiпсiздiктi қамтамасыз ету
26-бап.  Iс жүргiзу iс-әрекеттерi мен шешiмдерiне шағымдану бостандығы
27-бап.  Адамның құқықтарын, бостандықтарын және заңды мүдделерiн сот арқылы қорғау

2-бөлiм. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚ

ЖАЛПЫ БӨЛIМ
3-тарау.  ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
28-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық
29-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты қасақана жасау
30-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты абайсызда жасау

4-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚ
31-бап.   Әкiмшiлiк жауаптылықта болуға тиiс тұлғалар
32-бап.   Жеке адамның әкiмшiлiк жауаптылығы туындайтын жасы
33-бап.   Ақыл-естiң кемдiгi
34-бап.   Лауазымды адамдардың және басқару функциясын орындайтын өзге де тұлғалардың, дара кәсiпкерлердiң, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылары мен адвокаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
34-1-бап. Құқық бұзушылықты арнайы техникалық құралдар тiркеген кездегi әкiмшiлiк жауаптылықтың ерекшелiктерi
35-бап.   Тәртiптiк жарғылардың не арнайы ережелердiң күшi қолданылатын әскери қызметшiнiң, прокурордың және өзге де адамдардың әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн әкiмшiлiк жауаптылығы
36-бап.   Заңды тұлғалардың әкiмшiлiк жауаптылығы
37-бап.   Шетелдiктердiң, шетелдiк заңды тұлғалардың және азаматтығы жоқ адамдардың әкiмшiлiк жауаптылығы

5-тарауӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТЫ БОЛДЫРМАЙТЫН МӘН-ЖАЙЛАР
38-бап.   Қажеттi қорғану
39-бап.   Қол сұғушылық жасаған адамды ұстау
40-бап.   Аса қажеттiлiк
41-бап.   Негiздi тәуекел
42-бап.   Күштеп немесе санаға әсер етiп мәжбүрлеу
43-бап.   Бұйрықты немесе өкiмдi орындау

6-тарауӘКIМШIЛIК ЖАЗА ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫ
44-бап.   Әкiмшiлiк жаза ұғымы және мақсаттары
45-бап.   Әкiмшiлiк жазалардың түрлерi
46-бап.   Негiзгi және қосымша әкiмшiлiк жазалау шаралары
47-бап.   Ескерту
48-бап.   Әкiмшiлiк айыппұл
49-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алып қою
50-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау құралы не нысанасы болған затты, сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған мүлiктi тәркiлеу
51-бап.   Арнаулы құқықтан айыру
52-бап.   Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiктен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне не белгiлi бiр iс-әрекеттер жасауға оның қолданылуын (оны) тоқтата тұру, оның iшiнде тiзiлiмнен алып тастау
53-бап.   Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн немесе қызметiнiң жекелеген түрлерiн тоқтата тұру не оған тыйым салу
54-бап.   Заңсыз салып жатқан немесе салынған құрылысты мәжбүрлеп бұзып тастау
55-бап.   Әкiмшiлiк қамауға алу
56-бап.   Шетелдiктердi немесе азаматтығы жоқ адамдарды Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен кетiру
57-бап.   Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары
58-бап.   Жол жүрiсi ережелерiн бiлуiн тексеру
59-бап.   Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған маскүнемдiкпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
59-1-бап. Құқық бұзушының мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу

7-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ҚОЛДАНУ
60-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жаза қолданудың жалпы ережелерi
61-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты жеңiлдететiн мән-жайлар
62-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар
63-бап. Бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған кезде әкiмшiлiк жазалар қолдану
64-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықтан келтiрiлген зиянды өтеу
65-бап. Әкiмшiлiк жаза мерзiмдерiн есептеу
66-бап. Адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм

8-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ЖАЗАДАН БОСАТУ
67-бап. Iс-әрекетiмен өкiнгендiгiн бiлдiруiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
68-бап. Құқық бұзушылық елеусiз болған жағдайда әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
69-бап. Ескiру мерзiмiнiң өтуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
70-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан рақымшылық жасау актiсi негiзiнде босату
71-бап. Жағдайдың өзгеруiне, науқастануға байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату
71-1-бап. Тараптардың бiтiмгершiлiкке келуiне байланысты әкiмшiлiк жауаптылықтан босату

9-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҒЫ
72-бап. Кәмелетке толмағандардың әкiмшiлiк жауаптылығы
73-бап. Кәмелетке толмағандарға әкiмшiлiк жазалар қолданудың ерекшелiктерi
74-бап. Кәмелетке толмаған адамға әкiмшiлiк жаза қолдану
75-бап. Кәмелетке толмағандарды әкiмшiлiк жауаптылықтан және әкiмшiлiк жазадан босату
76-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шаралары
77-бап. Тәрбиелiк ықпал ету шараларының мазмұны
78-бап. Ескiру мерзiмдерi
79-бап. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға ұшырады деп есептелетiн мерзiм

ЕРЕКШЕ БӨЛIМ
9-1-тарау. Жеке адамға қол сұғатын және отбасы-тұрмыстық қатынастар саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар
79-1-бап. Ұрып-соғу
79-2-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
79-3-бап. Денсаулыққа зиян келтiру
79-4-бап. Соз ауруын жұқтыру
79-5-бап. Отбасы-тұрмыстық қатынастар аясындағы құқыққа қарсы әрекеттер
79-6-бап. Еңбекке жарамсыз жұбайын (зайыбын) күтіп-бағудан жалтару

10-тарау. ЖЕКЕ АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
80-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға кедергi келтiру
81-бап. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық
82-бап. Жеке тұлғалардың тiл таңдау құқықтарын шектеу
83-бап. Еркiн жүрiп-тұру және тұрғылықты жер таңдау құқығын шектеу
83-1-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қызметiне кедергi жасау
84-бап. Жеке тұлғаға ақпарат беруден бас тарту, сол сияқты ақпараттық ресурстарға қол жеткiзу құқығын заңсыз шектеу
84-1-бап. Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасын бұзу
85-бап. Медициналық көмек көрсету тәртiбiн, стандарттарын сақтамау және оны сапасыз көрсету
85-1-бап. Медицина қызметкерiнiң еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы беру тәртiбiн бұзуы
85-2-бап. Медицина қызметкерiнiң рецепттер жазу және дәрiлiк заттарды өткiзу ережелерiн бұзуы
85-3-бап. Дәрiгерлiк құпияны жария ету
86-бап. Қылмыс жасады деген кiнәлiлiк туралы мәлiметтердi тарату
86-1-бап. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен адамның жеке өмiрi туралы мәлiметтердi жария ету
86-2-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының алдын ала болу барысында адамның жеке өмірі туралы өздеріне белгілі болған мәліметтерді жария етуі
87-бап. Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасын бұзу
87-1-бап. Мүгедектердi әлеуметтiк қорғау туралы заңнаманы бұзу
87-2-бап. Қазақстан Республикасының арнаулы әлеуметтiк қызметтер туралы заңнамасын бұзу
87-3-бап. Қызметкерлер өкiлдерiнiң заңды қызметiне кедергi келтiру
87-4-бап. Еңбектi қорғау қағидаларын бұзу
87-5-бап. Медиацияға қатысушылардың медиацияны жүргізу барысында белгілі болған мәліметтерді жария етуі
88-бап. Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңдарын бұзу
88-1-бап. Мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы Қазақстан Республикасының заңдарын бұзу
89-бап. Еңбек қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мен еңбектi қорғау ережелерiн бұзу
90-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жөнiндегi келiссөздерге қатысудан жалтару
91-бап. Ұжымдық шарт, келiсiм жасасудан негiзсiз бас тарту
92-бап. Ұжымдық шартты, келiсiмдi орындамау немесе бұзу
93-бап. Ұжымдық келiссөздер жүргiзуге және ұжымдық шарттардың, келiсiмдердiң орындалуын бақылауды жүзеге асыруға қажеттi ақпарат бермеу
94-бап. Халықты жұмыспен қамту туралы заңдарды бұзу
95-бап. Мемлекеттiк қызметке қол жеткiзуге тең құқықты iске асыруға кедергi келтiру
96-бап. Жеке немесе заңды тұлғаның берген шағымын оған зиянды болатындай етiп бағыттау
97-бап. Ереуiлге қатысуға немесе оған қатысудан бас тартуға мәжбүрлеу

11-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
98-бап. Лауазымды адамдардың сайлау комиссиясына (референдум комиссиясына) қажеттi мәлiметтер мен материалдарды табыс етпеуi немесе комиссияның шешiмiн орындамауы
99-бап. Үгiтке тыйым салынған кезеңде оны жүргiзу
99-1-бап. Сайлау алдындағы үгiт жүргiзу құқығына кедергi келтiру
100-бап. Кандидаттар, саяси партиялар туралы көрiнеу жалған мәлiметтер тарату
101-бап. Сайлау комиссиясы (референдум комиссиясы) мүшесiнiң, сенiм бiлдiрiлген адамның және байқаушының құқықтарын бұзу
102-бап. Азаматтардың сайлаушылар тiзiмiмен танысу құқығын бұзу
102-1-бап. Сайлаушылар туралы дәйектемесiз деректер, сондай-ақ сайлаушылардың дәйектемесiз тiзiмдерiн беру
102-2-бап. Тең сайлау құқығы туралы талапты бұзу
102-3-бап. Шетелдiктердiң, азаматтығы жоқ адамдардың, шетелдiк заңды тұлғалардың және халықаралық ұйымдардың кандидаттарды, партиялық тiзiмдерiн ұсынған саяси партияларды ұсынуға және сайлауға, сайлауда белгiлi бiр нәтижеге қол жеткiзуге кедергi болатын және (немесе) ықпал ететiн қызметтi жүзеге асыруы
103-бап. Азаматтарға басқа адамдар үшiн дауыс беруге мүмкiндiк жасау мақсатында сайлау бюллетеньдерiн (дауыс беруге арналған бюллетеньдердi) беру
104-бап. Жұмыс берушiнiң сайлауға (республикалық референдумға) қатысу үшiн демалыс беруден бас тартуы
105-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау алдында үгiт жүргiзу шарттарын бұзу
106-бап. Бүркеншiк үгiт материалдарын әзiрлеу немесе тарату
107-бап. Үгiт материалдарын қасақана жою, бүлдiру
108-бап. Сайлауды (республикалық референдумды) әзiрлеу мен өткiзуге қаражат жұмсау туралы есептердi бермеу немесе жарияламау
108-1-бап. Сайлау қорларынан бөлек, сайлау науқанын қаржыландыру немесе оған өзге де материалдық көмек көрсету
109-бап. Сайланбалы мемлекеттiк қызметке кандидаттың не саяси партияның шет мемлекеттерден, ұйымдардан, азаматтардан және азаматтығы жоқ адамдардан қайырмалдықтар алуы
109-1-бап. Жеке және заңды тұлғалардың кандидаттарға, саяси партияларға олардың жазбаша келiсiмiнсiз қызмет көрсетуi
110-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы немесе сайлау нәтижелерi туралы мәлiметтердi табыс етпеу не жарияламау
110-1-бап. Сайлауға байланысты қоғамдық пiкiрге сұрау салу iсiн жүргiзу шарттарын бұзу

12-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҒЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
111-бап. Ата-аналардың немесе басқа да заңды өкілдерінің балаларды тәрбиелеу жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
111-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға тарту
111-2-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің тұрғын үйге мұқтаж жетім балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды есепке қою жөніндегі міндеттерді орындамауы
111-3-бап. Жергілікті атқарушы органдардың лауазымды адамдарының және (немесе) баланың заңды өкілдерінің жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы
112-бап. Кәмелетке толмаған адамды мас болу күйiне дейiн жеткiзу
112-1-бап. Кәмелетке толмағандардың түнгi уақытта ойын-сауық мекемелерiнде болуына жол беру
113-бап. 2009 жылғы 16 шілдедегі № 186-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
114-бап. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату және олардың сатуы
115-бап. Кәмелетке толмағандарды эротикалық мазмұндағы өнiмдi әзiрлеуге тарту
115-1-бап. Кәмелетке толмағандарға эротикалық мазмұндағы заттар мен материалдарды сату
116-бап. Асырап алуға, қорғаншылыққа (қамқоршылыққа), жеке тұлғалардың отбасына тәрбиелеуге берудi қажет ететiн кәмелетке толмағандар туралы мәлiметтердi табыс ету тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу бұзу
117-бап. Бала асырап алу жөнiндегi заңсыз қызмет

13-тарау. МЕНШIККЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
118-бап. Жерге мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
119-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
120-бап. Жерге орналастыру құжаттамасын бекiтудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
121-бап. Арнаулы белгiлердi жою
122-бап. Жер қойнауына мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
123-бап. Кен орны учаскелерiн iрiктеп өңдеу
124-бап. Суға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
125-бап. Орманға мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
126-бап. Жануарлар мен өсiмдiктер дүниесiне мемлекеттiк меншiк құқығын бұзу
127-бап. Энергияны немесе суды заңсыз қосу, пайдалану
128-бап. Өнертабыстарға, пайдалы модельдерге, өнеркәсiптiк үлгiлерге, селекциялық жетiстiктерге, интегралдық микросхемалар топологияларына құқықтарды бұзу
129-бап. Авторлық және (немесе) сабақтас құқықтарды бұзу
130-бап. Тарих пен мәдениет ескерткiштерiнiң сақталуына қатер төндiретiн жобалау, iздестiру, құрылыс, мелиорация жұмыстарын және басқа да жұмыс түрлерiн жүргiзу
131-бап. Егiстiктер мен екпелердi басып өту
131-1-бап. Егістіктерді, шөмелелерді таптау, ауыл шаруашылығы дақылдарының алқапта жиналған астығын бүлдіру немесе жою, екпелерді зақымдау
132-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
133-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
134-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
134-1-бап. Мемлекеттiк заттай гранттарды қайтару мерзiмдерiн бұзу
135-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
135-1-бап. Меншік нысанына қарамастан, террористік тұрғыдан осал объект басшысының немесе өзге лауазымды адамының өзiне сенiп тапсырылған объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету және қауіпсіздігінің тиісті деңгейін сақтау жөніндегі міндеттерді орындамауы және (немесе) тиісінше орындамауы
136-бап. Бөтен бiреудiң мүлкiн ұсақ-түйектеп ұрлау
136-1-бап. Алдау немесе сенiмге қиянат жасау жолымен мүлiктiк залал келтiру
136-2-бап. Бөтен біреудің мүлкiн абайсызда жою немесе бүлдiру
136-3-бап. Қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін жарнамалау

14-тарау. КӘСIПКЕРЛIК ҚЫЗМЕТ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
137-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
138-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
139-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
140-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерге әкету немесе жiберу ережелерiн бұзу
141-бап. Шикiзатты, азық-түлiк және өнеркәсiп тауарларын Қазақстан Республикасының шегiнен тысқары жiберу үшiн қабылдау тәртiбiн бұзу
141-1-бап. Мұнайды және мұнай өнімдерін заңсыз тасымалдау, иелену, өткізу, сақтау, сондай-ақ мұнайды өңдеу
142-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
143-бап. Заңсыз кәсіпкерлік
143-1-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға тыйым салу белгіленген адамның осындай қызметпен айналысуы
143-2-бап. Заңсыз банктік қызмет
144-бап. Кино- және бейнешығармаларды көпшiлiкке көрсету ережелерiн бұзу
144-1-бап. Көрiнеу жалған жарнама
145-бап. Бөтен тауар таңбасын, қызмет көрсету таңбасын, тауар шығарылған жердiң атауын немесе фирмалық атауды заңсыз пайдалану
146-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
146-1-бап. Кредиторлық берешектi өтеуден әдейi жалтару
147-бап. Монополистік қызмет
147-1-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк монополия туралы заңнамасын бұзу
147-2-бап. Нарық субъектiлерiнiң экономикалық шоғырлану кезiндегі заңсыз iс-әрекеттерi
147-3-бап. Монополияға қарсы органның нұсқамаларын орындамау. Ақпарат беру жөнiндегi мiндеттемелердi бұзу және үй-жай мен аумаққа кiруге кедергi жасау
147-4-бап. Мемлекеттiк, жергілікті атқарушы органдардың бәсекеге қарсы iс-әрекетi, жосықсыз бәсеке
147-5-бап. Қазақстан Республикасының табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңнамасын бұзу
147-6-бап. Электр энергиясын өткізу (сату) тәртібін бұзу
147-7-бап. Реттелетін нарық субъектілерінің міндеттерді бұзуы
147-8-бап. Реттелетін нарық субъектісінің баға белгілеу тәртібін сақтамауы
147-9-бап. Энергия өндіруші ұйымның инвестициялық бағдарламаны орындамауы
147-10-бап. Қазақстан Республикасының биоотын өндірісін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу
147-11-бап. Қазақстан Республикасының газ және газбен жабдықтау туралы заңнамасының талаптарын бұзу
147-12-бап. Бағаларына мемлекеттік реттеу белгіленген мұнай өнімдерін, тауарлық және сұйытылған мұнай газын өткізудің шекті бағаларын асырып жіберу
147-13-бап. Қазақстан Республикасының электр энергетикасы туралы заңнамасын бұзу
148-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
149-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
150-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
151-бап. Лауазымды адамдардың кәсiпкерлiк қызметке заңсыз араласуы
151-1-бап. Кәсіпқой спорт жарыстарының және коммерциялық ойын-сауық конкурстарының қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып алу
152-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
153-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу тәртібін бұзу
154-бап. Жалған кәсiпкерлiк
154-1-бап. Жеке кәсіпкерлік субъектісінің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру ниетінсіз мәміле (мәмілелер) жасасуы
155-бап. Оңалту және банкроттық кезіндегі заңсыз әрекеттер
155-1-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын уақытша басқарушының бұзуы
155-2-бап. Көпшiлiк сауда-саттықтар, аукциондар мен конкурстар өткiзудiң белгiленген тәртiбiн қасақана бұзу
155-3-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын банкроттықты басқарушының бұзуы
155-4-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын уақытша әкімшінің бұзуы
155-5-бап. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасын оңалтуды басқарушының бұзуы
156-бап. Әдейi банкроттық
157-бап. Жалған банкроттық
157-1-бап. Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасын бұзу
158-бап. Коммерциялық құпияны, банк құпиясын, кредиттік бюроның кредиттік тарих деректері базасынан алынған кредиттік есептердің мәліметтерін немесе ақпаратты сақтау мiндеттерiн бұзу
158-1-бап. Сақтандыру құпиясын сақтау мiндетiн бұзу
158-2-бап. Зейнетақы жинақтарының құпиясын сақтау міндетін бұзу
158-3-бап. Қазақстан Республикасының туристік қызмет туралы заңнамасын бұзу
158-4 бап. Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты ұсынбау немесе уақтылы ұсынбау
158-5-бап. Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi мен мерзімдерін бұзу

15-тарау. САУДА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
159-бап. Тұтынушыларды алдау
160-бап. Қару-жарақ пен оқ-дәрi сату тәртiбiн бұзу
161-бап. Қазақстан Республикасының сауда қызметiн реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
161-1-бап. Төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдердi қабылдаудан бас тарту
161-2-бап. Дара кәсіпкерде немесе заңды тұлғада төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді жүзеге асыруға арналған жабдықтың (қондырғының) болмауы
162-бап. Тауарлармен немесе өзге де заттармен заңсыз сауда жасау
163-бап. Қазақстан Республикасының этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы заңнамасын бұзу
163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
163-2-бап. Заңнаманың темекі және темекі бұйымдары туралы ақпарат жөніндегі талаптарын бұзу
163-3-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының темекі және темекі бұйымдарын сату жөніндегі, сондай-ақ темекі бұйымдарын имитациялайтын тауарларды өндіру, сату және тарату жөніндегі талаптарын бұзу
163-4-бап. Қазақстан Республикасы заңнамасының алкоголь өнімін бөлшек саудада өткізу жөніндегі талаптарын бұзу
163-5-бап. Тауарлардың сауда желілеріне немесе ірі сауда объектілеріне жетуін шектеу
163-6-бап. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына рұқсат етілген шекті бөлшек сауда бағаларының мөлшерден асуы
164-бап. Тауарларды құжаттарсыз сату
165-бап. Белгiленбеген орындарда сауда жасау
166-бап. Байланысты гранттар қаражатының түсiмдерiн қоспағанда, бюджетке төленетiн салықтық емес төлемдердi және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерді толық және уақтылы төлемеу
166-1-бап. Ұлттық валюта банкноттары мен монеталарын қабылдаудан бас тарту
167-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзу
167-1-бап. Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңдарының талаптарын бұзу
167-2-бап. Қазақстан Республикасының концессиялар туралы заңнамасын бұзу
168-бап. Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды ұсынбай валюталық операциялар бойынша ақша төлемдерін және аударымдарын жүргізу
168-1-бап. Қазақстан Республикасының микроқаржы ұйымдары туралы заңнамасының талаптарын бұзу
168-2-бап. Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзу
168-3-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын бұзу
168-4-бап. Тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру тәртібін бұзу
168-5-бап. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің бюджеттік инвестициялар нәтижелеріне қол жеткізбеуі
168-6-бап. Валюталық бақылау агенттерінің есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзуы
168-7-бап. Уәкілетті банктердің сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсаттары үшін есеп беру тәртібін және мерзімдерін бұзуы
168-8-бап. Әкімшілік шығыстар бойынша заттай нормаларды асырып жіберу
169-бап. Клиенттерге банк қызметін көрсетуге байланысты талаптарды бұзу
169-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару
169-2-бап. Электрондық ақшаны шығару, пайдалану және өтеу талаптарын бұзу
170-бап. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің жазбаша келісімін алмастан қаржы ұйымы акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей немесе жанама заңсыз түрде сатып алуға байланысты бұзушылықтар
170-1-бап. Банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, жинақтаушы зейнетақы қорларының заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларды заңсыз сатып алуына байланысты бұзушылықтар
171-бап. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға ақпаратты (мәліметтерді) беру жөніндегі талаптарды бұзу
172-бап. Зейнетақы активтерiн мақсатсыз пайдалану
172-1-бап. Банктердi және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын таратуға байланысты талаптарды бұзу
172-2-бап. Қаржы нарығы субъектілерінің өздері қабылдаған және (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолдану арқылы өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауы
173-бап. Қазақстан Республикасының сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңнамасында белгiленген талаптарды бұзу
174-бап. Сақтандыру органдарының сақтандыру шарттарын жасасумен және орындаумен байланысты талаптарды бұзуы
175-бап. Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру туралы заңдарын бұзу
175-1-бап. Қаржы ұйымдарының, банк және сақтандыру холдингтерінің, Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорының басшы қызметкерлерін келісудің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімдерін бұзу
175-2-бап. Қаржы ұйымдарының филиалдары мен өкiлдiктерiнiң ашылғаны және олардың қызметiнiң тоқтатылғаны туралы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкiлеттi органды уақтылы хабардар етпеу, сондай-ақ қаржы ұйымдарының филиалдарын, өкiлдiктерiн ашу кезiнде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамау
176-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып кредит, қарыз алу не оларды пайдалану
177-бап. Республикалық және жергiлiктi бюджеттерге түсiмдердi уақтылы, толық есепке жатқызбау
177-1-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-IV ҚР Заңымен алып тасталды
177-2-бап. 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 97-IV ҚР Заңымен алып тасталды
177-3-бап. Бюджеттiк есепке алуды жүргiзу, есептiлiктi жасау мен табыс ету ережелерiн бұзу
177-4-бап. Бюджеттiк кредиттердi, мемлекеттiк кепiлдiктер мен мемлекет кепiлгерлiктерiн беру шарттары мен рәсiмдерiн бұзу
177-5-бап. Шығындарды өтеу ережелерiн бұзу
178-бап. Жеке тұлғалардың және лауазымды адамдардың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
179-бап. Заңды тұлғаның Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасын бұзуы
179-1-бап. Бухгалтерлiк ақпараттың құпиясын жария ету
179-2-бап. Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп
пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгiленген аккредиттеу ережелерiн бұзу
179-3-бап. Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтердi және (немесе) өзге де сақталуға мiндеттi нормалар мен лимиттердi орындамауы
180-бап. Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес талап етілетін валюталық операциялар бойынша есептемені, ақпаратты және құжаттарды беру тәртібін бұзу
181-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
182-бап. Валюта операциялары туралы хабарлама куәлікті немесе валюта операцияларын жасауға тіркеу куәлігін алу үшін құжаттарды беру мерзімін бұзу
183-бап. Аудитордың Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының бұзылу фактiсiн аудит жүргiзуге тапсырыс берушiлерден жасыруы
184-бап. Аудитордың және аудиторлық ұйымның дұрыс емес аудиторлық есепті жасауы
184-1-бап. Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасын бұзу
184-2-бап. Аудитордың жеке мөрiн пайдалануға және сақтауға байланысты бұзушылықтар
185-бап. Аудиттелетiн субъектiнiң аудиторлық ұйымға уақтылы емес, дұрыс емес немесе толық емес ақпарат беруi
186-бап. Мiндеттi аудит өткiзуден жалтару
187-бап. Ұлттық және шетел валютасын репатриациялау талабын орындамау
188-бап. Валюта заңнамасын бұза отырып, валюталық операцияларды жүргізу
188-1-бап. Арнайы валюта режимін бұзу
189-бап. 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
190-бап. Инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану
191-бап. Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектiсіне өзгерiстер мен толықтыруларды тiркеуге арналған құжаттарды ұсыну мерзiмiн бұзу
192-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы қызметтiң жосықсыз жарнамасы
193-бап. Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға есептілікті, ақпаратты, мәліметтерді беру жөніндегі талаптарды бұзуы
194-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы
194-1-бап. Акцияларды сатып алу тәртiбiн бұзу
195-бап. Бағалы қағаздармен және (немесе) туынды қаржы құралдарымен мәмiлелер жасасу тәртібін, сондай-ақ мәмілелер жасасу шарттарын бұзу
195-1-бап. Бағалы қағаздар бағаларымен айла-шарғы жасау мақсатында мәмiлелер жасасу
196-бап. Бағалы қағаздармен мәмiлелердi тiркеу, олар бойынша құқықтарды есепке алу және растау тәртiбiн бұзу
196-1-бап. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және (немесе) орналастырудың шарттары мен тәртiбiн бұзуы
197-бап. Алып тасталды -
197-1-бап. Бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының олардың қызметiне қойылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарды бұзуы
198-бап. Алып тасталды - 
199-бап. Бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметі туралы ақпаратты ашудың тәртібі мен шарттарына қойылатын талаптарды орындамауы
200-бап. Бағалы қағаздар рыногындағы ақпаратты ашу жөнiндегi мiндеттi бұзу
201-бап. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының және инвестициялық портфельді басқарушылардың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын бұзуы
201-1-бап. «Инвестициялық қорлар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын бұзу
202-бап. Бағалы қағаздар туралы ақпаратқа құқықтарды бұзу
203-бап. Төлемдер жүргiзу бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген шектеулердi бұзу
204-бап. Мемлекеттiк мекеменiң және оралымды басқару құқығындағы мемлекеттiк кәсiпорынның (қазыналық кәсiпорынның) лауазымды адамдарының мемлекеттiк бюджет қаражаты есебiнен ақшалай мiндеттемелердi қабылдау жөнiндегi заңсыз әрекеттерi
204-1-бап. Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасын бұзу

16-тарау. САЛЫҚ САЛУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
205-бап. Салық органында тіркеу есебiне қою мерзiмiнiң бұзылуы
205-1-бап. Арнаулы салық режимiн қолданған кезде қызметтi заңсыз жүзеге асыру
205-2-бап. Салық органының салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру туралы шешімінің қолданылуы кезеңінде қызметті жүзеге асыру
206-бап. Салық есептiлiгiн, сондай-ақ шартты банк салымына байланысты құжаттарды табыс етпеу
206-1-бап.  Мәмілелер мониторингі бойынша есептілікті, сондай-ақ трансферттік баға белгілеу кезінде бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды табыс етпеу
206-2-бап.  Қаржылық бақылау шараларын бұзу
207-бап. Салық салу объектiлерiн жасыру
208-бап. Есепке алу құжаттамаларының болмауы және салық есебін жүргізуді бұзу
208-1-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген (есептелген) сомасын төлеуден жалтару
209-бап. Салықтың және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң сомасын кемiтiп көрсету
210-бап. Салық агентiнiң салықтарды ұстап қалу және (немесе) аудару жөнiндегi мiндеттердi орындамауы
211-бап. Жалған шот-фактура жазып беру
212-бап. 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 101-IV ҚР Заңымен алып тасталды
213-бап. Биоотынды, этил спирті мен алкоголь өнімін қоспағанда, мұнай өнімдері мен акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін өндіру және олардың айналымын мемлекеттік реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
214-бап . Акцизделетін тауарларды акциздік таңбалармен және (немесе) есепке алу-бақылау таңбаларымен таңбалау тәртібі мен қағидаларын бұзу
215-бап . Кассалық-бақылау машиналарын қолдану тәртiбiн бұзу
216-бап . Банктер және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын басқа да ұйымдар, қор биржалары лауазымды адамдарының салық заңдарында көзделген мiндеттердi орындамауы
217-бап . Банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың салық заңдарында белгiленген мiндеттердi орындамауы
218-бап . Банк операциялары туралы көрiнеу жалған мәлiметтер табыс ету
218-1-бап. Кеден одағында тауарлардың экспорты мен импорты, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезінде салық төлеушілердің Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген міндеттерді орындамауы, сондай-ақ тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды орындамауы
219-бап . Салық органдарының және олардың лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау

16-1-тарау. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
219-1-бап. Электр желілерінде қуат коэффициентінің нормативтік мәндерін сақтамау және энергия тұтыну нормативтерінен асып түсу
219-2-бап. Ақаулы жабдықты, арматураны, құбырларды жылу оқшаулаусыз пайдалану немесе энергия тұтынатын жабдықтың жұмыс режимін бұзу
219-3-бап. Энергетикалық ресурстарды есепке алудың тиісті аспаптарымен және жылу тұтынуды реттеудің автоматтандырылған жүйелерімен жарақтандырылмаған энергетикалық ресурстарды тұтынатын жаңа объектілерді пайдалануға қабылдау
219-4-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергетикалық ресурстардың және судың тұтыну көлемін өнімнің, үйлердің, құрылыстар мен ғимараттардың алаңы бірлігіне энергия аудиті қорытындылары бойынша белгіленген шамаға дейін міндетті түрде жыл сайын төмендету туралы талапты бұзуы
219-5-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің міндетті энергия аудитінен өтуден жалтаруы не оны жүргізуге кедергі келтіруі
219-6-бап. Электр қыздыру шамдарын заңсыз сату және өндіру
219-7-бап. Мемлекеттік энергетикалық тізілім субъектілерінің энергия менеджменті жүйесін жасау, енгізу және жұмысын ұйымдастыру жөніндегі міндеттерді орындамауы
219-8-бап. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасында белгіленген энергия аудитін жүргізу тәртібін, энергия үнемдеу және энергия тиімділігі сараптамасын жүргіу тәртібін сақтамау
219-9-бап. Кеден одағының техникалық регламентіне сәйкес техникалық құжаттамада және заттаңбаларда энергия тиімділігінің сыныбы мен сипаттамасы туралы ақпарат қамтылмаған электр энергиясын
тұтынатын құрылғыларды өндіру және (немесе) өткізу
219-10-бап. Қазақстан Республикасының энергия үнемдеу және
энергия тиімділігін арттыру туралы заңнамасының талаптарын бұзуды жою туралы энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы уәкілетті органның нұсқамаларын орындамау немесе толық көлемде орындамау

17-тарау . ӨНЕРКӘСIП, ЖЫЛУ, ЭЛЕКТР ЖӘНЕ АТОМ ЭНЕРГИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
220-бап . Жарылғыш материалдарды, радиоактивтi және өзге де экологиялық жағынан қауiптi заттарды пайдалану ережелерiн бұзу
221-бап. Жұмыстарды қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi қағидаларды бұзу
221-1-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік және бөгеттердің қауіпсіздігі саласындағы аттестатталатын жұмыс түрлерін жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
222-бап . Ядролық, радиациялық және техникалық қауiпсiздiктiң белгiленген нормалары мен ережелерiн бұзу
223-бап . Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдаланудың, электр станциялары мен жылу желілерінің жылу-механикалық жабдықтарын пайдалану кезінде қауіпсіздік техникасының, тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдаланудың белгіленген қағидаларын бұзу, сондай-ақ энергия тұтынудың белгіленген режімдерін бұзу
223-1-бап. Әзірлік паспортын алу мерзімін бұзу
224-бап . Электр желiлерiн бүлдiру
224-1-бап. Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасын бұзу
225-бап . Жылу желiлерiн бүлдiру
225-1-бап . Электр мен жылу желiлерi жолдарының, газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің күзет аймақтарында жұмыстар жүргiзу
226-бап . Газ пайдалану жөніндегі талаптарды, газбен жабдықтау жүйелері объектілерін пайдаланудың қауіпсіздігін бұзу
227-бап . Алып тасталды - ҚР 2012.01.09 N 533-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
228-бап . Резервтiк отын шаруашылығының дайындығын қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
229-бап . Мұнай-газ құбырлары мен олардың жабдықтарын зақымдау
230-бап . Құрылыс және жөндеу жұмыстарын жүргiзу кезiнде аумақтарды бүлдiру
17-1-тарау. Ғарыш қызметі саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
230-1-бап. Қазақстан Республикасының ғарыш қызметі саласындағы заңнамасын бұзу
230-2-бап. Ғарыш қызметін жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік қағидаларын бұзу

18-тарау . СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТI САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
231-бап . Сәулет-құрылыс қызметi саласында заңнама мен мемлекеттiк нормативтердiң талаптарын бұза отырып, жобалау алдындағы, iздестiру, жобалау, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау, құрылыс материалдарын, бөлшектерi мен құрастырмаларын шығару мен қолдану
232-бап . Құрылыс-монтаж және жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде бекiтiлген құрылыс нормаларының және жобалау құжаттарының талаптарын бұзу
233-бап . Белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау құжаттамасынсыз объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту кезiнде құрылыс, құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу
234-бап . Объектiлердi тұрғызу және қайта жаңғырту, құрылыс материалдарын, бұйымдар мен құрастырмалар дайындау бойынша құрылыс-монтаж, жөндеу-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiнде нормативтiк құжаттармен көзделген атқарушы техникалық құжаттамаларды ресiмдеу ережелерiн бұзу
234-1-бап. Магистралдық құбыр жолдарын салу, пайдалану немесе жөндеу кезiнде қауiпсiздiк ережелерiн бұзу
235-бап . Объектілерді және олардың кешендерін жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасынсыз не белгiленген тәртiппен сараптамадан өткiзiлмеген жобалау (жобалау-сметалық) құжаттамасы бойынша салу (реконструкциялау, қалпына келтіру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделi жөндеу)
235-1-бап. Сараптамалық жұмыстарды және инжинирингтiк қызметтер көрсетудi жүзеге асырған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу
236-бап . Объектiлер мен кешендердi пайдалануға берудiң белгiленген тәртiбiн бұзу
237-бап . Заңсыз құрылыс
237-1-бап. Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заңнамалық актісінің талаптарын бұзу
237-2-бап. Құрылысты техникалық және авторлық қадағалауларды қатар жүргізбей жүзеге асыру
238-бап . Тұрғын үй-жайларды заңсыз қайта жабдықтау және қайта жоспарлау
239-бап . Белгiленген тәртiпте пайдалануға енгiзiлмеген объектiлер мен кешендердi пайдалану
239-1-бап. Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасын бұзу

19-тарау . ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
240-бап . Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу
240-1-бап . Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу талаптарын бұзу
240-2-бап. Экологиялық рұқсатта көрсетілген табиғат пайдалану шарттарын орындамау
241-бап . Экологиялық ластану зардаптарын жою жөнiнде шаралар жүргiзуден жалтару
242-бап . Ластаушы заттардың өндiрiстiк нормадан тыс тасталуы мен шығарылуы, қалдықтарды орналастыру туралы хабарламау
243-бап . Қоршаған ортаға экологиялық рұқсатта белгiленген эмиссиялар нормативтерiнiң асып кетуi не экологиялық рұқсаттың болмауы
243-1-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квотаның белгіленген көлемінен асып түсу
243-2-бап. Аккредиттелген тәуелсіз ұйымдардың парниктік газдарды түгендеу, верификация және валидация (детерминация) туралы дәйексіз деректерді ұсынуы
244-бап . Атмосфераға шығарылған қалдықтарды тазалауға және сарқынды суларды ағызуға арналған жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу, сондай-ақ жабдықтарды пайдаланбау
245-бап . Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы мiндеттi түрде өткiзу туралы заңдар талаптарын орындамау
246-бап . Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтерден асып кететiн көлiк және басқа да жылжымалы құралдарды шығару
247-бап . Шығарылған қалдықтарында ластаушы заттардың болуы нормативтен асып кететiн автомотокөлiктер мен басқа да жылжымалы  құралдарды пайдалану
248-бап . Атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi заңнаманы бұзу
249-бап . Өндiрiстiк және тұрмыстық қалдықтарды жинау мен жағу кезiнде атмосфералық ауаны қорғау және өрт қауiпсiздiгi жөнiндегi талаптарды сақтамау
250-бап . Жердi бүлдiру
251-бап . Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi тиiмсiз пайдалану немесе пайдаланбау
252-бап . Жердi пайдаланудың табиғат қорғау режимi талаптарын орындамау
253-бап . Жердi нысаналы мақсатында пайдаланбау
254-бап . Уақытша иеленген жерді мақсатына орай одан әрі пайдалану үшін жарамды күйге келтіру жөніндегі міндеттерді орындамау
255-бап . Iздестiру жұмыстарын жер учаскесiн пайдалануға рұқсатсыз жүргiзу
256-бап . Жер учаскелерiн беру туралы өтiнiмдердi қараудың белгiленген мерзiмдерiн бұзу
257-бап . Тұрғын үй салу үшiн жер учаскелерi, арнайы жер қоры бар екендiгi туралы ақпаратты жасыру
258-бап . Жердi мемлекеттiк тiркеу, есепке алу және бағалау мәлiметтерiн бұрмалау
258-1-бап. Қазақстан Республикасының геодезия және картография саласындағы заңнамасын бұзу
259-бап . Келiсiм-шарт жасаспай жер қойнауын геологиялық зерттеу жөнiндегi жұмыстарды жүргiзу
260-бап . Жер қойнауын геологиялық зерттеу құқығын бұзу
261-бап . Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу, сарқынды суды ағызып жiберу талаптарын бұзу
262-бап . Минералды шикiзатты өндiру және қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың жобаларын әзiрлеу кезiнде ережелердi бұзу
263-бап . Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi ұйымдардың құрылысын салу және пайдалануға қосу кезiнде жер қойнауын қорғау ережелерiн қамтамасыз етпеу
264-бап . Минералды шикiзат өндiру мен қайта өңдеу жөнiндегi жобалық шешiмдердi сақтамау
265-бап . Жер қойнауын пайдалану және минералды шикiзатты қайта өңдеу кезiнде экологиялық нормалар мен ережелердi бұзу
266-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
267-бап . Жер қойнауының жай-күйiн және пайдалы қазбалар қорларының бар екендiгiн есепке алу жөнiндегi ережелердi бұзу
268-бап . Минералды шикiзатты өндiру мен қайта өңдеудi есепке алу жөнiндегi бастапқы және мемлекеттiк есептеменi бұрмалау
269-бап . Өндiру және қайта өңдеу кезiнде пайдалы қазбалардың мөлшерi мен сапасын дұрыс анықтау ережелерiн бұзу
270-бап . Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарын есепке алу, кәдеге асыру және залалсыздандыру ережелерiн бұзу
271-бап . Кен орындары мен бұрғылау ұңғыларын олардың сақталуын және халықтың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiндей жай-күйге келтiру ережелерiн бұзу
272-бап . Жер қойнауын пайдалану объектiлерiн тарату мен уақытша тоқтатып қою жөнiндегi ережелердi бұзу
273-бап . Жер қойнауын қорғауды мемлекеттiк бақылау органдарына минералды шикiзатты пайдалану туралы ақпарат беруден бас тарту немесе жалтару
274-бап . Лауазымды адамдардың жер қойнауы және минералды шикiзатты қайта өңдеу туралы заңдардың бұзылуына әкеп соғатын нұсқаулар немесе рұқсаттар беруi
275-бап . Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу ережелерiн бұзу
275-1-бап. Табиғат пайдалану жөнiндегi заңсыз мәмiлелердi тiркеу
276-бап . Су ресурстарын қорғау ережелерiн бұзу
277-бап . Су шаруашылығы құрылыстарын, құрылғыларын және сумен жабдықтаудың өртке қарсы жүйелерiн зақымдау, оларды пайдалану ережелерiн бұзу
278-бап . Су айдындарының жай-күйiне әсер ететiн заңсыз құрылыс
279-бап . Судың бастапқы есебiн жүргiзу және оны пайдалану ережелерiн бұзу
280-бап . Су ресурстарын есепке алу мен есеп-қисап деректерiн бұрмалау
281-бап . Су ресурстарын реттеуге кедергi жасау
281-1-бап . Ортақ су пайдалану ережелерін бұзу
281-2-бап . Белгіленген су сервитуттарын бұзу
282-бап . Орман қоры учаскелерiн заңсыз пайдалану
283-бап . Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу және зақымдау
284-бап . Орманда өрт қауiпсiздiгi талаптары мен санитариялық ережелердi бұзу
285-бап . Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу
286-бап . Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн қайтару мерзiмдерiн бұзу
287-бап . Шабындықтар мен жайылымдық жерлердi бүлдiру, сондай-ақ орман қоры жерлерiнде заңсыз шөп шабу және мал жаю, дәрiлiк өсiмдiктердi және техникалық шикiзатты жинау
288-бап . Ағашы кесiлген жерлерге және орманды қалпына келтiру мен орман өсiруге арналған орман қорының басқа да санаттағы жерлерiне ағаш егудiң тәртiбi мен мерзiмдерiн бұзу
289-бап . Орман үшiн пайдалы фаунаны құрту, сондай-ақ орманды қалдықтармен, химиялық заттармен бүлдiру, ластау және орман қоры жерiне өзге де залал келтiру
290-бап . Орманды пайдалануды рұқсат құжаттарында көзделген мақсаттарға немесе талаптарға сәйкес келмейтiн ретпен жүзеге асыру
291-бап . Орманның жай-күйiне және оны ұдайы молайтуға зиянды ықпал етуге әкеп соғатын объектiлердi салу және пайдалану
292-бап . Ағаш кесетiн жерлердi бөлiп беру мен бағасын шығарудың белгiленген тәртiбiн бұзу
293-бап . Сүректi есептiк ағаш кесуден артық мөлшерде дайындауға жол беру
294-бап . Өсiмдiк қорғау құралдары мен басқа да препараттарды тасымалдау, сақтау және қолдану ережелерiн бұзу
295-бап . Өсiмдiктер өсетiн жерлер мен жануарлардың тiршiлiк ортасын қорғау ережелерiн, зоологиялық коллекцияларды жасау, сақтау, есепке алу және пайдалану ережелерiн бұзу, сол сияқты жануарларды заңсыз қоныс аударту, жерсiндiру, керi жерсiндiру мен шағылыстыру
296-бап . Елдi мекендердi, кәсiпорындарды және басқа да объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу, өндiрiс процестерiн жүзеге асыру және көлiк құралдарын пайдалану, өсiмдiк қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштарды және басқа да препараттарды қолдану кезiнде өсiмдiктер мен жануарларды қорғау ережелерiн бұзу
296-1-бап . Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жекелеген түрлерiнде жеке тұлғалардың болу тәртiбiн бұзу
297-бап . Селекциялық-гендiк мақсаттағы объектiлердi бүлдiру немесе жою
298-бап . Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану
298-1-бап . Балық аулау және балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғау ережелерiн бұзу
299-бап . Аң аулау алаптары мен балық шаруашылығы су айдындарын және (немесе) учаскелерін бекiту, пайдалану және қорғау тәртiбiн бұзу
300-бап . Жасыл желектердi күтiп ұстау мен қорғау ережелерiн бұзу
301-бап . Берiлген лицензияның шарттарын заңсыз өзгерту, сол сияқты теңiзде мұнай операцияларын жүргiзудiң бекiтiлген тәртiбiн бұзу
302-бап . Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында рұқсат етiлген қызметтi реттейтiн лицензия шарттарын бұзу
303-бап . Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында теңiз ғылыми зерттеулерiн жүргiзу ережелерiн бұзу
304-бап . Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңында қалдықтар мен басқа да материалдарды көму ережелерiн, сондай-ақ уақытша тоқтата тұру және бөлшектеу ережелерiн бұзу
305-бап . Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңын қорғау органдары лауазымды адамдарының заңды талаптарын орындамау
306-бап . Қазақстан Республикасының континенттiк қайраңындағы, аумақтық суларындағы (теңізіндегі) және ішкі суларындағы минералдық және биологиялық ресурстарды заңсыз беру
306-1-бап . Экологиялық аудит туралы заңнаманы бұзу
306-2-бап. Бекіре тұқымдас балықтардың таңбалау тәртібін бұзып таңбаланған уылдырығын не таңбаланбаған уылдырығын өткізу
306-3-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау мен қызметтер көрсететін жеке және заңды тұлғалардың дәйексіз деректерді ұсынуы

20-тарау . Карантин ережелері, астық нарығы мен астықты сақтау, мақта саласы, тұқым шаруашылығы, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылау және қадағалау және асыл тұқымды мал шаруашылығы, сондай-ақ азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
307-бап . Карантиндiк зиянкестермен, өсiмдiк ауруларымен және арамшөптермен күрес жөнiндегi ережелердi бұзу
308-бап . Карантиндiк тексеруден және тиiстi өңдеуден өтпеген материалдарды әкелу және әкету
309-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
309-1-бап . Қазақстан Республикасының астық туралы заңнамасын бұзу
309-2-бап . Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
309-3-бап . Фитосанитариялық есепке алу мен есептiлiктi жүзеге асыру тәртiбiн бұзу
309-4-бап . Қазақстан Республикасының мақта саласын дамыту туралы заңнамасын бұзу
309-5-бап.  Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру және пайдалану кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу
310-бап . Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын бұзу
310-1-бап. Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасын бұзу
311-бап . Иттер мен мысықтарды асырау және серуендету қағидаларын, қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидаларын бұзу

20-1-тарау . Білім беру, дене шынықтыру және спорт саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар
311-1-бап . Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы заңнамасын бұзу
311-2-бап. Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт саласындағы заңнамасын бұзу
311-3-бап. Қазақстан Республикасының спорттық медицина саласындағы заңнамасын бұзу

21-тарау . ҚОҒАМДЫҚ ҚАУIПСIЗДIККЕ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
312-бап . Өрт қауiпсiздiгi қағидаларын бұзу немесе орындамау
312-1-бап. Алып тасталды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
313-бап . Өрт қауіпсіздігі талаптарына сай келмейтін жарылу-өрт қаупі және өрт қаупі бар өнімді шығару және өткізу
314-бап . Су айдындарында қауiпсiздiк ережелерiн бұзу немесе орындамау
315-бап . Атом энергиясын пайдалану кезiнде радиациялық қауiпсiздiк талаптарын бұзу
316-бап . Ядролық қаруды таратпау режимiнiң талаптарын бұзу
317-бап . Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасын бұзу
317-1-бап . Өнімнің жекелеген түрлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы бұзу
317-2-бап. Тауардың шығарылуы туралы сертификатты және Кеден одағының тауары немесе шетел тауары нысандарының қорытындысын беру тәртібін бұзу
317-3-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын, сондай-ақ олар бейнеленген материалдық объектілерді дайындау кезінде ұлттық стандарттарды бұзу
317-4-бап. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасын бұзу
318-бап . Жабайы өскен сораны жоюға шара қолданбау
319-бап . Құрамында есiрткi бар өсiмдiктер өсетiн егiстiктi күзетудi қамтамасыз етуге шаралар қолданбау
319-1-бап . Есірткіні, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткізудің және медициналық емес тұрғыдан тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбау
320-бап . Өткiзу мақсатынсыз есiрткi құралдарымен, психотроптық заттармен және прекурсорлармен заңсыз айналысу
321-бап . Есiрткi құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттау және заңсыз жарнамалау
322-бап . Заңсыз медициналық және (немесе) фармацевтикалық қызмет
323-бап . Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы заңнаманы, сондай-ақ гигиеналық нормативтердi бұзу
324-бап . Фармацевтикалық қызмет ережелерiн бұзу
324-1-бап. Заңсыз медициналық қызмет және есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды алуға құқық беретiн рецептердi немесе өзге де құжаттарды заңсыз беру не қолдан жасау
324-2-бап. Есірткі құралдары, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы объектілер мен үй-жайлардың техникалық нығайтылу талаптарын бұзу
325-бап . Денсаулық сақтау саласындағы дәйексіз жарнама
326-бап . Қорғаныш тапшылығы вирусы инфекциясын жұқтырғандармен, ЖҚТБ-мен, соз ауруларымен, туберкулезбен ауыратындармен қатынаста болып жүрген, сондай-ақ дәрiгердiң тағайындауынсыз есiрткi құралдарын немесе психотроптық заттарды пайдаланушы адамдардың медициналық тексеруден және емделуден жалтаруы
327-бап . Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың емделуден жалтаруы
328-бап . Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулармен ауыратын адамдардың жұқтыру көзiн және өздерiмен қатынаста болған адамдарды жасыруы
328-1-бап . Денсаулық сақтау субъектiлерiнiң медициналық қызметпен айналысуға рұқсат беру құжаттарын алу кезiнде көрiнеу жалған мәлiметтер мен ақпараттар ұсынуы
328-2-бап. Денсаулық сақтау субъектілерінің уәкілетті  органдарды хабардар ету жөніндегі міндетті бұзуы
329-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
22-тарау . ҚОҒАМДЫҚ ТӘРТIПКЕ ЖӘНЕ ИМАНДЫЛЫҚҚА ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
330-бап . Ұсақ бұзақылық
330-1-бап . Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау
331-бап . Кәмелетке толмағандар жасаған бұзақылық
332-бап . Елдi мекендерде атыс қаруынан ату, пиротехникалық қондырғыларды жару
333-бап . Тыныштықты бұзу
334-бап . Арнайы қызметтердi көрiнеу жалған шақыру
334-1-бап . Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы көрінеу жалған ақпарат беру
335-бап . Үйде жасалатын күштi алкогольдік ішімдіктерді дайындау және сату
336-бап . Алкогольдік ішімдіктерді iшу немесе қоғамдық орындарға мас күйiнде келу
336-1-бап . Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге тыйым салуды бұзу
336-2-бап . Қоғамдық орындарда есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды медициналық тұрғыдан тыс тұтыну
336-3-бап . Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық мекемелерінде болуы
336-4-бап. Заңды өкiлдерi еріп жүрмеген кәмелетке толмағандардың тұрғын жайдан тыс жерлерде болуы
337-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
338-бап . Құмар ойындар
338-1-бап . Қазақстан Республикасының ойын бизнесі туралы заңнамасын бұзу
339-бап . Эротикалық мазмұндағы өнiмдердi жарнамалау
340-бап . Тарих және мәдениет ескерткiштерiн қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
341-бап . Тарих және мәдениет ескерткiштерiн немесе табиғи объектiнi қорлау
341-1-бап. Көрінеу жезөкшелікпен айналысу немесе жеңгетайлық үшін үй-жайлар ұсыну
23-тарау . БАСПАСӨЗ ЖӘНЕ АҚПАРАТ САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
342-бап . Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңнамасын бұзу
342-1-бап. Қазақстан Республикасының телерадио хабарларын тарату туралы заңнамасын бұзу
343-бап . Бұқаралық ақпарат құралдарында ұлттық араздықты тұтандыруға бағытталған материалдарды жариялауға рұқсат беру
344-бап . Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерiн, сол сияқты өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
345-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
346-бап . Бұқаралық ақпарат құралдарымен сотқа ықпал жасау
347-бап . Бұқаралық ақпарат құралдарына көрiнеу жалған мәлiметтер және материалдар беру
348-бап . Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу
349-бап . Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасын бұзу
349-1-бап . 2007 жылғы 19 маусымдағы № 264-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
350-бап . Шығарылым деректерiн жариялау тәртiбiн бұзу
351-бап . Авторлық құпияны және ақпарат көзiн жария ету
352-бап . Журналистiң заңды кәсiби қызметiне кедергi жасау
24-тарау . БАСҚАРУДЫҢ БЕЛГIЛЕНГЕН ТӘРТIБIНЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
353-бап . Заңсыз нормативтiк құқықтық акт шығару және оны қолдану
354-бап . Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеудiң ережелерiн бұзу
354-1-бап . Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасын пайдалану, сондай-ақ Қазақстан  Республикасының Мемлекеттік Гимнін пайдалану және орындау тәртiбiн бұзу
354-2-бап . Нормативтiк құқықтық актiлердiң мәтiндерiн кейiннен ресми жариялау тәртiбiн бұзу
354-3-бап . Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру мерзімін бұзу
355-бап . Прокуратура, iшкi iстер (полиция), ұлттық қауiпсiздiк органдары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, экономикалық тергеу қызметі, әскери полиция, кеден органы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, мемлекеттік фельдъегерлік қызмет, азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган қызметкерiнiң нұсқамаларын орындамау немесе заңды өкiмiне немесе талабына қаскөйлікпен бағынбау
355-1-бап. Қорғау нұсқамасын бұзу
356-бап . Мемлекеттік инспекциялар мен мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына өздерінің қызметтік міндеттерін орындауына кедергі келтіру, қаулыларды, нұсқамаларды және өзге де талаптарды орындамау
356-1-бап . Бақылау және қадағалау функцияларын заңсыз беру
356-2-бап . Билік өкілінің немесе мемлекеттік қызмет атқаратын лауазымды адамның атағын өз бетімен иелену
357-бап . Озбырлық
357-1-бап . Тиiстi тiркеусiз немесе лицензиясыз, арнайы рұқсатсыз, бiлiктiлiк аттестатынсыз (куәлiгінсiз), басқа да рұқсатсыз, хабарламасыз кәсіпкерлік немесе өзге қызметпен айналысу, сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру
357-2-бап . Лицензиялау нормаларын бұзу
357-3-бап . Кәсiпкерлiк қызметпен айналысуға лицензия, арнайы рұқсат, бiлiктiлiк аттестатын (куәлiгiн) беру тәртiбi мен мерзiмiн бұзу
357-4-бап . Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы заңнамасын бұзу
357-5-бап . Лицензиарға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайтармау
357-6-бап. Қазақстан Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы заңнамасын бұзу
357-7-бап. Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметке қойылатын талаптарды бұзу
358-бап . Жергiлiктi атқарушы органдар мен өзге де уәкiлеттi мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген мiндеттердi орындамауы
358-1-бап . Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу мен одан әрi пайдалану ережелерiн бұзу
359-бап . Салық құпиясын құрайтын мәлiметтердi жария ету
360-бап . Мемлекет уәкiлеттiк берген органдардың (ұйымдардың) салықты және басқа да мiндеттi төлемдердi бюджетке өндiрiп алмай, сондай-ақ мұндай төлемдi растайтын құжаттар алмай тұрып, белгiлi бiр iс-әрекеттердi жүзеге асыруы
361-бап . Салық есебiне тұрудан бас тарту немесе салық есебiне тұру мерзiмiн бұзу
362-бап . Төтенше жағдай режимiн бұзу
362-1-бап. Терроризмге қарсы операциялар жүргізу аймағында құқықтық режимнің бұзылуы
363-бап . Төтенше жағдай кезiнде құқық тәртiбiн бұзуға итермелейтiн iс-әрекеттер
364-бап . Түрлi-түстi көшiру құралдарын есепке алу, сақтау немесе пайдалану ережелерiн бұзу, штемпельдi-гравюралық кәсiпорындар ашу ережелерiн бұзу
365-бап . Құқық бұзушылық жасауға итермелеген себептер мен жағдайларды жою жөнiнде қолданылған шаралар туралы хабарламау және (немесе) шаралар қолданбау
366-бап . Әкiмшiлiк қадағалау туралы заңдарды бұзу
367-бап . Қылмыстық-атқару жүйесi мекемелерiнде, тергеу изоляторларында отырған адамдарға тыйым салынған заттар, бұйымдар мен нәрселер беру
368-бап . Азаматтық қаруларды сатып алу, сақтау, алып жүру, беру немесе сату тәртiбiн жеке тұлғалардың бұзуы
368-1-бап . Азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылған бұйымдарды сақтау, есепке алу, пайдалану, тасымалдау, жою, әкелу, әкету тәртібін бұзу
369-бап . Азаматтық, қызметтiк қаруды, оған арналған патрондарды  сатып алу, сақтау, пайдалану немесе тасымалдау ережелерiн бұзу
370-бап . Газ қаруын заңсыз қолдану
371-бап . Азаматтық және қызметтiк қаруды тiркеу (қайта тiркеу) тәртібін не оны есепке қою тәртібін бұзу
372-бап . Азаматтық қаруды, оған арналған патрондарды сату үшiн өткiзуден жалтару
373-бап . Бейбiт жиналыстар, митингiлер, шерулер, тосқауылдар мен демонстрациялар ұйымдастыру мен өткiзудiң тәртiбi туралы заңдарды бұзу
374-бап . Қоғамдық бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
374-1-бап . Қазақстан Pecпубликасының заңдарында белгіленген тәртiппен тiркелмеген қоғамдық, дiни бiрлестiктердiң қызметiне басшылық жасау, қатысу, сондай-ақ олардың қызметiн қаржыландыру
375-бап . Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы заңдарды бұзу
376-бап . Азаматтық хал актiлерiн жазу ережелерiн бұзу
377-бап . Қазақстан Республикасында тiркеусiз не жеке басты куәландыратын құжаттарсыз тұру
378-бап . Тұрғын жай меншік иесiнiң немесе қарамағында тұрғын жайлар, ғимараттар және (немесе) үй-жайлар бар басқа да адамдардың ішкі көшіп-қонушыларды тіркеу қағидаларын бұзуы
379-бап . Жеке тұлғалардан жеке басты куәландыратын құжаттарды заңсыз алып қою, сол сияқты оларды кепілге қабылдау
380-бап . Жеке басты куәландыратын құжаттарды алған кезде не Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алу үшін немесе Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау не Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру туралы өтініш берген кезде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына көрiнеу жалған мәлiметтер беру
380-1-бап . Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақты және (немесе) анықтаманы заңсыз алу
380-2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңнаманы бұзу
381-бап . Алғашқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзу
381-1-бап . Құқықтық статистика мен арнайы есеп деректерiн табыс етуден бас тарту, табыс етпеу, уақтылы табыс етпеу, жасыру, қосып жазу және басқа да бұрмалаушылықтар
381-2-бап. Әкімшілік деректер ұсыну тәртібін бұзу
382-бап. Статистикалық байқаулар жүргiзуден бас тарту
383-бап. Лауазымды адамның алғашқы статистикалық деректерді, статистикалық ақпаратты және (немесе) деректер базаларын жоғалтуы, сатуы, беруі немесе өзге де заңсыз жария етуі
384-бап. Алғашқы статистикалық деректерді бекітілмеген статистикалық нысан бойынша жинау
384-1-бап. Әкімшілік деректерді келісілмеген нысан бойынша жинау
385-бап. Ақпарат құпиялылығы дәрежесiн анықтау мен белгiлеу ережесiн бұзу
386-бап. Құпиялылық режимiн қамтамасыз ету жөнiнде белгiленген талаптарды бұзу
387-бап. Қалалар мен елдi мекендердiң аумақтарын көрiктендiру ережелерiн бұзу, сондай-ақ қалалар мен елді мекендер инфрақұрылымы объектілерін бұзу, жасыл екпелерін жою және бүлдіру
388-бап. Күзетiлетiн объектiлерге заңсыз ену
388-1-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының қызметіне кедергi келтiру
25-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТIК ШЕКАРАСЫ РЕЖИМIНIҢ БЕЛГIЛЕНГЕН ТӘРТIБIНЕ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУМАҒЫНДА БОЛУ ТӘРТIБIНЕ ҚОЛ СҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
389-бап. Шекара аймағында шекара режимiн және жекелеген жерлерде болу тәртiбiн бұзу
389-1-бап. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақпен Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аудан аумағында белгіленген шектеулерді бұзу
390-бап. Қазақстан Республикасының аумақтық суларының (теңізінің) және ішкі суларының режимін бұзу
391-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы өткiзу бекеттерiнде режимдi бұзу
391-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу
392-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы арқылы заңсыз алып өту
393-бап. Әскери қызметшінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын күзету жөніндегі міндеттерді атқаруымен байланысты оның заңды өкіміне немесе талабына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғауға қатысатын адамдардың заңды талабына бағынбау
394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында болу қағидаларын бұзуы
394-1-бап. Шығарып жiберу туралы шешiмдi орындамау
395-бап. Жеке немесе заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасында шетелдiктердiң болу қағидаларын бұзуы
396-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып, шетелдік жұмыс күшін және еңбекші көшіп келушілерді тарту, Қазақстан Республикасында шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның еңбек қызметін заңсыз жүзеге асыруы
397-бап. 2007 жылғы 6 шілдедегі № 276-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
398-бап. 2009 жылғы 4 желтоқсандағы № 217-IV ҚР Заңымен алып тасталды
399-бап. Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде еңбекке орналастыру жөнiндегi заңсыз қызмет
26-тарау. КЕДЕН IСТЕРI САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
400-бап. Кеден бақылауы аймағының режимiн бұзу
400-1-бап. Кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзу
400-2-бап. Кедендік тасымалдаушының қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзуы
401-бап. Кеден одағының кедендік шекарасынан өткеннен кейін өткізу пунктіне тауарлар мен көлік құралдарының келгені туралы Қазақстан Республикасының кеден органына хабарламау
402-бап. Өткізу пунктінде Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз тауарлар мен көлiк құралдарының кеден одағының кеден аумағынан тысқары жерге кетуі
403-бап. Авария немесе еңсерілмейтін күштің әсері жағдайында шаралар қолданбау
404-бап. Тауарларды және көлiк құралдарын жеткiзу орнына бермеу
405-бап. Тауарларды, көлiк құралдарын және олардың құжаттарын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз беру, жоғалту немесе Қазақстан Республикасының кеден органына жеткiзбеу
406-бап. Көлiк құралын тоқтатпау
407-бап. Көлiк құралын Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жөнелту
408-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-IV ҚР Заңымен алып тасталды
409-бап. Тауарларды кедендік рәсімдеуге орналастыруға байланысты кедендік операцияларды жасау және тауарларды кедендік тазалау тәртiбiн бұзу
409-1-бап. Кеден операцияларын жүргізу тәртібін бұзу
410-бап. Кедендiк тазалау аяқталмаған тауарлармен заңсыз операциялар жүргiзу, жай-күйiн өзгерту, пайдалану және (немесе) билiк ету
411-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының рұқсатынсыз жүргiзiлетiн жүк және өзге де операциялар
412-бап. Сәйкестендіру құралдарын өзгерту, алып тастау, жою, зақымдау не жоғалту
413-бап. Тауарларды кедендік декларациялау тәртiбiн бұзу
413-1-бап. Кеден өкілінің кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзуы
413-2-бап. Уәкілетті экономикалық оператордың кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзуы
414-бап. Кедендік декларацияны, құжаттар мен мәлiметтерді беру мерзiмдерiн бұзу
415-бап. Қазақстан Республикасының кеден органына есептілікті табыс етпеу және есеп жүргiзу тәртiбiн сақтамау
416-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
417-бап. Тауарларды сақтауға орналастыру тәртiбiн, оларды сақтау және олармен операциялар жүргізу тәртiбiн бұзу
417-1-бап. Тауарларды уақытша сақтау мерзімдерін бұзу
418-бап. Тауарларды қайта өңдеу тәртiбiн бұзу және қайта өңдеу өнiмдерiн ауыстыру
419-бап. 2008 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
420-бап. 2008 жылғы 20 қаңтардағы № 123-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
421-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кеден аумағынан тыс жерлерге әкетпеу не осы аумаққа қайтармау
422-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-IV ҚР Заңымен алып тасталды
423-бап. Белгiлi бiр кедендiк рәсiм жүргізуге орналастырылған тауарлармен және көлiк құралдарымен заңсыз операциялар жүргізу, олардың жай-күйiн өзгерту, оларды пайдалану және (немесе) оларға билiк ету
424-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзген кезде тыйым салулар мен шектеулердi қолдану тәртiбiн сақтамау
425-бап. Жеке тұлғалардың жеке пайдалануға арналған тауарларды өткiзу тәртібін бұза отырып, тауарларды Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы өткiзуi
425-1-бап. Тауарларды халықаралық почта жөнелтілімдерінде өткізу тәртібін бұзу
426-бап. Тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендiк шекарасы арқылы кедендік бақылауға соқпай өткiзу
427-бап. Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзiлетiн тауарларды кедендік бақылаудан жасыру
428-бап. Құжаттарды немесе сәйкестендіру құралдарын алдап пайдалана отырып, тауарлар мен көлiк құралдарын Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы өткiзу
429-бап. Тауарларды кедендік декларацияламау немесе жалған декларациялау
430-бап. Кеден одағының кедендік аумағына кеден қағидаларын бұза отырып әкелiнген тауарлар мен көлiк құралдарын тасымалдау, сақтау, сатып алу, пайдалану немесе оларға билiк ету
431-бап. Пайдалануға және (немесе) билік етуге шек қойылған тауарларды, сондай-ақ шартты түрде шығарылған тауарлар мен көлік құралдарын пайдалану және (немесе) оларға билiк ету тәртiбiн бұзу
432-бап. 2010 жылғы 30 маусымдағы № 297-IV ҚР Заңымен алып тасталды
433-бап. Төленген кедендiк төлемдер мен салықтарды тиiстi негiздерсiз қайтаруға, төлемдер мен өзге де өтемдер алуға не оларды қайтармауға бағытталған iс-әрекеттер
434-бап. Кедендік төлемдерді және салықтарды төлеу мерзімдерін бұзу
434-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік төлемдердің, салықтар мен өсімпұлдардың төленуге тиісті сомаларын белгіленген мерзімдерде төлеу туралы талаптарын орындамау
435-бап. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасы кеден органдарының шешiмдерiн орындамауы
436-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 132-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
437-бап. 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 132-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
438-бап. Қазақстан Республикасы кеден органдарының талаптарын орындамау
438-1-бап. Қазақстан Республикасы кеден органының кедендік тексеру нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы талаптарын орындамау
27-тарау. Көлiктегі, жол шаруашылығындағы, байланыстағы және ақпараттандырудағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық
439-бап. Темiр жол көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн ережелердi бұзу
440-бап. Темiр жол көлiгi құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
440-1-бап. Теміржол жылжымалы құрамын мемлекеттік тіркеусіз немесе қайта тіркеусіз пайдалану
441-бап. Ортақ пайдаланыстағы көлiк құралдарын және олардың iшкi жабдықтарын бүлдiру
442-бап. Қазақстан Республикасының әуе кеңiстiгiн пайдалану тәртiбiн бұзу
443-бап. Ұшу қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
444-бап. Авиация қызметкерлерiн жұмысқа даярлау мен жiберу ережелерiн бұзу
445-бап. Адамның мас күйiнде әуе кемесiн басқаруы
446-бап. Әуе кемесіндегі мінез-құлық қағидаларын бұзу
446-1-бап. Алып тасталды - ҚР 04.07.2013 № 132-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
446-2-бап. Тасымалдаушының кінәсінан рейс орындалмаған немесе кідіртілген немесе әуе кемесінің кеш келуі, тасымалдау маршрутының өзгеруі салдарынан рейс кідіртілген, орындалмаған кезде жолаушыға қызметтер ұсыну жөніндегі міндеттерді тасымалдаушының орындамауы не тиісінше орындамауы
447-бап. Жолаушыларды, багажды және жүктерді тасымалдау ережелерін бұзу
447-1-бап. Жолаушыларды, багажды немесе жүктерді автомобильмен тасымалдауды жүзеге асыру кезінде жүргізушілердің еңбек және демалыс режимінің бұзылуы
447-2-бап. Қазақстан Республикасында халықаралық қатынастағы автомобильмен тасымалдауларға рұқсат беру жүйесін қолдану қағидаларын бұзу
447-3-бап. Жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес халықаралық тасымалдауды жүзеге асыру кезінде автокөлік құралдарын жүргізушілерде жолаушылар тізімінің болмауы
447-4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында автомобиль тасымалын шет мемлекетте тiркелген автокөлiк құралдарымен жүзеге асыру
447-5-бап. Республикаішілік қатынаста жолаушыларды және багажды автомобильмен тұрақты емес тасымалдауды жүзеге асырған кезде автокөлік құралдары жүргiзушiлерінде тасымалдау шартының болмауы
447-6-бап. Халықаралық қатынаста тұрақты тасымалдауларды жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының аумағындағы пункттер арасында жолаушыларды тасымалдау
448-бап. Теңiз көлiгiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
449-бап. Теңiз көлiгiндегi сигнал беру және байланыс құрылғылары мен қондырғыларын бүлдiру
450-бап. Теңіз және өзен көлігі кемелерінде жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету қағидаларын бұзу
451-бап. Кеменi жүзуге шығару ережелерiн бұзу немесе тиiстi дипломы (куәлiгi, куәландыру қағазы) жоқ адамдарды кеме басқаруға жiберу
452-бап. Кемелердi, оның ішінде шағын көлемді кемелерді пайдалану қағидаларын бұзу, сондай-ақ кеменi, оның ішінде шағын көлемді кемені басқару құқығы жоқ адамның басқаруы
453-бап. Кемелердің жүзу қағидаларын, сондай-ақ шағын көлемді кемелерді пайдалану қағидаларын бұзу
454-бап. Кеме жүргізушінің немесе өзге де адамның алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені басқаруы
455-бап. Кемелердi iшкi су жолдарында пайдалану қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
456-бап. Өзен порттары мен кемежайларда жүктерді тиеу, түсіру және қоймаға жинау қағидаларын бұзу
457-бап. Шағын көлемді кемелердің тұрағына арналған базаларды (құрылыстарды) пайдалану қағидаларын бұзу
458-бап. Кемелерді, оның ішінде шағын көлемді кемелерді тіркеу қағидаларын, сондай-ақ кемелерді жасау, техникалық пайдалану қағидаларын бұзу
458-1-бап. Порттағы құрылыстарды пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу
458-2-бап. Кемелермен, оның iшiнде шағын көлемді кемелермен болған авариялық жағдайлар мен көлiк оқиғаларын тергеу қағидаларын бұзу
459-бап . Көлiкте темекi шегу
460-бап . Көлiкте өрт қауiпсiздiгi ережелерiн бұзу
461-бап . Көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн бұзу
461-1-бап . Көлік құралын жүргізу кезінде жүргізушінің телефонды не радиостанцияны пайдалануы
462-бап . Көлiк құралдары жүргiзушiлерiнiң қозғалыстың белгiленген жылдамдығын арттыруы
463-бап . Маршруттық көлік құралдарын тоқтату, тұрғын аймақтарда жүру, жолаушылар мен жүктерді тасымалдау қағидаларын сақтамау және жол жүрісі қағидаларын басқа да өрескел бұзу
463-1-бап . Жол қиылыстарынан өту қағидаларын бұзу немесе жолдың жүру бөлігін кесіп өту
463-2-бап . Маневр жасау қағидаларын бұзу
463-3-бап . Көлік құралын жолдың жүру бөлігінде орналастыру, қарсы жүріп өту немесе басып озу қағидаларын бұзу
463-4-бап . Көлік құралдарын тоқтату немесе тоқтап тұру қағидаларын бұзу
463-5-бап . Арнайы жарық және дыбыс сигналдары іске қосылған жедел және арнайы қызметтер көлік құралының жүруіне басымдық бермеу
463-6-бап . Бағдаршамның тыйым салатын сигналына немесе реттеушінің тыйым салатын қимылына қарамай өтіп кету
463-7-бап . Жүргіншілерге немесе жол жүрісінің өзге де қатысушыларының жүруіне басымдық бермеу
463-8-бап . Жол белгілерімен немесе жолдың жүру бөлігіндегі таңбалармен көрсетілген талаптарды сақтамау
464-бап . Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жүргiзiп үйренудi өткiзу, сыртқы жарық түсiру аспаптарын және (немесе) дыбыс сигналдарын пайдалану, авариялық сигнал берудi қолдану ережелерiн бұзуы
464-1-бап . Көлік құралына арнайы жарық және (немесе) дыбыс сигналдарын беруге арналған құрылғыларды орнату ережелерін бұзу не жедел және арнайы қызметтер автомобильдерінің арнайы түсті-графикалық схемаларын заңсыз жазу
464-2-бап. Көлік құралдары жүргізушілерін даярлау қағидаларын бұзу
464-3-бап. Қазақстан Республикасының жол жүрісі саласындағы заңнамасын бұзу
465-бап . Жол жүрісіне қатысушының жол жүрісі ережелерін авариялық ахуал туғызуға әкеп соғатындай дәрежеде бұзуы
466-бап . Теміржол өткелдерінен өту ережелерін бұзу
467-бап . Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйде басқаруы, сол сияқты көлік құралын алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйдегі адамның басқаруына беру
467-1-бап . Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты  тасымалдауды көрсетілген тасымалдау бағыттарына қызмет көрсету құқығын растайтын тиісті куәліксіз жүзеге асыру
468-бап . Көлiк құралдарын жүргiзушiлердiң жол қозғалысы қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң белгiленген ережелерiн адамдардың денсаулығына зиян келтiруге, көлiк құралдарының немесе өзге де     мүлiктiң зақымдануына әкеп соқтыратындай дәрежеде бұзуы
468-1-бап. Көлiк құралдарын жүргiзушi адамдардың жол жүрісі және көлiк құралдарын пайдалану қағидаларын бұзуы
468-2-бап. Көлiкте қолданылатын қағидаларды бұзу
469-бап . Жүргізушінің жол-көлік оқиғасына байланысты міндеттерді орындамауы
470-бап . Құжаттары жоқ және басқару құқығы жоқ адамның көлiк құралдарын басқаруы
471-бап . Ішкі істер (полиция), көліктік бақылау органдары қызметкерінің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы автокөлік құралдарын өткізу пункттерінде және Қазақстан Республикасының аумағындағы көліктік бақылау бекеттерінде, әскери полиция органы қызметкерінің (тек қана әскери көлік құралын басқаратын адам) талаптарын орындамау, алкогольдік, есірткілік және (немесе) уытқұмарлық масаң күйін куәландырудан өтуден жалтару
472-бап . Көлiк құралдарының қозғалысына кедергi жасау
473-бап . Жаяу жүргiншiлердiң және жол қозғалысына өзге де қатысушылардың қозғалыс ережелерiн бұзуы
473-1-бап. Механикалық көлік құралдары мен олардың тіркемелерін міндетті техникалық қарап тексеруді ұйымдастыру және одан өткізу қағидаларын бұзу
474-бап . Техникалық ақаулары бар көлiк құралдарын пайдалануға шығару және пайдаланудың өзге де ережелерiн бұзу
474-1-бап. Көлiк құралдарын сапасыз жөндеу және оларды техникалық ақауларымен пайдалануға шығару
474-2-бап. Көлік құралдары қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды қамтамасыз ету саласында белгіленген нормаларды бұза отырып, жаңа көлік құралдарының сәйкестігін растайтын сертификаттарды немесе өзге де құжаттарды тану не беру
475-бап . Мас күйiндегi жүргiзушiнi не басқару құқығы жоқ адамды көлiк құралын басқаруға жiберу
476-бап . Жол қозғалысына қатысушыларға қойылатын өзге де талаптарды бұзу
477-бап . Көлiкпен қауiптi заттарды немесе бұйымдарды тасымалдау ережелерiн бұзу
478-бап . Қалалық және қала маңындағы қоғамдық көлiктi пайдалану ережелерiн бұзу
479-бап . Жолаушыларды билетсiз алып жүру
480-бап . Ақысы төленбеген қол жүгін, теңдеме жүк пен жол теңдеме жүгін алып жүру
480-1-бап . Темiр жол көлiгiнде жол жүру құжаттарын (билеттердi) сату, олардың қолданылу мерзiмiн ұзарту және билет кассаларының жұмысын ұйымдастыру ережелерiн бұзу
481-бап . Темiр жол, теңiз, өзен және автомобиль көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету ережелерiн бұзу
482-бап . Әуе көлiгiнде жүктердiң сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi ережелердi бұзу
483-бап . Тракторларды, басқа да өздiгiнен жүретiн машиналар мен жабдықтарды пайдалану ережелерiн бұзу
483-1-бап. Ақылы автомобиль жолдарымен (жол учаскелерімен) жүріп өткені үшін ақыны уақтылы төлемеу
484-бап . Көлiк құралдарын жүргiзушi жеке тұлғалардың пайдалану және жол жүрiсi ережелерiн үнемi бұзуы
485-бап . Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын бүлдiру
486-бап . Жолдарды, темiр жол өткелдерiн және басқа жол құрылыстарын күтiп-ұстау ережелерiн бұзу
487-бап . Жерасты коммуникацияларының байқау құдықтарын күтiп-ұстау ережелерiн жол қозғалысы қауiпсiздiгiне қатер төндiретiндей дәрежеде бұзу
488-бап . Автомобиль жолдарына бөлiнген белдеудi қорғау мен пайдалану ережелерiн бұзу
489-бап . Жер пайдаланушылардың автомобиль жолдарын және жол құрылғыларын пайдалану мен қорғау ережелерiн бұзуы
490-бап . Магистральдық құбырларды қорғау ережелерiн бұзу
491-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
492-бап . Электр байланыс желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) заңсыз қосу
493-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
494-бап . Радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды пайдалану, сондай-ақ радиожиiлiктердi пайдалану ережелерiн бұзу және арнайы рұқсат алмай радиоэлектрондық құралдарды немесе жоғары жиiлiктi құрылғыларды шет елдерден әкелу
494-1-бап. Қазақстан Республикасының байланыс саласындағы заңнамасын бұзу
494-2-бап. 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 383-ІV ҚР Заңымен алып тасталды
495-бап .  Байланыс желiлерi мен байланыс құрылыстарын қорғау ережелерiн бұзу
496-бап.   Сәйкестігі міндетті растауға жататын, бірақ одан өтпеген байланыс құралдарын пайдалану
497-бап.   2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
497-1-бап . Ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөнiндегi талаптарды бұзу
497-2-бап . Қазақстан Республикасының электрондық құжаттар және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңдарын бұзу
497-3-бап . Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңдарын бұзу
498-бап . 2007 жылғы 27 шілдедегі № 314-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
499-бап . Байланыс құрылыстарын заңсыз салу
500-бап . Телефон-автоматтарды бүлдiру
501-бап . Пошта төлемiнiң қолдан жасалған мемлекеттiк белгiлерiн жасау немесе өткiзу
502-бап . 2005 жылғы 13 сәуірдегі № 40-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
28-тарау . ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ӘСКЕРИ МIНДЕТТIЛIК, ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ПЕН ҚОРҒАНЫС САЛАСЫНДАҒЫ ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР
503-бап . Бастапқы әскери есепке алынуға не шақыру учаскелерiне тiркелуге тиiс азаматтардың тiзiмдерiн жергiлiктi әскери басқару органына бермеу немесе уақтылы бермеу
504-бап . Азаматтық қорғаныс іс-шараларының орындалмауына әкеп соққан құқыққа қарсы әрекеттер (әрекетсіздік)
505-бап . Жергiлiктi әскери басқару органының шақыруы туралы азаматтарға хабарламау
506-бап . Әскери есепте тұрған немесе тұруға мiндеттi тұрғылықты азаматтар құрамындағы өзгерiстер туралы мәлiметтердi уақтылы бермеу
507-бап . Әскери мiндеттiлер, шақырылушылар мен азаматтар туралы мәлiметтердi хабарламау
508-бап . Азаматтардың әскери есепке алу жөнiндегi мiндеттерді орындамауы
509-бап . Медициналық тексеруден немесе жиындардан жалтару
510-бап . Әскери есепке алу құжаттарын қасақана бүлдiру немесе жоғалту
511-бап . Әскери қызметке даярлықтан жалтару
512-бап . Азаматтарды мерзiмдi әскери қызметке заңсыз шақыру, оларды шақыруды заңсыз кейiнге қалдыру
512-1-бап . Әскери қызметшіні қорлау
512-2-бап . Бөлімді немесе қызмет орнын өз бетімен тастап кету
512-3-бап . Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет атқару ережелерін бұзу
512-4-бап . Бағынбау немесе бұйрықты өзгедей орындамау
512-5-бап. Машиналарды жүргізу немесе пайдалану қағидаларын бұзу
29-тарау . МЕМЛЕКЕТТIК БИЛIК ИНСТИТУТТАРЫНА ҚОЛСҰҒАТЫН ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
513-бап . Сотқа құрметтемеушiлiк бiлдiру
514-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша iс қарауға қатысушылардың жауапкершiлiгi
514-1-бап . Алқабидiң мiндеттерiн атқару үшiн сотқа келмеу
514-2-бап . Алқабилердің тiзiмдерiн жасау үшiн ақпаратты табыс етпеу
514-3-бап . Азаматқа алқаби мiндеттерiн атқаруға кедергі келтiру
514-4-бап . Алқабилердің сот талқылауында iстi қарауға байланысты iс-әрекеттеріндегi шектеулердi сақтамау
515-бап . Куәнiң айғақ беруден бас тартуы немесе жалтаруы
516-бап . Куәнiң, жәбiрленушiнiң көрiнеу жалған айғақтары, сарапшының көрiнеу жалған қорытындысы немесе қате аударма жасау
516-1-бап . Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша дәлелдемелерді бұрмалау
517-бап . Лауазымды адамның сараптама жүргiзу туралы қаулыны немесе тапсырманы не маманды шақыру туралы талапты орындаудан бас тартуы немесе жалтаруы
518-бап . Айыпталушының (сезiктiнiң) келетiндiгi туралы жеке кепiлгерлiктi бұзу
519-бап . Кәмелетке толмаған айыпталушының (сезiктiнiң) келуiн қамтамасыз ету туралы мiндеттеменi бұзу
520-бап . Соттың жеке ұйғарымы, қаулысы, прокурордың, тергеушiнiң немесе анықтаушының ұсынысы бойынша шара қолданбау
521-бап . Прокурорға, тергеушіге және анықтау органына, сот орындаушысына, сот приставына келмеу
521-1-бап . Прокурорға хабарламау немесе дер кезiнде хабарламау
522-бап . Прокурордың, тергеушiнiң, анықтаушының, сот приставының, сот орындаушысының заңды қызметiне кедергi жасау
523-бап . Адвокаттың заңды қызметiне кедергi жасау
524-бап . Сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот актісін және атқарушылық құжатты орындамау
525-бап . Сот орындаушысының, сот приставының қаулысын және өзге де заңды талабын орындамау
526-бап . Атқарушылық іс жүргізу бойынша борышкер болып табылатын адамның жұмыс орны мен тұрғылықты жерінің ауысқандығы туралы сот орындаушысына хабарламау
527-бап . Атқарушылық құжатты жоғалту
528-бап . Сот орындаушысына атқарушылық құжаттарды орындауға кедергі келтіру
529-бап . Лауазымды адамды қорлау, зорлық әрекеттер жасау қатерiн төндiру
530-бап . Мемлекеттiк наградаларды заңсыз тағып жүру
531-бап . Айырым белгiлерi және (немесе) нышандары бар нысанды әскери киiмдi, сондай-ақ нысанды киiм мен арнаулы киiм-кешектi заңсыз киiп жүру (пайдалану)
30-тарау . ӘКIМШIЛIК СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ
532-бап . Алынып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 121-V Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
533-бап.  Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруі
533-1-бап. Мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті адамның не оған теңестірілген адамның заңсыз материалдық сыйақы алуы
534-бап . Заңды тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi
535-бап . Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының заңсыз кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге асыруы және заңсыз кiрiстер алуы
536-бап . 2007 жылғы 21 шілдедегі № 308-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
537-бап . Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi мемлекеттiк органдар басшыларының не жауапты хатшыларының немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдарының шара қолданбауы
537-1-бап. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды жұмысқа қабылдау
3-бөлiм . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДI ҚАРАУҒА УӘКIЛЕТТI ОРГАНДАР
31-тарау . НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
538-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар)
539-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға уәкiлеттi органдар (лауазымды адамдар) құзыретiнiң ара жiгiн ажырату
540-бап2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
32-тарау . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДIҢ ҚАЙДА ҚАРАУҒА ЖАТАТЫНДЫҒЫ, ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ IСТЕРДI ҚАРАУ ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ЖАЗАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЖӨНIНДЕГI ҚҰЗЫРЕТI
541-бап . Cоттар
542-бап . 2006 жылғы 20 қаңтардағы № 123-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды
543-бап . Iшкi iстер органдары (полиция)
544-бап . Алып тасталды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
544-1-бап. Азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган
544-2-бап. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган
545-бап . 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
546-бап . 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
547-бап . Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган
548-бап . Көлiк бақылау органдары
548-1-бап. Мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау органдары
549-бап . Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi орган
549-1-бап . Ақпараттандыру және байланыс саласындағы уәкiлеттi орган
550-бап . Мемлекеттiк еңбек инспекциясы органдары
551-бап. Әдiлет органдары
551-1-бап. Заңды тұлғаларды, азаматтық хал актiлерiн мемлекеттiк тiркеу, бағалау қызметiн реттеу саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
551-2-бап. Атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы уәкілетті орган
552-бап . Көшi-қон жөнiндегi органдар
553-бап . Алып тасталды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
553-1-бап. Алып тасталды - ҚР 11.04.2014 № 189-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
554-бап . Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
554-1-бап . Жер қойнауын зерделеу және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi орган
554-2-бап. Мұнай және газ саласындағы уәкілетті орган
555-бап. Алып тасталды - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
556-бап. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң органдары
557-бап . Мемлекеттiк санитариялық-эпидемиологиялық қадағалауды жүзеге асыратын органдар
557-1-бап . Дәрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналымы саласындағы мемлекеттік орган
557-2-бап . Медициналық қызмет көрсетулер саласындағы бақылау жөнiндегi мемлекеттiк орган
558-бап . Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгiнiң, Iшкi iстер министрлiгiнің және Ұлттық қауiпсiздiк комитетiнiң, Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi Қылмыстық-атқару жүйесi комитетiнiң санитариялық қадағалауды жүзеге асыратын медициналық қызметтерi
559-бап . Ветеринария саласындағы уәкiлеттi орган
559-1-бап. Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган
560-бап . Өсiмдiктер карантинi жөнiндегi уәкiлеттi орган
560-1-бап . Астық нарығын реттеу саласындағы уәкілетті орган
560-2-бап . Өсімдіктерді қорғау саласындағы уәкілетті орган
561-бап . Су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi органдар
562-бап . Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар
563-бап . Жердi пайдалану мен қорғауға мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
563-1-бап . Инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi орган
563-2-бап. Геодезия және картография саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдар
564-бап . 2003 жылғы 5 желтоқсандағы № 506-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
565-бап . Монополияға қарсы орган
565-1-бап . Табиғи монополиялар салаларындағы және реттелетін нарықтардағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi орган
565-2-бап . Алып тасталды - ҚР 06.03.2013 N 81-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
566-бап . Техникалық реттеу және өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласында мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
567-бап . Ауылшаруашылық техникасын тiркеу жөнiндегi уәкiлеттi орган
567-1-бап . Алып тасталды - ҚР 29.09.2014 N 239-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
568-бап . Объектілерді салу сапасына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын органдар
568-1-бап. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган
569-бап . Мемлекеттік статистика саласындағы уәкілетті орган
570-бап . Ескерту. 555-бап алып тасталды - ҚР 07.11.2014 № 248-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
570-1-бап . Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет
570-2-бап. Мемлекеттік кіріс органдары
571-бап . Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң органдары
571-1-бап . Ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган
571-2-бап . Алып тасталды - ҚР 07.03.2014 N 177-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
572-бап . Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң органдары
573-бап . Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi орган
574-бап . Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтiк қорғау органдары
574-1-бап . 2003 жылғы 10 шілдедегі № 483-ІІ ҚР Заңымен алып тасталды
575-бап . Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі
576-бап . Мемлекеттiк құпияларды қорғау органдары
576-1-бап . Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
576-2-бап . Алып тасталды - ҚР 2011.11.09 N 490-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
576-3-бап . Алып тасталды - ҚР 2011.11.09 N 490-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Заңымен.
576-4-бап . Жергілікті атқарушы органдар
576-5-бап . Білім беру саласындағы уәкілетті орган
576-6-бап . Туристік қызмет саласындағы уәкілетті орган
576-7-бап . Ойын бизнесі саласындағы уәкілетті орган
576-8-бап. Сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган
576-9-бап. Биоотын өндірісі саласындағы уәкілетті орган
576-10-бап. Биоотын айналымы саласындағы уәкілетті орган
4-бөлiм . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IС ЖҮРГIЗУ
33-тарау . НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
577-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң мiндеттерi
578-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудiң тәртiбi
579-бап . Өтiнiш жасау
580-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi болдырмайтын мән-жайлар
581-бап . Әкiмшiлiк жауапқа тартпауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар
582-бап . Прокурорлық қадағалау
583-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуде прокурордың заңдылықты қамтамасыз ету жөнiндегi өкiлеттiгi
34-тарау . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IС ЖҮРГIЗУГЕ ҚАТЫСУШЫЛАР, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI
584-бап . Өзi жөнiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзiлiп жатқан адам
585-бап . Жәбiрленушi
586-бап . Жеке адамның заңды өкiлдерi
587-бап . Заңды тұлғаның өкілдері
588-бап . Қорғаушы
589-бап . Қорғаушының мiндеттi түрде қатысуы
590-бап . Қорғаушыны шақыру, тағайындау, ауыстыру, оның еңбегiне ақы төлеу
591-бап . Қорғаушыдан бас тарту
592-бап . Қорғаушының өкiлеттiгi
593-бап . Жәбiрленушiнiң өкiлi
594-бап . Куә
595-бап . Куәгер
596-бап . Маман
597-бап . Сарапшы
598-бап . Аудармашы
599-бап . Прокурор
600-бап . Iс жүргiзу мiндеттерiн орындамағаны үшiн жауаптылық
601-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзуге қатысу мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
602-бап . Iс жүргiзуге қатысуына жол берiлмейтiн адамдарды қатыстырудан бас тарту
603-бап . Жәбiрленушi, куә, сарапшы, маман, аудармашы немесе куәгер шығындарының орнын толтыру
35-тарау . ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
604-бап . Дәлелдемелер
605-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелденуге тиiс мән-жайлар
606-бап . Әкiмшiлiк жауапқа тартылатын адамның түсiнiктемесi, жәбiрленушiнiң және куәнiң жауаптары
607-бап . Дәлелдеу мiндетi және дәлелдемелер табыс ету
608-бап . Дәлелдеуден босатудың негiздерi
609-бап . Дәлелдемелермен қамтамасыз ету
610-бап . Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы арыз
611-бап . Сараптама тағайындау және жүргiзу
612-бап . Сарапшының қорытындысы
612-1-бап . Yлгiлердi алу
612-2-бап . Дәрiгердiң немесе басқа маманның, сондай-ақ сарапшының үлгiлердi алуы
612-3-бап . Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
613-бап . Заттай дәлелдемелер
614-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
615-бап . Құжаттар
616-бап . Қосымша мәлiметтер талап ету
617-бап . Дәлелдемелердi бағалау
36-тарау . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IС ЖҮРГIЗУДI ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ
618-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шаралары
619-бап . Жеткiзу
620-бап . Әкiмшiлiк ұстау
621-бап . Әкiмшiлiк ұстаудың тәртiбi
622-бап . Әкiмшiлiк ұстау мерзiмдерi
623-бап . Мерзiмдi есептеу
624-бап . Әкiмшiлiк ұстауға тартылған адамдарды ұстау орны мен тәртiбi
625-бап . Алып келу
625-1-бап. Жүріп-тұру еркіндігін алдын ала шектеу
626-бап . Адамның жеке басын тексеру және оның қолындағы заттарды тексеру
627-бап . Көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi тексеру
627-1-бап . Тексеру
627-2-бап . Тексеру жүргiзудiң жалпы ережелерi
628-бап . Жеке адамның қолындағы заттар мен құжаттарды алып қою
629-бап . Көлік құралын, кемені, оның ішінде шағын көлемді кемені басқарудан шеттету және масаң күйін куәландыру
630-бап . Көлiк құралын, кемені, оның ішінде шағын көлемдi кеменi ұстау, жеткiзу және пайдалануға тыйым салу
631-бап . Заңды тұлғаға тиесiлi аумақтарды, үй-жайларды, тауарларды, өзге де мүлiктi, сондай-ақ тиiстi құжаттарды тексеру
632-бап . Заңды тұлғаға тиесiлi құжаттар мен мүлiктi алып қою
632-1-бап . Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
633-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз ету шараларына шағым беру
37-тарау . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IС ҚОЗҒАУ
634-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаудың дәлелдерi мен негiздемесi
635-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама
636-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар лауазымды адамдар
637-бап . Прокурордың әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғауы
638-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасау мерзiмдерi
639-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасалмайтын жағдайлар
640-бап . Хаттаманы (прокурордың қаулысын) iстi қарау үшiн жiберу
641-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi iстi қарауға бергенге дейiн қысқарту
38-тарау . ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕРДI ҚАРАУ
642-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарайтын орын
643-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға әзiрлеу
644-бап . Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау мүмкiндiгiн болдырмайтын мән-жайлар
645-бап . Судьяның, алқалы орган мүшесiнiң, лауазымды адамның өздiгiнен бас тартуы және олардан бас тарту
646-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға әзiрлеу кезiнде судья, орган (лауазымды адам) қабылдайтын шешiм
647-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау мерзiмдерi
648-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарау тәртiбi
649-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау кезiнде анықтауға жататын мән-жайлар
650-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарау нәтижелерi бойынша шешiмдердiң түрлерi
651-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулы
652-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жөнiндегi қаулыны хабарлау және қаулының көшiрмесiн тапсыру
653-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша ұйғарым
654-бап . Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныс
39-тарау. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕР БОЙЫНША ЗАҢДЫ КҮШIНЕ ЕНБЕГЕН ҚАУЛЫЛАРДЫ ҚАЙТА ҚАРАУ
655-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру құқығы
656-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру тәртiбi
657-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым беру, наразылық келтiру мерзiмi
658-бап. Шағымның (наразылықтың) мазмұны
659-бап. Шағым берiлуiне немесе наразылық келтiрiлуiне байланысты қаулының орындалуын тоқтата тұру
660-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау мерзiмдерi
661-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты судьяның жеке-дара қарауы
662-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарауға әзiрлеу
663-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағымды, наразылықты қарау
664-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi шешiм
665-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту негiздерi
666-бап. Судьяның, органның (лауазымды адамның) әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыда баяндалған iстiң нақты мән-жайлары туралы тұжырымдарының шағымды, наразылықты қарау кезiнде зерттелген дәлелдемелерге сай келмеуi
667-бап. Әкiмшiлiк жауаптылық туралы заңды дұрыс қолданбау
668-бап. Осы Кодекстiң iс жүргiзу нормаларының едәуiр бұзылуы
669-бап. Қаулымен қолданылған әкiмшiлiк жазаның жасалған құқық бұзушылық сипатына, кiнәлiнiң жеке басына немесе заңды тұлғаның мүлiктiк қаржы жағдайына сай келмеуi
670-бап. Iс жүргiзудi қысқарту туралы қаулының күшiн жою немесе оны өзгерту
671-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулыға шағым, наразылық жөнiндегi ұйғарымды жария ету
40-тарау. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТЕР БОЙЫНША ЗАҢДЫ КҮШIНЕ ЕНГЕН ҚАУЛЫЛАРДЫ ЖӘНЕ ОЛАРҒА ШАҒЫМДАРДЫ, НАРАЗЫЛЫҚТАРДЫ ҚАРАУ НӘТИЖЕЛЕРI ЖӨНIНДЕГI ҰЙҒАРЫМДАРДЫ ҚАЙТА ҚАРАУ
672-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қараудың ерекше тәртiбi
673-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларды және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарды қайта қарауға құқықты соттар
674-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша қаулыларға және оларға шағымдарды, наразылықтарды қарау нәтижелерi жөнiндегi ұйғарымдарға наразылық келтiру
675-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын тоқтата тұру
676-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша заңды күшiне енген қаулыларды Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотында қайта қарау
41-тарау. АҚТАУ. ӘКIМШIЛIК ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ IСТI ҚАРАУҒА УӘКIЛЕТТI ОРГАННЫҢ (ЛАУАЗЫМДЫ АДАМНЫҢ) ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРIМЕН КЕЛТIРIЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ
677-бап. Әкiмшiлiк жауапқа тартылған адамның кiнәсiздiгiн тану жолымен ақтау
678-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауға органның (лауазымды адамның) заңсыз әрекеттерi нәтижесiнде келтiрiлген зиянды өтеттiруге құқығы бар адамдар
679-бап. Өтеуге жататын зиян
680-бап. Зиянды өтеттiру құқығын тану
681-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу
682-бап. Моральдық зиянның зардаптарын жою
683-бап. Талаптар қою мерзiмдерi
684-бап. Заңды тұлғалардың зиянын өтеу
685-бап. Құқықтарды талап-арыз тәртiбiмен қалпына келтiру
42-тарау. АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ӘКIМШIЛIК ЖАУАПТЫЛЫҚТАН ҚОРҒАНЫШЫ БАР АДАМДАРДЫҢ IСТЕРI БОЙЫНША IС ЖҮРГIЗУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
686-бап. Қазақстан Республикасы Парламентi депутатының әкiмшiлiк жауаптылығы
687-бап. Президенттiкке, Парламент депутаттығына кандидаттардың әкiмшiлiк жауаптылығы
688-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi Төрағасының немесе мүшелерiнiң әкiмшiлiк жауаптылығы
689-бап. Судьяның әкiмшiлiк жауаптылығы
690-бап. Қазақстан Республикасы Бас прокурорының әкiмшiлiк жауаптылығы
691-бап. Судьяның Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаты не Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшелерiне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас прокурорына қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарауы
692-бап. Әкiмшiлiк жауаптылықтан дипломатиялық қорғанышы бар адамдар
693-бап. Дипломатиялық қорғанышты пайдаланатын адамдарды тексеру, әкiмшiлiк ұстау және алып келу
694-бап. Айғақ беруден дипломатиялық қорғаныш
695-бап. Үй-жайлардың және құжаттардың дипломатиялық қорғанышы
5-бөлiм. ӘКIМШIЛIК ЖАЗА ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ ҚАУЛЫЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
43-тарау. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
696-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша қаулының заңды күшiне енуi
697-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының мiндеттiлiгi
698-бап. Қаулыны орындауға жолдау
699-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау
700-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты мәселелердi шешу
701-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулының орындалуын кейiнге қалдыру және созу
702-бап. Әкiмшiлiк жазаның орындалуынан босату
703-бап. Салық салу саласында әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындаудың ескіруі
704-бап. Әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау жөнінде іс жүргізудің аяқталуы
705-бап. Әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындауға байланысты әрекеттерге шағым жасау
44-тарау. ӘКIМШIЛIК ЖАЗАНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРIН ОРЫНДАУ ТӘРТIБI
706-бап. Ескерту жасау туралы қаулының орындалуы
707-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны өз еркімен орындау
708-бап. Жеке тұлғаға, дара кәсіпкерге, жекеше нотариусқа, жеке сот орындаушысына және адвокатқа айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
709-бап. Заңды тұлғаға айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындату
709-1-бап. Айыппұл салу туралы қаулыны мәжбүрлеп орындатуға жіберудің тәртібі
710-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасалған жерде алынатын айыппұл салу туралы қаулыны орындау
710-1-бап. Әкімшілік жазалардың жекелеген түрлерін орындау тәртібі
711-бап. Айыппұл салу туралы қаулының орындалуы бойынша iс жүргiзудiң аяқталуы
712-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаудың құралы не нысанасы болған затты өтемiн төлеп алу туралы қаулының орындалуы
713-бап. Әкiмшiлiк құқық бұзушылықты жасаудың құралы не нысанасы болған затты тәркiлеу туралы қаулының орындалуы
714-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындайтын органдар
715-бап. Арнаулы құқықтан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
716-бап. Аң аулау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
717-бап. Радиоэлектронды құралдарды немесе жоғары жиiлiктегi құрылғыларды пайдалану құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
718-бап. Қаруды алып жүру және сақтау құқығынан айыру туралы қаулыны орындау тәртiбi
719-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не олардың белгiлi бiр қызмет түрiне қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау
720-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындайтын органдар
721-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру туралы қаулыны орындау тәртiбi
722-бап. Лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру не белгiлi бiр қызмет түрiне олардың қолданылуын тоқтата тұру мерзiмдерiн есептеу
723-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы қаулыны орындау
724-бап. Жеке кәсiпкердiң немесе заңды тұлғаның қызметiн тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы қаулыны орындау тәртiбi
725-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау
726-бап. Құрылысты мәжбүрлеп бұзу туралы қаулыны орындау жөнiндегi шығындар
727-бап. Әкiмшiлiк қамауға алу туралы қаулыны орындау
728-бап. Әкiмшiлiк қамауға алуды өтеуден жалтарудың зардаптары
729-бап. Қаулының мүлiктiк зиянды өтеу бөлiгiнде орындалуы
730-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны жүзеге асыратын органдар
731-бап. Қазақстан Республикасынан шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарды әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберу туралы қаулыны орындау
732-бап. Жол жүрiсi ережелерiн бiлудi тексеру туралы қаулыны орындау
733-бап. Қаулыны медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бөлiгiнде орындау тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз