Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы N 212 Кодексі.

      ЖАЛПЫ БӨЛIМ
      1-БӨЛIМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
      1-тарау. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР
      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
      2-бап. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасы
      3-бап. Осы Кодексте реттелетiн қатынастар
      4-бап. Қазақстан Республикасы орнықты дамуының экологиялық негiздерi
      5-бап. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасының негiзгi принциптерi
      6-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк реттеудiң және табиғи ресурстарды пайдалану саласындағы мемлекеттiк басқарудың негiзгi ережелерi
      7-бап. Қоршаған ортаны қорғау объектiлерi
      8-бап. Мемлекеттiк табиғи-қорық қоры
      9-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақ
      10-бап. Табиғат пайдалану ұғымы және оның түрлерi
      11-бап. Табиғат пайдаланушылар
      12-бап. Арнайы табиғат пайдалану құқығының туындау негiздерi және оны жүзеге асыру шарттары
      2-тарау. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ, ҚОҒАМДЫҚ БIРЛЕСТIКТЕРДІҢ ЖӘНЕ
      ЖЕРГIЛIКТI ӨЗIН-ӨЗI БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI
      13-бап. Жеке тұлғалардың қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi
      14-бап. Қоғамдық бiрлестiктердiң қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтары мен мiндеттерi
      15-бап. Жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы өкiлеттiктерi
      3-тарау. МЕМЛЕКЕТТIК ОРГАНДАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТI
      16-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретi
      17-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi органның құзыретi

      17-1-бап. Алып тасталды - ҚР 13.06.2013 № 102-V (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.
      17-2-бап. Индустриялық даму саласындағы уәкілетті органның құзыреті
      18-бап. Арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың құзыретi
      19-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi өкiлдi органдарының қоршаған ортаны қорғау саласындағы құзыретi
      19-1-бап. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті өкілді органдарының коммуналдық шаруашылық саласындағы құзыретi
      20-бап. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының қоршаған ортаны қopғaу саласындағы құзыретi
      20-1-бап. Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының коммуналдық шаруашылық саласындағы құзыретi
      2-БӨЛIМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТТI ЛИЦЕНЗИЯЛАУ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАУ, ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ, ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДI БАҒАЛАУ, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РҰҚСАТТАР, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ
     
      21-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметтi лицензиялау
      4-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ НОРМАЛАУ
     
      22-бап. Экологиялық нормалаудың мақсаты
      23-бап. Қоршаған орта сапасының нормативтерi және оларды белгiлеу тәртiбi
      24-бап. Қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткiштерi
      25-бап. Эмиссиялар нормативтерi
      26-бап. Эмиссиялардың техникалық үлестiк нормативтерi
      27-бап. Ластаушы заттар шығарындылары мен төгінділерінің шекті жол берілетін нормативтері, өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыру нормативтері, күкіртті ашық түрде орналастыру нормативтері
      28-бап. Эмиссиялар нормативтерiн айқындау тәртiбi
      29-бап. Табиғи ресурстар жай-күйiнiң өзге де нормативтерi
      5-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ
     
      30-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы сәйкестiктi растау объектiлерi мен рәсiмi
      31-бап. Алып тасталды - ҚР 05.10.2018 № 184-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      32-бап. Экологиялық таңбалау
      33-бап. Техникалық реттеу жөнiндегi сарапшылық кеңес
      34-бап. Халықаралық стандарттарды енгiзу және қолдану
      34-1-бап. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы халықаралық стандарттар және ұлттық стандарттар
      6-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРДI БАҒАЛАУ
     
      35-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалау
      36-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалау мiндеттiлiгi
      37-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалаудың кезеңдерi
      38-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалауды жүргiзу тәртiбi
      39-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалау процесiнде есепке алынуға тиiс әсерлердiң түрлерi
      40-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалау объектiлерiн бағалану маңыздылығы мен толымдылығы бойынша сыныптау
      41-бап. Қоршаған ортаға әсердi бағалау құжаттамасы
      42-бап. Қоршаған ортаға әсерге бағалау жүргiзудi әдiстемелiк қамтамасыз ету
      43-бап. Трансшекаралық әсерi бар объектiлердiң қоршаған ортаға әсерiн бағалау ерекшелiктерi
      44-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
     
      7-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА
     
      45-бап. Экологиялық сараптама түрлерi
      46-бап. Экологиялық сараптаманың мақсаттары
      47-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама объектiлерi
      48-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын органдар
      49-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүргiзу тәртiбi
      49-1-бап. II, III және IV санаттардағы объектілер үшін жобалардың ведомстводан тыс кешенді сараптамасы құрамында құрылыс жобаларының экологиялық сараптамасын жүргізу тәртібі
      50-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу мерзімдері
      51-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың қорытындысы
      52-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүзеге асыратын сарапшылық бөлiмшелерi басшыларының құқықтары
      53-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама сарапшысы
      54-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптама жүргiзу процесiне сырттан сарапшылар тарту
      55-бап. Алып тасталды - ҚР 25.04.2016 № 505-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      56-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманың сарапшылық кеңестерi
      57-бап. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың жариялылығы
      57-1-бап. Жұртшылықтың қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға қатысуы
      57-2-бап. Қоғамдық тыңдаулар өткізу
      58-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы жүзеге асыру кезiндегi келiспеушiлiктердi қарау тәртiбi
      59-бап. Мемлекеттiк экологиялық сараптаманы қаржыландыру
      60-бап. Қоғамдық экологиялық сараптама
      61-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманы ұйымдастырушы
      62-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманың сарапшылары
      63-бап. Қоғамдық экологиялық сараптама объектiсi тапсырыс берушiсiнiң құқықтары мен мiндеттерi
      64-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманы қаржыландыру
      65-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманы тiркеу тәртiбi
      66-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманың қорытындысы
      67-бап. Қоғамдық экологиялық сараптаманың нәтижелерiн пайдалану
      8-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РҰҚСАТТАР
     
      68-бап. Экологиялық рұқсаттардың түрлерi
      69-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат
      70-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттың мазмұны
      71-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу талап етiлетiн объектiлердiң санаттары
      72-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат алу үшiн ұсынылатын материалдар
      73-бап. Қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн рұқсатқа енгiзiлетiн табиғат пайдалану шарттары
      74-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатты қарау және беру мерзімдері
      75-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беру үшiн негiздер
      76-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттардың қолданылу мерзiмдерi
      77-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсат беруден бас тарту, оны тоқтата тұру, жою, одан айыру
      78-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсатты қайта ресiмдеу тәртiбi
      79-бап. Кешендi экологиялық рұқсат
      9-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АУДИТ
     
      80-бап. Экологиялық аудит
      81-бап. Экологиялық аудит түрлерi және оны жүргiзу үшiн негiздер
      82-бап. Экологиялық аудиттi жүргiзу
      83-бап. Мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзу туралы шешiм
      84-бап. Мiндеттi экологиялық аудиттi жүргiзудiң ерекшелiктерi
      85-бап. Экологиялық аудиторлық есептерге қойылатын талаптар
      86-бап. Мiндеттi экологиялық аудит есебiн қарау тәртiбi
      87-бап. Экологиялық аудитор
      88-бап. Экологиялық аудиторлық ұйым
      89-бап. Экологиялық аудиторлар палатасы
      90-бап. Экологиялық аудиторлардың және экологиялық аудиторлық ұйымдардың құқықтары
      91-бап. Экологиялық аудиторлардың және экологиялық аудиторлық ұйымдардың мiндеттерi
      92-бап. Экологиялық аудиттi жүргiзу құқығын шектеу
      93-бап. Аудиттелетiн субъектiнiң құқықтары мен мiндеттерi
      94-бап. Экологиялық менеджмент жүйелерiнiң аудитi
      9-1-тарау. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мемлекеттік реттеу
     
      94-1-бап. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулері саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі ережелері
      94-2-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар
      94-3-бап. Алып тасталды - ҚР 08.04.2016 № 491-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      94-4-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квоталарды өзгерту
      94-5-бап. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспары
      94-6-бап. Әкімшілендіру субъектілері
      94-7-бап. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін азайтудың нарықтық тетігі
      94-8-бап. Тәуелсіз ақпарат беруші
      94-9-бап. Көміртегі бірліктерінің саудасына қойылатын талаптар
      94-10-бап. Парниктік газдар шығарындыларын азайту және (немесе) сіңірулерді ұлғайту жөніндегі ішкі жобалар
      94-11-бап. Парниктік газдар шығарындылары мониторингінің рәсімі
      94-12-бап. Экологиялық (жасыл) инвестициялар
      3-БӨЛIМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ
     
      10-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУДЫ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ТЕТIКТЕРI
     
      95-бап. Қоршаған ортаны қорғауды және табиғат пайдалануды экономикалық реттеу тетiктерiнiң түрлерi
      96-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шаралар
      97-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды қаржыландыру
      98-бап. Бюджет қаражаты есебiнен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды жоспарлау
      99-бап. Табиғат пайдаланушылардың өз қаражаттары есебiнен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды жоспарлау
      100-бап. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қаржыландырылатын қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi iс-шараларды жоспарлау
      101-бап. Қоршаған ортаға эмиссиялар үшiн төлемақы
      102-бап. Табиғи ресурстардың жекелеген түрлерiн пайдаланғаны үшiн бюджетке төленетiн мiндеттi төлемдер
      103-бап. Қоршаған ортаны қорғауды экономикалық ынталандыру
      104-бап. Мемлекеттiк емес қарыздар бойынша мемлекеттiк кепiлдiктер беру
      105-бап. Қоршаған ортаға эмиссияларды басқарудың нарықтық тетiктерi
      106-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.12.03 № 505-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      107-бап. Экологиялық сақтандыру
      11-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА КЕЛТIРIЛГЕН ЗАЛАЛДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ
     
      108-бап. Қоршаған ортаға келтiрiлген залалды экономикалық бағалау тәртiбi
      109-бап. Залалды экономикалық бағалаудың тура әдiсi
      110-бап. Залалды экономикалық бағалаудың жанама әдiсi
      4-БӨЛIМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
     
      12-тарау. ҚОРШАҒАН OPTAHЫ ҚОРҒАУ, ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫ ҚОРҒАУ, МОЛЫҚТЫРУ МЕН ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТIК БАҚЫЛАУ
     
      111-бап. Мемлекеттiк бақылаудың мақсаты мен түрлерi
      112-бап. Қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, молықтыру мен пайдалану саласындағы мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын органдар
      113-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылаудың мiндеттерi
      114-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылаудың бағыттары
      115-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды ұйымдастыру
      116-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдар
      117-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың құқықтары
      118-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың мiндеттерi
      13-тарау. Мемлекеттік экологиялық бақылау нысандары
     
      119-бап. Мемлекеттік экологиялық бақылау нысандары
      120-бап. алып тасталды
      121-бап. алып тасталды
      122-бап. алып тасталды
      123-бап. алып тасталды
      124-бап. алып тасталды
      125-бап. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау жүргізу тәртібі
      126-бап. Мемлекеттiк экологиялық бақылауды жүзеге асыратын лауазымды адамдардың шешiмдерiне, әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау тәртiбi
      126-1-бап. Апелляциялық комиссияның шағымды қарау тәртібі
126-2-бап. Апелляциялық комиссияның шағымды қарауы кезінде ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету
      127-бап. Мемлекеттік экологиялық бақылауды жүргiзу кезiнде ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету
      14-тарау. ӨНДIРIСТIК ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
     
      128-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды тағайындау және оның мақсаттары
      129-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылауды жүргiзу тәртiбi
      130-бап. Табиғат пайдаланушының өндiрiстiк экологиялық бақылау жүргiзу кезiндегi құқықтары мен мiндеттерi
      131-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылау бағдарламасын әзiрлеуге қойылатын талаптар
      132-бап. Өндiрiстiк мониторингтiң түрлерi және оны жүргiзудi ұйымдастыру
      133-бап. Өндiрiстiк экологиялық бақылау жөнiндегi есеп пен есептiлiк
      134-бап. Табиғат пайдаланушының iшкi тексерулердi ұйымдастыруы
      15-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
     
      135-бап. Қоғамдық экологиялық бақылаудың мақсаттары мен мiндеттерi
      136-бап. Ақпараттық және өзге де өзара iс-қимыл
      5-БӨЛIМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ПЕН КАДАСТРЛАР
     
      16-тарау. ҚОРШАҒАН ОРТА МЕН ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МОНИТОРИНГI
     
      137-бап. Мемлекеттiк экологиялық мониторинг
      138-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесi және оның мiндеттерi
      139-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингi бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң бiрыңғай ақпараттық жүйесi
      140-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингi бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң мазмұны
      141-бап. Қоршаған орта жай-күйiнiң мониторингi
      142-бап. Табиғи ресурстар мониторингi
      143-бап. Мониторингтiң арнайы түрлерi
      144-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингi бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң деңгейлерi мен байқау желiлерi
      145-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингi бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiнiң жұмыс iстеу негiздерi
      145-1-бап. Мемлекеттік бақылау жасау желісін қорғау
      145-2-бап. Ұлттық гидрометеорологиялық қызметтің жұмысы
      146-бап. Қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингiнiң бiрыңғай мемлекеттiк жүйесiн қаржыландыру
      17-тарау. ҚОРШАҒАН OPTAHЫҢ ЛАСТАНУ УЧАСКЕЛЕРIН МЕМЛЕКЕТТIК ЕСЕПКЕ АЛУ
     
      147-бап. Қоршаған ортаның ластану учаскелерiн есепке алуды жүргiзудiң мiндеттерi мен принциптерi
      148-бап. Қоршаған ортаның ластану учаскелерiн есепке алуды жүргiзудiң тәртiбi және олардың тiзiлiмдерi
      18-тарау. ТАБИҒИ РЕСУРСТАРДЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК КАДАСТРЛАРЫ
     
      149-бап. Табиғи ресурстардың мемлекеттiк кадастрларының бiрыңғай жүйесi
      150-бап. Кадастрлардың бiрыңғай жүйесiнiң құрылымы мен мазмұны
      151-бап. Ақпарат беру
      19-тарау. ӨНДIРIС ПЕН ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК КАДАСТРЫ
     
      152-бап. Өндiрiс пен тұтыну қалдықтарының мемлекеттiк кадастры
      153-бап. Қалдықтардың мемлекеттiк кадастрының мақсаттары мен мiндеттерi
      154-бап. Қалдықтардың мемлекеттiк кадастрын жүргiзу
      155-бап. Қалдықтардың мемлекеттiк кадастрын жүргiзу нәтижелерi туралы ақпарат
      20-тарау. ЗИЯНДЫ ЗАТТАРДЫ, РАДИОАКТИВТI ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӨМУ МЕН САРҚЫНДЫ СУЛАРДЫ ЖЕР ҚОЙНАУЫНА АҒЫЗУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК КАДАСТРЫ
     
      156-бап. Зиянды заттарды, радиоактивтi қалдықтарды көмудiң және сарқынды суларды жер қойнауына ағызудың мемлекеттiк кадастры
      157-бап. Көмудiң мемлекеттiк кадастрының мазмұны
      158-бап. Көмудiң мемлекеттiк кадастрын жүргiзу
      20-1-тарау. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін мемлекеттік бағалау жүйесі
     
      158-1-бап. Парниктік газдар шығарындылары мен сіңірулерін мемлекеттік түгендеу жүйесі
      158-2-бап. Парниктік газдар шығарындылары көздерінің және сіңірулерінің мемлекеттік кадастры
      158-3-бап. Көміртегі бірліктерінің мемлекеттік тізілімі
      158-4-бап. Валидация және верификация
      21-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ
     
      159-бап. Экологиялық ақпарат
      160-бап. Ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының мемлекеттік тіркелімі
      161-бап. Мемлекеттiк экологиялық ақпарат қоры
      162-бап. Ұлттық экологиялық атлас
      163-бап. Экологиялық ақпаратқа қол жеткiзу
      164-бап. Субъектiлердiң экологиялық ақпаратқа қол жеткiзуге қатысты құқықтары мен мiндеттерi
      165-бап. Экологиялық ақпарат берудiң мерзiмдерi мен тәртiбi
      166-бап. Алып тасталды - ҚР 16.11.2015 № 404-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      166-1-бап. Қоршаған ортаның жай-күйі туралы және табиғи ресурстарды пайдалану туралы ұлттық баяндама
      167-бап. Алып тасталды - ҚР 16.11.2015 № 404-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     
      22-тарау. Алып тасталды - ҚР 29.03.2016 № 479-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
     
      6-БӨЛIМ. ТӨТЕНШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗIЛЗАЛА АЙМАҚТАРЫ
     
      23-тарау. ЖЕКЕЛЕГЕН АУМАҚТАРДЫ ТӨТЕНШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ НЕМЕСЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗIЛЗАЛА АЙМАҚТАРЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ТӘРТIБI
     
      173-бап. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зiлзала
      174-бап. Жекелеген аумақтарды төтенше экологиялық жағдай немесе экологиялық зiлзала аймағы деп жариялаудың тәртiбi
      175-бап. Аумақтардың экологиялық ахуалын бағалау
      24-тарау. ТӨТЕНШЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗIЛЗАЛА АЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДIҢ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
     
      176-бап. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зiлзала аймақтарындағы құқықтық режим
      177-бап. Төтенше экологиялық жағдайдың немесе экологиялық зiлзала салдарынан зардап шеккен адамдарға келтiрiлген зиянды өтеу
      178-бап. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зiлзала аймақтарындағы экологиялық жағдайдың мониторингi
      179-бап. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зiлзала аймақтарында құқықтық режимнiң қолданысын тоқтату
      180-бап. Төтенше экологиялық жағдай және экологиялық зiлзала аймақтарында құқықтық режимдi бұзушылық үшiн жауаптылық
      7-БӨЛIМ. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ САЛАСЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН АҒАРТУ, ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
     
      25-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МЕН АҒАРТУ, МАМАНДАРДЫҢ БIЛIКТIЛIГIН АРТТЫРУ
     
      181-бап. Экологиялық бiлiм беру мен ағартудың, мамандардың бiлiктiлiгiн арттырудың мақсаты және негiзгi мiндеттерi
      182-бап. Экологиялық бiлiм беру мен ағарту, мамандардың бiлiктiлiгiн арттыру жөнiндегi қызметтiң ұйымдастырушылық негiздерi
      183-бап. Бiлiм беру ұйымдарындағы экологиялық бiлiм беру
      184-бап. Экологиялық бiлiм беру мен ағартуды мемлекеттiк қолдау
      26-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР
     
      185-бап. Экологиялық ғылыми зерттеулердiң мақсаттары мен мiндеттерi
      186-бап. Экологиялық ғылыми зерттеулердiң негiзгi бағыттары
      187-бап. Экологиялық ғылыми зерттеулердi жүргiзуге қойылатын талаптар
      27-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН OPTAHЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒАТ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
     
      188-бап. Халықаралық ынтымақтастықтың басымдықтары мен деңгейлерi
      189-бап. Халықаралық ынтымақтастықтың принциптерi
      190-бап. Халықаралық ынтымақтастықтың экономикалық негiзi
      191-бап. Экологиялық құқық бұзушылықтар үшiн халықаралық жауапкершiлiк
      192-бап. Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықтың тетiгi
      193-бап. Халықаралық шарттар
      ЕРЕКШЕ БӨЛIМ
     
      8-БӨЛIМ. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТI ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      28-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
     
      194-бап. Шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын экологиялық талаптар және олардың түрлерi
      195-бап. Экологиялық талаптарды әзiрлеудiң және бекiтудiң тәртiбi
      196-бап. Мемлекеттiк мүлiктi жекешелендiру кезiндегi экологиялық талаптар мен мiндеттемелердi есепке алу
      197-бап. Экологиялық қауiптi шаруашылық және өзге де қызметтер түрлерiн жүзеге асыратын табиғат пайдаланушы заңды тұлға банкрот болған, қайта ұйымдастырылған және таратылған кездегi экологиялық талаптарды есепке алу
      29-тарау. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЖАЛПЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      198-бап. Шаруашылық және өзге де объектiлердi жобалауға қойылатын экологиялық талаптар
      199-бап. Жалпы экологиялық талаптар және табиғат пайдаланушылардың шаруашылық және өзге де объектiлердi пайдалануға беру мен пайдалану кезiндегi жауапкершiлiгi
      199-1-бап. Технологияларға, техника мен жабдыққа қойылатын экологиялық талаптар
      30-тарау. ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРI БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      200-бап. Елдi мекендердi жобалауға және салуға қойылатын экологиялық талаптар
      201-бап. Кәсiпорындарды, құрылыстарды және өзге де объектiлердi орналастыруға қойылатын экологиялық талаптар
      202-бап. Кәсiпорындарды, құрылыстарды және басқа да объектiлердi салуға және реконструкциялауға қойылатын экологиялық талаптар
      203-бап. Өнеркәсiп, энергетика, көлiк және байланыс объектiлерiн, ауыл шаруашылығы мақсатындағы және мелиорациялау объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      204-бап. Автомобиль және өзге де көлiк құралдарын жасау мен пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      205-бап. Атом, жылу және су электр станцияларын орналастыруға қойылатын экологиялық талаптар
      206-бап. Әскери және қорғаныс объектiлерiне, әскери қызметке қойылатын экологиялық талаптар
      207-бап. Табиғи ресурстарды пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      31-тарау. ЖЕРДI ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      208-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.07.15 № 461-IV (2012.01.30 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      209-бап. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердi аймақтарға бөлу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      210-бап. Елдi мекендердiң жерiн аймақтарға бөлу мен пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      211-бап. Өнеркәсiп, көлiк, байланыс, қорғаныс және өзге де ауыл шаруашылығы мақсатындағы емес жердi аймақтарға бөлу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      212-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерiн және сауықтыру мақсатындағы жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      213-бап. Орман қорының жерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      214-бап. Су қорының жерiн аймақтарға бөлу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      215-бап. Босалқы жердi аймақтарға бөлу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      216-бап. Оңтайлы жер пайдалану жөнiндегi экологиялық талаптар
      217-бап. Жердi пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      32-тарау. ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      218-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегі операцияларды жүргiзу үшiн экологиялық негiз
      219-бап. Жер қойнауын пайдалану кезiндегi жалпы экологиялық талаптар
      220-бап. Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiндегi экологиялық талаптар
      221-бап. Алып тасталды - ҚР 27.12.2017 № 126-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін алты ай өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      222-бап. Су асты кәбiлдерi мен құбырларын жобалау, төсеу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      223-бап. Сақтық аймағы шегiнде жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзу кезiндегi экологиялық талаптар
      33-тарау. СУДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      224-бап. Су объектiлерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      224-1-бап. Жерасты суларын пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар
      225-бап. Сарқынды суды ағызып жiберу кезiндегi экологиялық талаптар
      34-тарау. ОРМАНДАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ӨСIМДIКТЕРДI ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      226-бап. Аралық пайдалану мақсатында ағаш кесудi жүзеге асырған кезiндегi экологиялық талаптар
      227-бап. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалануды жүзеге асыру кезiндегi экологиялық талаптар
      228-бап. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман шаруашылығын ұйымдастыру кезiндегi экологиялық талаптар
      229-бап. Ормандарды молықтыру мен орман өсiру кезiндегi экологиялық талаптар
      230-бап. Ормандарды молықтыру мен орман өсiру үшiн орман тұқымдары мен екпе материалдарды дайындау, өңдеу, сақтау, орнын ауыстыру, сату және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      231-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда ормандарды молықтыру мен орман өсiрген кезде мемлекеттiк орман қорының учаскелерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      232-бап. Қалалық ормандар мен орман саябақтарда орманды пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      233-бап. Жер учаскелерiнiң меншiк иелерiне немесе жер пайдаланушыларға пайдалануға берiлген мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ағаш және бұта өсiмдiктерiн күзету, қорғау, молықтыру және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      234-бап. Басқа меншiк иелерiнiң немесе жер пайдаланушылардың жер учаскелерi арасында орналасқан мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн күзету, қорғау, пайдалану, мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ормандарды молықтыру кезiндегi экологиялық талаптар
      235-бап. Темiр жолдарға, автомобиль жолдарына, каналдарға, магистральдық құбырларға және басқа да желiлiк құрылыстарға бөлiп берiлген белдеулердегi қорғаныш екпелердi күзету, қорғау және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      35-тарау. ЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСIН ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      236-бап. Жануарлар дүниесiн ортақ пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      237-бап. Елдi мекендердi, кәсiпорындарды, темiр жолдарды, автомобиль жолдарын, магистральдық құбырларды, электр беру және байланыс желiлерiн, каналдарды, бөгеттердi, өзге де құрылыстар мен объектiлердi орналастыру, жобалау мен салу кезiндегi экологиялық талаптар
      238-бап. Қамысты шабу мен құрғақ өсiмдiктердi өртеу кезiндегi экологиялық талаптар
      239-бап. Өсiмдiктердi қорғау құралдарын, минералдық тыңайтқыштар мен шаруашылық және өзге де қызметте пайдаланылатын басқа да препараттарды тасымалдау, сақтау мен қолдану, жаңа препараттар жасау кезiндегi экологиялық талаптар
      240-бап. Жануарлар түрлерін интродукциялау, реинтродукциялау және будандастыру кезіндегі экологиялық талаптар
      240-1-бап. Жануарларды Қазақстан Республикасына әкелу және Қазақстан Республикасынан әкету
      241-бап. Аң аулау, аңшылық алқаптарын бекiтiп беру, аңшылықты ұйымдастыру кезiндегi экологиялық талаптар
      242-бап. Балық аулау кезіндегі экологиялық талаптар
      243-бап. Жануарлардың пайдалы қасиеттерi мен тiршiлiк өнiмдерiн пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      244-бап. Зоологиялық коллекцияларға қойылатын экологиялық талаптар
      245-бап. Жануарлардың санын реттеу кезiндегi экологиялық талаптар
      246-бап. Аңшылық және балық шаруашылығын жүргiзу кезiндегi экологиялық талаптар
      247-бап. Жануарлар дүниесiн пайдалануға лимиттер мен квоталар белгiлеу кезiндегi экологиялық талаптар
      248-бап. Жануарлар дүниесiн биотехнология өнiмдерiнiң зиянды әсерiнен қорғау
      36-тарау. ЖАНУАРЛАРДЫҢ СИРЕК КЕЗДЕСЕТIН ЖӘНЕ ҚҰРЫП КЕТУ ҚАУПI ТӨНГЕН ТҮРЛЕРIН ҚОРҒАУ, ӨСIМIН МОЛАЙТУ, ЕРIКСIЗ ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ ЕРIКТI ЖАҒДАЙДА ӨСIРIП-ӨНДIРУ, ШЕКТЕУЛI ШАРУАШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ПАЙДАЛАНУ ЖӨНIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      249-бап. Жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң тiзбесi
      250-бап. Табиғи еркiн жағдайда тiршiлiк ететiн жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн қорғау және өсiмiн молайту
      251-бап. Табиғи еркiн жағдайда тiршiлiк ететiн жануарлардың сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiн пайдалану
      252-бап. Жануарлардың сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген түрлерін еріксіз және (немесе) жартылай ерікті жағдайларда ұстау және өсіру
      37-тарау. ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТЫН ТАБИҒИ АУМАҚТАРДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      253-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      254-бап. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда елдi мекендер, өнеркәсiп, ауыл шаруашылығы мен мелиорация, энергетика, көлiк пен байланыс объектiлерiн, әскери және қорғаныс объектiлерiн және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың мақсаттарына және жұмыс iстеуiне байланысты емес құрылыстар орналастыру кезiндегi экологиялық талаптар
      255-бап. Мемлекеттік қорық аймақтары аумағында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге қойылатын арнайы экологиялық талаптар
      38-тарау. КАСПИЙ ТЕҢIЗIНIҢ СОЛТҮСТIК БӨЛIГІНДЕГI МЕМЛЕКЕТТIК ҚОРЫҚ АЙМАҒЫНДА ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТI ЖYЗЕГЕ АСЫРУ КЕЗIНДЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
     
      256-бап. Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi мемлекеттiк қорық аймағының шекаралары
      257-бап. Пайдалану режимiн шектеу
      258-бап. Су қорғау аймағында шаруашылық және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiндегi экологиялық талаптар
      259-бап. Сақтық аймағында шаруашылық және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiндегi экологиялық талаптар
      260-бап. Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi халықтың су пайдаланатын жерлерiнде жағалау бойы суларын қорғау
      261-бап. Теңiз деңгейiнiң көтерiлiп-қайтып ауытқуының әсер ету аймағы шегiнде шаруашылық және өзге де қызметтi жүзеге асыру кезiндегi экологиялық талаптар
      262-бап. Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi мемлекеттiк қорық аймағында шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезіндегі жалпы экологиялық талаптар
      263-бап. Геофизикалық жұмыстар жүргiзу кезiндегi экологиялық талаптар
      264-бап. Теңiзде барлау мен өндiру кезiндегi экологиялық талаптар
      265-бап. Мұнай-газ құбырларын жобалау мен салу кезiндегi экологиялық талаптар
      266-бап. Жағалаудағы жарақтандыру базалары мен жағалау инфрақұрылымы объектiлерiне арналған экологиялық талаптар
      267-бап. Кеме жүзуiне қойылатын экологиялық талаптар
      268-бап. Мұнай операциялары объектiлерiн консервациялау мен жоюға қойылатын экологиялық талаптар
      269-бап. Каспий теңiзiнiң солтүстiк бөлiгiндегi мемлекеттiк қорық аймағындағы қоршаған ортаның мониторингi
      39-тарау. Радиоактивті материалдарды, атом энергиясын пайдалануға және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын экологиялық талаптар
      270-бап. Радиоактивтi қалдықтар мен материалдарды трансшекаралық ауыстыру
      271-бап. Радиоактивтi материалдарды пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      272-бап. Радиоактивтi материалдар мен қалдықтарды сақтау мен көму кезiндегi экологиялық талаптар
      273-бап. Радиоактивтi материалдар мен қалдықтарды тасымалдау кезiндегi экологиялық талаптар
      274-бап. Ядролық қондырғыларды және радиоактивтi қалдықтармен жұмыс iстеуге арналған объектiлердi орналастыру мен пайдалануға қойылатын экологиялық талаптар
      275-бап. Құрылыс материалдарының, минералдық тыңайтқыштардың, мелиоранттар мен көмiрдiң жол берiлетiн радиоактивтiлiк деңгейi
      276-бап. Елдi мекендер аумағындағы, тұрғын үйлердiң және қоғамдық ғимараттардың үй-жайларындағы радиациялық жағдайға, құрылыс материалдарының, минералдық тыңайтқыштардың, отын-энергетикалық шикiзаттың радиациялық қауiпсiздiгiне және мұнай операциялары кезiндегi радиациялық қауiпсiздiкке бақылау ұйымдастыру
      277-бап. Металл сынықтарын радиациялық бақылауды қамтамасыз етуге қойылатын талаптар
      278-бап. Радиациялық авариялар кезiнде iс-шараларды жүзеге асыру тәртiбi
      279-бап. Радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласындағы қадағалау мен бақылау
      40-тарау. ЫҚТИМАЛ ҚАУIПТI ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫ, ГЕНЕТИКАЛЫҚ ТYРЛЕНДIРIЛГЕН ӨНIМДЕР МЕН ОРГАНИЗМДЕРДI ӨНДIРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
      280-бап. Ықтимал қауiптi химиялық заттарды өндiру және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      281-бап. Қоршаған ортаны зиянды және бақыланбайтын биологиялық әсерден қорғау
      282-бап. Гендiк-инженерлiк қызметтi жүзеге асыру тәртiбi
      41-тарау. ӨНДIРIС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫНА МЕНШIК ҚҰҚЫҒЫН АНЫҚТАУ КЕЗIНДЕГI ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
      283-бап. Өндiрiс және тұтыну қалдықтарына меншiк құқығы
      284-бап. Иесiз қалдықтар
      285-бап. Қалдыққа меншiк құқығының ауысуы
      41-1-тарау. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері
      285-1-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерін орындауға қойылатын талаптар
      285-2-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің бағыттары
      285-3-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының құқықтық жағдайы
      285-4-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторының өкілеттіктері
      285-5-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелеріне қатысушылардың жауаптылығы
      285-6-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері операторы қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету
      285-7-бап. Өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің орындалуы
      42-тарау. ӨНДIРIС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫМЕН ЖҰМЫС IСТЕУ КЕЗIНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
      286-бап. Өндіріс пен тұтыну қалдықтары және олардың түрлері
      287-бап. Қауiптi қалдықтарды сыныптау
      288-бап. Өнеркәсiптiк және тұтыну қалдықтарымен жұмыс iстеу кезiндегi жалпы экологиялық талаптар
      288-1-бап. Қалдықтарды басқару бағдарламасы
      289-бап. Қауiптi қалдықтардың паспорты
      290-бап. Қалдықтармен жұмыс iстеуге байланысты қызметтi жобалау кезiндегi экологиялық талаптар
      291-бап. Қалдықтармен жұмыс iстеуге байланысты кәсiпорындарды, ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыс-жайлар мен өзге де объектiлердi салу және пайдалану кезiндегi экологиялық талаптар
      292-бап. Коммуналдық қалдықтармен жұмыс iстеу кезiндегi экологиялық талаптар
      292-1-бап. Жекелеген қалдық түрлерімен және олардың өмірлік цикл процестерімен жұмыс істеу жөніндегі экологиялық талаптар
      293-бап. Қауiптi қалдықтармен жұмыс iстеу кезiндегi экологиялық талаптар
      293-1 бап. Жойылуы қиын органикалық ластауыштары бар қалдықтарды сақтау кезіндегі экологиялық талаптар
      294-бап. Қауiптi қалдықтарды тасымалдау кезiндегi экологиялық талаптар
      295-бап. Қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау
      296-бап. Қалдықтармен жұмыс iстеу саласындағы есеп
      297-бап. Қалдықтарды кәдеге жарату мен олардың құралу көлемiн азайту жөнiндегi iс-шараларды ынталандыру
      297-1-бап. Тұтыну қалдықтарының қайталама шикізатқа өтуі
      43-тарау. ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӨМУ ПОЛИГОНДАРЫНА ЖӘНЕ ҰЗАҚ МЕРЗIМДI САҚТАУ ҚОЙМАЛАРЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
      298-бап. Қалдықтарды сақтау және көму орындары
      299-бап. Қалдықтарды орналастыру полигондарының сыныптары
      300-бап. Қалдықтарды орналастыру полигондарына қойылатын экологиялық талаптар
      301-бап. Полигондардың қабылдауына келмейтiн қалдықтар
      302-бап. Коммуналдық қалдықтарды орналастыруға арналған полигондарда орналастыруға тыйым салынатын өнеркәсіптік қатты және шлам тәрізді қалдықтар
      303-бап. Қауiптi қалдықтар полигондарына арналған жалпы талаптар
      304-бап. Қалдықтарды қабылдау рәсiмдерi
      305-бап. Полигонды пайдалану сатысындағы бақылау мен мониторинг
      306-бап. Полигонды (полигонның бөлiгiн) жабу, рекультивациялау және мониторинг рәсiмдерi
      44-тарау. РАДИОАКТИВТI ҚАЛДЫҚТАРДЫ САҚТАУ ЖӘНЕ КӨМУ ПУНКТТЕРIНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАР
      307-бап. Радиоактивтi қалдықтар және оларды жiктеу
      308-бап. Радиоактивтi қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерiн жiктеу
      309-бап. Радиоактивтi қалдықтарды сақтау және (немесе) көму пункттерiне қойылатын экологиялық талаптар
      45-тарау. Парниктік газдар шығарындылары мен озонды бұзатын заттар саласындағы қызметті мемлекеттік реттеу
      310-бап. Климатты және Жердiң озон қабатын қорғаудың негiзгi принциптерi
      311-бап. Климатты және Жердiң озон қабатын қорғау саласындағы мемлекеттiк басқару
      312-бап. Алып тасталды - ҚР 03.07.2013 № 124-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      313-бап. Озонды бұзатын заттарды тұтынуды регламенттеу
      314-бап. Парниктiк газдардың және озонды бұзатын заттардың шығарындыларын жол берiлетiн шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын жалпы талаптар
      314-1-бап. Алып тасталды - ҚР 08.04.2016 № 491-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      315-бап. Озонды бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу
      316-бап. Озонды бұзатын заттарды тұтынуды есепке алу және оның мемлекеттік кадастры
      317-бап. Алып тасталды - ҚР 2011.12.03 N 505-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
      318-бап. Озонды бұзатын заттарды өндiрiстiк бақылау
      9-БӨЛIМ. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШIН ЖАУАПКЕРШIЛIК ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
      46-тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАР ҮШIН ЖАУАПКЕРШIЛIК ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
      319-бап. Экологиялық құқық бұзушылықтың түрлерi
      320-бап. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк
      321-бап. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзудан келтiрiлген залалды өтеудiң мiндеттiлiгi
      322-бап. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын бұзудан келтiрiлген зиянды өтеу тәртiбi
      323-бап. Экологиялық дауларды шешу тәртiбi
      47-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЖӘНЕ ӨТПЕЛI ЕРЕЖЕЛЕР
      324-бап. Өтпелi ережелер
      325-бап. Осы Кодекстi қолдану тәртiбi
      326-бап. Осы Кодекстi қолданысқа енгiзу тәртiбi

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз