Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексi

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 4 шілдедегі № 231-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ

      ЖАЛПЫ БӨЛІК

      1-БӨЛIМ. НЕГIЗГI ЕРЕЖЕЛЕР

      1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ

      1-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тәртiбiн айқындайтын заңнама

      2-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуде артықшылық күшi бар құқықтық нормаларды қолдану

      3-бап. Қылмыстық-процестік заңның кеңiстiкте қолданылуы

      4-бап. Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттiң қылмыстық-процестік құқығын қолдану

      5-бап. Қылмыстық-процестік заңның уақыт тұрғысында қолданылуы

      6-бап. Қылмыстық-процестік заңның шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қатысты қолданылуы

      7-бап. Осы Кодекстегi кейбiр ұғымдарды түсiндіру

      2-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ

      8-бап. Қылмыстық процестің мiндеттерi

      9-бап. Қылмыстық процестің қағидаттары және олардың мәнi

      10-бап. Заңдылық

      11-бап. Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы

      12-бап. Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау

      13-бап. Жеке бастың абыройы мен қадiр-қасиетiн құрметтеу

      14-бап. Жеке басқа қолсұғылмаушылық

      15-бап. Қылмыстық iстер бойынша iс жүргiзу кезiнде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау

      16-бап. Жеке өмiрге қолсұғылмаушылық. Жазысқан хаттардың, телефон арқылы сөйлескен сөздердің, пошта, телеграфарқылы және өзге де хабарлардың құпиясы

      17-бап. Тұрғынжайға қолсұғылмаушылық

      18-бап. Меншiкке қолсұғылмаушылық

      19-бап. Кiнәсiздiк презумпциясы

      20-бап. Қайтадан соттауға және қылмыстық қудалауға жол бермеушілік

      21-бап. Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында жүзеге асыру

      22-бап. Судьялардың тәуелсiздiгi

      23-бап. Сот iсiн жүргiзудi тараптардың жарыспалылығы мен тең құқылығы негiзiнде жүзеге асыру

      24-бап. Iстiң мән-жайларын жан-жақты, толық және объективтi зерттеу

      25-бап. Дәлелдемелердi iшкi сенiм бойынша бағалау

      26-бап. Қорғалуға құқығы бар куәнің, күдіктiнiң, айыпталушының қорғалу құқығын қамтамасыз ету

      27-бап. Білікті заң көмегіне құқықты қамтамасыз ету

      28-бап. Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату

      29-бап. Жариялылық

      30-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзу тiлi

      31-бап. Процестік әрекеттер мен шешiмдерге шағым жасау бостандығы

      3-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ

      32-бап. Жекеше, жекеше-жариялы және жариялы қудалау және айыптау iстерi

      33-бап. Коммерциялық немесе өзге де ұйымның арызы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тарту

      34-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары

      35-бап. Іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар

      36-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асырмауға мүмкiндiк беретiн мән-жайлар

      4-тарау. АҚТАУ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТІ ЖҮРГІЗЕТІН ОРГАННЫҢ ЗАҢСЫЗ ӘРЕКЕТТЕРІМЕН КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯНДЫ ӨТЕУ

      37-бап. Күдікті, айыпталушы, сотталушы ретiнде тартылған адамды ақтау

      38-бап. Қылмыстық процестi жүргiзетiн органның заңсыз әрекеттерi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеткізуге құқығы бар адамдар

      39-бап. Зиянды өтеткiзу құқығы және талап қою мерзімдері

      40-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу

      41-бап. Моральдық зиянның салдарын жою

      42-бап. Құқықтарды талап қою тәртiбiмен қалпына келтiру

      5-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

      42-1-бап. Қылмыстық сот ісін жүргізу форматы

      43-бап. Қылмыстық iстердi бiрiктiру

      44-бап. Қылмыстық iстi бөлектеп алу

      45-бап. Іс бойынша сот ісін жүргiзудi тоқтата тұру және сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзу

      46-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi аяқтау

      47-бап. Құпиялықты сақтау

      6-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР

      48-бап. Мерзiмдердi есептеу

      49-бап. Мерзiмдi сақтау және ұзарту

      50-бап. Мерзiмдi өткiзiп алудың салдары және оны қалпына келтiру тәртiбi

      2-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН АДАМДАР

      7-тарау. СОТ

      51-бап. Сот

      52-бап. Соттың құрамы

      53-бап. Соттың өкілеттіктері

      54-бап. Судья

      55-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктері

      56-бап. Тергеу судьясының өкілеттіктерін жүзеге асырудың жалпы шарттары

      57-бап. Iс бойынша төрағалық етушi

      8-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУ ФУНКЦИЯЛАРЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАР

      58-бап. Прокурор

      59-бап. Тергеу бөлiмiнiң бастығы

      60-бап. Тергеушi

      61-бап. Анықтау органы

      62-бап. Анықтау органының бастығы

      63-бап. Анықтаушы

      9-тарау. ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН НЕМЕСЕ ӨЗДЕРІ ӨКІЛДІК ЕТЕТІН ҚҰҚЫҚТАР МЕН МҮДДЕЛЕРДІ ҚОРҒАП ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАР

      64-бап. Күдікті

      65-бап. Айыпталушы

      66-бап. Қорғаушы

      67-бап. Қорғаушының мiндеттi қатысуы

      68-бап. Қорғаушыны шақыру, тағайындау, алмастыру, оның еңбегiне ақы төлеу

      69-бап. Қорғаушыдан бас тарту

      70-бап. Қорғаушының өкiлеттiктерi

      71-бап. Жәбiрленушi

      72-бап. Жекеше айыптаушы

      73-бап. Азаматтық талапкер

      74-бап. Азаматтық жауапкер

      75-бап. Кәмелетке толмаған күдіктінің, айыпталушының, сотталушының, сотталған адамның заңды өкiлдерi

      76-бап. Жәбiрленушiнiң, азаматтық талапкердің және жекеше айыптаушының өкiлдерi

      77-бап. Азаматтық жауапкердiң өкiлдерi

      10-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН ӨЗГЕ ДЕ АДАМДАР

      78-бап. Куә

      79-бап. Сарапшы

      80-бап. Маман

      81-бап. Аудармашы

      82-бап. Куәгер

      83-бап. Сот отырысының хатшысы

      84-бап. Сот приставы

      85-бап. Медиатор

      11-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУ МҮМКІНДІГІН БОЛҒЫЗБАЙТЫН МӘН-ЖАЙЛАР. ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ

      86-бап. Қарсылық бiлдiру және қылмыстық процеске қатысуданшеттету туралы өтiнiшхаттар мен оған қатысудан босату

      87-бап. Судьяға қарсылық бiлдiру

      88-бап. Прокурорға қарсылық бiлдiру

      89-бап. Тергеушiге және анықтаушыға қарсылық бiлдiру

      90-бап. Куәгерге қарсылық бiлдiру

      91-бап. Сот отырысының хатшысына және сот приставына қарсылық бiлдiру

      92-бап. Аудармашыға және маманға қарсылық бiлдiру

      93-бап. Сарапшыға қарсылық бiлдiру

      94-бап. Қорғаушыны, жәбiрленушiнiң (жекеше айыптаушының), азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердiң өкiлiн қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан шеттету

      12-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

      95-бап. Судьялардың, алқабилердiң, прокурорлардың, тергеушiлердiң, анықтаушылардың, қорғаушылардың, сарапшылардың, мамандардың, сот отырысы хатшыларының, сот приставтарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

      96-бап. Жәбірленушілердің, куәлардың, күдіктілердің, айыпталушылардың және қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың қауiпсiздiгі шараларын қолдану мiндетi

      97-бап. Жәбiрленушiлердiң, куәлардың, күдіктілердің және қылмыстық процеске қатысатын басқа да адамдардың қауiпсiздiгі шаралары

      98-бап. Сот талқылауына қатысатын адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

      13-тарау. ӨТІНІШХАТТАР. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІ) МЕН ШЕШІМДЕРІНЕ ШАҒЫМ ЖАСАУ

      99-бап. Қылмыстық процеске қатысушылардың өтiнiшхаттарын қараудың мiндеттiлiгi

      100-бап. Органдар мен лауазымды адамдардың шешiмдерi мен әрекеттерiне (әрекетсіздігіне) шағым жасау

      101-бап. Ұстап алынған немесе күзетпен ұсталатын адамдардың шағым жолдау тәртiбi

      102-бап. Шағымдарды берудiң мерзiмдерi

      103-бап. Шағым берiлуiне байланысты шешiмнiң орындалуын тоқтата тұру

      104-бап. Шағымдарды қараудың жалпы тәртiбi

      105-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамдардың, тергеу бөлімі бастығының, анықтау органы бастығының, прокурордың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне өздерінің құқықтары мен мүдделерін немесе өздері білдіретін құқықтар мен мүдделерді қорғайтын тұлғалар берген шағымдарды қарау тәртібі

      106-бап. Прокурордың, қылмыстық қудалау органдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне жасалған шағымдарды сотта қарау тәртібі

      107-бап. Тергеу судьясының қаулыларына, санкцияларына шағым жасау, прокурордың өтінішхатын келтіру

      108-бап. Сот үкіміне, қаулыларына шағымдар, прокурордың өтінішхаттары

      14-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСАТЫН АДАМДАР ТУРАЛЫ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      109-бап. Процеске қатысушы деп тануды талап ету құқығы

      110-бап. Қылмыстық процеске қатысатын адамдарға құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру және оларды жүзеге асыру мүмкiндiгiн қамтамасыз ету мiндетi

      3-БӨЛІМ. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ

      15-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР

      111-бап. Дәлелдемелер ұғымы

      112-бап. Дәлелдемелер ретiнде жол берілмейтін нақты деректер

      113-бап. Қылмыстық iс бойынша дәлелденуге жататын мән-жайлар

      114-бап. Дәлелдемелерсiз анықталатын мән-жайлар

      115-бап. Күдіктiнiң, жәбiрленушiнiң, куәнің айғақтары

      116-бап. Сарапшының қорытындысы және айғақтары

      117-бап. Маманның қорытындысы және айғақтары

      118-бап. Заттай дәлелдемелер

      119-бап. Процестік әрекеттердiң хаттамалары

      120-бап. Құжаттар

      16-тарау. ДӘЛЕЛДЕУ

      121-бап. Дәлелдеу

      122-бап. Дәлелдемелерді жинау

      123-бап. Дәлелдемелерді бекiту

      124-бап. Дәлелдемелердi зерттеу

      125-бап. Дәлелдемелердi бағалау

      126-бап. Дәлелдеу процесiндегi ғылыми-техникалық құралдар

      127-бап. Преюдиция

      4-БӨЛІМ. ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ

      17-тарау. КҮДІКТІНІ ҰСТАП АЛУ

      128-бап. Ұстап алу негіздері

      129-бап. Жеткізу

      130-бап. Азаматтардың қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды процестік емес ұстап алуға құқығы

      131-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтірілген адамды процестік ұстап алу тәртiбi

      132-бап. Ұстап алынған адамның жеке басын тiнту

      133-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алынған адамды босату негiздерi

      134-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдік бойынша ұстап алынғандарды күзетпен ұстау тәртiбi

      135-бап. Күдіктінің туыстарына оның ұстап алынғаны туралы хабарлау

      18-тарау. БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫ

      136-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану үшiн негiздер

      137-бап. Бұлтартпау шаралары және қосымша шектеулер

      138-бап. Бұлтартпау шарасын таңдау және қосымша шектеулер белгілеу кезiнде ескерiлетiн мән-жайлар

      139-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылғанға дейін бұлтартпау шарасын қолдану

      140-бап. Бұлтартпау шараларын қолдану тәртiбi

      141-бап. Ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат

      142-бап. Жеке кепiлгерлік

      143-бап. Әскери қызметшiнi әскери бөлiм қолбасшылығының байқауда ұстауы

      144-бап. Кәмелетке толмаған адамды қарауда ұстауға беру

      145-бап. Кепiл

      146-бап. Үйқамақ

      147-бап. Күзетпен ұстау

      148-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялау туралы өтінішхаттарды қарауы

      149-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктілерді ұстау

      150-бап. Бұлтартпау шарасы ретiнде күзетпен ұстау қолданылған күдіктілерді, айыпталушыларды және сотталушыларды ұстап алынғандар ұсталатын орындарда ұстау

      151-бап. Күзетпен ұстау мерзiмдерi және оларды ұзарту тәртiбi

      152-бап. Тергеу судьясының күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қарауы және мерзімдерді есептеуі

      153-бап. Бұлтартпау шарасының күшін жою немесе оны өзгерту

      154-бап. Қамқоршылыққа және мүлкінің қаралуына құқық

      19-тарау. ӨЗГЕ ДЕ ПРОЦЕСТІК МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫ

      155-бап. Өзге де процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану үшін негіздер

      156-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға және сотқа келу туралы мiндеттеме

      157-бап. Күштеп әкелу

      158-бап. Лауазымынан уақытша шеттету

      159-бап. Ақшалай өндіріп алу

      160-бап. Ақшалай өндіріп алуды қолдану тәртібі

      161-бап. Мүлiкке тыйым салу

      162-бап. Мүлікке тыйым салу тәртібі

      163-бап. Мүлікке тыйым салуды санкциялау тәртібі

      164-бап. Тергеу судьясының мүлiкке тыйым салуды санкциялау не санкциялаудан бас тарту туралы қаулысын прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау және оған шағым жасау

      165-бап. Жақындауға тыйым салу

      5-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ МҮЛІКТІК МӘСЕЛЕЛЕР

      20-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ АЗАМАТТЫҚ ТАЛАП ҚОЮ

      166-бап. Қылмыстық процесте қаралатын азаматтық талап қоюлар

      167-бап. Азаматтық талап қою

      168-бап. Залалды өтеудiң негiздерi, шарттары, көлемi және тәсілі туралы қағидаларды қолдану

      169-бап. Талап арызды қайтару, талап қоюдан бас тарту

      170-бап. Азаматтық талап қою бойынша шешiмдер

      171-бап. Азаматтық талап қоюды қамтамасыз ету

      172-бап. Соттың үкiмiн және қаулысын азаматтық талап қою бөлiгiнде орындау

      173-бап. Жәбірленушілерге өтемақы қоры

      21-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА ЕҢБЕККЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ШЕККЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ӨТЕУ

      174-бап. Заң көмегіне ақы төлеу

      175-бап. Аудармашының, маманның, сарапшының орындаған жұмысы үшiн сыйақы алуы

      176-бап. Қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысатын тұлғалардың шеккен шығыстарын өтеу

      22-тарау. ПРОЦЕСТІК ШЫҒЫНДАР

      177-бап. Процестік шығындар

      178-бап. Процестік шығындарды өндіріп алу

      ЕРЕКШЕ БӨЛІК

      6-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДЕЙІНГІ ІС ЖҮРГІЗУ

      23-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІҢ БАСТАЛУЫ

      179-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы

      180-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастауға себептер

      181-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар

      182-бап. Кiнәсiн мойындап келу

      183-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабар

      184-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны туралы баянат

      185-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арызды, хабарды немесе рапортты қабылдау мiндеттiлiгi

      186-бап. Қылмыстық құқық бұзушылық туралы тіркелген арызды немесе хабарды тергеулігі бойынша беру

      24-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

      187-бап. Тергеулік

      188-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзiлетiн жер

      189-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары

      190-бап. Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру

      191-бап. Анықтау нысанында және хаттамалық нысанда жүргізілетін сотқа дейінгі тергеп-тексеру

      192-бап. Сотқа дейiнгі тергеп-тексерудің мерзімі

      193-бап. Прокурордың сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысындағы өкiлеттiктерi

      194-бап. Тергеу, жедел-тергеу тобының сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуі

      195-бап. Топ жетекшiсiнiң өкiлеттiктерi

      196-бап. Анықтау органдарының алдын ала тергеу жүзеге асырылатын iстер бойынша қызметi

      197-бап. Тергеу әрекеттерін жүргiзудiң жалпы қағидалары

      198-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында шығарылатын қаулылар

      199-бап. Тергеу әрекетінің хаттамасы

      200-бап. Қылмыстық құқық бұзушылықтар және басқа да заң бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою жөнiндегi ұсыну

      201-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректерiн жария етуге жол бермеу

      25-тарау. АДАМДЫ КҮДІКТІ ДЕП ТАНУ ЖӘНЕ КҮДІКТІНІҢ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ САРАЛАНУЫН АЙҚЫНДАУ

      202-бап. Адамды күдікті деп тану туралы жариялау

      203-бап. Күдіктінің іс-әрекетінің саралануын айқындау

      204-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы

      205-бап. Күдіктінің келу мiндеттiлiгi

      206-бап. Күдіктіге оның іс-әрекетін саралау туралы қаулыны жария ету тәртібі

      207-бап. Күдіктінің іс-әрекетін саралауды өзгерту және толықтыру

      26-тарау. ЖАУАП АЛУ ЖӘНЕ БЕТТЕСТІРУ

      208-бап. Жауап алуға шақыру тәртiбi

      209-бап. Жауап алу орны, уақыты мен ұзақтығы

      210-бап. Жауап алуды жүргiзудiң жалпы қағидалары

      211-бап. Қосымша және қайталап жауап алу

      212-бап. Жауап алу хаттамасы

      213-бап. Ғылыми-техникалық құралдарды пайдалана отырып, бейнебайланыс режимінде жауап алудың (қашықтықтан жауап алу) ерекшеліктері

      214-бап. Куәдан және жәбiрленушiден жауап алудың ерекшелiктерi

      214-1-бап. Қорғалуға құқығы бар куәдан жауап алу ерекшеліктері

      215-бап. Кәмелетке толмаған куәдан немесе жәбiрленушiден жауап алу ерекшелiктерi

      216-бап. Күдіктiден жауап алу ерекшеліктері

      217-бап. Тергеу судьясының жәбірленушіден, куәдан жауап алу ерекшеліктері (айғақтарды сақтауға қою)

      218-бап. Беттестіру

      27-тарау. ҚАРАП-ТЕКСЕРУ, КУӘЛАНДЫРУ

      219-бап. Қарап-тексеру

      220-бап. Қарап-тексеруді жүргiзудiң жалпы қағидалары

      221-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру және сақтау

      222-бап. Адамның мәйiтiн қарап-тексеру

      223-бап. Куәландыру

      224-бап. Қарап-тексеру, куәландыру хаттамасы

      28-тарау. ЭКСГУМАЦИЯ

      225-бап. Эксгумациялау үшін негіздер

      226-бап. Эксгумациялау туралы қаулыны санкциялау тәртібі

      227-бап. Эксгумациялауды жүргізу тәртібі

      228-бап. Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу

      29-тарау. ТАНУ

      229-бап. Тану үшiн көрсету

      230-бап. Тану үшiн көрсету тәртiбi

      30-тарау. ЖАСЫРЫН ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ

      231-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері

      232-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу шарттары мен негіздері

      233-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу туралы қаулы

      234-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін санкциялау

      235-бап. Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу

      236-бап. Жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу мерзімдері

      237-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін ұсыну

      238-бап. Жасырын тергеу әрекетін жүргізу нәтижесінде алынған ақпаратты зерттеу және оны дәлелдемелер ретінде пайдалану

      239-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің нәтижелерін бағалау және дәлелдеуде пайдалану

      240-бап. Жасырын тергеу әрекеттерінің хаттамаларына қоса тіркелмеген материалдармен танысу

      241-бап. Қылмыстық процесте ақпаратты қорғау жөніндегі іс-шаралар

      242-бап. Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау

      243-бап. Электр (телекоммуникациялық) байланыс желілері арқылы берілетін ақпаратты жасырын бақылау, ұстап қалу және түсіріп алу

      244-бап. Абоненттер және (немесе) абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу

      245-бап. Компьютерлерден, серверлерден және ақпаратты жинауға, өңдеуге, жинақтауға және сақтауға арналған басқа да құрылғылардан ақпаратты жасырын түсіріп алу

      246-бап. Пошта жөнелтілімдері мен өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау

      247-бап. Орынға жасырын кіру және (немесе) оны қарап-зерттеу

      248-бап. Адамды немесе орынды жасырын байқауға алу

      249-бап. Алып тасталды - ҚР 03.07.2017 № 84-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      250-бап. Жасырын бақыланатын сатып алу

      251-бап. Алып тасталды - ҚР 27.12.2019 № 292-VІ (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      31-тарау. ТІНТУ ЖӘНЕ АЛУ

      252-бап. Тiнту

      253-бап. Алу

      254-бап. Тiнту мен алуды жүргiзу тәртiбi

      255-бап. Жеке басын тiнту

      256-бап. Тiнту немесе алу хаттамасы

      32-тарау. АЙҒАҚТАРДЫ СОЛ ЖЕРДЕ ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ НАҚТЫЛАУ. ТЕРГЕУ ЭКСПЕРИМЕНТІ

      257-бап. Айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау

      258-бап. Тергеу экспериментi

      33-тарау. НӘРСЕЛЕР МЕН ҚҰЖАТТАРДЫ БЕРУ

      259-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға нәрселер мен құжаттарды оларға иелік ететін адамдардың бастамасы бойынша беру

      260-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның талап етуі бойынша нәрселер мен құжаттарды беру

      261-бап. Нәрселер мен құжаттарды беру хаттамасы

      34-тарау. ҮЛГІЛЕРДІ АЛУ

      262-бап. Үлгiлерді алудың негiздерi

      263-бап. Үлгiлер алуға құқығы бар адамдар мен органдар

      264-бап. Өздерінен үлгілер алуға жол берілетін адамдар

      265-бап. Үлгiлерді алу тәртiбi

      266-бап. Дәрiгердiң немесе басқа маманның үлгiлерді алуы

      267-бап. Үлгiлерді алу кезiнде жеке бастың құқықтарын қорғау

      268-бап. Үлгiлерді алу туралы қаулының орындалу мiндеттiлiгi

      269-бап. Үлгiлер алу хаттамасы

      35-тарау. СОТ САРАПТАМАСЫ

      270-бап. Сараптаманы тағайындау

      271-бап. Сараптаманы мiндеттi түрде тағайындау

      272-бап. Сараптама тағайындау тәртібі

      273-бап. Сот сараптамасын жүргiзу тапсырылуы мүмкiн адамдар

      274-бап. Күдіктінің, айыпталушының, жәбірленушінің, куәнің, қорғаушының және жәбірленуші өкілінің сараптама тағайындау және жүргізу кезіндегі құқықтары

      275-бап. Өздеріне қатысты сот сараптамасы жүргізілетін адамдардың құқықтары мен заңды мүдделеріне кепілдік беру

      276-бап. Сот сараптамасы органының сараптама жүргізуі. Сот сараптамасы органы басшысының құқықтары мен міндеттері

      277-бап. Сот сараптамасы органынан тыс жерде сараптама жүргiзу

      278-бап. Процеске қатысушылардың сот сараптамасын жүргізу кезінде қатысуы

      279-бап. Сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға орналастыру

      280-бап. Сараптама объектiлерi

      281-бап. Жеке-дара және комиссиялық сараптама

      282-бап. Кешендi сараптама

      283-бап. Сарапшы қорытындысының мазмұны

      284-бап. Қорытынды берудiң мүмкiн еместiгi туралы хабар

      285-бап. Сарапшыдан және маманнан жауап алу

      286-бап. Күдіктіге, айыпталушыға, жәбірленушіге сарапшының қорытындысын көрсету

      287-бап. Қосымша және қайталама сараптамалар

      36-тарау. СОТҚА ДЕЙІНГІ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУДІ ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ҚАЙТА БАСТАУ, КҮДІКТІГЕ, АЙЫПТАЛУШЫҒА ІЗДЕСТІРУ ЖАРИЯЛАУ, ЖОҒАЛҒАН ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

      288-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді тоқтату туралы қаулы

      289-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның сотқа дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылғаннан кейінгі әрекеттері

      290-бап. Тоқтатылған қылмыстық істі зерделеу нәтижелері бойынша прокурордың шешімі

      291-бап. Тоқтатылған сотқа дейінгі тергеп-тексеруді немесе қылмыстық қудалауды қайта бастау

      292-бап. Күдіктіге, айыпталушыға іздестіру жариялау

      293-бап. Жоғалған қылмыстық iстi не оның материалдарын қалпына келтiру

      37-тарау. ТЕРГЕУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУДІҢ АЯҚТАЛҒАНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСКЕ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІҢ МАТЕРИАЛДАРЫМЕН ТАНЫСТЫРУ

      294-бап. Тергеу әрекеттерін жүргізудің аяқталғаны және қылмыстық істің материалдарымен танысу құқығын түсіндіру туралы хабарлау

      295-бап. Жәбірленушіні, азаматтық талапкерді, азаматтық жауапкерді және олардың өкілдерін іс материалдарымен таныстыру

      296-бап. Күдікті мен оның қорғаушысын істің барлық материалдарымен таныстыру

      297-бап. Қылмыстық істің материалдарымен танысу аяқталған соң мәлімделген өтінішхаттарды қарау және шешу тәртібі

      38-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІН ЖАСАУ ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТІ ПРОКУРОРҒА ЖІБЕРУ

      298-бап. Айыптау актісін жасау

      299-бап. Айыптау актісінің мазмұны

      300-бап. Айыптау актісін және қылмыстық істі прокурорға жіберу

      39-тарау. АЙЫПТАУ АКТІСІМЕН БІРГЕ КЕЛІП ТҮСКЕН ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ПРОКУРОРДЫҢ ШЕШІМІ

      301-бап. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық істі зерделеу кезінде прокурор шешетін мәселелер

      302-бап. Айыптау актісімен бірге келіп түскен қылмыстық іс бойынша прокурордың шешімі

      303-бап. Прокурордың бұлтартпау шарасы туралы шешімі

      304-бап. Айыптау актісін табыс ету

      305-бап. Айыпталушыны сотқа беру және қылмыстық істі сотқа жіберу

      7-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІҢ СОТТЫЛЫҒЫ. БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ

      40-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІҢ СОТТЫЛЫҒЫ

      306-бап. Аудандық және оған теңестірілген соттың соттылығына жататын қылмыстық істер

      307-бап. Кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттылығына жататын қылмыстық істер

      308-бап. Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттылығына жататын қылмыстық істер

      309-бап. Қылмыстық істердің қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық әскери соттардың және гарнизондардың әскери соттарының соттылығына жатуы

      310-бап. Облыстық және оған теңестірілген соттың соттылығына жататын қылмыстық істер

      311-бап. Әскери соттың соттылығына жататын істер

      312-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы істерді қарау

      313-бап. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының соттылығына жататын қылмыстық істер

      314-бап. Қылмыстық iстердiң аумақтық тұрғыдағы соттылығы

      315-бап. Қылмыстық істерді біріктіру кезінде соттылықты айқындау

      316-бап. Iстi iс жүргiзуге қабылдаған соттың қылмыстық істi соттылығы бойынша беруі

      317-бап. Қылмыстық iсті соттылығына жататын соттан басқа сотқа беру

      318-бап. Соттылық туралы дауларды шешу

      41-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫН ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУ ЖӘНЕ СОТ ОТЫРЫСЫНА ДАЙЫНДЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ

      319-бап. Соттың келiп түскен қылмыстық iс бойынша әрекеттерi

      320-бап. Сотқа келiп түскен iс бойынша анықталуға жататын мәселелер

      321-бап. Алдын ала тыңдауды өткiзу

      322-бап. Басты сот талқылауын тағайындау

      323-бап. Соттың істі прокурорға жіберуі

      324-бап. Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру

      325-бап. Азаматтық талап қоюды және мүлiктi тәркiлеудi қамтамасыз ету шаралары

      326-бап. Қылмыстық iстi соттылығы бойынша жiберу

      327-бап. Қылмыстық iстi тоқтату

      328-бап. Тараптардың iс материалдарымен танысу мүмкiндiгiн қамтамасыз ету

      329-бап. Құжаттардың көшiрмелерiн табыс ету

      330-бап. Сот отырысына шақырту

      42-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

      331-бап. Сот талқылауының тiкелей және ауызша болуы

      332-бап. Iстi талқылау кезiнде сот құрамының өзгертiлмеуi

      333-бап. Запастағы судья

      334-бап. Басты сот талқылауында төрағалық етушiнiң өкiлеттiктері

      335-бап. Сотталушының басты сот талқылауына қатысуы

      336-бап. Қорғаушының басты сот талқылауына қатысуы

      337-бап. Мемлекеттiк айыптаушының басты сот талқылауына қатысуы

      338-бап. Жәбiрленушiнiң басты сот талқылауына қатысуы

      339-бап. Азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердiң басты сот талқылауына қатысуы

      340-бап. Басты сот талқылауының шегi

      341-бап. Басты сот талқылауын кейiнге қалдыру және қылмыстық iстi тоқтата тұру

      342-бап. Бұлтартпау шарасы туралы мәселенi шешу

      343-бап. Істі басты сот талқылауында тоқтату

      344-бап. Басты сот талқылауында қаулылар шығару тәртiбi

      345-бап. Басты сот талқылауының тәртiптемесі

      346-бап. Басты сот талқылауында тәртiптi қамтамасыз ету мақсатында қолданылатын шаралар

      347-бап. Басты сот талқылауының хаттамасы

      347-1-бап. Басты сот талқылауын аудио-, бейне түсіру

      құралдарымен түсіріп алу

      348-бап. Басты сот талқылауының хаттамасына ескертулер

      348-1-бап. Басты сот талқылауының аудио-, бейнежазбасына

      және қысқаша хаттамасына ескертулер

      349-бап. Басты сот талқылауының хаттамасына ескертулердi қарау

      43-тарау. БАСТЫ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНЫҢ ДАЙЫНДЫҚ БӨЛІГІ

      350-бап. Басты сот талқылауының ашылуы

      351-бап. Басты сот талқылауына шақырылған тұлғалардың келуiн тексеру

      352-бап. Аудармашыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

      353-бап. Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселенi шешу

      354-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығарып жіберу

      355-бап. Сотталушының жеке басын және оған айыптау актісі көшiрмесiнiң уақтылы табыс етілгенін анықтау

      356-бап. Сот құрамын, процеске басқа да қатысушыларды жариялау

      357-бап. Қарсылық білдірулерді шешу тәртiбi

      358-бап. Сотталушыға оның құқықтарын түсiндiру

      359-бап. Жәбiрленушiге, жекеше айыптаушыға, азаматтық талапкерге және азаматтық жауапкерге олардың құқықтарын түсiндiру

      360-бап. Сарапшыға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

      361-бап. Маманға оның құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

      362-бап. Өтiнiшхаттарды мәлiмдеу және шешу

      363-бап. Iске қатысатын тұлғалардың қайсыбiрi болмаған кезде істi тыңдау мүмкiндiгi туралы мәселенi шешу

      44-тарау. СОТ ТЕРГЕУІ

      364-бап. Сот тергеуiнiң басталуы

      365-бап. Сотталушының ұстанымын анықтау

      366-бап. Дәлелдемелердi ұсыну және зерттеу тәртiбi

      367-бап. Сотталушыдан жауап алу

      368-бап. Сотталушының айғақтарын жария ету

      369-бап. Жәбiрленушiден жауап алу

      370-бап. Куәлардан жауап алу

      371-бап. Кәмелетке толмаған жәбiрленушiден, куәдан жауап алу ерекшелiктерi

      372-бап. Жәбiрленушiнің және куәнiң айғақтарын жария ету

      373-бап. Сот талқылауындағы сараптама

      374-бап. Сарапшыдан жауап алу

      375-бап. Заттай дәлелдемелердi қарап-тексеру

      376-бап. Тергеу әрекеттерiнiң хаттамалары мен құжаттарын жария ету

      377-бап. Сотталушының, жәбiрленушiнiң, куәнiң айғақтарын, сондай-ақ хаттамалар мен құжаттарды жария ету тәртiбi

      378-бап. Жергілікті жерді және үй-жайды қарап-тексеру

      379-бап. Тану үшін көрсету, куәландыру, айғақтарды сол жерде тексеру және нақтылау, эксперимент жүргiзу, үлгiлер алу

      380-бап. Дәлелдемелердi зерттеудi шектеу

      381-бап. Сот тергеуiнiң аяқталуы

      382-бап. Iстiң қысқартылған тәртiппен сотта талқылануы

      45-тарау. СОТ ЖАРЫССӨЗІ ЖӘНЕ СОТТАЛУШЫНЫҢ СОҢҒЫ СӨЗІ

      383-бап. Сот жарыссөзiнiң мазмұны мен тәртiбi

      384-бап. Сотталушының соңғы сөзi

      385-бап. Сот тергеуiн қайта бастау

      386-бап. Соттың кеңесу бөлмесiне кетуi

      46-тарау. ҮКІМ ШЫҒАРУ

      387-бап. Қазақстан Республикасының атынан үкiм шығару

      388-бап. Үкiмнiң заңдылығы мен негiздiлiгi

      389-бап. Үкім шығару құпиясы

      390-бап. Соттың үкiм шығару кезiнде шешетiн мәселелерi

      391-бап. Сотталушының есi дұрыстығы туралы мәселенi шешу

      392-бап. Үкiмдердiң түрлерi

      393-бап. Айыптау үкiмi

      394-бап. Ақтау үкiмi

      395-бап. Үкiмдi жасау

      396-бап. Үкiмнiң кiрiспе бөлiгi

      397-бап. Айыптау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi

      398-бап. Айыптау үкiмiнiң қарар бөлiгi

      399-бап. Ақтау үкiмiнiң сипаттау-уәждеу бөлiгi

      400-бап. Ақтау үкiмiнiң қарар бөлiгi

      401-бап. Үкiмнiң қарар бөлiгiнде шешуге жататын өзге де мәселелер

      402-бап. Үкiмдi жариялау

      403-бап. Сотталушыны күзетілуден босату

      404-бап. Үкiмнің көшiрмесiн табыс ету

      405-бап. Жекеше қаулы

      406-бап. Сот үкiм шығарумен бiр мезгiлде шешетiн мәселелер

      47-тарау. ЖЕКЕШЕ АЙЫПТАУ ІСТЕРІ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      407-бап. Жекеше айыптау iстерi бойынша iс жүргiзу тәртiбi

      408-бап. Жекеше айыптауды қозғау

      409-бап. Судьяның жекеше айыптау iсi бойынша сот талқылауы басталғанға дейiнгi әрекеттерi

      410-бап. Тараптардың бастамасы бойынша дәлелдемелердi ұсыну және жинау

      411-бап. Жекеше айыптау iсiн сот отырысында қарау

      412-бап. Жекеше айыптау iсi бойынша соттың шешiмi

      413-бап. Жекеше айыптау ісі бойынша iстi тоқтату

      8-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫН АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ТӘРТІППЕН ҚАЙТА ҚАРАУ

      48-тарау. Заңды күшіне енбеген сот шешімдеріне апелляциялық шағым жасау, оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      414-бап. Үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру құқығы

      415-бап. Апелляциялық тәртіппен қаралуға жататын сот актілері

      416-бап. Заңды күшіне енбеген үкімдерге, қаулыларға апелляциялық (жекеше) шағымдарды, прокурордың өтінішхаттарын қарайтын соттар

      417-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру тәртібі

      418-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмдерi

      419-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру мерзiмін қалпына келтiру тәртiбi

      420-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым беру, прокурордың өтінішхатын келтіру туралы хабарлама

      421-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым берудің, прокурордың өтінішхатын келтірудің салдары

      422-бап. Бiрiншi сатыдағы соттың қаулысына шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      423-бап. Апелляциялық (жекеше) шағым, прокурордың өтінішхаты

      49-тарау. Апелляциялық шағымдар, прокурордың өтінішхаттары бойынша істерді қарау

      424-бап. Апелляциялық қараудың нысанасы

      425-бап. Iстi апелляциялық сатыда қарау мерзiмдерi

      426-бап. Істі апелляциялық сатыда қараудың шектері

      427-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын дайындау

      428-бап. Апелляциялық сатыдағы сот отырысын тағайындау

      429-бап. Істі апелляциялық сатыда қарау тәртібі

      430-бап. Апелляциялық сатының өкілеттіктері

      431-бап. Апелляциялық саты қабылдайтын шешімдер

      432-бап. Апелляциялық сатының қылмыстық процесте азаматтық талап қоюды қарауы

      433-бап. Yкiмнiң күшiн жою немесе оны өзгерту негiздері

      434-бап. Сот тергеуiнiң бiржақтылығы немесе толық еместiгi

      435-бап. Соттың үкiмде, қаулыда айтылған түйіндерінің iстiң нақты мән-жайларына сәйкес келмеуi

      436-бап. Қылмыстық-процестік заңды елеулi түрде бұзу

      437-бап. Қылмыстық заңды дұрыс қолданбау

      438-бап. Сот тағайындаған жазаның қылмыстық құқық бұзушылық ауырлығына және сотталған адамның жеке басына сәйкес келмеуі

      439-бап. Істі тоқтата отырып айыптау үкімінің күшін жою

      440-бап. Ақтау үкiмiнiң күшiн жою

      441-бап. Жаңа үкім шығара отырып, үкімнің күшін жою

      442-бап. Yкiмдi өзгерту

      443-бап. Апелляциялық үкімнің, қаулының мазмұны

      444-бап. Апелляциялық үкім, қаулы шығару және олардың заңды күшіне енуі

      445-бап. Апелляциялық сатыдағы соттың үкімін, қаулысын орындауға енгізу

      446-бап. Істі апелляциялық сатыда қайтадан қарау

      447-бап. Алқабилердің қатысуымен шығарылған бастапқы үкiмнiң күшi жойылғаннан кейiн iстi бiрiншi саты бойынша қарау

      50-тарау. Алып тасталды - ҚР 31.10.2015 № 378-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      9-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ШЕШІМДЕРІН ОРЫНДАУ

      51-тарау. СОТТЫҢ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫН ОРЫНДАУ

      470-бап. Үкімнің заңды күшіне енуі және оны орындауға енгізу

      471-бап. Сот қаулысының заңды күшiне енуi және оны орындауға енгізу

      472-бап. Соттың үкiмiн, қаулысын орындауға енгізу тәртiбi

      473-бап. Сотталған адамның туыстары мен азаматтық талапкерге үкiмнің орындауға енгізілгені туралы хабарлау

      474-бап. Туыстарына сотталған адаммен кездесуге рұқсат беру

      475-бап. Үкiмнiң орындалуын кейiнге қалдыру

      476-бап. Үкiмдi орындау кезiнде соттың қарауына жататын мәселелер

      477-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешетiн соттар

      478-бап. Үкiмдi орындауға байланысты мәселелердi шешу тәртiбi

      479-бап. Сотталғандықты алып тастау туралы өтiнiшхаттарды қарау

      480-бап. Жазадан шартты түрде мерзімінен бұрын босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жазамен ауыстыру туралы мәселелерді қарау

      481-бап. Жазадан ауруына байланысты босату туралы өтінішхаттарды қарау

      482-бап. Сотталғандардың шағымдарын қарау

      483-бап. Судьяның қаулысына шағым жасау және оны прокурордың апелляциялық өтінішхаты бойынша қайта қарау

      10-БӨЛІМ. СОТТЫҢ ЗАҢДЫ КҮШІНЕ ЕНГЕН ШЕШІМДЕРІН ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕ ІС ЖҮРГІЗУ

      52-тарау. Сот актілерін Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кассациялық тәртіппен қайта қарауы

      484-бап. Кассациялық тәртіппен қайта қаралуы мүмкін сот актілері

      485-бап. Заңды күшіне енген сот үкімдері мен қаулыларын кассациялық тәртіппен қайта қарау негіздері

      486-бап. Заңды күшіне енген сот актілеріне өтінішхат беруге, ұсыну енгізуге, наразылық келтіруге құқығы бар адамдар

      487-бап. Заңды күшіне енген сот актілеріне кассациялық тәртіппен шағым жасау мерзімдері

      488-бап. Заңды күшіне енген сот үкімін, қаулысын қайта қарау туралы өтінішхат, наразылық, ұсыну беру тәртібі

      489-бап. Өтінішхаттарды, наразылықты, ұсынуды қарамай қайтару

      490-бап. Заңды күшіне енген сот актілерін қайта қарау туралы өтінішхатты алдын ала қарау

      491-бап. Өтінішхатты алдын ала қарау нәтижелерi бойынша қабылданатын шешімдер

      492-бап. Кассациялық сатыдағы сот отырысын тағайындау

      493-бап. Соттың үкiмiн, қаулысын орындауды тоқтата тұру

      494-бап. Істі кассациялық сатыда қараудың тәртібі, кассациялық сатыдағы соттың шешімдері

      495-бап. Қорғаушының кассациялық сатыдағы сотқа міндетті түрде қатысуының негіздері

      496-бап. Кассациялық сатыдағы сот қаулысының мазмұны

      497-бап. Iстi соттың үкiмi мен қаулысының күшi жойылғаннан кейін қарау

      498-бап. Істі жаңадан қарау кезінде шығарған сот үкімін және қаулысын қайта қарау туралы өтінішхат, наразылық келтіру

      53-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН МӘН-ЖАЙЛАР БОЙЫНША ҚАЙТА БАСТАУ

      499-бап. Қылмыстық іс бойынша iс жүргiзудi қайта бастаудың негiздерi

      500-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуға жататын қылмыстық iстер бойынша сот шешiмдерi

      501-бап. Iс жүргiзудi қайта бастау мерзiмдерi

      502-бап. Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша iс жүргiзуді қозғау тәртібі

      503-бап. Прокурордың тексеру немесе тергеп-тексеру аяқталғаннан кейiнгi әрекеттерi

      504-бап. Соттың іс бойынша іс жүргізуді жаңадан ашылған мән- жайлар бойынша қайта бастау туралы өтінішхаттарды қарау тәртібі

      505-бап. Сот актілерін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы өтінішхатты қарау қорытындысы бойынша шығарылған соттың қаулысы

      506-бап. Прокурордың сот актілерін жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы өтінішхатын қарау қорытындысы бойынша шығарылған сот қаулысы

      507-бап. Сот қаулысын қайта қарау және сот шешiмдерiнiң күшi жойылғаннан кейiн iс жүргiзу

      508-бап. Істi жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастау кезiндегi азаматтық талап қою

      11-БӨЛІМ. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ

      54-тарау. ЕСІ ДҰРЫС ЕМЕС АДАМДАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ

      509-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бойынша iс жүргiзу үшін негiздер

      510-бап. Дәлелденуге жататын мән-жайлар

      511-бап. Қауiпсiздiк шаралары

      512-бап. Туыстарының, қорғаншыларының, қамқоршыларының қарауда ұстауына беру

      513-бап. Мамандандырылған медициналық ұйымға орналастыру

      514-бап. Қылмыстық заңда тыйым салынған іс-әрекеттi есi дұрыс емес күйде жасаған немесе қылмыстық құқық бұзушылық жасағаннан кейiн психикасының бұзылуымен ауырған адамға қатысты iстi бөлiп шығару

      515-бап. Өзiне қатысты медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы iс жүргiзiлетiн адамның құқықтары

      516-бап. Заңды өкiлдiң қатысуы

      517-бап. Қорғаушының қатысуы

      518-бап. Алдын ала тергеудiң аяқталуы

      519-бап. Сотта іс жүргізу

      520-бап. Iс бойынша шешiм қабылдау кезiнде сот шешетiн мәселелер

      521-бап. Соттың қаулысы

      522-бап. Соттың қаулысына шағым жасау және наразылық білдіру

      523-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды тоқтату, өзгерту және ұзарту

      524-бап. Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамға қатысты қылмыстық iстi қайта бастау

      55-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ТЕРІС ҚЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      525-бап. Алып тасталды - ҚР 21.12.2017 № 118-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      526-бап. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің хаттамалық нысаны

      527-бап. Хаттама жасау тәртібі

      528-бап. Хаттаманы сотқа жіберу тәртібі

      529-бап. Қылмыстық теріс қылықтар туралы істі сотта қараудың тәртібі мен мерзімдері

      56-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

      530-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша iс жүргiзу тәртiбi

      531-бап. Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар

      532-бап. Кәмелетке толмағандардың iстерi бойынша жариялылықты шектеу

      533-бап. Кәмелетке толмаған адам туралы iстi жеке iс жүргiзуге бөліп шығару

      534-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiнi, айыпталушыны, сотталушыны шақыру тәртiбi

      535-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiден, айыпталушыдан, сотталушыдан жауап алу

      536-бап. Қорғаушының қатысуы

      537-бап. Кәмелетке толмаған күдiктiнiң, айыпталушының заңды өкiлiнiң сотқа дейінгі іс жүргізуге қатысуы

      538-бап. Педагог пен психологтің қатысуы

      539-бап. Кәмелетке толмаған адамға кешендi психологиялық-психиатриялық және психологиялық сараптама жасау

      540-бап. Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын ұйымға орналастыру немесе патронатқа беру

      541-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстап алу және оларға бұлтартпау шараларын қолдану

      542-бап. Сотта кәмелетке толмаған адамға қатысты істі қарау ерекшеліктері

      543-бап. Кәмелетке толмаған сотталушыны сот отырысының залынан шығарып жіберу

      544-бап. Кәмелетке толмаған адамның iсi бойынша үкiм шығару кезiнде сот шешетiн мәселелер

      545-бап. Мәжбүрлеп тәрбиелiк ықпал ету шараларын қолдана отырып, кәмелетке толмаған адамды жазадан босату

      545-1-бап. Кәмелетке толмаған адамды ерекше режимде ұстайтын білім беру ұйымына орналастыру түріндегі тәрбиелiк әсері бар мәжбүрлеу шарасынан мерзімінен бұрын босату

      57-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУДАН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ИММУНИТЕТІ БАР АДАМДАРДЫҢ ІСТЕРІ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      546-бап. Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті бар адамдардың істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін қолдану шегі

      547-бап. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутатына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу

      548-бап. Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу

      549-бап. Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң Төрағасына немесе мүшесiне қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзу

      550-бап. Судьяға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу

      551-бап. Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізу

      552-бап. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутатына, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидатқа, Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидатқа, Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне, судьяға, Қазақстан Республикасының Бас Прокурорына қатысты қылмыстық істі соттың талқылауы

      553-бап. Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар

      554-бап. Дипломатиялық иммунитеттi пайдаланатын адамдарды ұстап алу және күзетпен ұстау

      555-бап. Айғақтар беруден дипломатиялық иммунитет

      556-бап. Үй-жайлар мен құжаттардың дипломатиялық иммунитетi

      12-БӨЛІМ. ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ САЛАСЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

      58-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      557-бап. Құқықтық көмек көрсету тәртібімен жүргізілетін процестік және өзге де әрекеттер

      558-бап. Өзара түсіністік қағидатымен құқықтық немесе өзге де көмек көрсету

      559-бап. Орталық органдар

      560-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салу

      561-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және беру

      562-бап. Ресми құжаттардың жарамдылығы

      563-бап. Шет мемлекеттің аумағында алынған дәлелдемелердің жол берілетіндігі

      564-бап. Құқықтық көмек көрсетуге байланысты шығыстар

      59-тарау. ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК

      565-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салудың (тапсырманың, өтінішхаттың) мазмұны мен нысаны

      566-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) қарау

      567-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) қарау нәтижелері туралы хабар

      568-бап. Құпиялық

      569-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) орындаудан бас тарту

      570-бап. Құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салуды (тапсырманы, өтінішхатты) орындау тәртібі

      571-бап. Арнайы рұқсатты қажет ететін процестік әрекеттер

      572-бап. Сұрау салушы мемлекеттің құзыретті органдары өкілдерінің қатысуы

      573-бап. Құжаттарды табыс ету

      574-бап. Уақытша беру

      575-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жердегі адамды шақыру

      576-бап. Бейнебайланыс орнату арқылы процестік әрекеттерді жүргізу

      577-бап. Мүлікті іздестіру, оған тыйым салу және оны тәркілеу

      578-бап. Бірлескен тергеу, жедел-тергеу топтарын құру және олардың қызметі

      60-тарау. АДАМДАРДЫ ҰСТАП БЕРУ (ЭКСТРАДИЦИЯЛАУ)

      579-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салуды жіберу

      580-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы құжаттарды дайындау және сұрау салуларды жіберу тәртібі

      581-бап. Адамды уақытша ұстап беру (экстрадициялау)

      582-бап. Ұстап берілген (экстрадицияланған) адамның қылмыстық жауаптылығының шегі

      583-бап. Ұстап берілген (экстрадицияланған) адамға қатысты қылмыстық іс жүргізу нәтижелері туралы ақпарат беру

      584-бап. Күзетпен ұстау мерзімдерін есептеу

      585-бап. Адамды транзиттеу және уақытша ұстап беру (экстрадициялау) кезінде күзетпен ұстау

      586-бап. Ұстап берілуі (экстрадициялануы) сұратылатын адамның құқықтары

      587-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамды ұстап алу ерекшеліктері

      588-бап. Адамды уақытша күзетпен ұстау

      589-бап. Экстрадициялық қамаққа алу

      590-бап. Адамды ұстап беруден (экстрадициялаудан) бас тарту

      591-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы сұрау салу бойынша шешім

      592-бап. Адамды ұстап беру (экстрадициялау) туралы шешімге шағым жасау тәртібі

      593-бап. Шет мемлекетке беруді кейінге қалдыру және адамды уақытша ұстап беру (экстрадициялау)

      594-бап. Адамды беру (экстрадициялау)

      595-бап. Транзиттік тасымалдау

      61-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚУДАЛАУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ

      596-бап. Қылмыстық іс жүргізуді шет мемлекеттің құзыретті органына беру тәртібі мен шарттары

      597-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салудың (тапсырманың, өтінішхаттың) мазмұны

      598-бап. Шет мемлекеттерден қылмыстық іс жүргізуді қабылдау тәртібі мен шарттары

      599-бап. Қылмыстық қудалауды жалғастырудан бас тарту

      600-бап. Қылмыстық қудалауды жүзеге асыру туралы сұрау салу (тапсырма, өтінішхат) алынғанға дейін адамды күзетпен ұстау

      62-тарау. ШЕТ МЕМЛЕКЕТТЕР СОТТАРЫНЫҢ ҮКІМДЕРІ МЕН ҚАУЛЫЛАРЫН ТАНУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ

      601-бап. Шет мемлекеттер соттарының Қазақстан Республикасында танылатын үкімдері мен қаулылары

      602-бап. Бас бостандығынан айыруға сотталғандарды – жазасын өтеу үшін не психикасының бұзылуынан зардап шегетін адамдарды мәжбүрлеп емдеу жүргізу үшін өздері азаматы болып табылатын мемлекетке беру негіздері

      603-бап. Сотталған адамды немесе өзіне медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамды беру шарттары

      604-бап. Сотталған адамды немесе өзіне медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамды беру туралы мәселені шешу тәртібі

      605-бап. Шет мемлекеттің берілген азаматына қатысты соттың үкімін өзгерту немесе оның күшін жою, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдануды тоқтату немесе өзгерту туралы хабарлау

      606-бап. Шет мемлекетке сотталған адамды немесе медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары қолданылған адамды беруден бас тарту

      607-бап. Қазақстан Республикасының азаматын жазасын өтеу немесе мәжбүрлеп емдеуді жүргізу үшiн қабылдау, сондай-ақ шет мемлекет сотының үкімін немесе қаулысын тану және орындау туралы өтiнiшхатты қарау

      608-бап. Шет мемлекет сотының үкiмiн немесе қаулысын орындауға байланысты мәселелердi соттың шешу тәртiбi

      609-бап. Қабылданған адамдарға қатысты жазаны орындауды немесе мәжбүрлеп емдеуді ұйымдастыру

      610-бап. Шет мемлекет сотының үкімін немесе қаулысын өзгерту немесе оның күшін жою туралы хабар

      611-бап. Халықаралық сот мекемелерінің үкімдерін тану және орындау

      13-БӨЛІМ. ПРОЦЕСТІК КЕЛІСІМ ЖАСАЛҒАН ІСТЕР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

      63-тарау. ПРОЦЕСТІК КЕЛІСІМ, ОНЫ ЖАСАСУДЫҢ ЕРЕКШЕ ТӘРТІБІ

      612-бап. Процестік келісім жасалған кезде сотқа дейінгі тергеп-тексеру

      613-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанындағы процестік келісімді жасасуға арналған шарттар

      614-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісімді жасасудың салдарлары

      615-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасасу туралы өтінішхатты қарау тәртібі

      616-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасасу тәртібі

      617-бап. Кінәні мойындау туралы мәміле нысанында процестік келісім жасасқаннан кейін қылмыстық іс бойынша прокурордың, тергеушінің, анықтаушының әрекеттері

      618-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісім

      619-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімді жасасу тәртібі

      620-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімді бекіту тәртібі

      621-бап. Ынтымақтастық туралы процестік келісімнің шарттарын орындау бойынша прокурордың әрекеттері

      64-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ІСТЕРДІ СОТТА КЕЛІСІМДІК ІС ЖҮРГІЗУДЕ ҚАРАУ

      622-бап. Келісімдік іс жүргізуді қолдану үшін негіздер

      623-бап. Сотқа дейінгі іс жүргізу сатысында жасалған, кінәні мойындау туралы процестік келісіммен бірге келіп түскен іс бойынша судьяның әрекеттері

      624-бап. Істі келісімдік іс жүргізуде қарау кезінде сот отырысына қатысатын адамдар

      625-бап. Келісімдік іс жүргізудегі сот талқылауының тәртібі мен мерзімдері

      626-бап. Соттың келісімдік іс жүргізудегі шешімдері

      627-бап. Келісімдік іс жүргізуде қаралған іс бойынша айыптау үкімінің құрылымы және мазмұны

      628-бап. Басты сот талқылауы барысында келісімдік іс жүргізуді қозғау

      629-бап. Сотта жасалатын процестік келісімнің құрылымы мен мазмұны
13-1-бөлім. Бұйрықтық іс жүргізу
64-1-тарау. Бұйрықтық іс жүргізу тәртібі
629-1-бап. Бұйрықтық іс жүргізуді қолдану негіздері
629-2-бап. Бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулының мазмұны
629-3-бап. Бұйрықтық іс жүргізуді қолдану туралы қаулыны сотқа жіберу тәртібі
629-4-бап. Бұйрықтық іс жүргізудегі сот талқылауының тәртібі мен мерзімі
629-5-бап. Бұйрықтық іс жүргізу тәртібіндегі айыптау үкімінің құрылымы мен мазмұны
629-6-бап. Бұйрықтық іс жүргізу тәртібіндегі айыптау үкімінің көшірмесін жіберу
629-7-бап. Бұйрықтық іс жүргізу тәртібіндегі қылмыстық істі тоқтату туралы қаулыға және айыптау үкіміне шағым жасау

      629-8-бап. Бұйрықтық іс жүргізу тәртібіндегі істі тоқтату туралы қаулының және айыптау үкімінің заңды күшіне енуі

      14-БӨЛIМ. ІСТЕР БОЙЫНША АЛҚАБИЛЕРДIҢ ҚАТЫСУЫМЕН IС ЖҮРГIЗУ

      65-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      630-бап. Істер бойынша алқабилердiң қатысуымен iс жүргiзу тәртiбi

      631-бап. Істердің алқабилер қатысатын сотқа соттылығы

      632-бап. Алқабилер қатысатын сот құрамы

      633-бап. Алқабиге ықпал етуге жол бермеу

      634-бап. Соттың істі алқабилердің қатысуымен қарауы туралы өтiнiшхат

      66-тарау. СОТ ОТЫРЫСЫН ТАҒАЙЫНДАУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      635-бап. Алдын ала тыңдауды өткізу

      636-бап. Алдын ала тыңдау өткiзудің ерекшелiктерi

      637-бап. Алқабилер қатысатын сот отырысын тағайындау кезiнде алдын ала тыңдау тәртiбiмен шығарылатын шешiмдердiң ерекшелiктерi

      638-бап. Сот талқылауына қатысу үшiн алқабиге кандидаттарды алдын ала кездейсоқ таңдау тәртiбi

      67-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ҚАТЫСУ ҮШIН АЛҚАБИГЕ КАНДИДАТТАРДЫ IРIКТЕУ

      639-бап. Жалпы ережелер

      640-бап. Төрағалық етушiнiң алқабиге кандидаттарды iстi қарауға қатысудан босатуы

      641-бап. Алқабиге кандидаттардың өздiгiнен бас тартуы туралы мәселелердi шешу

      642-бап. Алқабиге кандидаттарға қарсылық бiлдiру туралы мәселелердi шешу

      643-бап. Алқабиге кандидаттарға уәжсiз қарсылық бiлдiру

      644-бап. Жеребе тастау арқылы алқабилер алқасын құру

      645-бап. Алқабилердiң сот талқылауына қатысуының жалпы шарттары

      646-бап. Алқабилердiң ант қабылдауы

      68-тарау. АЛҚАБИЛЕР ҚАТЫСАТЫН СОТТЫҢ IСТI ТАЛҚЫЛАУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      647-бап. Алқабидiң құқықтары, мiндеттерi және оның әрекеттеріне iстi қарауға байланысты қойылатын шектеулер

      648-бап. Алқабилер қатысатын соттың құзыретi

      649-бап. Алқабилер қатысатын сотта iстiң тоқтатылуы

      650-бап. Алқабилер қатысатын соттағы сот тергеуiнiң ерекшелiктерi

      651-бап. Алқабилер қатысатын соттағы тараптардың жарыссөзi

      652-бап. Алқабилер қатысатын соттағы репликалар және сотталушының соңғы сөзi

      653-бап. Алқабилер қатысатын соттың шешуiне жататын сұрақтардың қойылуы

      654-бап. Алқабилер қатысатын соттың шешуiне жататын сұрақтардың мазмұны

      655-бап. Алқабилер кеңесiнiң құпиясы

      656-бап. Кеңесу бөлмесiнде кеңесу мен дауыс берудi жүргiзу тәртiбi

      657-бап. Алқабилер қатысатын сот қабылдайтын шешiмдердің түрлерi

      658-бап. Үкiм шығару

      659-бап. Қылмыстық iстi қарауды сотталушының есi дұрыс емес екендiгiнiң анықталуына байланысты тоқтату

      660-бап. Сот отырысының хаттамасын жүргiзу ерекшелiктерi

      69-тарау. АЛҚАБИЛЕРДIҢ ҚАТЫСУЫМЕН ҚАРАЛҒАН IСТЕР БОЙЫНША ЗАҢДЫ КҮШIНЕ ЕНБЕГЕН ҮКIМДЕРДI, ҚАУЛЫЛАРДЫ ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНIНДЕГI IС ЖҮРГIЗУ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI

      661-бап. Алқабилер қатысатын сот шығарған, заңды күшiне енбеген үкiмдер мен қаулыларға шағым жасау және оларды прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      662-бап. Алқабилер қатысатын сот қараған iстерді апелляциялық сатыда жүргiзу ерекшелiктерi

      663-бап. Істі жаңа сот талқылауына жібере отырып алқабилердің қатысуымен шығарылған үкімнің күшін жою

      70-тарау. АЛҚАБИЛЕРДІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ҚАРАЛҒАН ІСТЕР БОЙЫНША ЗАҢДЫ КҮШІНЕ ЕНГЕН ҮКІМДЕРДІ, ҚАУЛЫЛАРДЫ ҚАЙТА ҚАРАУ ЖӨНІНДЕГІ ІС ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      664-бап. Алып тасталды - ҚР 31.10.2015 № 378-V Заңымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      665-бап. Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енген үкімдері мен қаулыларын кассациялық тәртіппен қайта қарау

      666-бап. Алқабилер қатысатын соттың заңды күшіне енген үкімін, қаулысын кассациялық тәртіппен қайта қарау кезінде сотталған адамның жағдайын нашарлатуға жол бермеу

      15-БӨЛІМ. ҮКІМ ШЫҒАРЫЛҒАНҒА ДЕЙІН ТӘРКІЛЕУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ

      71-тарау. ЗАҢСЫЗ ЖОЛМЕН АЛЫНҒАН МҮЛІКТІ ҮКІМ ШЫҒАРЫЛҒАНҒА ДЕЙІН ТӘРКІЛЕУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ

      667-бап. Заңсыз жолмен алынған мүлікті үкім шығарылғанға дейін тәркілеу туралы іс жүргізуді қозғау

      668-бап. Тәркілеу туралы сотқа дейінгі іс жүргізу

      669-бап. Соттың тәркілеу туралы өтінішхатты қарауы

      670-бап. Тәркілеу туралы іс жүргізуде соттың кеңесу бөлмесінде шешетін мәселелері

      671-бап. Тәркілеу туралы іс жүргізудегі сот шешімі

      672-бап. Тәркілеу туралы қаулыға шағым жасау, оны прокурордың өтінішхаты бойынша қайта қарау

      16-БӨЛІМ. ӨТПЕЛІ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      72-тарау. ОСЫ КОДЕКСТІҢ КЕЙБІР ЕРЕЖЕЛЕРІН ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗУ

      673-бап. Осы Кодекстің жекелеген нормаларын қолдану тәртібі

      73-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      674-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу және кейбір заңнамалық актілердің күші жойылды деп тану туралы

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз