Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 234-V ҚРЗ.

      МАЗМҰНЫ

      ЖАЛПЫ БӨЛІК

      1-БӨЛІМ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАЗАЛАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАУ ТӘРТІБІН АЙҚЫНДАЙТЫН ЗАҢНАМАСЫ

      1-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасы

      2-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасының кеңістік пен уақыт тұрғысынан қолданылуы

      3-бап. Осы Кодексте қамтылатын кейбір ұғымдарды түсіндіру

      2-тарау. ЖАЗАЛАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАУДЫҢ ЖАЛПЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

      4-бап. Қазақстан Республикасы қылмыстық-атқару заңнамасының мақсаттары мен міндеттері

      5-бап. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару заңнамасының қағидаттары

      6-бап. Жазаны және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау негіздері

      7-бап. Сотталғандарды түзеудің негізгі құралдары

      8-бап. Сотталғандарды түзеуге жұртшылықтың қатысуы

      3-тарау. СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙЫ

      9-бап. Сотталғандардың құқықтық жағдайының негіздері

      10-бап. Сотталғандардың негізгі құқықтары

      11-бап. Сотталғандардың негізгі мiндеттерi

      12-бап. Жеке бастың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

      13-бап. Сотталғандардың ар-ұждан және діни сенім бостандығы құқығын қамтамасыз ету

      14-бап. Сотталғандардың шағыным жасауы

      4-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ЖАЗАЛАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰЗЫРЕТІ

      15-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      16-бап. Қылмыстық-атқару қызметі саласындағы уәкілетті органның құзыреті

      17-бап. Қылмыстық-атқару жүйесі органдарының және мекемелердің құзыреті

      18-бап. Жергілікті атқарушы органдардың құзыреті

      5-тарау. ПРОБАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

      19-бап. Пробациялық бақылау

      20-бап. Кәмелетке толмағандарға қатысты пробациялық бақылауды жүзеге асыру ерекшеліктері

      21-бап. Пробациялық бақылау шарттары

      22-бап. Пробация қызметінің өкілеттіктері

      23-бап. Пробациялық бақылау шарттарын сақтамау салдарлары

      2-БӨЛІМ. ЖАЗАЛАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАЙТЫН МЕКЕМЕЛЕР МЕН ОРГАНДАР. ОЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ

      6-тарау. ЖАЗАЛАРДЫ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЫҚПАЛ ЕТУ ШАРАЛАРЫН ОРЫНДАЙТЫН МЕКЕМЕЛЕР МЕН ОРГАНДАР. СОТТАЛҒАНДАРҒА МЕДИЦИНАЛЫҚ СИПАТТАҒЫ МӘЖБҮРЛЕУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

      24-бап. Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдар

      25-бап. Жазаны өтеу орны туралы хабарлама

      26-бап. Сотталғандарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану

      7-тарау. ЖАЗАЛАРДЫ ОРЫНДАЙТЫН МЕКЕМЕЛЕР МЕН ОРГАНДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ

      27-бап. Сот бақылауы

      28-бап. Ведомстволық бақылау

      29-бап. Мемлекеттік бақылау және қадағалау

      30-бап. Жазаларды және өзге де қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын орындау және өтеу заңдылығының сақталуын қадағалау

      31-бап. Қоғамдық бақылау

      32-бап. Мекемелерге бару

      8-тарау. ҚОҒАМДЫҚ БАЙҚАУ КОМИССИЯСЫ

      33-бап. Қоғамдық байқау комиссиясы қызметінің негіздері

      34-бап. Қоғамдық байқау комиссиясын құру тәртібі

      35-бап. Қоғамдық байқау комиссиясының мүшелеріне қойылатын талаптар

      36-бап. Қоғамдық байқау комиссиясы мүшесінің құқықтары мен міндеттері

      37-бап. Қоғамдық байқау комиссиясы мүшесінің өкілеттіктерін тоқтату

      38-бап. Қоғамдық байқау комиссиясы қызметінің нысандары

      9-тарау. ҰЛТТЫҚ АЛДЫН АЛУ ТЕТIГI

      39-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi

      40-бап. Үйлестіру кеңесі

      41-бап. Ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларына қойылатын талаптар

      42-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушысының құқықтары

      43-бап. Ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының міндеттері

      44-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушысының өкілеттіктерін тоқтату

      45-бап. Алдын ала барудың түрлері мен кезеңділігі

      46-бап. Алдын ала бару тәртібі

      47-бап. Ұлттық алдын алу тетiгi қатысушыларының жыл сайынғы жинақталған баяндамасы

      48-бап. Құпиялылық

      49-бап. Уәкілетті мемлекеттік органдардың ұлттық алдын алу тетігінің қатысушыларымен өзара іс-қимылы

      ЕРЕКШЕ БӨЛІК

      3-БӨЛІМ. СОТТАЛҒАН АДАМДЫ ҚОҒАМНАН ОҚШАУЛАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЕМЕС ЖАЗАЛАРДЫ ОРЫНДАУ

      10-тарау. АЙЫППҰЛ ТҮРIНДЕГI ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      50-бап. Айыппұл түрiндегi жазаны орындау тәртiбi мен шарттары

      51-бап. Сотталған адамның айыппұл түріндегі жазаны орындау тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін жауаптылығы

      11-тарау. ТҮЗЕУ ЖҰМЫСТАРЫ ТҮРIНДЕГI ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      52-бап. Түзеу жұмыстары түрiндегi жазаны орындау тәртiбi

      53-бап. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеу шарттары

      54-бап. Сотталған адамның түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін жауаптылығы

      55-бап. Пробация қызметінің түзеу жұмыстары түріндегі жазаны орындау кезіндегі өкілеттіктері

      56-бап. Түзеу жұмыстары түріндегі жазаны өтеу орнындағы ұйым әкімшілігінің міндеттері

      12-тарау. ҚОҒАМДЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ТАРТУ ТҮРIНДЕГI ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      57-бап. Қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазаны орындау тәртiбi

      58-бап. Қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жаза мерзiмiн есептеу

      59-бап. Қоғамдық жұмыстарға тарту түрiндегi жазаны өтеу шарттары

      60-бап. Сотталған адамның қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін жауаптылығы

      61-бап. Пробация қызметінің қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындау кезіндегі өкілеттіктері

      62-бап. Жергілікті атқарушы органдардың қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі жазаны орындау кезіндегі өкілеттіктері

      13-тарау. БАС БОСТАНДЫҒЫН ШЕКТЕУ ТҮРIНДЕГI ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      63-бап. Бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны орындау тәртібі

      64-бап. Бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеу мерзiмiн есептеу

      65-бап. Бас бостандығын шектеуге сотталған адамды жазаны өтеу орнына жiберу

      66-бап. Бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеу шарттары

      67-бап. Бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзу

      68-бап. Сотталған адамның бас бостандығын шектеу түрiндегi жазаны өтеу тәртібі мен шарттарын бұзғаны үшін жауаптылығы

      69-бап. Бас бостандығын шектеу түріндегі жазасын өтеп жүрген сотталғандарды пробациялық бақылау

      14-тарау. ЖАЗАЛАРДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІН ОРЫНДАУ

      70-бап. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу түріндегі жазаны орындау тәртібі

      71-бап. Арнаулы, әскери немесе құрметтi атақтардан, сыныптық шеннен, дипломатиялық дәрежеден, бiлiктiлiк сыныбынан және мемлекеттiк наградалардан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі

      71-1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру түріндегі жазаны орындау тәртібі

      72-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi жазаны орындау тәртібі

      73-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi жазаны орындау мерзімдерін есептеу

      74-бап. Белгiлi бiр лауазымды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыру түрiндегi жазаны өтеу шарттары

      75-бап. Ұйымдар әкімшілігінің белгілі бір лауазымды атқару құқығынан айыру түріндегі жаза туралы сот үкімін орындау жөніндегі міндеттері

      76-бап. Белгiлi бiр қызметпен айналысуға берiлген рұқсатты кері қайтарып алуға құқығы бар органдардың мiндеттерi

      77-бап. Мүлiктi тәркiлеу туралы сот үкiмiн орындау тәртiбi

      78-бап. Тәркiлеуге жататын мүлiк

      79-бап. Сот орындаушысының мүлiктi тәркiлеу туралы сот үкiмiн орындау жөнiндегi әрекеттерi

      80-бап. Тәркiленген мүлiктi уәкiлеттi мемлекеттiк органға беру

      81-бап. Үшiншi тұлғалардың тәркiлеуге жататын мүлiкке қатысты мiндеттерi

      82-бап. Сот үкімі орындалғаннан кейiн анықталған мүлiктi тәркiлеу

      4-БӨЛІМ. СОТТАЛҒАНДАРДЫ ҚОҒАМНАН ОҚШАУЛАУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ЖАЗАЛАРДЫ ОРЫНДАУ

      15-тарау. ҚАМАҚҚА АЛУ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      83-бап. Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеу орындары

      84-бап. Қамаққа алуға сотталғандарды жазасын өтеу үшін жіберу

      85-бап. Қамаққа алу түріндегі жазаны орындау тәртібі

      86-бап. Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеу жағдайлары

      87-бап. Қамаққа алу түріндегі жазаны өтеп жүрген сотталған әскери қызметшiлердiң құқықтық жағдайының ерекшелiктерi

      16-тарау. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

      88-бап. Бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаны орындайтын жерлер

      89-бап. Мекемелер түрлерi

      90-бап. Сотталғандарды жазасын өтеу үшін жiберу

      91-бап. Сотталғандардың орнын ауыстыру

      92-бап. Сотталғандарды қауіпсіздігі аралас мекемеде қалдыру және толық қауіпсіз мекемеге жіберу

      93-бап. Сотталғандарды мекемелерге қабылдау

      94-бап. Сотталғандарды мекемелерде бөлек ұстау

      95-бап. Сотталған адамның жазасын даралау мақсатында оның мінез-құлқын бағалау

      96-бап. Мекеме түрін өзгерту

      17-тарау. МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЖАЗАНЫ ӨТЕУ РЕЖИМІ ЖӘНЕ ОНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚҰРАЛДАРЫ

      97-бап. Жазаны өтеу режимінiң негiзгi талаптары

      98-бап. Жете тексеру мен тінту жүргізу

      99-бап. Қадағалаудың, бақылаудың және күзеттің инженерлік-техникалық құралдары

      100-бап. Мекемелердегi жедел-iздестiру, қарсы барлау қызметi және жасырын тергеу іс-қимылдары

      101-бап. Ерекше жағдайлар режимi

      102-бап. Қауіпсіздік шаралары және оларды қолдану негіздері

      18-тарау. МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЖАЗАНЫ ӨТЕУ ЖАҒДАЙЛАРЫ. СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

      103-бап. Жазаны өтеу жағдайлары

      104-бап. Сотталғандардың құқықтары мен міндеттері

      105-бап. Тамақ өнімдері мен бiрiншi кезекте қажетті заттарды сатып алу

      106-бап. Кездесулер

      107-бап. Сауқаттар, сәлемдемелер және бандерольдер алу және жіберу

      108-бап. Хат жазысу, ақшалай аударымдарды жiберу және алу

      109-бап. Телефон арқылы сөйлесу

      110-бап. Жазу керек-жарақтарын, әдебиетті, мерзімді басылымдарды сатып алу және сақтау

      111-бап. Сейілдеулер

      112-бап. Радиохабарлар тыңдау және телехабарлар көру

      113-бап. Мекеме шегінен тыс жерге шығу

      114-бап. Мiндетті әлеуметтiк сақтандыру, әлеуметтiк, зейнетақымен қамсыздандыру

      115-бап. Материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету

      116-бап. Сотталған жүктi әйелдердi, бала емiзетін аналарды және балалары бар әйелдердi материалдық-тұрмыстық қамтамасыз ету ерекшелiктерi

      117-бап. Медициналық-санитариялық қамтамасыз ету

      118-бап. Материалдық жауаптылық

      19-тарау. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУҒА СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ ЕҢБЕГІ, ОЛАРҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ

      119-бап. Еңбекке тарту

      120-бап. Еңбек жағдайлары және оған ақы төлеу

      121-бап. Мекемені абаттандыру және онда тұру жағдайларын жақсарту жөніндегі жұмыстарға тарту

      122-бап. Жалақыдан, зейнетақыдан, жәрдемақылардан және өзге де кірістерден ұстап қалу

      123-бап. Техникалық және кәсіптік білім беру

      20-тарау. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУҒА СОТТАЛҒАНДАРҒА ТӘРБИЕЛІК ЫҚПАЛ ЕТУ

      124-бап. Тәрбие жұмысы

      125-бап. Әлеуметтік бейімдеу және психологиялық көмек жөніндегі жұмыс

      126-бап. Сотталғандардың ерікті ұйымдары

      127-бап. Бастауыш, негiзгi орта, жалпы орта бiлiм алуды ұйымдастыру

      21-тарау. БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУҒА СОТТАЛҒАНДАРҒА КӨТЕРМЕЛЕУ ЖӘНЕ ЖАЗАЛАУ ШАРАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

      128-бап. Көтермелеу шаралары

      129-бап. Көтермелеу шараларын қолдану тәртiбi

      130-бап. Жазаны өтеудің белгiленген тәртiбiн бұзу

      131-бап. Жазалау шаралары

      132-бап. Жазалау шараларын қолдану тәртiбi

      133-бап. Мекемелердің көтермелеу және жазалау шараларын қолданатын лауазымды адамдары

      134-бап. Тәртіптік изоляторлар мен жалғыз адамдық камераларда ұстау жағдайлары

      22-тарау. ӘРТҮРЛІ ТҮРДЕГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      135-бап. Орташа қауіпсіз мекемелер

      136-бап. Орташа қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      137-бап. Қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелер

      138-бап. Қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      139-бап. Төтенше қауіпсіз мекемелер

      140-бап. Төтенше қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      141-бап. Өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын өтеп жүрген сотталғандарға арналған төтенше қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      142-бап. Қауіпсіздігі барынша төмен мекемелер

      143-бап. Қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      144-бап. Толық қауіпсіз мекемелер

      145-бап. Толық қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      23-тарау. КАМЕРАЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ҰСТАУМЕН БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ӨТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      146-бап. Сотталғандарды камералық жағдайда ұстау мекемесі

      147-бап. Камералық ұстаудың негізгі жағдайлары

      148-бап. Камералық ұстау мекемелерінде сотталғандармен тәрбие жұмысы

      149-бап. Камералық ұстау жағдайларындағы сотталғандардың еңбегі

      24-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН СОТТАЛҒАНДАРДЫҢ БАС БОСТАНДЫҒЫНАН АЙЫРУ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ӨТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      150-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу тәртібі

      151-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде жазаны өтеу жағдайлары

      152-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде қолданылатын көтермелеу шаралары

      153-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде көтермелеу шараларын қолдану ерекшеліктері

      154-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде жазалау шараларын қолдану тәртібі

      155-бап. Кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерде кәмелеттік жасқа толған бас бостандығынан айыруға сотталғандарды қалдыру

      156-бап. Сотталғандарды кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемелерден басқа мекемелерге ауыстыру

      157-бап. Оқу-тәрбие процесiн ұйымдастыру

      5-БӨЛІМ. ӨЛІМ ЖАЗАСЫ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ

      25-тарау. ӨЛІМ ЖАЗАСЫ ТҮРІНДЕГІ ЖАЗАНЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ

      158-бап. Жалпы ережелер

      159-бап. Өлiм жазасына сотталған адамның құқықтық жағдайы

      160-бап. Өлiм жазасын орындау тәртiбi

      6-БӨЛІМ. ЖАЗАНЫ ӨТЕУДЕН БОСАТУ. ЖАЗАСЫН ӨТЕУДЕН БОСАТЫЛҒАН СОТТАЛҒАНДАРҒА КӨМЕК ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҚЫЛАУ. ШАРТТЫ ТҮРДЕ СОТТАЛҒАН АДАМДАРДЫ ПРОБАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

      26-тарау. ЖАЗАНЫ ӨТЕУДЕН БОСАТУ

      161-бап. Жазаны өтеуден босату негіздері

      162-бап. Жазаны өтеуден мерзiмiнен бұрын босатуға, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл жаза түрiмен ауыстыруға ұсыну тәртiбi

      163-бап. Жүктi әйелдер мен жас балалары бар әйелдерге, жас балаларын жалғыз өзi тәрбиелейтiн ерлерге жазаны орындауды кейiнге қалдыру

      164-бап. Жазаны орындауды кейінге қалдыру шарттарын сақтамау салдарлары

      165-бап. Жазаны өтеудiң тоқтатылуы және босату тәртiбi

      27-тарау. ЖАЗАСЫН ӨТЕУДЕН БОСАТЫЛАТЫН СОТТАЛҒАНДАРҒА КӨМЕК ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҚЫЛАУ

      166-бап. Мекеме әкiмшiлiгiнiң босатылатын сотталғандардың жұмысқа және тұрмыста орналасуына жәрдемдесу жөніндегі мiндеттерi

      167-бап. Жазасын өтеуден босатылатын адамдарға көмек көрсету

      168-бап. Жазасын өтеуден босатылған адамдардың жұмысқа және тұрмыста орналасуына, оларға басқа да әлеуметтiк көмек түрлерiнің ұсынылуына жәрдем көрсету

      169-бап. Шартты түрде мерзiмiнен бұрын босатылған адамның мінез-құлқын пробациялық бақылау

      170-бап. Жазасын өтеуден ауруына байланысты босатылған адамның денсаулық жағдайын бақылау

      171-бап. Жазасын өтеген адамдарды әкiмшiлiк қадағалау

      172-бап. Өздеріне қатысты ішкi iстер органдарының әкiмшiлiк қадағалауын белгiлеу қажет адамдарға материалдарды дайындау және ресiмдеу

      173-бап. Жазасын өтеуден босатылған, туберкулезбен ауыратын адамдарға мәжбүрлеп ем қолдану тәртiбi

      28-тарау. ШАРТТЫ ТҮРДЕ СОТТАЛҒАН АДАМДАРҒА ПРОБАЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

      174-бап. Шартты түрде сотталған адамдарға пробациялық бақылауды жүзеге асыру және оларға әлеуметтiк-құқықтық көмек көрсету тәртiбi

      175-бап. Пробациялық бақылау мерзiмiн есептеу

      176-бап. Шартты түрде сотталған адамның жауаптылығы

      ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      177-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

      Қосымша. Сот үкiмi бойынша тәркiленуге жатпайтын мүлiк тізбесі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз