Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі N 411 Заңы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Кодексімен

Мазмұны

      Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР 2011.07.22 № 478-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

1-бөлім . Жалпы ережелер
1-тарау . Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу заңдары
1-бап . Азаматтық іс жүргізу заңдарымен реттелетін қатынастар
2-бап . Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңдары
3-бап . Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану
4-бап . Азаматтық іс жүргізу заңының уақыт жағынан қолданылуы
2-тарау . Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері мен принциптері
5-бап . Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері
6-бап . Заңдылық
7-бап . Сот төрелігін тек қана соттың жүзеге асыруы
8-бап . Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау
9-бап . Жеке адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу
10-бап . Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысудың, телефон арқылы сөйлесудің, почта, телеграф және өзге де хабарлардың құпиясы
11-бап . Меншікке қол сұғылмаушылық
12-бап . Судьялардың тәуелсіздігі
13-бап . Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдігі
14-бап . Сот ісін жүргізу тілі
15-бап . Тараптардың айтысуы мен тең құқықтылығы
16-бап . Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау
17-бап . Куәлік жауап беру міндетінен босату
18-бап . Білікті заң көмегін алуға құқықты қамтамасыз ету
19-бап . Сотта істі қараудың жариялылығы
20-бап . Сот талқылауы барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету
21-бап . Сот актілерінің міндеттілігі
22-бап . Сот актілеріне шағым жасау бостандығы
23-бап . Азаматтық сот ісін жүргізу принциптерінің мәні
3-тарау . Ведомстволық бағыныстылық және соттылық
24-бап . Азаматтық істердің соттарға ведомстволық бағыныстылығы
25-бап . Дауларды төреліктің немесе аралық соттың шешуіне,
сондай-ақ медиация тәртібімен шешуге беру
26-бап . Сотқа ведомстволық бағыныстылықтың басымдығы
27-бап . Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестірілген соттардың соттауына жататын азаматтық істер
28-бап . 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-IV ҚР Заңымен алып тасталды
29-бап . 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-IV ҚР Заңымен алып тасталды
30-бап . Азаматтық iстердiң мамандандырылған соттарда соттауға жатқызылуы
31-бап . Жауапкердің тұрған жері бойынша талап қою
32-бап . Талап қоюшының таңдауы бойынша соттың соттауына жатқызу
33-бап . Ерекше соттылық
34-бап . Шарттық соттылық
35-бап . Өзара байланысты бірнеше істің соттылығы
36-бап . Істі бір соттың жүргізуінен алып басқасына беру
4-тарау . Соттың құрамы, қарсылық білдіру
37-бап . Соттың құрамы
38-бап . Алқалы құрамдағы соттың мәселелерді шешу тәртібі
39-бап . Судьяның істі қарауға қайта қатысуына жол берілмейтіндігі
40-бап . Судьяға қарсылық білдіру үшін негіздер
41-бап . Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға, сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру үшін негіздер
42-бап . Қарсылықтар білдіру (өздігінен бас тарту) туралы мәлімдемелер және оларды шешудің тәртібі
43-бап . Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы мәлімдемені қанағаттандырудың салдары
5-тарау . Іске қатысушы тұлғалар
44-бап . Іске қатысушы тұлғалардың құрамы
45-бап . Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілігі
46-бап . Азаматтық іс жүргізу әрекет қабілеттілігі
47-бап . Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері
48-бап . Тараптар
49-бап . Талап қоюдың негіздемесі мен нысанасын өзгеру, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, бітімгершілік келісім, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім
50-бап . Іске бірнеше талап қоюшының немесе жауапкердің қатысуы
51-бап . Тиісті емес жауапкерді ауыстыру
52-бап . Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар
53-бап . Даудың нысанасына дербес талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлғалар
54-бап . Іс жүргізу құқық мирасқорлығы
55-бап . Прокурордың сот ісін жүргізуге қатысуы
56-бап . Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну
57-бап . Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы
6-тарау . Сотта өкілдік ету
58-бап . Істі өкілдер арқылы жүргізу
59-бап . Тапсырма бойынша өкілдік ету
60-бап . Сотта өкілдер бола алмайтын тұлғалар
61-бап . Өкілдің өкілеттіктері
62-бап . Өкілдің өкілдіктерін ресімдеу
63-бап . Заңды өкілдер
7-тарау . Дәлелдемелер және дәлелдеу
64-бап . Дәлелдемелер
65-бап . Дәлелдеу міндеті
66-бап . Дәлелдемелерді ұсыну
67-бап . Дәлелдемелердің қатыстылығы
68-бап . Дәлелдемелерге жол беру
69-бап . Дәлелдемелер ретінде жол беруге болмайтын нақты деректер
70-бап . Дәлелдемелердің растығы
71-бап . Дәлелдеуден босатудың негіздері
72-бап . Сот тапсырмалары
73-бап . Сот тапсырмасын орындау тәртібі
74-бап . Дәлелдемелерді қамтамасыз ету
75-бап . Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы өтініш
76-бап . Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі
77-бап . Дәлелдемелерді бағалау
78-бап . Тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктемелері
79-бап . Куәнің айғақтары
80-бап . Куәнің міндеттері мен құқықтары
81-бап . Жазбаша дәлелдемелер
82-бап . Жазбаша дәлелдемелерді жинау тәртібі
83-бап . Сотқа жазбаша дәлелдемелер табыс ету міндеттілігі
84-бап . Жазбаша дәлелдемелерді сақталып тұрған жерінде қарау және зерттеу
85-бап . Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелерді қайтару
86-бап . Заттай дәлелдемелер
87-бап . Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарау
88-бап . Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарау
89-бап . Заттай дәлелдемелерге билік ету
90-бап . Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар
91-бап . Сараптама тағайындау
91-1-бап . Үлгiлердi алу
91-2-бап . Маманның немесе сарапшының тірі адамнан үлгiлердi алуы
91-3-бап . Үлгiлердi алу кезiнде тұлғаның құқықтарын қорғау
92-бап . Сарапшының құқықтары мен міндеттері
93-бап . Сараптама жүргізу тәртібі
94-бап . Жеке және комиссиялық сараптама
95-бап . Кешенді сараптама
96-бап . Сарапшының қорытындысы
97-бап . Қорытынды берудің мүмкін еместегі туралы хабарлама
98-бап . Қосымша және қайталама сараптама
98-1-бап. Сарапшыдан жауап алу
99-бап . Маманды іс жүргізу әрекеттеріне қатыстыруға тарту
8-тарау . Сот шығындары
100-бап . Сот шығындары ұғымы және олардың құрамы
101-бап . Мемлекеттік баж
102-бап . Талап қою бағасы
103-бап . Мемлекеттік бажды қосымша төлеу
104-бап . Мемлекеттік баж төлеуден босату
105-бап . 2004 жылғы 13 желтоқсандағы № 11-ІІІ ҚР Заңымен алып тасталды.
105-1-бап. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру
106-бап . Мемлекеттік бажды қайтару
107-бап . Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар
108-бап . Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға төленуге тиісті сомалар
109-бап . Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және аудармашыларға тиесілі сомаларды төлеу
110-бап . Сот шығындарын тараптардың арасында бөлу
111-бап . Өкілдің көмегіне ақы төлеу жөніндегі шығыстарды өтеу
112-бап . Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу
113-бап . Талап қоюдан бас тарту, бітімгершілік келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім кезінде сот шығындарын бөлу
114-бап . Тегін заң көмегін көрсету
115-бап . Тараптарға сот шығындарын өтеу
116-бап . Сот шығындарын мемлекетке өтеу
117-бап . Сот шығындарына байланысты мәселелер жөніндегі ұйғарымдарға шағым беру және наразылық келтіру
9-тарау . Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін мәжбүрлеу және жауаптылық шаралары
118-бап . Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін мәжбүрлеу шаралары
119-бап . Еріксіз келтіру
120-бап . Сот залынан шығарып жіберу
121-бап . Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық шаралары
122-бап . Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін мәжбүрлеу және жауаптылық шараларын қолдану. Оларға шағымдану және наразылық беру тәртібі
10-тарау . Іс жүргізу мерзімдері
123-бап . Іс жүргізу әрекеттерін жасау мерзімдері
124-бап . Іс жүргізу мерзімдерін есептеу
125-бап . Іс жүргізу мерзімдерінің аяқталуы
126-бап . Іс жүргізу мерзімдерін өткізіп алу салдары
127-бап . Іс жүргізу мерзімдерін тоқтата тұру
128-бап . Іс жүргізу мерзімдерін ұзарту және қалпына келтіру
11-тарау . Сот хабарлаулары мен шақырулары
129-бап . Соттың хабарлаулары мен шақырулары
130-бап . Шақыру қағазының немесе өзге де хабарлаудың, шақырудың мазмұны
131-бап . Шақыру қағазын жеткізу
132-бап . Шақыру қағазын тапсыру
133-бап . Шақыру қағазын немесе өзге хабарлауды, шақыруды қабылдаудан бас тартудың салдары
134-бап . Іс бойынша іс жүргізу кезінде мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды ауыстыру
135-бап . Жауапкер болған жердің белгісіздігі және оны іздестіру
12-тарау . 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-IІ ҚР Заңымен алып тасталды
2-бөлім . Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу
1-бөлімше . Бұйрық арқылы іс жүргізу
13-тарау . Бұйрық арқылы іс жүргізу
139-бап . Сот бұйрығының негізінде берешекті өндіріп алу
140-бап . Сот бұйрығы шығарылатын талаптар
141-бап . Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны
142-бап . Мемлекеттік баж
143-бап . Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері
144-бап . Арыздағы кемшіліктерді жою
145-бап . Сот бұйрығын шығарудың тәртібі мен мерзімі
146-бап . Сот бұйрығының мазмұны
147-бап . Борышкерге сот бұйрығының көшірмесін жіберу
148-бап . Сот бұйрығының күшін жою
149-бап . Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру
13-1-тарау. Істерді жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қарау
149-1-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібі
149-2-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер
149-3-бап. Істерді жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қарау ерекшеліктері
149-4-бап. Жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қаралатын
іс бойынша шешім
2-бөлімше . Талап қою бойынша іс жүргізу
14-тарау . Талап қою
150-бап . Талап арыздың нысаны мен мазмұны
151-бап . Талап арызға қоса тіркелетін құжаттар
152-бап . Талап арызды қабылдау
153-бап . Талап арызды қабылдаудан бас тарту
154-бап . Талап арызды қайтару
155-бап . Талап арызды қозғалыссыз қалдыру
156-бап . Қарсы талап қою
157-бап . Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары
15-тарау . Талап қоюды қамтамасыз ету
158-бап . Талап қоюды қамтамасыз ету үшін негіздер
159-бап . Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары
160-бап . Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау
161-бап . Қуынымды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау
162-бап . Талап қоюды қамтамасыз етудің бір түрін екінші түрімен ауыстыру
163-бап . Талап қоюды қамтамасыз етудің күшін жою
164-бап . Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі ұйғарымдарға шағымдану
165-бап . Талап қоюды қамтамасыз етумен келтірілген залалдарды жауапкерге өтеу
16-тарау . Істі сотта қарауға әзірлеу
166-бап . Істі әзірлеудің міндеттері
167-бап . Істі сот талқылауына әзірлеу мерзімдері
168-бап . Істі сотта қарауға әзірлеу туралы ұйғарым
169-бап . Арыздың көшірмелерін және оған қоса тіркелген құжаттарды жауапкерге жіберу
169-1-бап. Талап арызға пікір
170-бап . Судьяның істі сотта қарауға әзірлеу жөніндегі іс-әрекеттері
171-бап . Бірнеше талап қою талаптарын біріктіру және ажырату
172-бап . Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру, тоқтату және істі сотта қарауға әзірлеген кезде арызды қараусыз қалдыру
173-бап . Істі сотта іс қарауға тағайындау
16-1-тарау. Татуласу келісімі
173-1-бап. Тараптардың татуласуы
173-2-бап. Татуласу келісімін жасасу
173-3-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны
173-4-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі
173-5-бап. Татуласу келісімін орындау
17-тарау . Сотта іс қарау
174-бап . Азаматтық істерді қараудың және шешудің мерзімдері
175-бап . Сот отырысы
176-бап . Сот отырысында төрағалық етуші
177-бап . Сот талқылауының тікелей және ауызша жүргізілуі
178-бап . Сот отырысындағы тәртіп
179-бап . Сот отырысында тәртіп бұзушыларға қолданылатын шаралар
180-бап . Сот отырысын ашу
181-бап . Процеске қатысушылардың келуін тексеру
182-бап . Аудармашыға оның міндеттерін түсіндіру
183-бап . Куәларды сот отырысы залынан шығару
184-бап . Сот құрамын жария ету және қарсылық білдіру құқығын түсіндіру
185-бап . Iске қатысатын адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру
186-бап . Соттың іске қатысушы адамдардың өтініштерін шешуі
187-бап . Іске қатысушы адамдар мен өкілдердің сот отырысына келмеу салдарлары
188-бап . Сот отырысына куәнің, сарапшының, маманның, аудармашының келмеу салдарлары
189-бап . Істі қарауды кейінге қалдыру
190-бап . Істі қарау кейінге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу
191-бап . Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
192-бап . Істі мәні бойынша қараудың басталуы
193-бап . Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, жауапкердің талап қоюды мойындауы, тараптардың бітімгершілік келісімі және дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім
194-бап . Іске қатысушы адамдардың түсініктемелері
195-бап . Дәлелдемелерді зерттеу тәртібін белгілеу
196-бап . Жауап беруден бас тартқаны үшін және көрінеу жалған жауап бергені үшін жауапкершілік жөнінде куәға ескерту
197-бап . Куәдан жауап алу тәртібі
198-бап . Куәнің жазбаша материалдарды пайдалануы
199-бап . Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу
200-бап . Куәнің жауаптарын жария ету
201-бап . Құжаттарды зерттеу
202-бап . Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу
203-бап . Заттай дәлелдемелерді зерттеу
204-бап . Орналасқан жерінде қарау
205-бап . Дыбыс жазбаларын жария ету, бейнежазбаларды, киноматериалдарды көрсету және оларды зерттеу
206-бап . Сарапшы қорытындысын зерттеу
207-бап . Маманның консультациясы (түсіндірмесі)
208-бап . Дәлелдеменің жалғандығын мәлімдеу
209-бап . Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қорытындысы
210-бап . Істі мәні бойынша қарауды аяқтау
211-бап . Сот жарыссөздері
212-бап . Репликалар
213-бап . Прокурордың қорытындысы
214-бап . Істі мәні бойынша қарауды қайта жалғастыру
215-бап . Соттың шешім шығару үшін кетуі
216-бап . Шешiмді жария ету
18-тарау . Сот шешімі және оны атқару тәртібі
217-бап . Шешім шығару
218-бап . Шешімнің заңдылығы және негізділігі
219-бап . Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер
220-бап . Алып тасталды - ҚР 2012.02.17 N 565-IV (2012.07.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.
221-бап . Шешімнің мазмұны
222-бап . Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және лауазымды адамдардың әрекеттері (әрекетсіздігі) мен шешімдерін заңсыз деп тану туралы шешім
223-бап . Ақша сомаларын өндіріп алу туралы шешім
224-бап . Атқару құжатының немесе өзге құжаттың күші жойылды деп тану туралы шешім
225-бап . Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешім
226-бап . Мүлікті немесе оның құнын алып беру туралы шешім
227-бап . Жауапкерді белгілі бір әрекеттер жасауға міндеттейтін шешім
228-бап . Бірнеше талап қоюшының пайдасына немесе бірнеше жауапкерге қарсы шешім
229-бап . Алып тасталды - ҚР 17.11.2014 № 254-V Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi).
230-бап . Шешімдегі қате жазулар мен айқын арифметикалық қателерді түзету
231-бап . Қосымша шешім
232-бап . Шешімді түсіндіру
233-бап . Шешімді орындау мерзімін кейінге қалдыру және мерзімін ұзарту, шешімді орындаудың әдісі мен тәртібін өзгерту
234-бап . Алып берілген ақша сомаларын индекстеу
235-бап . Сот шешімінің заңды күшіне енуі
236-бап . Шешімді орындау
237-бап . Дереу орындауға жататын шешімдер
238-бап . Соттың шешімді дереу орындауға жіберу құқығы
239-бап . Шешімнің орындалуын қамтамасыз ету
240-бап . Сот шешімінің орындалуын кейінге қалдыру және мерзімін ұзарту, оны орындау әдісі мен тәртібін өзгерту, бітімгершілік келісімді бекіту
240-1-бап . Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару
240-2-бап . Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы мәселенi қарау
240-3-бап . Апелляциялық, кассациялық сатылардағы немесе қадағалау сатысындағы соттың сот актісінің орындалуын бұру туралы мәселенi шешу
240-4-бап . Сот орындаушысының ұсынуларын қарау 
240-5-бап . Сот орындаушысының шешiмдi орындау кезiндегi әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым жасау
240-6-бап . Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарын қорғау
240-7-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау
241-бап . Іске қатысушы адамдарға сот шешімінің көшірмелерін жіберу және беру
18-1-тарау . Аралық сот шешiмiн орындау
241-1-бап . Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату
241-2-бап . Атқару парағын беру
241-3-бап . Атқару парағын беруден бас тарту
19-тарау . Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру
242-бап . Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті
243-бап . Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы
244-бап . Іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері
245-бап . Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағымдану немесе наразылық келтіру
246-бап . Іс жүргізуді қайта бастау
20-тарау . Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту
247-бап . Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың негіздемелері
248-бап . Іс бойынша іс жүргізуді қысқартудың тәртібі мен салдары
21-тарау . Арызды қараусыз қалдыру
249-бап . Арызды қараусыз қалдырудың негіздемелері
250-бап . Арызды қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары
22-тарау . Сот ұйғарымы
251-бап . Сот ұйғарымы және оны шығарудың тәртібі
252-бап . Ұйғарымның мазмұны
253-бап . Соттың жеке ұйғарымдары
254-бап . Іске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшірмесін жіберу
23-тарау . Хаттамалар
255-бап . Хаттама жүргізудің міндеттілігі
256-бап . Хаттаманың мазмұны
257-бап . Хаттама жасау
257-1-бап. Сот отырысын аудио- немесе бейнежазу құралдарымен тіркеп жазу (аудио-, бейнехаттама)
258-бап . Хаттамаға ескертпелер
258-1-бап. Сот отырысының аудио- немесе бейнежазбасына және қысқаша хаттамасына ескертпелер
259-бап . Хаттамаға жасалған ескертпелерді қарау
24-тарау . Сырттай іс жүргізу және сырттай шешім шығару
260-бап . Сырттай іс жүргізу негіздемелері
261-бап . Сырттай іс жүргізу тәртібі
262-бап . Сырттай шешімнің мазмұны
263-бап . Сырттай шешімнің көшірмесін салып жіберу
264-бап . Сырттай шешімге шағым жасау
265-бап . Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұны
266-бап . Соттың арыз қабылданғаннан кейінгі іс-әрекеттері
267-бап . Арызды қарау
268-бап . Соттың өкілеттігі
269-бап . Сырттай шешімнің күшін жоюдың негіздемелері
270-бап . Істің қайта қаралуы
271-бап . Сырттай шешімнің заңды күші
3-бөлімше . Ерекше талап қоюмен іс жүргізу
25-тарау . Сайлауға, референдумдарға қатысушы азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша іс жүргізу
272-бап . Арыз беру
273-бап . Арызды қарау
274-бап . Соттың шешімі және оның орындалуы
25-1-тарау . Жергiліктi атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретiнде қылмыстық сот iсiн жүргiзуге қатысу құқықтарын бұзатын шешiмдеріне, әрекеттерiне (әрекетсiздігіне) дау айту жөніндегi арыздар бойынша iс жүргiзу
274-1-бап . Арыз беру
274-2-бап . Арызды қарау
274-3-бап . Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы
26-тарау . Алып тасталды - ҚР 05.07.2014 № 236-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
27-тарау . Мемлекеттік өкімет, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің шешімдері мен әрекеттеріне (немесе әрекетсіздігіне) дау айту туралы іс бойынша іс жүргізу
278-бап . Арыз беру
279-бап . Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы дау айтуға жататын шешімдері, әрекеті (немесе әрекетсіздігі)
280-бап . Сотқа арыз беріп жүгінуге арналған мерзім
281-бап . Арызды қарау
282-бап . Соттың шешімі және оның орындалуы
28-тарау . Нормативтік құқықтық актілердің заңдылығына орай даулар туралы іс бойынша іс жүргізу
283-бап . Арыз беру
284-бап . Арызды қарау
285-бап . Соттың арыз бойынша шешімі
29-тарау . ПРОКУРОРДЫҢ ОРГАНДАР МЕН ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРДЫҢ
АКТIЛЕРI МЕН IС-ӘРЕКЕТТЕРIН ЗАҢСЫЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ ЖYГIНУІ
286-бап . Наразылықтың қабылданбауына байланысты прокурордың жүгінуі
287-бап . Прокурордың арызын сотта қарау
288-бап . Прокурордың арызы бойынша соттың шешімі
4-бөлімше . Ерекше іс жүргізу
30-тарау . Жалпы ережелер
289-бап . Сот ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер
290-бап . Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі
31-тарау . Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау
291-бап . Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер
292-бап . Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар
293-бап. Арыз беру
294-бап . Арыздың мазмұны
295-бап . Соттың арыз бойынша шешімі
32-тарау . Азаматты хабар-ошарсыз кетті деп тану немесе азаматты қайтыс болды деп жариялау
296-бап . Арыз беру
297-бап . Арыздың мазмұны
298-бап . Судьяның арыз қабылдағаннан кейінгі іс-әрекеттері
299-бап . Прокурордың қатысуы міндеттілігі
300-бап . Сот шешімдерінің салдары
301-бап . Хабар-ошарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келу немесе жүрген жерін анықтау салдары
33-тарау . Азаматты әрекет қабілеттілігі шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп тану
302-бап . Арыз беру
303-бап . Арыздың мазмұны
304-бап . Судьяның ресми өкіл-адвокат тағайындауы
305-бап . Азаматтың психикалық хал-жайын анықтау үшін сараптама тағайындау
306-бап . Арызды қарау
307-бап . Арыз бойынша соттың шешімі
308-бап . Азаматты әрекетке қабілетті деп тану
33-1-тарау. Кәмелетке толмағандарды арнаулы білім беру ұйымдарына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымдарға жіберу туралы істер бойынша іс жүргізу
308-1-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына және ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру
308-2-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтінішті қарау
308-3-бап. Кәмелетке толмаған баланы арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы өтініш бойынша сот шешімі
34-тарау . Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы істер бойынша іс жүргізу
309-бап . Ауруханаға мәжбүрлеп жатқызу
310-бап . Арыз беру мерзімі
311-бап . Арызды қарау
312-бап . Арыз бойынша сот шешімі
34-1-тарау . Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді қарау
312-1-бап . Қаржы ұйымдарын және бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін және қаржы ұйымдары болып табылмайтын ұйымдарды қайта құрылымдау туралы істерді қарау
312-2-бап . Қайта құрылымдау туралы өтініш беру
312-3-бап . Өтінішті қарау
312-4-бап . Соттың өтініш бойынша шешімі
312-5-бап . Қайта құрылымдау жоспарын соттың бекітуі
312-6-бап . Соттың қайта құрылымдауды тоқтату туралы шешімі
35-тарау .  Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту рәсімі және оңалту туралы iстердi қарау
313-бап . Дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың банкроттығы, заңды тұлғаларды жеделдетілген оңалту рәсімі және оңалту туралы iстердi қарау
36-тарау . Жылжымалы мүлікті иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық меншік құқығын тану
314-бап . Арыз беру
315-бап . Арыздың мазмұны
316-бап . Арызды қарау
317-бап . Арыз бойынша сот шешімі
36-1 тарау . ҰЛ (ҚЫЗ) АСЫРАП АЛУ ТУРАЛЫ ӨТIНIШТЕР БОЙЫНША IС ЖҮРГIЗУ
317-1-бап . Өтiнiш беру
317-2-бап . Өтініштің мазмұны
317-3-бап . Судьяның өтінішті қабылдап алғаннан кейінгі іс-әрекеті
317-4-бап . Өтініштерді қарау
317-5-бап . Соттың өтініш бойынша шешімі
36-2-тарау . Қазақстан Республикасының және (немесе) басқа мемлекеттiң аумағында экстремизмдi немесе террористiк іс-әрекетті жүзеге асыратын ұйымды экстремистiк немесе террористік деп тану туралы, соның ішінде оның өз атауын өзгерткенін анықтау туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін, онда басып шығарылатын, әзірленетін және (немесе) таратылатын ақпараттық материалдарды экстремистiк немесе террористiк деп тану туралы өтiнiш бойынша iс жүргiзу
317-6-бап . Өтiнiш беру
317-7-бап . Өтiнiштiң мазмұны
317-8-бап . Өтiнiш бойынша соттың шешiмi
36-3-тарау . Интернет-казиноны, Қазақстан Республикасының аумағында таратылатын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне қайшы келетін ақпараты бар шетелдік бұқаралық ақпарат құралының өнімін заңсыз деп тану туралы арыздар бойынша іс жүргізу
317-9-бап . Арыз беру
317-10-бап . Арыздың мазмұны
317-11-бап . Арыз бойынша сот шешімі
36-4-тарау. Шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының шегінен шығарып жіберу туралы өтініш бойынша іс жүргізу
317-12-бап. Өтініш беру
317-13-бап. Өтініштің мазмұны
317-14-бап. Өтінішті қарау
317-15-бап. Өтініш бойынша сот шешімі
317-16-бап. Шығарып жіберу туралы сот актісін орындауды тоқтата тұру
37-тарау . Азаматтық хал актілері жазбаларының жаңсақтықтарын анықтау
318-бап . Арыз беру
319-бап . Арыздың мазмұны
320-бап . Арыз бойынша сот шешімі
38-тарау . Нотариаттық іс-әрекеттерге немесе оларды жасаудан бас тартуға жасалатын шағымдар
321-бап . Шағым беру
322-бап . Шағымды қарау
323-бап . Шағым бойынша сот шешімі
39-тарау . Көрсетушіге берілетін жоғалған бағалы қағаздар және ордерлік бағалы қағаздар бойынша құқықтарды қалпына келтіру (шақыртылып іс жүргізу)
324-бап . Арыз беру
325-бап . Арыздың мазмұны
326-бап . Судьяның арыз қабылданғаннан кейінгі іс-әрекеттері
327-бап . Құжатты ұстаушының арызы
328-бап . Құжатты ұстаушыдан арыз келіп түскеннен кейінгі судьяның іс-әрекеттері
329-бап . Жоғалған құжатты жарамсыз деп тану туралы арызды қарау
330-бап . Арыз бойынша сот шешімі
331-бап . Мүліктің негізсіз сатып алынғандығы туралы құжат ұстаушының талап қою құқығы
3-бөлім . Сот актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу
39-1-тарау . Аралық соттардың шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
331-1-бап . Арыз беру
331-2-бап . Арызды қарау
40-тарау . СОТ АКТIЛЕРIНЕ АПЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ШАҒЫМДАНУ, НАРАЗЫЛЫҚ КЕЛТIРУ
332-бап . Сот шешімдеріне апелляциялық шағым беру мен наразылық келтіру құқығы
333-бап . Заңды күшіне енбеген шешімдерге апелляциялық шағымдарды, наразылықтарды қарайтын соттар
334-бап . Апелляциялық шағымдар, наразылықтар беру (келтіру) тәртібі мен мерзімдері
335-бап . Апелляциялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
336-бап . Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қозғалыссыз қалдыру
337-бап . Апелляциялық шағымды немесе наразылықты қайтару
338-бап . Бiрiншi сатыдағы соттың апелляциялық шағымды, наразылықты алғаннан кейiнгi әрекетi
339-бап . Апелляциялық шағымға қосылу
340-бап . Апелляциялық шағымға немесе наразылыққа пікір
341-бап . Апелляциялық шағымнан бас тарту және наразылықты кері қайтарып алу
342-бап . Талап қоюшының талап қоюдан бас тартуы, тараптардың бітімгершілік келісімі және дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім
343-бап . Шешімнің, қаулының орындалуын тоқтата тұру
344-бап . Бірінші сатыдағы сот ұйғарымына шағым беру, наразылық келтіру
345-бап . Iстi апелляциялық тәртiппен қараудың шектерi
346-бап . Апелляциялық сатыдағы соттың жеке ұйғарымы
41-тарау . Апелляциялық шағымдар, наразылықтар бойынша істерді қарау
347-бап . Апелляциялық қараудың нысанасы
348-бап . Істі талқылауға дайындау
349-бап . Істі қарау мерзімдері
350-бап . Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу
351-бап . Істі талқылаудың басталуы
352-бап . Іске қатысушы адамдардың сот отырысына келмеуінің салдары
353-бап . Соттың іске қатысушы тұлғалар арыздарын шешуі
354-бап . Іске қатысушы адамдардың түсініктемелері
355-бап . Дәлелдемелерді зерттеу
356-бап . Сот жарыссөзі
356-1-бап. Сот отырысының хаттамалары
357-бап . Сот актісін шығару және оны жариялау
358-бап . Апелляциялық сатыдағы соттың өкілеттігі
359-бап . Апелляциялық сатының сот актілері
360-бап . Апелляциялық қаулының, шешімнің мазмұны
361-бап . 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-IІ ҚР Заңымен алып тасталды
362-бап . Іс апелляциялық тәртіппен қаралғаннан кейін түскен апелляциялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртібі
363-бап . 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-IV ҚР Заңымен алып тасталды
364-бап . Апелляциялық тәртіппен сот шешімінің күшін жоюдың не оны өзгертудің негіздемелері
365-бап . Материалдық құқық нормаларының бұзылуы немесе дұрыс қолданылмауы
366-бап . Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы
367-бап . Іс бойынша іс жүргізуді қысқарту немесе арызды қарамай қалдыру арқылы шешімнің күшін жою
368-бап . Апелляциялық сатыдағы соттың сот актілерінің заңды күшіне енуі
369-бап . Істі бірінші сатыдағы сотқа қайтару
42-тарау . 2001 жылғы 11 шілдедегі № 238-IІ ҚР Заңымен алып тасталды
42-1-тарау. Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдеріне, ұйғарымдарына және қаулыларына кассациялық тәртіппен шағымдану және наразылық келтіру
383-1-бап. Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдеріне, қаулыларына және ұйғарымдарына кассациялық тәртіппен шағымдану және наразылық келтіру құқығы
383-2-бап. Кассациялық шағымдар мен наразылықтарды қарайтын соттар
383-3-бап. Істі талап ету, кассациялық шағымды немесе наразылықты беру тәртiбi
383-4-бап. Кассациялық шағым немесе наразылық беру мерзімі
383-5-бап. Кассациялық шағымның немесе наразылықтың мазмұны
383-6-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қайтару
383-7-бап. Судьяның кассациялық шағымды немесе наразылықты алғаннан кейінгі іс-әрекеті
383-8-бап. Кассациялық шағымға қосылу
383-9-бап. Кассациялық шағымға немесе наразылыққа пікір
383-10-бап. Кассациялық шағымнан бас тарту және кассациялық наразылықты кері қайтарып алу
383-11-бап. Талап қоюдан бас тарту, тараптардың бітімгершілік келісімі және дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім
42-2-тарау. Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу
383-12-бап. Кассациялық қараудың нысанасы
383-13-бап. Істі қараудың шектері
383-14-бап. Кассациялық сатыда істі қарау мерзімдері
383-15-бап. Кассациялық шағымды немесе наразылықты қарау тәртібі
383-16-бап. Іске қатысушы тұлғалар мен өкілдердің сот отырысына келмеуінің салдарлары
383-17-бап. Істі баяндау
383-18-бап. Іске қатысушы тұлғалардың түсініктемелері
383-19-бап. Соттың іске қатысушы тұлғалардың арыздарын шешуі
383-20-бап. Кассациялық сатыдағы соттың өкілеттіктері
383-21-бап. Бірінші және апелляциялық сатылардағы соттардың заңды күшіне енген шешімдерінің, қаулыларының және ұйғарымдарының күшін кассациялық тәртіппен жоюдың негіздері
383-22-бап. Кассациялық сатыдағы соттың актілері
383-23-бап. Кассациялық сатыдағы соттың қаулысының заңды күші
383-24-бап. Іс кассациялық тәртіппен қаралғаннан кейін келіп түскен кассациялық шағымды қарау тәртібі
43-тарау . Қадағалау тәртібімен іс жүргізу
384-бап . Сот қадағалауы тәртібімен қайта қаралуға жататын сот актілері
385-бап . Заңды күшiне енген сот актiлерiне өтiнiшхат беруге, ұсыну енгізуге және наразылық келтiруге құқығы бар адамдар
386-бап . Iстi қадағалау тәртiбiмен қарайтын соттар
387-бап . Істерді талап етудің және заңды күшіне енген сот актілерін қайта қараудың себептері мен негіздері
388-бап . Заңды күшіне енген сот актілеріне шағым жасау, наразылық келтіру мерзімдері
389-бап . Наразылық келтіру
390-бап . Наразылықтың мазмұны
391-бап . Сот актісіне дау айту туралы және қадағалау наразылығын келтіру туралы өтініштердің мазмұны
392-бап . Өтінішті немесе прокурор наразылығын қайтару
393-бап . Өтінішті алдын ала қарау
394-бап . Өтінішті алдын ала қараудың нәтижелерi бойынша қабылданатын шешiмдер
395-бап . Қадағалау сатысы сотының отырысын тағайындау
395-1-бап. Сот актісін қайта қарау туралы өтінішхатқа, ұсынуға немесе наразылыққа пікір
396-бап . Сот актiсiнiң орындалуын тоқтата тұру
397-бап . Істі қарау шектері
398-бап . Істі қадағалау сатысында қараудың тәртібі,  қадағалау сатысындағы соттың шешімдері
399-бап . Қадағалау сатысындағы сот қаулысының мазмұны
400-бап . Қадағалау сатысындағы сот қаулысының заңды күшіне енуі
401-бап . 2009 жылғы 10 желтоқсандағы № 227-IV ҚР Заңымен алып тасталды
402-бап . 2005 жылғы 30 желтоқсандағы № 111-IІІ ҚР Заңымен алып тасталды
403-бап . Сот шешімінің, ұйғарымының, қаулысының күші жойылғаннан кейін істі қарау
403-1-бап. Алып тасталды - ҚР 17.11.2014 № 254-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
403-2-бап. Алып тасталды - ҚР 17.11.2014 № 254-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).
44-тарау . Заңды күшіне енген шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау жөнінде іс жүргізу
404-бап . Қайта қарау негіздері
405-бап . Сот шешімдерін, ұйғарымдары мен қаулыларын жаңадан  нықталған мән-жайлар бойынша қайта қарайтын соттар
406-бап . Арыз беру
406-1-бап. Арыздың нысаны мен мазмұны
406-2-бап. Арызды соттың іс жүргізуіне қабылдау
406-3-бап. Сот актісін жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арызды қайтару
407-бап . Арыз беруге арналған мерзімнің есептелуі
408-бап . Арызды қарау
409-бап . Соттың істі қайта қарау туралы ұйғарымы
4-бөлім . Жойылған сот ісін немесе атқару ісін жүргізуді қалпына келтіру
410-бап . Арыз беру
411-бап . Арызды қарау
412-бап . Арыз бойынша сот шешімі
5-бөлім . Халықаралық процесс
45-тарау . Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша іс жүргізу
413-бап . Шетелдік тұлғалардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері
414-бап . Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың азаматтық іс жүргізуге әрекет қабілеттілігі
415-бап . Шетелдік халықаралық ұйымның іс жүргізу құқығына қабілеттілігі
416-бап . Шетелдік тұлғалар қатысатын істер бойынша Қазақстан Республикасы соттарының құзыреті
417-бап . Айрықша құзырет
418-бап . Соттылық
419-бап . Шарттық соттылық
420-бап . Құзыреттің өзгермейтіндігі
421-бап . Шетелдік сотта іс жүргізудің маңызы
422-бап . 2010 жылғы 5 ақпандағы № 249-IV ҚР Заңымен алып тасталды
423-бап . Сот тапсырмалары
424-бап . Шет мемлекеттердің органдары берген құжаттарды тану
425-бап . Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін тану және орындау
425-1-бап . Төрелiктің шешiмiн мәжбүрлеп орындату
425-2-бап . Атқару парағын беру
425-3-бап . Атқару парағын беруден бас тарту
426-бап . Шетелдік соттардың орындауды талап етпейтін шешімдерін тану
45-1-тарау . Төрелiктiң шешiмдерiне шағым жасау туралы iстер бойынша iс жүргiзу
426-1-бап . Өтінішхат беру
426-2-бап . Өтінішхатты қарау
46-тарау.   Шет мемлекеттiң және оның меншiгiнiң юрисдикциялық иммунитетi
427-бап.    Шет мемлекеттiң иммунитетi
428-бап.    Соттық иммунитет
429-бап.    Шет мемлекеттiң Қазақстан Республикасы сотының юрисдикциясына келiсуi
430-бап.    Шет мемлекеттiң сотта iс қарауға қатысуы
431-бап.    Қарсы талап қоюға қатысты иммунитеттен бас тарту
432-бап.    Төрелiк iс қарауға қатысты иммунитеттен бас тарту
433-бап.    Иммунитеттен бас тартуға келiсiмдi керi қайтарып алу
434-бап.    Қазақстан Республикасының юрисдикциялық иммунитетiнiң бұзылуына байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
435-бап.    Кәсiпкерлiк қызметке байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
436-бап.    Заңды тұлғаларға қатысуға байланысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
437-бап.    Мүлiкке құқықтарға қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
438-бап.    Залалды (зиянды) өтеу туралы даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
439-бап.    Зияткерлiк меншiк құқықтары объектілерiне қатысты даулар бойынша иммунитеттi қолданбау
440-бап.    Еңбек даулары бойынша иммунитеттi қолданбау
441-бап.    Теңiз кемелерiн және iшкi суда жүзетiн кемелердi пайдалануға байланысты даулар бойынша иммунитет
442-бап.    Талап қоюды қамтамасыз етуден және сот актiсiн мәжбүрлеп орындатудан иммунитеттер
443-бап.    Егемендi билiктi жүзеге асыру мақсатында пайдаланылатын мүлiк
444-бап.    Шет мемлекет қатысатын iстер бойынша сот iсiн жүргізу
445-бап.    Шет мемлекеттiң соттық иммунитетi туралы мәселенi шешу тәртiбi
446-бап.    Қазақстан Республикасы сотының шет мемлекет қатысатын даулар бойынша талап қоюды қамтамасыз ету және сот актiсiн мәжбүрлеп орындату туралы мәселелердi шешуi
447-бап.    Өзара түсiнiстiк принципiн қолдану
448-бап.    Осы Кодекстi қолдану мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасының сотына жәрдемдесу
449-бап.    Шет мемлекетке iс жүргізу құжаттарын жiберу және тапсыру
450-бап.    Сырттай шешiм шығару
Қосымша.    2010 жылғы 2 сәуірдегі № 262-IV ҚР Заңымен алып тасталды

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз