Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензияларға өзгерістер енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2000 жылғы 23 қараша N 1754

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (қосымша) жер қойнауын

 

пайдалану құқығына лицензияларға өзгерістер енгізілсін.

     2. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігі осы

қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

         Премьер-Министрі


                                                 Қазақстан Республикасы

                                                      Үкіметінің

                                                2000 жылғы 23 қарашадағы

                                                    N 1754 қаулысына

                                                         қосымша


     Енгізілген өзгерістерімен бірге жер қойнауын пайдалану құқығына      

                         лицензиялардың тізбесі

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!Лицензия !Жер қойнауын!             Енгізілген өзгерістер    

N !(сериясы,!пайдаланушы !------------------------------------------------

   ! N, күні)!            !Құзы.!Келі.!Жер   !Лицензия.!Ең   !Гео.!Басқала.

   !         !            !ретті!сім- !қойна.!ның қол. !төмен!ло. !ры

   !         !            !орган!шарт.!уын   !данылу   !гі   !гия.!

   !         !            !     !тың  !пайда.!мерзімін !бағ. !лық !

   !         !            !     !жасал!ланушы!ұзарту,  !дарла!(тау!

   !         !            !     !ған  !ның   !жер қой. !маның!-кен)

   !         !            !     !мер. !атауы !науын    !өзге.!бөлі!

   !         !            !     !зімі !      !пайдала. !рісі !нісі!

   !         !            !     !     !      !нудың жа.!     !нің !

   !         !            !     !     !      !ңа түрле.!     !өзге!

   !         !            !     !     !      !рі       !     !рісі!

---------------------------------------------------------------------------

1 !    2    !      3     !  4  !  5  !  6   !    7    !  8  !  9 !   10 

---------------------------------------------------------------------------

1  Сериясы МГ  "Мұнай"               "Көкжиде Лицензия. 8.4.   Гео. Лицен.

   N 293       ғылыми-                Мұнай"  ның 5 т.  т.     ло.  зияның

   (мұнай)     өндірістік             жауап.  мынадай   мына.  гия. 3.2. т.

   1995 ж.     орталығы"              керші.  редакция. дай    лық  мынадай

   25.12.      ашық                   лігі    да жазыл. редак. бө.  редак.

               акционерлік            шектеу. сын: "5.  цияда  лі.  цияда

               қоғамы                 лі      Лицензия. жазыл. ні.  жазыл.

                                      серік.  ны қолда. сын:   сін  сын:

                                      тестігі ну мерзі. "8.4.  өз.  "3.2.

                                              мі 29,5   Мерді. гер. Терең.

                                              жыл, оның гер    ту   дігі

                                              ішінде    орын.       немесе

                                              Барлау    дауға       страти.

                                              кезеңі 8  тиісті      графия.

                                              жыл (екі  ең тө.      лық

                                              жылға     менгі       диапа.

                                              ұзартыл.  жұмыс       зоны:

                                              ған мер.  бағ.        төменгі

                                              зімді қо. дарла.      пермнің

                                              са есеп.  масы:       төбесі.

                                              тегенде)  2001        не

                                              және      жыл -       дейін

                                              Өндіру    4 ұң.       барынша

                                              мерзімі   ғыма -      терең.

                                              21,5 жыл" 1600        діктегі

                                                        і.м. -      тұз 

                                                        34,32       үсті

                                                        млн.       кешені."

                                                        теңге;      12. т.

                                                        2002        мынадай

                                                        жыл -       редак.

                                                        4           цияда

                                                        ұңғыма      жазыл.

                                                        - 1600      сын:

                                                        і.м. -      "12.

                                                        34,32       Басқа

                                                        млн.        жағдай.

                                                        теңге;      лар:

                                                        2003        Қазақ.

                                                        жыл -       стан

                                                        3           Респу.

                                                        ұңғыма      блика.

                                                        - 1200      сының

                                                        і.м. -      заңна.

                                                        25,74       масына

                                                        млн.        сәйкес

                                                        теңге."     лицен.

                                                                    зия   

                                                                    тоқта.

                                                                    тылуы

                                                                    немесе

                                                                    қайта.

                                                                    рып

                                                                    алынуы

                                                                    мүмкін"


2  Сериясы МГ  "Мұнай"               "Құмсай  Лицензия. 8.4.   Гео. Лицен.

   N 294       ғылыми-                Мұнай"  ның 5 т.  т.     ло.  зияның

   (мұнай)     өндірістік             жауап.  мынадай   мына.  гия. 3.2. т.

   1995 ж.     орталығы"              керші.  редакция. дай    лық  мынадай

   25.12.      ашық                   лігі    да жазыл. редак. бө.  редак.

               акционерлік            шектеу. сын: "5.  цияда  лі.  цияда

               қоғамы                 лі      Лицензия. жазыл. ні.  жазыл.

                                      серік.  ны қолда. сын:   сін  сын:

                                      тестігі ну мерзі. "8.4.  өз.  "3.2.

                                              мі 29,5   Мерді. гер. Терең.

                                              жыл, оның гер    ту   дігі

                                              ішінде    орын.       немесе

                                              Барлау    дауға       страти.

                                              кезеңі 8  тиісті      графия.

                                              жыл (екі  ең тө.      лық

                                              жылға     менгі       диапа.

                                              ұзартыл.  жұмыс       зоны:

                                              ған мер.  бағ.        төменгі

                                              зімді қо. дарла.      пермнің

                                              са есеп.  масы:       төбесі.

                                              тегенде)  2001        не

                                              және      жыл -       дейін

                                              Өндіру    сейс.       барынша

                                              мерзімі   мика.       терең.

                                             21,5 жыл". лық         діктегі

                                                        жұмыс.      тұз 

                                                        тар. -      үсті

                                                        14,4 млн.   кешені"

                                                        теңге;      12. т.

                                                        2002        мынадай

                                                        жыл -       редак.

                                                        3           цияда

                                                        ұңғыма      жазыл.

                                                        - 1800      сын:

                                                        і.м. -      "12.

                                                        25,74       Басқа

                                                        млн.        жағдай.

                                                        теңге;      лар:

                                                        2003        Қазақ.

                                                        жыл -       стан

                                                        2           Респу.

                                                        ұңғыма      блика.

                                                        - 1200      сының

                                                        і.м. -      заңна.

                                                        17,16       масына

                                                        млн.        сәйкес

                                                        теңге."     лицен.

                                                                    зия   

                                                                    тоқта.

                                                                    тылуы

                                                                    немесе

                                                                    қайта.

                                                                    рып

                                                                    алынуы

                                                                    мүмкін"


3  Сериясы МГ  "Мұнай"         Лицен.         Лицензия. 8.4.   Гео. Лицен.

   N 295       ғылыми-         зияның         ның 5 т.  т.     ло.  зияның

   (мұнай)     өндірістік      8.1 т.         мынадай   мына.  гия. 3.2. т.

   1995 ж.     орталығы"       мына.          редакция. дай    лық  мынадай

   25.12.      ашық            дай            да жазыл. редак. бө.  редак.

               акционерлік     редак.         сын: "5.  цияда  лі.  цияда

               қоғамы          цияда          Лицензия. жазыл. ні.  жазыл.

                               жазыл.         ны қолда. сын:   сін  сын:

                               сын:           ну мерзі. "8.4.  өз.  "3.2.

                               "8.1.          мі 29,5   Мерді. гер. Терең.

                               Келісім        жыл, оның гер    ту   дігі

                               -шартқа        ішінде    орын.       немесе

                               қол қою        Барлау    дауға       страти.

                               мерзімі:       кезеңі 8  тиісті      графия.

                               2001           жыл (екі  ең тө.      лық

                               жылдың         жылға     менгі       диапа.

                               31 жел.        ұзартыл.  жұмыс       зоны:

                               тоқса          ған мер.  бағ.        төменгі

                               нынан          зімді қо. дарла.      пермнің

                               кешік.         са есеп.  масы:       төбесі.

                               тірмей"        тегенде)  2001        не

                                              және      жыл -       дейін

                                              Өндіру    сейс.       барынша

                                              мерзімі   мика.       терең.

                                              21,5 жыл" лық         діктегі

                                                        жұмыс.      тұз 

                                                        тар. -      үсті

                                                        14,4 млн.  кешені."

                                                        теңге;      12. т.

                                                        2002        мынадай

                                                        жыл -       редак.

                                                        3           цияда

                                                        ұңғыма      жазыл.

                                                        - 1800      сын:

                                                        і.м. -      "12.

                                                        25,74       Басқа

                                                        млн.        жағдай.

                                                        теңге;      лар:

                                                        2003        Қазақ.

                                                        жыл -       стан

                                                        3           Респу.

                                                        ұңғыма      блика.

                                                        - 1800      сының

                                                        і.м. -      заңна.

                                                        25,74       масына

                                                        млн.        сәйкес

                                                        теңге."     лицен.

                                                                    зия   

                                                                    тоқта.

                                                                    тылуы

                                                                    немесе

                                                                    қайта.

                                                                    рып

                                                                    алынуы

                                                                    мүмкін"


4  Сериясы МГ  "Абай-                                          Гео.

   N 527       кен"                                            ло.

   1995 ж.     жауап.                                          гия.

   07.06.      керші.                                          лық

               лігі                                            бөлі.

               шектеу.                                         нісін

               лі                                              өз.

               серік.                                          герту

               тестігі


5  Сериясы МГ  "Алтиес                        Барлау

   N 298       Энерджи                        мерзі.

   1996 ж.     Интер.                         мін екі

   27.03.      нэшнл                          жылға

               Б.В."                          ұзарту

               компаниясы


6  Сериясы МГ  "Көктас"                                        Тау-

   N 16 1994   ашық                                            кен

   ж. 30.11.   акцио.                                          бөлі.

               нерлік                                          нісін

               қоғамы                                          өз.

                                                               герту


7  Сериясы АИ  "Қазақ.                                         Гео.

   N 1547      ойл"                                            ло.

   1999 ж.     ҰМК                                             гия.

   26.02.                                                      лық

                                                               бөлі.

                                                               нісін      

                                                               өз.

                                                               герту


8  Сериясы МГ  "КПП-                          Барлау

   N 971       Ақтау"                         мерзі.

   1997 ж.     ашық                           мін екі

   04.12.      акцио.                         жылға

               нерлік                         ұзарту

               қоғамы


9  Сериясы МГ  "Қаз.                          Барлау

   N 307       түрік.                         мерзі.

   1995 ж.     мұнай"                         мін екі

   26.11.      жауап.                         жылға               

               керші.                         ұзарту          

               лігі                                                 

               шектеу.                                       

               лі                                                 

               серік.                                                

               тестігі


10 Сериясы МГ  "Зерт.                         Барлау

   N 770       теу"                           мерзі.

   1995 ж.     жауап.                         мін екі             

   11.12.      керші.                         жылға           

               лігі                           ұзарту                

               шектеу.                                       

               лі                                                 

               серік.                                                

               тестігі


11 Сериясы МГ  "Физ.                          Лицен.

   N 978       тех.                           зияны

   1997 ж.     фирмасы"                       қолдану

   04.12.      жауап.                         мерзімін               

               керші.                         екі          

               лігі                           жылға                       

               шектеу.                        ұзарту               

               лі                                                 

               серік.                                                

               тестігі

---------------------------------------------------------------------------


Мамандар:

     Багарова Ж.А.

     Икебаева А.Ж.Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады