Жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайта ресімдеу және оларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтарып алу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 14 наурыз N 348

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (1-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізілсін.
      2. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (2-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімделсін.
      3. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (3-қосымша) жер қойнауын пайдаланушылардың лицензиялық талаптарды бұзуына және келісім-шарттарды тоқтатуына байланысты бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар қайтарып алынсын.
      4. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.       

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы          
Үкіметінің                
2001 жылғы "14" наурыздағы         
N 348 қаулысына              
1-қосымша                  

      Енгізілетін өзгерістерімен бірге жер қойнауын пайдалану
             құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

Р/ Лицензия  Жер қой.             Енгізілетін өзгерістер
с  (сериясы, науын

N  күні, N)  пайдала.    Жер   Лицен.  Ең төменгі Геология.  Басқалары
             нушы     қойнауын  зия     бағдарла.   лық 
                      пайдала.  қол.      маның   (тау-кен)
                      нушының  данылу   өзгерісі  бөлінісін
                       атауы   мерзі.             өзгерту
                                мін   
                               ұзарту,
                               жер қой.
                                науын
                               пайдала.
                               нудың
                                жаңа
                               түрлері
___________________________________________________________________________
1      2        3        4       5         6        7            8      
___________________________________________________________________________
1.  Сериясы "Поиск"                                          Түбірлі алтын
    МГ 1995 жауапкер.                                        және платино.
    жылғы   шілігі                                           идтерді бар.
    27.07.  шектеулі                                         лауды қосу
    N 482   серіктес.
              тігі
___________________________________________________________________________
2.  Сериясы "Қуатам.                               Тау-кен
    МГ 1995 лонмұнай"                              бөліні.
    жылғы   бірлескен                              сін
    31.03.  кәсіпорны                              өзгерту
    N 71
___________________________________________________________________________
3.  Сериясы "Қуатам.                               Тау-кен
    МГ 1995 лонмұнай"                              бөліні.
    жылғы   бірлескен                              сін
    31.03.  кәсіпорны                              өзгерту
    N 72     
___________________________________________________________________________
4.  Сериясы "Жайық.                     5.1-тармақ
    МГ 1997 мұнай"                      1-кезең
    26.05.  жауапкер.                   бойынша
    N 253 Д шілігі                      міндет.
            шектеулі                    темелер:
            серіктес.                   3 ұңғыманы                        
              тігі                      бұрғылау,
                                        3Д 465 км2 
                                        сейсмобар.
                                        лау, 3Д   
                                        465 км2
                                        өңдеу
___________________________________________________________________________
5.  Сериясы "Оман                                            1.2-тармақ
    МГ 1996  Ойл                                             Oman Oil Сом.
    жылғы   Компани                                          pani Limited
    29.11.  Лимитед"                                         Р.О. Box 261,
    N 966   компа.                                           Al Harthy
            ниясы                                            Сомрlех,
                                                             Quruм, Post
                                                             Соdе,118 Мus.
                                                             саt, Sultanat
                                                             of Омаn. Раr.
                                                             tex (Каzакh. 
                                                             stan) Соrроr.
                                                             ation Саlеdо.
                                                             nian House Р.
                                                             О. Box 265
                                                             Gеоrgеtоwn,
                                                             Grand Cayman
                                                             Partex Маnа.
                                                             gement Oil
                                                             Services SA
                                                             Р.О. Box 473
                                                             Pflugstassa 20
                                                             FL 9490 V    
                                                             аbuz,
                                                             Lieshtenstein
                                                             1,4-тармақ
                                                             Оман Ойл Ком.
                                                             пани Лимитед,
                                                             Ұлттық эконо.
                                                             мика және
                                                             қаржы министр.
                                                             лігі, Оман
                                                             Сұлтанатының
                                                             Үкіметі.
                                                             Партекс Ойл
                                                             және газ
                                                             (Холдинг)
                                                             Корпорейшн,
                                                             Партекс      
                                                             (Қазақстан) 
                                                             Корпорейшн,
                                                             Партекс Ойл
                                                             және газ     
                                                             (Холдинг)   
                                                             Корпорейшн
                                                             1.6-тармақ
                                                             ООКЛ төрағасы
                                                             жоғары мәрте.
                                                             белі Мағбұл  
                                                             бин Әли      
                                                             Сұлтан, ІІК  
                                                             төрағасы     
                                                             доктор Эмилио
                                                             Рун Вилар
___________________________________________________________________________
6.  Сериясы  "Ай-Дан           Өндіру.
    МГ 1997  Мұнай"            ді қосу
    жылғы    жауапкер.       
    12.06.   шілігі                                       
    N 979    шектеулі
             серіктес.
             тігі
___________________________________________________________________________
7.  Сериясы  "Сентаз  Сентас           8.3-тар.              1.1-тармақты
    МГ 1997  Текникал Текникал         мақ Ең                толықтыру
    жылғы    Сервис,  Серви.           төменгі               "компания
    08.12.   ЛЛС"     сиз,ЛЛС          жұмыс                 "Ориент Петро.
    N 951 Д  компа.   -5%,             бағдар.               леум (Сентрал
             ниясы    Ориент           ламасы                Эйжа) Лтд."
                      Петролеум        8.3.1.                1.2-тармақты
                      (Сентрал         Барлау                толықтыру
                      Эйжа)            кезеңі.               "Ориент      
                      Лтд.-95%         нің ең                Петролеум    
                                       төменгі               (Сентрал     
                                       жұмыс                 Эйжа) Лтд.-
                                       көлемі                15995 N.   
                                       ақшалай               Barkers      
                                       шамамен-              Lаnding, Suit
                                       25 млн.               350, Ноustоn,
                                       АҚШ долл.             Texas 77079"
                                       8.3.2.                1.5-тармақты
                                       Барлау                толықтыру
                                       кезеңінің             "Ориент Петро.
                                       геофизика.            леум (Сентрал
                                       лық зерттеу           Эйжа) Лтд.   
                                       көлемі нақ.           1999 жылы 20
                                       ты шамамен            қазанда      
                                       -800 км.              Британ Виргин
                                       8.3.3.                Аралдарында
                                       Барлау ке.            тіркелген"
                                       зеңінің               1.6-тармақты
                                       тереңдете             толықтыру
                                       бұрғылау              "Джеймс С.
                                       көлемі-               Уатт-Ориент
                                       10000 м.              Петролеум
                                       8.3.4.                (Сентрал Эйжа)
                                       барлау                Лтд-ның Бас
                                       кезеңінің             атқарушы ди.
                                       геофизика.            ректоры"
                                       лық зерт.             5.1-тармақ
                                       теулерін              Барлау кезеңі.
                                       өңдеу мен             нің 1 мезгілі.
                                       қайта өң.             нің ұзақтығы -
                                       деу көлемі            4 жыл
                                       -800 км,              5.2-тармақ
                                       МГОТ сейс.            Барлау кезеңі.
                                       микалық               нің ІІ мезгі.
                                       бейіндері,            лінің ұзақты.
                                       2Д.                   ғы -1 жыл
___________________________________________________________________________
8.  Сериясы  "Алтын                               Тау-кен
    АИ 1999  төбе ТКК"                            және гео.
    жылғы    жабық                                логиялық
    30.07.   акцио.                               бөлініс.
    N 55 Д   нерлік                               терін
             қоғамы                               өзгерту
___________________________________________________________________________
9.  Сериясы  "Ереймен.                            Тау-кен
    МГ 1994  тау                                  бөлінісін
    жылғы    көмір"                               өзгерту
    28.07.   жауапкер.                          
    N 4      шілігі                                                       
             шектеулі
             серік.
             тестігі
___________________________________________________________________________
10. Сериясы  "Нұрдәу.                             Геология.
    МГ 1995  лет ТКК"                             лық бөлі.    
    жылғы    жауапкер.                            ністі өз.
    11.12.   шілігі                               герту
    N 816    шектеулі                     
             серік.
             тестігі
___________________________________________________________________________
11. Сериясы  "Құмкөл  "Торғай-                               1.2-тармақ
    МГ 1995  -Лукойл" Петро.                                 467014, Қызыл.
    жылғы    жабық    леум"                                  орда қ.
    20.12.   акцио.   жабық                                  Қорқыт ата   
    N 296    нерлік   акцио.                                 к., 5        
             қоғамы   нерлік                                 1.4-тармақ   
                      қоғамы                                 "Лукойл Овер.
                                                             сиз Құмкөл Б.
                                                             В.", Нидер.
                                                             ланды. "Хар.
                                                             рикейн Құмкөл
                                                             Мұнай" ААҚ
                                                             Қазақстан
                                                             Республикасы
                                                             1.5-тармақ   
                                                             қайта ресімдеу
                                                             күні 2000 жыл.
                                                             ғы 10.08.    
                                                             Қайта ресімдеу
                                                             туралы куәлік
                                                             N 4167-
                                                             1933-АО (ИУ)
                                                             1.6-тармақ
                                                             Былқылдақов  
                                                             Е.К. - бас   
                                                             директордың  
                                                             орынбасары
___________________________________________________________________________
12. Сериясы  "Қазақ.   Шымкент
    АИ 1999  стан      станция.
    жылғы    темір     сының
    21.07.   жолы" РМК N 9 аза.
    N 10408  "Түркіс.  маттық
             тан       ғимарат.
             темір     тар мен
             жолы"     құрылыс.
             ЕМК       тар
                       дистан.
                       циясы
___________________________________________________________________________
13. Сериясы  Қ.А.              Лицензия.
    ГКИ 1998 Яссауи            ның қол.
    жылғы    атындағы          данылу
    19.02.   халық.            мерзімін
    N 10234  аралық            екі жыл.
             қазақ-            ға ұзарт.
             түрік             сын
             универ.
             ситеті
___________________________________________________________________________
14. Сериясы  "NOVA-            Лицензия.
    МГ 1997  свинец"           ның қол.
    жылғы    жауап.            данылу
    27.02.   керші.            мерзімін
    N 480 Д  лігі              екі жыл.
             шектеу.           ға ұзарт.                  
             лі                сын
             серік.
             тестігі
___________________________________________________________________________

      Қазақстан Республикасы                         
Үкіметінің                               
2001 жылғы 14 наурыздағы                         
N 348 қаулысына                             
2-қосымша                                

      Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жаңа жер қойнауын
      пайдаланушыларға қайта ресімдеуге жататын жер қойнауын пайдалану
              құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

      Ескерту. 2-қосымша өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.10.06. N 1024 қаулысымен .    ___________________________________________________________________________
р/с  Лицензия нөмірі       Бастапқы жер         Жаңа жер қойнауын   
  N                           қойнауын               пайдаланушы
                             пайдаланушы    
___________________________________________________________________________
1.    Сериясы ГКИ      "Жер-Ана" өндірістік      "Н-Ақерке" жауапкершілігі
     1997 жылғы 04.08.      кооперативі          шектеулі серіктестігі
        N 10154 
___________________________________________________________________________
2.    Сериясы МГ          "Ачполиметалл"         "Южполиметалл" жабық
     1997 жылғы 05.03.  акционерлік қоғамы       акционерлік қоғамы     
        N 1275            
___________________________________________________________________________
3.    Сериясы МГ          "Ачполиметалл"         "Южполиметалл" жабық
      1995 жылғы 07.06.  акционерлік қоғамы       акционерлік қоғамы
        N 437
___________________________________________________________________________
4.    Сериясы МГ        "Әсем-Тас" акционерлік   "Әсем-Тас-н" жабық
     1995 жылғы 11.12.         қоғамы            акционерлік қоғамы
        N 643             
___________________________________________________________________________
5. <*>
___________________________________________________________________________
6.    Сериясы МГ          "Намыс" жабық              "Ақтоғай Мыс"        
     1997 жылғы 04.12.  акционерлік қоғамы       жауапкершілігі шектеулі  
        N 1354                                        серіктестігі
___________________________________________________________________________
7.    Сериясы МГ           "Намыс" жабық             "Ақтоғай Мыс"
     1998 жылғы 19.01.  акционерлік қоғамы       жауапкершілігі шектеулі
         N 1359                                         серіктестігі
___________________________________________________________________________
8.    Сериясы АИ           "Қаратау ТХК"             "Қазфосфат"   
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі
        N 338 ДДД          серіктестігі                серіктестігі
___________________________________________________________________________
9.    Сериясы АИ            "Қаратау ТХК"             "Қазфосфат"
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі  
        N 339 ДДД           серіктестігі                серіктестігі
___________________________________________________________________________
10.   Сериясы АИ           "Қаратау ТХК"             "Қазфосфат"   
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі
        N 337 ДДД          серіктестігі                серіктестігі
___________________________________________________________________________
11.   Сериясы ГКИ          "Жаңатас ТБК"             "Қазфосфат"
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі
        N 341 ДДД           серіктестігі               серіктестігі       
___________________________________________________________________________
12.   Сериясы ГКИ          "Жаңатас ТБК"             "Қазфосфат"
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі
        N 340 ДДД           серіктестігі               серіктестігі       
___________________________________________________________________________
13.   Сериясы ГКИ          "Жаңатас ТБК"             "Қазфосфат"
     1999 жылғы 30.07.  жауапкершілігі шектеулі  жауапкершілігі шектеулі
        N 394 ДДД           серіктестігі               серіктестігі       
___________________________________________________________________________
14.   Сериясы АИ           "Қазатомөнеркәсіп"         "ҚазСабтон" жабық
     1999 жылғы 04.03.  жабық акционерлік қоғамы    акционерлік қоғамы
        N 1546
___________________________________________________________________________
15.   Сериясы АИ           "Семей" ҚӨТ" ашық          "Ар-Ман" жауапкерші.
     1999 жылғы 20.04.  акционерлік қоғамы       лігі шектеулі серіктестігі
        N 1530
___________________________________________________________________________
16.   Сериясы МГ          "Финконкорд" жабық       "Қазақмыс корпорациясы"
     1997 жылғы 04.12.  үлгідегі акционерлік     ашық акционерлік қоғамы
        N 354 Д                қоғамы    
___________________________________________________________________________
17.   Сериясы ГКИ           "Ертіс ТБК"            "Қазақмыс корпорациясы"
     1997 жылғы 08.12.  жауапкершілігі шектеулі   ашық акционерлік қоғамы
        N 355 Д             серіктестігі                            
___________________________________________________________________________
18.   Сериясы ГКИ         "Финконкорд" жабық       "Қазақмыс корпорациясы"
     1998 жылғы 21.10.  үлгідегі акционерлік     ашық акционерлік қоғамы
        N 1525                 қоғамы                                     
___________________________________________________________________________
19.   Сериясы ГКИ         "Финконкорд" жабық       "Қазақмыс корпорациясы"
     1998 жылғы 21.10.  үлгідегі акционерлік     ашық акционерлік қоғамы
        N 1524                 қоғамы                                 
___________________________________________________________________________
20.   Сериясы ГКИ         "ЕАI" өндірістік          "Метал Трэйдинг"
     1998 жылғы 23.09.       кооперативі         жауапкершілігі шектеулі
        N 3 Д                                         серіктестігі
___________________________________________________________________________
21.   Сериясы ГКИ           "Қаласуарна"           "Тараз-Су" коммуналдық
     1999 жылғы 20.05.  мемлекеттік коммуналдық  мемлекеттік кәсіпорны
        N 10295              шаруашылығы
___________________________________________________________________________
 

     Қазақстан Республикасы                    
Үкіметінің                           
2001 жылғы 14 наурыздағы                    
N 348 қаулысына                         
3-қосымша                               

     Қайтарып алынатын жер қойнауын пайдалану құқығына арналған
                     лицензиялардың тізбесі
___________________________________________________________________________
р/с  Лицензия    Жер қойнауын     Лицензияның атауы, жер қой.    Ескерту
  N   (сериясы,   пайдаланушы     науын пайдалану объектілері.
      берілген                    нің орналасқан жері (лицен.
        күні                      зия берілген сәттегі жай- 
      нөмірі)                     күйі бойынша)
___________________________________________________________________________
1.  Сериясы МГ  "Ориент Джуел    Шығыс-Қазақстан облысындағы  Жер қойнауын
    1997 жылғы  Венчерс Лимитед" Құсмұрын кен орнында поли.   пайдалануға
     05.09.       компаниясы     металл кендерін өндіру        арналған ке.
     N 1348                                                   лісім-шарт
                                                              жасалған жоқ
___________________________________________________________________________
2.  Сериясы МГ  "Ориент Джуел    Шығыс-Қазақстан облысындағы  Жер қойнауын
    1997 жылғы  Венчерс Лимитед" Ақбастау кен орнында поли.   пайдалануға
     05.09.       компаниясы     металл кендерін өндіру       арналған ке.
     N 1349                                                   лісім-шарт
                                                              жасалған жоқ
___________________________________________________________________________
3.  Сериясы ГКИ "АБС-Балқаш"     Қарағанды облысының Ақтоғай  Жер қойнауын
    1998 жылғы  тау-кен компа.   ауданындағы Саяқ-ІV кен      пайдалануға
     23.09.     ниясы" ашық      орнында құрамында алтыны     арналған
     N 149 Д    үлгідегі акцио.  бар кендерді өндіру          келісім-шарт
                нерлік қоғамы                                 жасалған жоқ
___________________________________________________________________________
4.  Сериясы МГ  "Сәтпаев" жабық  Қарағанды облысының Улья.    Келісім-
    1996 жылғы  акционерлік      новск, Молодежный, Осака.    шартты жер
     09.09.     қоғамы           ровск және Тельман аудан.    қойнауын пай.
     N 813 Д                     дарындағы және Павлодар      даланушының
                                 облысының Баянауыл ауданын.  бір жақты
                                 дағы Сәтпаев алаңының шек.   тәртіппен
                                 терінде барлық асыл және     тоқтатуы
                                 түсті металдарды барлау
                                 және кейіннен өндіру
___________________________________________________________________________
5.  Сериясы МГ  "Ұлытау" жабық   Жезқазған және Торғай облыс. Келісім-
    1996 жылғы  акционерлік      тарындағы Ұлытау алаңының    шартты жер
     09.09.     қоғамы           шектерінде барлық асыл және  қойнауын
     N 849 Д                     түсті металдарды барлау      пайдаланушы.
                                 және кейіннен өндіру         ның бір     
                                                              жақты тәр.
                                                              тіппен      
                                                              тоқтатуы    
___________________________________________________________________________
6.  Сериясы МГ  "Глоба-Қазақ.    Жезқазған облысының Ағадыр   Жер қойнауын
    1995 жылғы  стан" қаржы кор. ауданындағы Босаға кен ор.   пайдалануға
     02.10.     порациясы" ак.   нында волластонит кендерін   арналған ке.
     N 769      ционерлік қоғамы           өндіру             лісім-шарт
                                                              жасалған жоқ
___________________________________________________________________________
7.  Сериясы МГ  "Марум Жар Голд" Алматы облысының Талғар,     Жер қойнауын
    1997 жылғы  бірлескен Қазақ. Кеген, Еңбекшіқазақ, Шілік,  пайдалануға
     05.03.     стан-Араб        Ұйғыр және Райымбек аудан.   арналған ке.
     N 1276     кәсіпорны        дарында алтынды, полиметал.  лісім-шарт
                                 ды, қалайыны және вольфрамды  жасалған жоқ
                                 барлау
___________________________________________________________________________
8.  Сериясы МГ  "Қара-Тас" өнді. Алматы облысының Қаскелең    Жер қойнауын
    1995 жылғы  рістік-коммер.   ауданындағы Емеген кен ор.   пайдалануға
     12.10.     циялық фирмасы   нында габброны геологиялық   арналған ке.
     N 604                       зерттеу және өндіру          лісім-шарт
                                                              жасалған жоқ
___________________________________________________________________________
 

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады