Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 2 сәуір N 434

      "2000-2001 жылдары жекешелендiруге жататын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 маусымдағы N 912  қаулысы мен "Республикалық меншiктегi жоғары оқу орындарын және ғылыми-техникалық саланың ұйымдарын акционерлiк қоғамдар етiп қайта ұйымдастырудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 18 тамыздағы N 1191  қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Т.Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттiк басқару академиясы" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны оны қайта құру жолымен жарғылық капиталына мемлекеттiк жүз пайыздық қатысумен "Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетi" жабық акционерлiк қоғамы (бұдан әрi - Қоғам) болып қайта ұйымдастырылсын. 
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен: 
      1) Қоғамның жарғысын бекiту кезiнде қызметiнiң негiзгi мәнi: 
      экономика және басқару саласында жоғары бiлiктi мамандар даярлау және қайта даярлау; 
      экономика және әлеуметтiк ғылымдар саласында iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу деп белгiлесiн; 
      2) Қоғам мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн белгiленген тәртiппен оның жарғылық капиталын шығарылған жарғылық капиталдың жалпы мөлшерiнiң 25 пайызынан аспайтын сомаға акциялардың келесi эмиссияларын шығару жолымен ұлғайту шараларын қабылдасын. Акциялардың келесi эмиссияларын орналастыруды Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 18 тамыздағы N 1191 қаулысымен бекiтiлген Республикалық меншiктегi жоғары оқу орындарын және ғылыми-техникалық саланың ұйымдарын акционерлiк қоғамдар етiп қайта ұйымдастырудың тәртiбiне сәйкес жүргiзсiн; 
      3) осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетілген іс-шаралар орындалғаннан кейін 2001 жылдың аяғына дейін акциялардың мемлекеттік пакетін 45 пайыз мөлшерінде сатуды жүзеге асырсын; 
      4) Қоғам акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіне берсін; 
      5) осы қаулыны іске асыру жөніндегі өзге де шараларды қабылдасын. 
      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 
      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы       
Үкіметінің             
2001 жылғы 2 сәуірдегі       
N 434 қаулысына          
қосымша               

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі N 405   қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж., N 13, 124-құжат): 
      көрсетілген қаулымен бекітілген Акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері республикалық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде: 
      "Алматы қаласы" бөлімі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 123-39-жолмен толықтырылсын: 
      "123-39 "Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті" ЖАҚ". 
      3. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысына
      көрсетілген қаулымен бекітілген Иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге және өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде: 
      "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі" бөлімі мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 222-3-жолмен толықтырылсын:
      "222-3     "Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті" ЖАҚ".
      4.№<*>
       Ескерту. 4-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.28. N 1111  қаулысымен .
 

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Казахская государственная академия управления имени Т.Рыскулова" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года N 434

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2000 года N 912 P000912_ "О Перечне республиканских государственных предприятий и учреждений, подлежащих приватизации в 2000-2001 годах" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1999 года N 1191 P991191_ "Об утверждении Правил реорганизации в акционерные общества высших учебных заведений и организаций научно-технической сферы, находящихся в республиканской собственности" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Казахская государственная академия управления имени Т.Рыскулова" Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования его в закрытое акционерное общество "Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
      1) при утверждении устава Общества основным предметом деятельности определить:
      подготовку и переподготовку высококвалифицированных специалистов в области экономики и управления;
      проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области экономики и социальных наук;
      2) после государственной регистрации Общества в установленном порядке принять меры к увеличению его уставного капитала путем выпуска последующей эмиссии акций на сумму не более 25 процентов от общего размера выпущенного уставного капитала. Размещение последующей эмиссии акций произвести в соответствии с Правилами реорганизации в акционерные общества высших учебных заведений и организаций научно-технической сферы, находящихся в республиканской собственности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1999 года N 1191 P991191_ ;
      3) после выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, осуществить продажу государственного пакета акций в размере 45 процентов до конца 2001 года;
      4) передать Министерству образования и науки Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций Общества;
      5) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

                                             Приложение
                                    к постановлению Правительства
                                         Республики Казахстан
                                     от 2 апреля 2001 года N 434

           Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
               решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 P990405_ "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999г., N 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "г.Алматы" дополнить строкой, порядковый номер 123-39, следующего содержания:
      "123-39. ЗАО "Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова".
      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 P990659_ "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в Перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Министерству образования и науки Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 222-3, следующего содержания:
      "222-3. ЗАО "Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова".
      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1111 )