Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің "Органикалық синтез және көмір химиясы институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 7 сәуір N 470

      "2000-2001 жылдары жекешелендiруге жататын республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар мен мекемелердiң тiзбесi туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 17 маусымдағы N 912 қаулысынорындау үшiн және "Республикалық меншiктегi жоғары оқу орындарын және ғылыми-техникалық саланың ұйымдарын акционерлiк қоғамдар етiп қайта ұйымдастырудың тәртiбiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 18 тамыздағы N 1191 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді: 
      1. Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Органикалық синтез және көмiр химиясы институты" республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорны оның жарғылық капиталына мемлекеттiң жүз пайыздық қатысуымен "Қазақстан Республикасының органикалық синтез және көмiр химиясы институты" жабық акционерлiк қоғамына (бұдан әрi - Қоғам) қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын. 
      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Мемлекеттiк мүлiк және жекешелендiру комитетi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен: 
      1) Қоғам жарғысын бекiту кезiнде қызметiнiң негiзгi мәнi: 
      органикалық синтез және көмiр химиясы саласында iргелi және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу; 
      жаңа материалдар мен органикалық синтез және көмiр химиясы әдiстерiн әзiрлеу; 
      шикiзат ресурстарын қайта өңдеудiң экологиялық қолайлы өндiрiстерiнiң ғылыми негiздерiн жасау; 
      консультациялық қызмет көрсету деп айқындалсын; 
      2) Қоғамды мемлекеттiк тiркеуден кейiн белгiленген тәртiппен шығарылған жарғылық капиталдың жалпы мөлшерiнiң 25 пайызынан кем емес сомаға акциялардың кейiнгi эмиссияларын шығару жолымен оның жарғылық капиталын ұлғайту шараларын қабылдасын. Акциялардың кейiнгi эмиссиясын орналастыруды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 18 тамыздағы N 1191 қаулысымен бекiтiлген Республикалық меншiктегi жоғары оқу орындары мен ғылыми-техникалық саладағы ұйымдарды акционерлiк қоғамдарға қайта ұйымдастыру ережелерiне сәйкес жүргiзсiн; 
      3) осы тармақтың 1), 2) тармақшаларында көрсетiлген iс-шаралар орындалғаннан кейiн акциялардың мемлекеттiк пакетiнің бiр бөлiгiн жарғылық капиталдың 45 пайызы мөлшерiнде сатуды жүзеге асырсын; 
      4) Қоғам акцияларының мемлекеттiк пакетiн иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiне берсiн;
      5) осы қаулыны iске асыру жөнiндегi өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар бекiтiлсiн.
      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап күшiне енедi.     

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі     

Қазақстан Республикасы        
Үкiметiнiң              
2001 жылғы 7 сәуiрдегi       
N 470 қаулысымен          
бекiтiлген             

       Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешімдерiне
         енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар 

      1. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013 № 796 қаулысымен.
      2. "Акциялардың мемлекеттiк пакеттерiне мемлекеттiк меншiктiң түрлерi және ұйымдарға қатысудың мемлекеттiк үлестерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 12 сәуiрдегi N 405   қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1999 ж. N 13, 124-құжат): 
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен үлестерi республикалық меншiкке жатқызылған акционерлiк қоғамдар мен шаруашылық серiктестiктердiң тiзбесiндегi: 
      "Қарағанды облысы" бөлiмi мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 214-6-жолмен толықтырылсын: 
      "214-6. "Органикалық синтез және көмiр химиясы институты" ЖАҚ". 
      3. "Республикалық меншiктегi ұйымдар акцияларының мемлекеттiк пакеттерi мен мемлекеттiк үлестерiне иелiк ету және пайдалану жөнiндегi құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 27 мамырдағы N 659  қаулысына
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Иелiк ету және пайдалану құқығы салалық министрлiктерге және өзге де мемлекеттiк органдарға берiлетiн республикалық меншiк ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттiк үлестерінің тiзбесiндегi: 
      "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгі" бөлiмi мынадай мазмұндағы реттiк нөмiрi 222-4-жолмен толықтырылсын:
      "222-4. "Органикалық синтез және көмiр химиясы институты" ЖАҚ".
      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.10.28. N 1111 қаулысымен.

О реорганизации Республиканского государственного казенного предприятия "Институт органического синтеза и углехимии" Министерства образования и науки Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2001 года N 470

      Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2000 года N 912 P000912_ "О Перечне республиканских государственных предприятий и учреждений, подлежащих приватизации в 2000-2001 годах" и в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1999 года N 1191 P991191_ "Об утверждении Правил реорганизации в акционерные общества высших учебных заведений и организаций научно-технической сферы, находящихся в республиканской собственности" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканское государственное казенное предприятие "Институт органического синтеза и углехимии" Министерства образования и науки Республики Казахстан путем преобразования его в закрытое акционерное общество "Институт органического синтеза и углехимии Республики Казахстан" (далее - Общество) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:
      1) при утверждении устава Общества основным предметом деятельности определить:
      проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области органического синтеза и углехимии;
      разработку новых материалов и методов органического синтеза и углехимии;
      создание научных основ экологически приемлемых производств переработки сырьевых ресурсов;
      оказание консультационных услуг;
      2) после государственной регистрации Общества в установленном порядке принять меры к увеличению его уставного капитала путем выпуска последующей эмиссии акций на сумму не более 25 процентов от общего размера выпущенного уставного капитала. Размещение последующей эмиссии акций произвести в соответствии с Правилами реорганизации в акционерные общества высших учебных заведений и организаций научно-технической сферы, находящихся в республиканской собственности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 августа 1999 года N 1191 P991191_ ;
      3) после выполнения мероприятий, указанных в подпунктах 1), 2) настоящего пункта, осуществить продажу части государственного пакета акций в размере 45 процентов от уставного капитала;
      4) передать Министерству образования и науки Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций Общества;
      5) принять иные меры по реализации настоящего постановления.
      3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
   Республики Казахстан

                                     Утверждены
                                     постановлением Правительства
                                     Республики Казахстан
                                     от 7 апреля 2001 года N 470

               Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые
                     решения Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.
      2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года N 405 P990405_ "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999г., N 13, ст. 124):
      в Перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Карагандинская область" дополнить строкой, порядковый номер 214-6, следующего содержания:
      "214-6. ЗАО "Институт органического синтеза и углехимии".
      3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года N 659 P990659_ "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":
      в Перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:
      раздел "Министерству образования и науки Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 222-4, следующего содержания:
      "222-4. ЗАО "Институт органического синтеза и углехимии".
      4. (Пункт 4 утратил силу - постановлением Правительства РК от 28 октября 2004 г. N 1111 )