Жер қойнауын пайдаланудың кейбір мәселелері туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2001 жылғы 10 шілде N 932

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      "Қайта ресімдеу және жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтарып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 15 наурыздағы N 351 P010351_ қаулысына:
      көрсетілген қаулыға 3-қосымшадағы реттік нөмірі 19-жол алынып тасталсын;
      "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 шілдедегі N 1159 P001159_ қаулысына:
      1-тармақтың 2) тармақшасының екінші абзацындағы "және 3-тармақ" деген сөздер алынып тасталсын.
      2. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (1-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізілсін.
      3. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (2-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар жер қойнауын пайдалану құқығының берілуіне байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімделсін.
      4. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (3-қосымша) жер қойнауын

 

пайдаланушылардың лицензиялық талаптарды бұзуына, келісім-шарттардың

бұзылуына және лицензиялардың қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты

бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар

қайтарып алынсын.

     5. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар

министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

     6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-Министрі


                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                        2001 жылғы 10 шілдедегі

                                            N 932 қаулысына

                                               1-қосымша


              Енгізілетін өзгерістерімен бірге жер қойнауын

            пайдалану құқығына арналған лицензиялардың тізбесі

---------------------------------------------------------------------------

Р/с! Лицензия !Жер қойнауын!            Енгізілетін өзгерістер

N !(сериясы, !пайдаланушы !-----------------------------------------------

   ! күні, N) !            !Лицензияның!  Ең төменгі  !Геологиялық!Басқала.

   !          !            !қолданылу  !бағдарламаның !(тау-кен)  !ры

   !          !            !мерзімін   !   өзгерісі   !бөлінісін  !

   !          !            !ұзарту, жер!              ! өзгерту   !

   !          !            !қойнауын   !              !           !

   !          !            !пайдалану. !              !           !

   !          !            !дың жаңа   !              !           !

   !          !            !түрлері    !              !           !

---------------------------------------------------------------------------

1 !     2    !      3     !     4     !       5      !     6     !   7  

---------------------------------------------------------------------------

1  Сериясы МГ  "Қазақтүрік. Барлау мер.

   1995 жылғы  мұнай" жау.  зімін бір

   26.12. N    апкершілігі  жылға ұзар.

   307         шектеулі     ту

               серіктестігі


2  Сериясы ГКИ "Шымкентшина"Лицензияның

   1998 жылғы  ашық үлгіде. қолданылу

   15.06. N    гі акционер. мерзімін

   10302       лік қоғамы   25 жылға

                            ұзарту


3  Сериясы АИ  "Нимир Пет.              Барлау кезеңі

   1999 жылғы  ролеум Барс              үшін ең төмен.

   14.12.      Б.В."                    гі жұмыс бағ.

   N 974 Д     компаниясы               дарламасы 11,1

                                        млн. АҚШ дол.

                                        ларын құрайды,

                                        соның ішінде

                                        жылдар бойынша:

                                        - 1-жыл 0,6 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 2-жыл геофи.

                                        зикалық мәлімет.

                                        терді интерпре.

                                        тациялау;

                                        - 3-жыл 6,5 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 4-жыл 2,0 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 5-жыл 2,0 млн.

                                        АҚШ доллары.


4  Сериясы ГКИ "КАТЭП"                                 4-қосымша:  Алғашқы

   1998 жылғы  ашық                                    "Жамбыл     бетте

   15.06.      үлгі.                                   облысында"  "Жамбыл

   N 188 Д     дегі                                    деген сөз.  облысы"

               акцио.                                  дерден      деген

               нерлік                                  кейін -     сөздер.

               қоғамы                                  "1,345 кв.  ден кей.

                                                       км және     ін "және

                                                       Алматы      Алматы

                                                       облысы      облысы

                                                       Жамбыл      Жамбыл

                                                       ауданында   ауданын.

                                                       - 0,349 кв. дағы"

                                                       км" деген   деген  

                                                       сөздермен   сөздер.

                                                       толықтырыл. мен то.

                                                       сын         лықты.

                                                       5-қосымша:  рылсын

                                                       тау-кен

                                                       бөлінісі.

                                                       нің аумағын        

                                                       өзгерту:

                                                       1,699 кв.

                                                       км. орнына

                                                       1,694 кв.

                                                       км. жазылсын


5  Сериясы ГКИ "Су арнасы"                             Тау-кен

   1998 жылғы  мемлекеттік                             бөлінісін

   15.06.      коммуналдық                             өзгерту

   N 10307     кәсіпорны


6  Сериясы ГКИ "Халықаралық                                        т. 1.1.

   1998 жылғы  көмір тех.                                          474280,

   30.09.      нологиялары"                                        Қара.  

   N 856 Д     жабық үлгі.                                         ғанды  

               дегі акцио.                                         обл.,  

               нерлік                                              Нұра   

               қоғамы                                              ауданы,

                                                                   Шұбаркөл

                                                                   кенті, 

                                                                   Рысқұлов

                                                                   көшесі,

                                                                   131 үй,

                                                                   тел.   

                                                                   41-04-52

                                                                   т. 1.2.

                                                                   Заңды  

                                                                   тұлғаны

                                                                   мемле.

                                                                   кеттік 

                                                                   қайта  

                                                                   тіркеу 

                                                                   туралы 

                                                                   куәлік N

                                                                   6762-

                                                                   1930 АО

                                                                   (ИУ)   

                                                                   2000   

                                                                   жылғы  

                                                                   28     

                                                                   қарашада

                                                                   Қара.

                                                                   ғанды

                                                                   облыс.

                                                                   ының

                                                                   Әділет

                                                                   басқар.

                                                                   масы

                                                                   берген 

                                                                   1.3. т.

                                                                   Бас ди.

                                                                   ректоры

                                                                   - Заго.

                                                                   рулько 

                                                                   Владимир

                                                                   Алексан.

                                                                   дрович


7  Сериясы МГ  "Қу-Шоқы    Лицензияның

   1997 жылғы  қимасы"     қолданылу

   10.02.      ашық үлгі.  мерзімін

   N 10039     дегі акцио. 2010 жылдың

               нерлік      10 ақпанына

               қоғамының   дейін ұзарту

               еншілес

               кәсіпорны


8  Сериясы МГ  "Дидар"     Лицензияның

   1996 жылғы  жауапкер.   қолданылу

   11.10.      шілігі      мерзімін 2

   N 1200      шектеулі    жылға ұзарту

               серіктес.

               тігі


9  Сериясы ГКИ "Дөң тау-                                           т. 7.1.

   1998 жылғы  кен байыту                                          Келісім-

   19/02/      комбинаты"                                          шарттың

   N 1357      ашық акцио.                                         жасалу

               нерлік                                              мерзімі

               қоғамы                                              2001

                                                                   жылдың

                                                                   01.07.

                                                                   дейін


10 Сериясы АИ  "Геоинвест"  Лицензияның Барлау кезеңін. Геология.

   1999 жылғы  ашық үлгіде. қолданылу   дегі ең төмен.  лық

   18.09.      гі акционер. мерзімін 2  гі жұмыс бағ.   бөлінісін

   N 1556      лік қоғамы   жылға       дарламасы 730   өзгерту

                            ұзарту      мың АҚШ дол.

                                        ларын құрайды,

                                        соның ішінде

                                        жылдар бойынша:

                                        - 2000 жыл 40   

                                        мың АҚШ доллары;

                                        - 2001 жыл 230

                                        мың АҚШ доллары;

                                        - 2002 жыл 230  

                                        мың АҚШ доллары;

                                        - 2003 жыл 230  

                                        мың АҚШ доллары;


11 Сериясы ГКИ "Әулие                   т. 6. Барлау

   1998 жылғы  Ресорсиз"                кезеңіндегі ең

   24.09.      жауапкер.                төменгі жұмыс

   N 1171 ДД   шілігі                   бағдарламасы 2

               шектеулі                 млн. АҚШ дол.

               серіктес.                ларын құрайды,

               тігі                     соның ішінде    

                                        жылдар бойынша:

                                        - 1-жыл 0,4 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 2-жыл 0,3 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 3-жыл 0,3 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 4-жыл 0,3 млн.

                                        АҚШ доллары;

                                        - 5-жыл 0,7 млн.

                                        АҚШ доллары.


12 Сериясы ГКИ "Харрикейн                                         т 7.3.1.

   1998 жылғы  Құмкөл Мұнай"                                      Су ірік.

   19.02.      ашық акционер.                                     теу кө.

   N 10238     лік қоғамы                                         лемі

                                                                  438,0   

                                                                  мың куб 

                                                                  м/жылына;

                                                                  1200,0  

                                                                  куб м/

                                                                  тәулігі.

                                                                  не; 13,9

                                                                  л/секун.

                                                                  дына

                                                                  т 7.3.5.

                                                                  Ұңғыманың

                                                                  жүктемесі

                                                                  13,9 л/с

                                                                  аспауы  

                                                                  тиіс


13 Сериясы МГ  "Ай-Дан"                                   Геоло.

   1997 жылғы  жауапкер.                                  гиялық

   12.06.      шілігі                                     бөліні.

   N 979       шектеулі                                   сін

               серіктес.                                  өзгерту

               тігі


14 Сериясы ГКИ "Металл    Барлау

   1998 жылғы  Трэйдинг"  мерзімін

   23.09.      жауапкер.  2 жылға                                        

   N 3 Д       шілігі     ұзарту

               шектеулі                                  

               серіктес.                                 

               тігі    


15 Сериясы МГ  "Өзен.                                     Тау-кен

   1995 жылғы  мұнайгаз"                                  бөліні.

   05.09.      өндіріс.                                   сін

   N 254       тік бір.                                   өзгерту

               лестігі


16 Сериясы МГ  "Өзен.                                     Тау-кен

   1995 жылғы  мұнайгаз"                                  бөліні.

   05.09.      өндіріс.                                   сін

   N 255       тік бір.                                   өзгерту

               лестігі    


17 Сериясы МГ  "Орталық                                           т 5.2.

   1996 жылғы  Азия                                               Барлау

   01.11.      Мұнайы"                                            мерзімі.

   N 301 Д     бірлескен                                          нің ІІ

               кәсіпорны                                          кезеңі.

                                                                  нің ұзақ.

                                                                  тығы 2

                                                                  жыл


18 Сериясы МГ  "Қазақстан                                 Тау-кен

   1997 жылғы  алюминий"                                  бөліні.

   21.01.      акционерлік                                сін

   N 557 Д     қоғамы                                     өзгерту


19 Сериясы МГ  "First      Барлау

   1997 жылғы  Intеrnаtiо. мерзімін

   29.05.      nal Oil     2004

   N 990       Соrр."      жылдың

               компаниясы  21 мамы.

                           рына

                           дейін

                           ұзарту.

                           Өндіру

                           құқығы

                           25 жыл


20 Сериясы ГКИ "Прикаспиан Барлау

   1998 жылғы  Петролеум   мерзімін

   23.09.      Компани"    2004

   N 976 Д     жауапкерші. жылдың

               лігі шекте. 12 мау.

               улі серік.  сымға

               тестігі     дейін

                           ұзарту.

                           Өндіру

                           құқығы

                           25 жыл


21 Сериясы ГКИ "Қазақмыс"  Өндіруге

   1998 жылғы  корпора.    лицензия.

   15.06.      циясы"      ның қол.

   N 10226     ашық үлгі.  данылу

               дегі акци.  мерзімін

               онерлік     2 жылға

               қоғамы      ұзарту


22 Сериясы МГ  "Су арнасы" Өндіруге

   1997 жылғы  Өскемен     лицензия.

   04.12.      кәсіпорны   ның қол.

   N 10156                 данылу

                           мерзімін

                           3 жылға

                           ұзарту


23 Сериясы МГ  "Су арнасы" Өндіруге

   1997 жылғы  Өскемен     лицензия.

   04.12.      кәсіпорны   ның қол.

   N 10157                 данылу

                           мерзімін

                           3 жылға

                           ұзарту


24 Сериясы МГ  "Су арнасы" Өндіруге

   1997 жылғы  Өскемен     лицензия.

   04.12.      кәсіпорны   ның қол.

   N 10158                 данылу

                           мерзімін

                           3 жылға

                           ұзарту


25 Сериясы ГКИ "Шаймерден"                              Геология.

   1997 жылғы  бірлескен                                лық бө.

   08.12.      кәсіпорны                                лінісін

   N 1376                                               өзгерту


26 Сериясы АИ  "Өскемен    Барлау

   1999 жылғы  титан-      мерзімін

   04.03.      магний      2004 жылдың

   N 760 Д     комбинаты"  08.01.

               ашық үлгі.  дейін екі

               дегі ак.    жылға

               ционерлік   ұзарту

               қоғамы


27 Сериясы МГ  "Қазмырыш"                               Тау-кен

   1997 жылғы  ашық ак.                                 бөліні.

   28.03.      ционерлік                                сін

   N 59 Д      қоғамы                                   өзгерту


28 Сериясы АИ  "Шымкент.   Лицензия.

   1999 жылғы  цемент"     ның қол.

   19.04.      ашық ак.    данылу

   N 10411     ционерлік   мерзімін

               қоғамы      20 жылға

                           ұзарту

---------------------------------------------------------------------------


                                          Қазақстан Республикасы

                                               Үкіметінің

                                         2001 жылғы 10 шілдедегі

                                             N 932 қаулысына

                                                2-қосымша


     Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты жаңа жер қойнауын

         пайдаланушыларға қайта ресiмделетiн лицензиялардың тiзбесi

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!   Лицензия   !  Бұрынғы жер қойнауын  ! Жаңа жер қойнауын пайдаланушы

N ! (сериясы,    !       пайдаланушы      !

   !  күнi, N)    !                        !

---------------------------------------------------------------------------

1   Сериясы МГ     "Қазақалтын" акционерлiк       "Ерейментау Көмiр"

    1994 жылғы              қоғамы                  жауапкершiлiгі

    28.07. N 4                                   шектеулi серiктестiгi


2   Сериясы МГ     "First International Oil   "Ферст Фалкон Ойл энд Газ"

    1997 жылғы     Соrр." компаниясы           жауапкершілігі шектеулі

    26.05.                                          серіктестігі

    N 240 Д


3   Сериясы МГ     "First International Oil   "Адай Петролеум Компани"

    1997 жылғы     Соrр." компаниясы           жауапкершілігі шектеулі

    29.05. N 990                                    серіктестігі


4   Сериясы МГ        "Волковгеология"        "Құлан ТБ" жауапкершiлiгi

    1995 жылғы       акционерлiк қоғамы         шектеулi серiктестiгі

    07.06. N 346  


5   Сериясы АИ       "Пустынное" тау-кен        "АБС-Балқаш" тау-кен

    1999 жылғы     металлургиялық кәсiпорны"          компаниясы"

    10.09.         жабық акционерлiк қоғамы     ашық акционерлiк қоғамы

    N 147 ДДД  


6   Сериясы МГ     "Бастама" жауапкершiлiгi         "Батыс шахтысы"

    1995 жылғы     шектеулi серiктестiгі             жауапкершiлiгi

    07.06. N 429                                 шектеулi серiктестiгi


7   Сериясы МГ       "Самарское" бiрлескен       "Қазақмыс корпорациясы"

    1995 жылғы             кәсiпорны             ашық акционерлiк қоғамы

    28.08. N 701   


8   Сериясы МГ       "Қу-Шоқы қимасы" ашық       "Қазақмыс корпорациясы"

    1997 жылғы       үлгiдегi акционерлiк        ашық акционерлiк қоғамы

    04.12. N 1342     қоғамының еншiлес

                          кәсiпорны


9   Сериясы МГ       "Жастар қимасы" ашық        "Қазақмыс корпорациясы"

    1997 жылғы        үлгiдегi акционерлiк       ашық акционерлiк қоғамы

    04.12. N 1343      қоғамының еншiлес

                           кәсiпорны


10  Сериясы МГ      "Қу-Шоқы қимасы" ашық        "Қазақмыс корпорациясы"

    1997 жылғы        үлгiдегi акционерлiк       ашық акционерлiк қоғамы

    10.02.             қоғамының еншiлес

    N 10039                кәсiпорны

---------------------------------------------------------------------------


                                          Қазақстан Республикасы

                                               Үкіметінің

                                         2001 жылғы 10 шілдедегі

                                             N 932 қаулысына

                                                3-қосымша


          Қайтарып алынатын жер қойнауын пайдалану құқығына

                  арналған лицензиялардың тізбесі

---------------------------------------------------------------------------

Р/с!Лицензия !Жер қойнауын пайдаланушы! Лицензияның атауы, жер!Ескертпелер

N !(сериясы,!                        !   қойнауын пайдалану  !

   !берiлген !                        !объектілерiнiң орналас.!

   !  күнi,  !                        !қан жерi (лицензия бе. !

   ! нөмiрi) !                        !рiлгөн сәттегi жай-күйi!

   !         !                        !         бойынша)      !

---------------------------------------------------------------------------

1 !    2    !            3           !            4          !     5    

---------------------------------------------------------------------------

1  Сериясы МГ  "Қайнар" акционерлiк     Оңтүстiк Қазақстан      Лицензия

   1995 жылғы         қоғамы            облысының Қазығұрт        және 

   07.09.                              ауданындағы Көбiрексай  келісім-шарт

   N 398                               минералдық пигмент кен  қағидалары.

                                             орнын өңдеу       ның бұзылуы


2  Сериясы МГ  "Орталық геологиялық       Қарағанды облысы     Келісім-шар.

   1996 жылғы белгiлеу" жауапкершiлiгi  Мичурин ауданындағы    тты жер қой.

   11.09.      шектеулi серiктестiгі     Қарабас учаскесiн     науын пайда.

   N 1157                                      барлау          ланушының

                                                               бір жақты

                                                               тәртіппен  

                                                               бұзуыАлынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2001.11.07. N 1415 


P011415_       қаулысымен.

4  Сериясы МГ  "Қарағандыэнергокөмiр"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы  өндiрiстік бiрлескен    Қарқаралы ауданындағы    қолданылу

   04.03.            кәсiпорны         "Шахтер" демалыс үйiнiң   мерзімі

   N 53                                учаскесiнде жерасты        өткен

                                          суларын барлау


5  Сериясы МГ  Қарағанды облысындағы      Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы  ІІБ АК-159/7 мекемесі    Мичурин ауданындағы     қолданылу

   04.03.                              NN 1-159/7 және 2-159/7   мерзімі

   N 59                                ұңғымалар учаскелерiн.     өткен

                                       дегi жерасты суларын

                                              барлау


6  Сериясы МГ  "Қарағанды үй құрылысы"    Қарағанды облысы      Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлік қоғамы     Қарқаралы ауданындағы    қолданылу

    04.03.                                 "Сосновый бор"         мерзімі

   N 60                               санаторийінің учаскесінде    өткен

                                       жерасты суларын барлау


7  Сериясы МГ  Қарағанды облысындағы      Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы  ІІБ АК-159/11 мекемесі   Мичурин ауданындағы     қолданылу

   04.03.                               N 2-159/17 ұңғыма        мерзімі

   N 61                                 учаскесінде жерасты       өткен

                                          суларын барлау


8  Сериясы МГ  Қарағанды облысындағы      Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы  ІІБ АК-159/17 мекемесі   Мичурин ауданындағы     қолданылу

   04.03.                               N 1-159/17 ұңғыма        мерзімі

   N 71                                 учаскесінде жерасты       өткен

                                          суларын барлау


9  Сериясы МГ  "Сарыағаш санаторийі" Оңтүстiк Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы     ашық үлгідегі         Сарыағаш ауданындағы    қолданылу

   02.06.       акционерлік қоғамы     Ташкент өңірі артезиан    мерзімі

   N 86                               бассейнiнiң N 1М ұңғыма     өткен

                                       учаскесiнде минералды

                                       жерасты суларын өндiру


10 Сериясы МГ  "ТАҒАМ" мемлекеттiк          Ақмола облысы      Лицензияның

   1995 жылғы акционерлiк қоғамының     Целиноград ауданының    қолданылу

   25.08.        сусындар өндiру       "Қайнарлы" учаскесiнде    мерзімі

   N 10001      жөнiндегi Ақмола          минералды жерасты       өткен

              өндiрiстiк бiрлестiгi   суларының пайдаланылатын

                 ("Сусындар" ӨБ)       қорларын бекiте отырып

                                                барлау


11 Сериясы МГ  "Тұрғынүйкомшар"        Шымкент қаласы мен оның  Лицензияның

   1996 жылғы  департаментiнiң        маңындағы елдi мекендердi  қолданылу

   28.02.     "Облсуарнасы" Оңтүстiк   шаруашылық-ауыз су және    мерзімі

   N 10001    Қазақстан басқармасы      өндiрiстiк-техникалық      өткен

                                        сумен қамтамасыз ету

                                       мақсатында Бадам-Сайрам

                                        кен орнында жерасты

                                          суларын өндiру


12 Сериясы МГ  "Тұрғынүйкомшар"        Шымкент қаласы мен оның  Лицензияның

   1996 жылғы  департаментiнiң        маңындағы елдi мекендердi  қолданылу

   28.02.     "Облсуарнасы" Оңтүстiк   шаруашылық-ауыз су және    мерзімі

   N 10002    Қазақстан басқармасы      өндiрiстiк-техникалық      өткен

                                        сумен қамтамасыз ету

                                        мақсатында Оңтүстік-   

                                          Қазақстан облысы   

                                         Сайрам ауданындағы

                                       Тассай-Ақсу кен орнында

                                       жерасты суларын өндiру


13 Сериясы МГ       "ЫСТЫҚ СУ"            Талдықорған облысы    Лицензияның

   1996 жылғы     жауапкершiлiгi         Жаркент ауданындағы     қолданылу

   13.07.      шектеулi серiктестiгi Іле өңірі алаңының шегінде   мерзімі

   N 10003                            (N 2-ТП ұңғыма учаскесi)     өткен

                                        термоминералды жерасты

                                       суларының пайдаланылатын

                                        қорларын бекiте отырып

                                                барлау


14 Сериясы МГ   "Недра" компаниясы           Ақмола облысы      Лицензияның

   1997 жылғы     жабық үлгiдегi         Шортанды ауданындағы    қолданылу

   21.01.       акционерлiк қоғамы       Сасықкөл учаскесiнде     мерзімі

   N 10004                                минералды жерасты        өткен

                                           суларын барлау


15 Сериясы МГ       "Көктас"             Ақтөбе облысы Шалқар   Лицензияның

   1997 жылғы   акционерлiк қоғамы      ауданындағы Шалқар кен   қолданылу

   21.01.                                орнының N 61 ұңғыма      мерзімі

   N 10008                              учаскесiнде минералды      өткен

                                        жерасты суларын барлау


16 Сериясы МГ      "Ақбақай КБК"        Жамбыл облысы Мойынқұм  Лицензияның

   1997 жылғы   акционерлiк қоғамы      ауданындағы "Бескемпiр"  қолданылу

   21.01.                                 жерасты сулары кен      мерзімi

   N 10012                                   орнын барлау          өткен


17 Сериясы МГ   "Тем" жабық үлгідегі     Ақтөбе облысы Шалқар   Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлік қоғамы     ауданындағы Шалқар кен   қолданылу

   21.01.                               орнының N 27 М ұңғыма     мерзімі

   N 10017                              учаскесінде минералды      өткен

                                        жерасты суларын өндіру


18 Сериясы МГ   "Торғай геологиялық      Торғай облысы Арқалық  Лицензияның

   1997 жылғы   барлау экспедициясы"    ауданындағы Арқалық кен  қолданылу

   21.01.       акционерлiк қоғамы     орнында минералды жерасты  мерзімі

   N 10014                                  суларын барлау         өткен


19 Сериясы ГКИ   "N 4 автобус паркi"      Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы       ашық үлгiдегi        Қарағанды қаласы Киров  қолданылу

   08.12.        акционерлiк қоғамы       ауданындағы N 1-АП-5    мерзімі

   N 10018                             ұңғыма учаскесінде жерасты  өткен

                                            суларын барлау


20 Сериясы ГКИ   "Қарағандымелиорация"    Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы    автобазасы" жабық       Қарағанды қаласы Кеңес  қолданылу

   08.12.        үлгідегі акционерлік     ауданындағы Михайлов    мерзімі

   N 10021              қоғамы            кен орнының (мульды)     өткен

                                       N 6174 ұңғыма учаскесінде

                                         жерасты суларын барлау


21 Сериясы МГ    "Маргарин зауыты"        Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы      ашық үлгідегі        Қарағанды қаласы Кеңес  қолданылу

   13.06.        акционерлік қоғамы      ауданындағы Михайлов    мерзімі

   N 10024                                кен орнының (мульды)     өткен

                                        NN 6404, 5215 ұңғымалар           

                                         учаскелерінде жерасты

                                             суларын өндіру


22 Сериясы ГКИ   "N 1 Қарағанды машина    Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы    жасау зауыты"           Қарағанды қаласы Кеңес  қолданылу

   08.12.        акционерлік қоғамы       ауданындағы Михайлов    мерзімі

   N 10026                                кен орнының (мульды)     өткен

                                       N 2192 ұңғыма учаскесінде

                                         жерасты суларын өндіру


23 Сериясы МГ       Қарағанды сумен    Қарағанды облысы Тельман Лицензияның

   1997 жылғы       жабдықтау және       ауданындағы Қарабас     қолданылу

   13.06.       санитарлық-техникалық    учаскесiнде жерасты      мерзімі

   N 10032      құрылғылар дистанциясы      суларын барлау         өткен


24 Сериясы ГКИ  "Бiрлiк" ашық үлгiдегi    Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы     акционерлiк қоғамы     Қарағанды қаласы Ленин  қолданылу

   08.12.                               ауданындағы Михайлов кен  мерзімі

   N 10034                             орнының (мульды) NN 1441,   өткен

                                            ЛВЗ-1 ұңғымалар

                                          учаскелерiнде жерасты

                                             суларын өндiру


25 Сериясы МГ    "Yлбi металлургиялық    Шығыс-Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы      комбинаты" ашық           Өскемен қаласы      қолданылу

   20.10.        үлгiдегi акционерлiк     Жөндеуқұрылысбазасы     мерзімі

   N 10035             қоғамы            тоспасының учаскесiнде    өткен

                                         жерасты суларын барлау


26 Сериясы МГ    "Силикат" акционерлiк   Шығыс Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы          қоғамы                Семей қаласындағы   қолданылу

   20.10.                                   N 3-145, 3839, 3900,  мерзімі

   N 10038                                   3-120 ұңғымалар       өткен  

                                         учаскелерiнде минералды

                                         жерасты суларын барлау


27 Сериясы МГ       "Колос" ашық         Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы    үлгідегі акционерлік      Қарағанды қаласы     қолданылу

   10.02.              қоғамы           Михайлов кен орнындағы   мерзімі

   N 10041                                NN 2826, 4158, 9115     өткен

                                        ұңғымалар учаскелерінде

                                        жерасты суларын өндіру


28 Сериясы МГ    Қарағанды таксомотор     Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы        комбинаты          Қарағанды қаласы Кеңес   қолданылу

   10.02.                                ауданындағы Михайлов     мерзімі

   N 10043                                кен орнының N 1 КТК      өткен

                                          ұңғыма учаскесінде

                                        жерасты суларын өндіру


29 Сериясы ГКИ   "N 4 автобус паркі"      Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы      ашық үлгідегі        Қарағанды қаласы Ленин   қолданылу

   08.12.        акционерлік қоғамы      ауданындағы Михайлов     мерзімі

   N 10046                                кен орнының (мульды)     өткен

                                            N 1-АП-4 ұңғыма               

                                          учаскесінде жерасты

                                            суларын өндіру


30 Сериясы ГКИ  "Қарағандыэнергокөмір"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен өндірістік     Ульянов ауданының      қолданылу

   04.12.             кәсіпорны             "Қотыр" топтық        мерзімі

   N 10047                              тоспасының учаскесінде     өткен

                                        жерасты суларын өндіру


31 Сериясы МГ   "Қарағандыэнергокөмір"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен өндірістік     Ульянов ауданының      қолданылу

   04.12.             кәсіпорны             "Көктал" топтық       мерзімі

   N 10048                              тоспасының учаскесінде     өткен

                                        жерасты суларын өндіру


32 Сериясы МГ   "Қарағандыэнергокөмір"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен өндірістік     Мичурин ауданының      қолданылу

   13.06.             кәсіпорны           Саран учаскесінде       мерзімі

   N 10049                              жерасты суларын өндіру     өткен


33 Сериясы МГ   "Қарағандыэнергокөмір"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен өндірістік     Мичурин ауданының      қолданылу

   04.12.             кәсіпорны        "Жартас" топтық тоспасы    мерзімі

   N 10050                               учаскесінде жерасты       өткен

                                           суларын өндіру    


34 Сериясы МГ   "Магнит" жауапкершілігі    Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    шектеулі серіктестігі    Ульянов ауданындағы    қолданылу

   20.10.                                 Жосалы кен орнының      мерзімі

   N 10051                              N 2 ұңғыма учаскесінде     өткен

                                          минералды жерасты

                                           суларын өндіру


35 Сериясы МГ   "Қарағандыэнергокөмір"     Қарағанды облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен өндірістік     Ульянов ауданының      қолданылу

   04.12.             кәсіпорны         Жоғарғы Соқыр мульдасы    мерзімі

   N 10052                              учаскесінде минералды      өткен

                                        жерасты суларын өндіру


36 Сериясы МГ    Қызылорда қалалық су      Қызылорда облысы     Лицензияның

   1997 жылғы      құбыры мен кәрiзi      Сырдария ауданының     қолданылу

   04.12.             басқармасы        Қызылорда кен орнында     мерзімі

   N 10055                              жерасты суларын өндіру     өткен


37 Сериясы ГКИ  "Полиграфия" Қарағанды    Қарағанды облысының   Лицензияның

   1997 жылғы        мемлекеттік        Қарағанды қаласы Кеңес   қолданылу

   08.12.           республикалық        ауданындағы Михайлов     мерзімі

   N 10056      өндірістік бірлестігі     кен орнының (мульды)     өткен

                                       N 790 ұңғыма учаскесінде

                                         жерасты суларын өндіру


38 Сериясы ГКИ     "Қарағандыбалық"      Қарағанды облысының    Лицензияның

   1997 жылғы     акционерлік қоғамы    Қарағанды қаласы Кеңес   қолданылу

   08.12.                                ауданындағы Михайлов     мерзімі

   N 10058                                кен орнының (мульды)     өткен

                                       N 6369 ұңғыма учаскесінде

                                         жерасты суларын өндіру


39 Сериясы ГКИ       "Курорт" ашық    Оңтүстік Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы    үлгiдегi акционерлік      Сарыағаш ауданының    қолданылу

   08.12.               қоғамы           Ташкент өңірі артезиан   мерзімі

   N 162                              бассейнінің N 506 Д ұңғыма

                                         учаскесінде минералды

                                         жерасты суларын өндіру


40 Сериясы ГКИ     "Қуатамлонмұнай"         Қызылорда облысы    Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен кәсіпорны     Тереңөзек ауданындағы   қолданылу

   08.12.       жауапкершілігі шектеулі    Қоныс мұнай газ кен    мерзімі

   N 10064          серіктестігі             орнында жерасты       өткен

                                             суларын барлау


41 Сериясы МГ    "Алматыгидрогеология"     Талдықорған облысы   Лицензияның

   1997 жылғы     акционерлік қоғамы      Панфилов ауданындағы   қолданылу

   13.06.                                   Жаркент артезиан      мерзімі

   N 10069                               бассейнiнiң N 3Т ұңғыма   өткен  

                                       учаскесiнде термоминералды

                                         жерасты суларын барлау


42 Сериясы ГКИ  "Қазақстан темiр жолы"   Батыс Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы       республикалық       Орал темiр жол станциясы қолданылу

   15.06.      мемлекеттік кәсіпорнының    тоспасының N 2/87 г    мерзімі

   N 10089        "Батыс темір жолы"       ұңғыма учаскесiндө      өткен

                 еншілес мемлекеттік     жерасты суларын барлау

                      кәсіпорны


43 Сериясы ГКИ      "Бунашам - ЛТД"      Шығыс Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы  құрылыс өндiрiстiк-қайта Абай ауданындағы "Жанан" қолданылу

   08.12.        өңдеушi коммерциялық   алтын кеніш кен орнының   мерзімі

   N 10093             фирмасы          NN 4-н және 7 ұңғымалар    өткен

                                         учаскелерінде жерасты

                                            суларын барлау


44 Сериясы МГ      "Қазгермұнай"            Қызылорда облысы    Лицензияның

   1997 жылғы    бірлескен кәсіпорны     Тереңөзек ауданындағы   қолданылу

   29.08.       жауапкершілігі шектеулі  Ақшабұлақ мұнай газ кен  мерзімі

   N 10101          серіктестігі             орнында жерасты       өткен

                                             суларын барлау


45 Сериясы ГКИ  "Андас-Алтын" тау-кен   Шығыс Қазақстан облысы  Лицензияның

   1997 жылғы        компаниясы          Жаңасемей ауданындағы   қолданылу

   08.12.       жауапкершiлiгi шектеулi  "Орталық Мұқыр" алтын    мерзімі

   N 10102          серiктестiгi           кенiш кен орнының       өткен

                                           NN 1, 2 ұңғымалар

                                         учаскелерiнде жерасты

                                            суларын барлау


46 Сериясы ГКИ  "Павлодар өзен айлағы"      Павлодар облысы    Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлік қоғамы      Павлодар қаласындағы   қолданылу

   08.12.                                солтүстік өнеркәсiп     мерзімі

   N 10107                               белдеуiнiң N 2 ұңғыма    өткен

                                          учаскесiнде жерасты

                                             суларын барлау


47 Сериясы ГКИ   "Феникс" акционерлiк        Алматы облысы     Лицензияның

   1997 жылғы           қоғамы           Қаскелең ауданындағы   қолданылу

   08.12.                                Боралдай кен орнының    мерзімі

   N 10122                                   N 2507 ұңғыма        өткен

                                           учаскесiнде жерасты

                                            суларын өндiру


48 Сериясы ГКИ   "Озон" жауапкершiлiгi      Қостанай облысы    Лицензияның

   1997 жылғы    шөктеулi серiктестiгi     Таран ауданындағы    қолданылу

   08.12.                                   N 246019 ұңғыма      мерзімі

   N 10131                                учаскесiнде минералды   өткен

                                         жерасты суларын өндiру


49 Сериясы МГ      "Кемпiрсай кенiш          Ақтөбе облысы     Лицензияның

   1997 жылғы    басқармасы" бірлескен     Ленин ауданындағы    қолданылу

   20.10.      кәсiпорны жауапкершiлiгi    Қуағаш тоспасының     мерзімі

   N 10132      шектеулi серiктестiгi     учаскесінде жерасты     өткен

                                            суларын өндіру


50 Сериясы МГ      "Тағам комбинаты"        Ақмола облысының   Лицензияның

   1997 жылғы        жауапкершiлiгi         солтүстік батыс     қолданылу

   20.10.        шектеулi серiктестiгi      шетіндегі N 3828     мерзімі

   N 10139                                 ұңғыма учаскесінде     өткен

                                         жерасты суларын барлау


51 Сериясы МГ      "Тағам комбинаты"        Ақмола облысы       Лицензияның

   1997 жылғы        жауапкершiлiгi      Целиноград ауданы       қолданылу

   20.10.        шектеулi серiктестiгi  Рождественка селосындағы  мерзімі

   N 10140                              N 494 ұңғыма учаскесінде   өткен

                                         жерасты суларын барлау


52 Сериясы МГ         "Су арнасы"        Шығыс Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы     Өскемен кәсiпорны       Өскемен қаласындағы    қолданылу

   04.12.                              Октябрь, Лесозавод, ІІІ    мерзімі

   N 10142                             шағын ауданы, Жаңа Өскемен  өткен

                                       тоспаларының учаскелерінде

                                         жерасты суларын барлау


53 Сериясы ГКИ  "Ақмола мұнай базасы" Ақмола қаласындағы Ақмола Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлiк қоғамы    кен орнының NN 21 Э және  қолданылу

   08.12.                               ІІІ ұңғыма учаскелерінде  мерзімі

   N 10144                              жерасты суларцын барлау    өткен


54 Сериясы МГ     "Сутөкпе" Кентау    Оңтүстік Қазақстан облысы Лицензияның

   1997 жылғы коммуналдық мемлекеттiк     Кентау қаласындағы     қолданылу

   04.12.            кәсiпорны          Мырғалымсай кен орнының   мерзімі

   N 10145                             тау жыныстарынан дренажды   өткен

                                        жерасты суларын өндіру


55 Сериясы ГКИ        "Жамбыл             Жамбыл облысы Тараз   Лицензияның

   1997 жылғы   энергокомбинаты" ашық  қаласындағы Талас-Аса кен қолданылу

   08.12.       үлгiдегi акционерлiк       орнының NN 2, 94 г     мерзімі

   N 10159             қоғамы           ұңғымалар учаскелерінде    өткен

                                        жерасты суларын өндіру


56 Сериясы ГКИ  "Павлодар картон-     Павлодар қаласы солтүстiк Лицензияның

   1997 жылғы    рубероид зауыты"      өнеркәсiптiк аймағындағы  қолданылу

   08.12.       акционерлік қоғамы      N 1, 2, 3, 4 ұңғымалар    мерзімі

   N 10163                              учаскелерiнде жерасты      өткен

                                           суларын барлау


57 Сериясы ГКИ "Затобол сыра зауыты"   Қостанай облысы Қостанай Лицензияның

   1997 жылғы     жауапкершілік           ауданындағы N 9071 э   қолданылу

   08.12.       шектеулі серіктестігі     ұңғыма учаскесiнде      мерзімі

   N 10165                                минералды жерасты        өткен

                                           суларын барлау


58 Сериясы ГКИ      Жамбыл екiншi         Жамбыл облысы Тараз   Лицензияның

   1997 жылғы   монтаждау басқармасы   қаласындағы Талас-Аса кен қолданылу

   08.12.      "Химмонтаж" акционерлiк орнының (оңтүстiк бөлiгi)  мерзімі

   N 10166        қоғамының филиалы    N 1759 ұңғыма учаскесiнде   өткен

                                        жерасты суларын өндiру


59 Сериясы ГКИ   "Ақ бидай" ашық          Жамбыл облысы Тараз   Лицензияның

   1997 жылғы   акционерлік қоғамы     қаласындағы Талас-Аса кен қолданылу

   08.12.                              орнының (оңтүстiк бөлiгi)  мерзімі

   N 10167                             NN 88-Д, 2609 ұңғымалар     өткен

                                        учаскелерiнде жерасты

                                            суларын өндiру


60 Сериясы ГКИ    "Коксохиммонтаж"    Қарағанды облысы Темiртау Лицензияның

   1997 жылғы      жабық үлгiдегi         қаласының шығыс        қолданылу

   08.12.        акционерлiк қоғамы    өнеркәсiптiк аймағындағы   мерзімі

   N 10168                            N 111 э ұңғыма учаскесiнде   өткен

                                        жерасты суларын барлау


61 Сериясы ГКИ      "Ақтөбе хром         Ақтөбе облысы Ақтөбе   Лицензияның

   1997 жылғы    қосылыстары зауыты"       қаласындағы АХҚЗ      қолданылу

   08.12.           ашық үлгiдегi       өнеркәсiптiк алаңының     мерзімі

   N 10173       акционерлiк қоғамы      тоспасы учаскесiнде       өткен

                                      ластанған жерасты суларын

                                             өндiрiп алу


62 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"   Батыс Қазақстан облысы  Лицензияның

   1997 жылғы      республикалық          Алғабас темiр жол      қолданылу

   08.12.           мемлекеттiк        станциясының N 170 ұңғыма  мерзімі

   N 10174      кәсіпорнының "Батыс     учаскесiндегi тоспадағы    өткен

                   темiр жолы"          жерасты суларын барлау

               еншілес мемлекеттік

                    кәсіпорны


63 Сериясы ГКИ     "Химөнеркәсiп"         Жамбыл облысы Тараз   Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлiк қоғамы   қаласындағы Талас-Аса кен  қолданылу

   08.12.                             орнының (оңтүстiк бөлiгi)   мерзімі

   N 10175                              N 1, 2, 3, 4 ұңғымалар     өткен

                                        учаскелерiнде жерасты

                                            суларын өндiру


64 Сериясы ГКИ     "Ел ырысы"             Жамбыл облысы Жамбыл  Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлiк қоғамы   ауданындағы Талас-Аса кен  қолданылу

   08.12.                             орнының (оңтүстiк бөлiгi)   мерзімі

   N 10176                              N 1 ұңғыма учаскесінде     өткен

                                        жерасты суларын өндiру


65 Сериясы МГ       "Ақ бидай"           Ақмола облысы Ақмола   Лицензияның

   1997 жылғы    акционерлiк қоғамы  қаласындағы N 445 және 446  қолданылу

   29.08.                             ұңғымалар үчаскелерiнде     мерзімі

   N 10177                            жерасты суларын барлау       өткен


66 Сериясы ГКИ   "Жамбылхимқұрылыс"     Жамбыл облысы Жамбыл    Лицензияның

   1997 жылғы     ашық акционерлiк   ауданындағы Талас-Аса кен   қолданылу

   08.12.              қоғамы        орнының (оңтүстiк бөлiгi)    мерзімі

   N 10178                               NN 1, 2 ұңғымалар         өткен  

                                       учаскелерiнде жерасты

                                          суларын өндiру


67 Сериясы ГКИ    "Қазақстанэнерго"      Жамбыл облысы Тараз    Лицензияның

   1997 жылғы      ұлттық электр      қаласындағы Талас-Аса кен  қолданылу

   08.12.      энергетикасы желiлерi" орнының (оңтүстiк бөлiгi)   мерзімі

   N 10179        республикалық             N 3570/1 ұңғыма        өткен

                   мемлекеттiк           учаскесiнде жерасты

              кәсiпорнының "Оңтүстiк       суларын өндiру

             жүйелiк электр желiлерi"

                     филиалы 


68 Сериясы МГ    "Шымкентсыра" ашық  Оңтүстiк Қазақстан облысы  Лицензияның

   1997 жылғы   үлгідегі акционерлік    Сарыағаш ауданының       қолданылу

   20.10.              қоғамы         Ташкент өңiрi артезиан      мерзімі

   N 10182                           бассейнiнiң N 404 ұңғыма      өткен

                                     учаскесiнде термоминералды

                                       жерасты суларын барлау


69 Сериясы МГ    "Көктерек" ашық     Оңтүстiк Қазақстан облысы  Лицензияның

   1997 жылғы   үлгідегі акционерлік    Түлкібас ауданындағы     қолданылу

   29.08.              қоғамы         Кемербастау ІІ бұлағының    мерзімі

   N 10187                              учаскесiнде жерасты        өткен

                                          суларын барлау


70 Сериясы ГКИ      "РГШО зауыты"       Қарағанды қаласындағы   Лицензияның

   1997 жылғы       ашық үлгiдегi        Михайлов кен орнының    қолданылу

   08.12.        акционерлiк қоғамы     NN 1, 2436 ұңғымалар      мерзімі

   N 10191                              учаскелерiнде жерасты      өткен

                                           суларын өндiру


71 Сериясы ГКИ  "Өскемен титан-магний   Шығыс Қазақстан облысы  Лицензияның

   1997 жылғы        комбинаты"          Өскемен қаласындағы     қолданылу

   08.12.          ашық үлгiдегi      титан-магний комбинатының   мерзімі

   N 10198       акционерлiк қоғамы   уақытша тоспасы Богородск    өткен

                                         учаскесiнде жерасты

                                            суларын барлау


72 Сериясы ГКИ  "Жер-Ана" өндiрiстiк    Қызылорда қаласы мен    Лицензияның

   1997 жылғы       кооперативі       Қызылорда облысы Тасбөгет  қолданылу

   08.12.                               кентiндегi Қызыл жарма    мерзімі 

   N 10201                           кен орнының жерасты суларын   өткен

                                               барлау


73 Сериясы ГКИ "Алматыгидрогеология"     Алматы облысы Ұйғыр    Лицензияның

   1997 жылғы   акционерлiк қоғамы    ауданындағы N 80 в ұңғыма  қолданылу

   08.12.                            учаскесiнде термоминералды   мерзімі

   N 10202                             жерасты суларын барлау      өткен


74 Сериясы ГКИ    "Орбита-ИмпЭкс"        Солтүстiк Қазақстан    Лицензияның

   1998 жылғы       өндiрiстiк       облысындағы Азнабай-Арасан  қолданылу

   19.02.      коммерциялық фирмасы    кен орнының N 7 ұңғыма     мерзімі

   N 10211    "Бабиров және компания"   учаскесiнде минералды      өткен

                толық серiктестiгі      жерасты суларын барлау


75 Сериясы ГКИ    "Қаласуарнасы"         Қостанай облысындағы   Лицензияның

   1998 жылғы  Қостанай мемлекеттік      Қостанай кен орнының    қолданылу

   19.02.     коммуналдық өндірістік-   жерасты суларын өндіру    мерзімі

   N 10213       пайдалану тресті                                  өткен


76 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Деркүл темiр   қолданылу

   19.02.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10215      кәсiпорнының "Батыс  NN 165 жөне 2/87 ұңғымалар    өткен

                темiр жолыҒеншілес     учаскелерiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


77 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Пойма темiр    қолданылу

   19.02.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10216      кәсiпорнының "Батыс       N 2/86 г ұңғыма          өткен

                темiр жолыҒеншілес      учаскесiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


78 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық       облысындағы Переметное    қолданылу

   19.02.           мемлекеттiк          темір жол станциясы      мерзімі

   N 10217      кәсiпорнының "Батыс     тоспасының N 1 ұңғыма      өткен

                темiр жолыҒеншілес       учаскесiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


79 Сериясы ГКИ   "Атбасар су құбыры     Ақмола облысы Атбасар   Лицензияның

   1998 жылғы  және кәрiзi басқармасы"   кен орнындағы тоспа     қолданылу

   15.06.       мемлекеттiк кәсiпорны   учаскесіндегі жерасты     мерзімі

   N 10221                                 суларын өндiру          өткөн


80 Сериясы ГКИ    "Ақбұлақ" ашық         Ақтөбе облысы Тамды    Лицензияның

   1998 жылғы   үлгiдегi акционерлiк     учаскесiнде жерасты     қолданылу

   19.02.             қоғамы             суларын өндiру         мерзімі

   N 10228                                                         өткен


81 Сериясы ГКИ   "Лисаков кен байыту     Қостанай облысындағы   Лицензияның

   1998 жылғы      комбинаты" ашық      қоңыр темiр кендерiнiң   қолданылу

   19.02.       үлгідегі акционерлік     Лисаков кен орнында      мерзімі

   N 10229            қоғамы           дренажды жерасты суларын    өткен

                                             өндiрiп алу        


82 Сериясы ГКИ   "Көкшетау минералды      Солтүстiк Қазақстан   Лицензияның

   1998 жылғы         сулары"         облысындағы N 1943 ұңғыма  қолданылу

   19.02.          жауапкершілігі        учаскесiнде жерасты      мерзімі

   N 10230      шектеулі серіктестігі      суларын өндiру          өткен


83 Сериясы ГКИ  Қостанай коммуналдық     Қостанай облысындағы   Лицензияның

   1998 жылғы      шаруашылығының        Қостанай кен орнының    қолданылу

   19.02.       көп салалы кәсiпорны      N 1, 2, 3, 4, 5, 6      мерзімі

   N 10233                              ұңғымалар учаскелерiнде    өткен

                                        жерасты суларын барлау


84 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      обл

ысындағы Гугня темiр    қолданылу

   19.02.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10235      кәсiпорнының "Батыс       N 55/72 г ұңғыма         өткен

                темiр жолыҒеншілес      учаскесiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


85 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Жайық темiр    қолданылу

   19.02.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10236      кәсiпорнының "Батыс    NN 1 және 171 ұңғымалар     өткен

                темiр жолыҒеншілес      учаскелерінде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


86 Сериясы ГКИ  "Қостанай iздестiру-     Қостанай облысындағы   Лицензияның

   1998 жылғы  белгiлеу экспедициясы"   N 1 ұңғыма учаскесінде   қолданылу

   19.02.         ашық үлгiдегі         жерасты суларын барлау    мерзімі

   N 10242     акционерлiк қоғамы                                  өткен


87 Сериясы ГКИ     "Баян Сұлу"           Қостанай қаласындағы   Лицензияның

   1998 жылғы     ашық үлгiдегi          "Баян Сұлу" АТАҚ-ның    қолданылу

   15.06.       акционерлiк қоғамы    аумағындағы N 8902 ұңғыма   мерзімі

   N 10250                               учаскесінде жерасты       өткен

                                           суларын барлау


88 Сериясы ГКИ     "Геоминсу"           Павлодар облысындағы    Лицензияның

   1998 жылғы   акционерлiк қоғамы     "Мұялды" санаторийінің    қолданылу

   15.06.                             аумағындағы N 9123 ұңғыма   мерзімі

   N 10256                               учаскесінде жерасты       өткен

                                           суларын барлау


89 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық        облысындағы Қазақстан    қолданылу

   15.06.           мемлекеттiк          темір жол станциясы      мерзімі

   N 10266      кәсiпорнының "Батыс       тоспасының NN 1, 4       өткен

                темiр жолыҒеншілес     ұңғымалар учаскелерiнде

              мемлекеттік кәсіпорны    жерасты суларын барлау


90 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Шилово темiр   қолданылу

   15.06.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10267      кәсiпорнының "Батыс           N 1 ұңғыма           өткен

                темiр жолыҒеншілес      учаскесiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


91 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"      Батыс Қазақстан      Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Желаево темір  қолданылу

   15.06.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10268      кәсiпорнының "Батыс        N 1915 ұңғыма           өткен

                темiр жолыҒеншілес      учаскесiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау


92 Сериясы ГКИ      "Көктерек"           Оңтүстік Қазақстан     Лицензияның

   1998 жылғы    акционерлік қоғамы    облысындағы NN 1581/1,    қолданылу

   15.06.                            1581/2 және 1601 ұңғымалар   мерзімі

   N 10276                             учаскелерінде жерасты       өткен

                                           суларын барлау


93 Сериясы ГКИ    "Электроқұрылыс"    Қостанай облысы Қостанай  Лицензияның

   1998 жылғы      ашық үлгідегі     қаласындағы "Электрострой"  қолданылу

   15.06.        акционерлік қоғамы     АҮАҚ-ның аумағындағы      мерзімі

   N 10281                           N 2291 ұңғыма учаскесінде     өткен

                                       жерасты суларын барлау    


94 Сериясы ГКИ "Қазақстан темiр жолы"         Маңғыстау         Лицензияның

   1998 жылғы      республикалық      облысындағы Шетпе темір    қолданылу

   15.06.           мемлекеттiк       жол станциясы тоспасының    мерзімі

   N 10286      кәсiпорнының "Батыс     NN 7, 8, 9 ұңғымалар       өткен

                темiр жолыҒеншілес     учаскелерiнде жерасты

              мемлекеттік кәсіпорны        суларын барлау

--------------------------------------------------------------------------     Мамандар:

       Қасымбеков Б.А.

       Икебаева Ә.Ж.


Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады