Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 942 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 14 желтоқсан N 1639. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 (алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:
      1. "Жекешелендiру объектiлерiн сатудың ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 26 маусымдағы N 942 P000942_ қаулысына (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 2000 ж., N 27, 317-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Жекешелендiру объектiлерiн сатудың ережесiнде:
      кiрiспе "жекешелендiру" деген сөздiң алдынан "аукциондар мен тендерлерде" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы "заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы акциялар мен үлестер" деген сөздер "акционерлiк қоғамдардың акциялары мен шаруашылық серiктестiктердiң жарғылық капиталдарындағы үлестер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 17-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "17-1) "Ағымдағы баға" - аукционда сауда-саттық барысында қалыптасатын жекешелендiру объектiсiнiң бағасы;";
      19) тармақшадағы "ұсынған сауда-сатыққа Қатысушы" деген сөздер "ұсынған тендерге Қатысушы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "мемлекеттiк мүлiкке иелiк етуге, пайдалануға және билiк етуге" деген сөздер "осындай шешiм қабылдауға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5-тармақтың бiрiншi абзацындағы "ол сатылғанға" деген сөздер "сатып алушыға меншiк құқығы көшкенге" деген сөздермен ауыстырылсын;

     8-тармақта:

     бiрiншi абзацтағы "ерекше" деген сөз алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

     "1-1) жекешелендiру әрбiр объектiсi бойынша сауда-саттықтардың түрiн

айқындау;";

     10-тармақта:

     1) тармақшадағы "заңды тұлғалар" деген сөздер "шаруашылық

серiктестiктер" деген сөздермен ауыстырылсын;

     12-тармақтың бiрiншi абзацындағы "7" деген сан "5" деген санмен

ауыстырылсын;

     13-тармақта:

     бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:

     "Комиссия Сатушының тапсырмасы бойынша мынадай функцияларды жүзеге

асырады:";


 
       24-тармақтағы "сауда-саттықтардың өтуiне бiр күн" деген сөздер "тендердiң өтуiне бiр күн және аукционның өтуiне бiр сағат" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мемлекеттiк тiлдегi мәтiнiне қатысы жоқ;
      25-тармақта:
      4) тармақшадағы "коммерциялық" деген сөздiң алдынан "жабық конвертте берiлетiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) инвестициялық тендерге қатысу үшiн жекешелендiру объектiсiн сатып алу бағасы туралы ұсыныс көрсетiлген өтiнiм және инвестициялық бағдарлама (бизнес-жоспар) жабық конвертте берiледi;";
      сегiзiншi абзацтағы "Заңды тұлғалар" деген сөздер "Қазақстан

 

Республикасының заңды тұлғалары" деген сөздермен ауыстырылсын;

     тоғызыншы абзацтағы "жарғылық капиталдағы мемлекеттiң үлесi туралы

және" деген сөздер алынып тасталсын;

     мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:

     "Шетелдiк заңды тұлғалар құрылтай құжаттарын орыс тiлiндегi

нотариалдық расталған аудармасымен ұсынады.";

     27-тармақтың 1) тармақшасы "Қатысушыдан" деген сөзден кейiн

"аукционға" деген сөзбен толықтырылсын;

     30-тармақтың үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

     "Ең төменгi баға белгiленген жағдайда, жекешелендiру объектiсi одан

төмен бағаға сатыла алмайды.";

     35-тармақтың соңғы сөйлемiндегi "10" деген сан "5" деген санмен

ауыстырылсын;

     42-тармақтағы "5-15" деген сандар "1-15" деген сандармен ауыстырылсын;

     56-тармақтың 1) тармақшасындағы "5" деген сан "10" деген санмен

ауыстырылсын;

     58-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші абзацпен толықтырылсын:

     "Егер қамтамасыз етудің өзге тәсілі сатып алу-сату шартымен

көзделмесе, сатып алушы алған жекешелендіру объектісіне Сатушының кепіл

құқығы төлемдердің уақытылы өтелуін қамтамасыз етуге қызмет етеді.";

     59-тармақтың үшінші абзацы алынып тасталсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
         Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года № 942

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 декабря 2001 года № 1639. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 09.08.2011 № 920 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2000 года N 942 P000942_ "Об утверждении Правил продажи объектов приватизации" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., N 27, ст.317) следующие изменения и дополнения:
      в Правилах продажи объектов приватизации, утвержденных указанным постановлением:
      преамбулу дополнить словами "на аукционах и тендерах";
      в пункте 1:
      в подпункте 3) слова "акции и доли в уставных капиталах юридических

 

лиц" заменить словами "акции акционерных обществ и доли в уставных

капиталах хозяйственных товариществ";

     дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

     "17-1) "Текущая цена" - цена объекта приватизации, складывающаяся в

ходе торгов на аукционе;";

     в подпункте 19) слова "комиссии, предложивший" заменить словами

"комиссии предложил";

     в пункте 2 слова "владеть, пользоваться и распоряжаться

государственным имуществом" заменить словами "на принятие такого решения";

     в абзаце первом пункта 5 слова "его продажи" заменить словами

"перехода прав собственности к покупателю";

     в пункте 8:

     в абзаце первом исключить слова "Исключительными";

     дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

     "1-1) определение вида торгов по каждому объекту приватизации;";

     в пункте 10:

     в подпункте 1) слова "юридические лица" заменить словами

"хозяйственные товарищества";

     в абзаце первом пункта 12 цифру "7" заменить цифрой "5";

     в пункте 13:

     абзац первый изложить в следующей редакции:

     "Комиссия по поручению Продавца осуществляет следующие функции:";

     в пункте 24 после слова "проведения":

     дополнить словами "тендера и за один час до проведения аукциона";

     слово "торгов" исключить;

     в пункте 25:

     в подпункте 4) после слова "тендере" дополнить словами ", которая

подается в закрытом конверте,";

     подпункт 5) изложить в следующей редакции:


 
       "5) для участия в инвестиционном тендере заявка с указанием предложения о цене покупки объекта приватизации, и инвестиционная программа (бизнес-план) подаются в закрытом конверте;";
      в абзаце восьмом после слов "Юридические лица" дополнить словами "Республики Казахстан";
      в абзаце девятом исключить слова "о доле государства в уставном капитале и";
      дополнить абзацем десятым следующего содержания:
      "Иностранные юридические лица представляют учредительные документы с нотариально заверенным переводом на русский язык.";
      подпункт 1) пункта 27 после слова "выставленных" дополнить словами "на аукцион";
      абзац третий пункта 30 изложить в следующей редакции:
      "В случае установления минимальной цены, объект приватизации не может быть продан ниже таковой.";
      в последнем предложении пункта 35 цифру "10" заменить цифрой "5";
      в пункте 42 цифры "5-15" заменить цифрами "1-15";
      в подпункте 1) пункта 56 цифру "5" заменить цифрой "10";
      пункт 58 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
      "Обеспечением своевременного погашения платежей служит право залога Продавца на приобретенный покупателем объект приватизации, если иной способ обеспечения не предусмотрен договором купли-продажи.";
      абзац третий пункта 59 исключить.
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан(Специалисты: Склярова И.В.,

              Мартина Н.А.)