1997 жылғы 18 қарашадағы сериясы ГКИ N 1016 (мұнай) лицензияға өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 27 желтоқсан N 1725

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. 1997 жылғы 18 қарашадағы сериясы ГКИ N 1016 (мұнай) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияға мынадай өзгерістер енгізілсін:
      бетпарақтағы "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с." деген сөздер "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с." деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.1. және 1.3.-тармақтардағы "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с." деген сөздер "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с." деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.4.-тармақтағы "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с. - 1972 жылғы 14

 

маусым" деген сөздер "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с. - 1996 жылғы 20 қараша" деген

сөздермен ауыстырылсын;

     1.5.-тармақтағы "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с. Харольд Норвик,

бас басқарушы" деген сөздер "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с. - Бионорн Морденсен,

бас менеджер" деген сөздермен ауыстырылсын.

     2. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар

министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

          Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А. 

О внесении изменений в лицензию серии ГКИ N 1016 (нефть) от 18 ноября 1997 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1725

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 U962828_ "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести следующие изменения в лицензию на право пользования недрами серии ГКИ N 1016 от 18 ноября 1997 года:
      на титульном листе слова "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с." заменить словами "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с.";
      в пункте 1.1. и 1.3. слова "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с." заменить словами "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с.";
      в пункте 1.4. слова "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с. - 14 июня 1972 г." заменить словами "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с. - 20 ноября 1996 г.";
      в пункте 1.5. слова "ДЕН НОРСКЕ СТАТС ОЛЬЕСЕЛЬСКАП а.с. Харольд

 

Норвик, главный управляющий" заменить словами "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с.

Бионорн Морденсен, генеральный менеджер".

     2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики

Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего

постановления.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


     Премьер-Министр

     Республики Казахстан


(Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)