Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 83 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 13 ақпан N 209

 


     Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

     1. "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің республикалық

бюджеттік бағдарламаларының 2002 жылға арналған паспорттарын бекіту

туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 83P020083_


  қаулысына мынадай өзгерістер пен толықтыру енгізілсін:

     1) 1-тармағында "1-2" деген сандар "1-24" деген сандармен

ауыстырылсын;

     2) қосымшаға сәйкес 3-24-қосымшаларымен толықтырылсын.

     2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 13 ақпандағы

                                             N 209 қаулысына қосымша


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 3-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                      2002 жылға арналған

           "Өткен жылдардың мiндеттемелерiн орындау"

          006 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                           ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 193858 мың теңге (жүз тоқсан үш миллион сегiз жүз елу сегiз

мың теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негізi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 мамырдағы "Бельгия Корольдiгiндегi Қазақстан Республикасының Елшiлiгiн орналастыру үшiн Брюссельде Қазақстан Республикасының меншiгiне ғимарат сатып алу туралы" N 893 P970893_ қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 9 қазандағы "Вашингтонда (Колумбия округi) АҚШ Қазақстан Республикасының меншiгіне жылжымайтын мүлiк объектiлерiн сатып алу туралы" N 1431а қаулысы; Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2000 жылғы 9 тамыздағы N 1222-73 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттiң мақсаты: Қазақстан Республикасының

меншiгiне шет елде бұрын сатып алынған Жылжымайтын мүлiктер үшiн

қарыздарды өтеу.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының өз

меншігіне АҚШ-та, Англияда, Бельгияда жылжымайтын мүліктер сатып алу

жөніндегі өткен жылдардағы міндеттемелерін орындау.

     6. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары:

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

006           Өткен жылдардың                           Жыл    Қазақстан

              міндеттемелерін                           ішінде Республика.

              орындау                                          сының Сыртқы

                                                               істер

         030  Шет елдерде       Қазақстан Республика.          министрлігі

              Қазақстан Рес.    сының меншігіне жылжы.         және

              публикасының      майтын объектілерді            Қазақстан

              меншігіне         сатып алу үшін алын.           Республика.

              жылжымайтын       ған:                           сының

              мүліктер сатып    Америка Құрама Штат.           шетелдік

              алу               тарында (Вашингтон             мекемелері

                                қаласы) - 72124 мың

                                теңге; Ұлыбритания

                                Құрама Корольдігі

                                және Солтүстік

                                Ирландияда (Лондон

                                қаласы) - 101326 мың

                                теңге; Бельгия

                                Корольдігінде

                                (Брюссель қаласы) -

                                20408 мың теңге не.

                                сиені өтеу жөніндегі

                                Қазақстан Республика.

                                сының міндеттемелерін

                                орындау

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан нәтижелер: ұзақ мерзімді

міндеттемелер бойынша төлемдерді уақытылы өтеу.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 4-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                        2002 жылға арналған

         "ТМД-ның жарғылық және басқа да органдарына қатысу"

             030 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                             ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 238652 мың теңге (екi жүз отыз сегiз миллион алты жүз елу

екi мың теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 8 қарашадағы "Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық қоғамдастық жанындағы Тұрақты Өкiлiн және оның аппаратын қаржыландырудың және материалдық-техникалық қамтамасыз етудiң мәселелерi туралы" N 1418 P011418_ қаулысы, 1991 жылғы 21 желтоқсандағы "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығын құру туралы" Алматы Декларациясы, ТМД қатысушы мемлекеттерi Үкiмет Басшылары Кеңесiнiң 2001 жылғы 28 қыркүйектегi "Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына (бұдан әрi - ТМД) қатысушы мемлекеттердiң бюджеттiк қаражаты есебiнен қаржыландырылатын ТМД органдарының бiрыңғай бюджетi туралы" шешiмi (жыл сайын қабылданады), "Еуразиялық экономикалық қоғамдастықтың 2002 жылға арналған бюджетi туралы" 2001 жылғы 14 қыркүйектегi N 32 шешiмi, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiнiң мәселелерi" атты N 1578 P991578_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының

 

экономикалық, әлеуметтік, экологиялық және ғылыми-техникалық мәселелердi

шешудiң тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында ТМД мемлекеттерiмен ынтымақтастығын

нығайту.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: ТМД-ны жарғылық және өзге де

органдарын ұстауға және Еуроазиялық экономикалық қоғамдастық жанындағы

Қазақстан Республикасының Тұрақты Өкілі мен оның аппаратын ұстауға

арналған Қазақстан Республикасының кiру және үлестiк жарналарын төлеу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

030           ТМД-ның жарғылық                          Жыл    Қазақстан

              және басқа да ор.                         ішінде Республика.

              гандарына қатысу                                 сының Сыртқы

                                                               істер

         030  ТМД-ның жарғылық  ТМД-ның жарғылық және          министрлігі

              және басқа да ор. өзге де органдарын

              гандарына үлес.   (14 орган) ұстауға

              тік жарналар      арналған Қазақстан

                                Республикасының кіру

                                және үлестік жарна.

                                ларын төлеу.


         031  Қазақстан         Қазақстан Республика.

              Республикасының   сының Еуразиялық эко.

              Еуразиялық эко.   номикалық қоғамдастық

              номикалық қоғам.  жанындағы Тұрақты

              дастық жанындағы  Өкілін және оның

              Тұрақты Өкілінің  аппаратын ұстауға

              аппаратын ұстау   арналған шығыстар.

                                Бекітілген штаттық

                                саны 5 бірлікті

                                құрайды.

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

Қазақстан Республикасының халықаралық қоғамдастықтың мүшесі ретінде

аймақтық және ғаламдық проблемаларды шешуге қатысуы, ТМД мемлекеттерімен

сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдени байланыстарды дамыту.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 5-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                          2002 жылға арналған

                     "Халықаралық ұйымдарға қатысу"

              031 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                               ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 442922 мың теңге (төрт жүз қырық екі миллион тоғыз жүз

жиырма екі мың теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының мүшелігіне қабылдау туралы" 1992 жылғы 2 наурыздағы БҰҰ 46/224 қарары; 1945 жылғы 24 қазандағы БҰҰ Бас Ассамблеясы бекіткен Біріккен Ұлттар Ұйымының Жарғысы, 1999 жылғы 21 қазандағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаның қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: экономикалық, әлеуметтік,

экологиялық және ғылыми-техникалық мәселелердің тиімді шешілуін арттыру

мақсатындағы Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдармен

ынтымақтастығын нығайту.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасы мүшесі

болып табылатын халықаралық ұйымдардың қызметін қаржыландыруға қатысу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

031           Халықаралық ұйым. Қазақстан Республикасы  Жыл    Қазақстан

              дарға қатысу      мүшесі болып табылатын  ішінде Республика.

                                64 халықаралық ұйым.           сының Сыртқы

                                дарға кіру және үлестік        істер

                                жарна төлеу                    министрлігі

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтары мен еріктерін қамтамасыз

ету барысындағы аймақтық және ғаламдық бағдарламалардың шешілуіне

Қазақстан Республикасының дүниежүзілік қоғамдастық мүшесі ретінде қатысуы.

Шет мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен саясат, экономика, ғылым

және мәдениет саласындағы көп жақты ынтымақтастықты дамыту және нығайту.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 6-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

      "Құжаттарды ресімдеу жөніндегі консулдық қызмет көрсетулер"

               035 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 27 қыркүйектегі "Қазақстан Республикасының Консулдық Жарғысын бекіту туралы" N 217 U990217_ Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының басқа

мемлекеттермен достық қатынастарды дамытуына жәрдемдесу, экономикалық,

сауда, ғылыми-техникалық, мәдени байланыстарды және туризмді дамыту.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының

аумағында және Алматы, Астана, Атырау, Орал, Өскемен қалаларының

әуежайларындағы консулдық пункттерде консулдық қызметтерді орындау.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

035           Құжаттарды ресім. Беруге жоспарланған     Жыл    Қазақстан

              деу жөніндегі     визалардың саны - жылы. ішінде Республика.

              консулдық қызмет  на 123000 данаға дейін.        сының Сыртқы

              көрсетулер        1) Визалық мәселелер           істер

                                бойынша құжаттардың            министрлігі

                                бастапқы өңдеуге

                                (шетелдік елшіліктер.

                                дің анкеталарын тол.

                                тыру және тәржімелеу);

                                2) ф-1 формулярын ре.

                                сімдеуге;

                                3) азаматтық алу, ше.

                                телде тұрақты тұруға

                                қалдыру жөніндегі мате.

                                риалдарды ресімдеу үшін

                                құжаттарды даярлауға,

                                әлеуметтік-құқықтық

                                сипаттағы құжаттарды

                                сұратып алуға;

                                4) шетелге бару және

                                келу мәселелері бойын.

                                ша азаматтарға консуль.

                                тациялар беру, пошта-

                                телеграф қызметтерін

                                пайдалануға;

                                5) "консул" автоматтан.

                                дырылған электрондық

                                жүйелерін бағдарламалық

                                қамтамасыз ету қызмет.

                                тері бойынша ақы төлеу.

--------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

Қазақстан Республикасы аумағында консулдық қызметтерді шапшаң орындау және

республикалық бюджеттің кіріс бөлігіне консулдық алымдардың түсуін

қамтамасыз ету.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 7-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

      "Инвестицияларды тарту жөнінде жарнамалық-ақпараттық жұмыстарды

           жүргізу" 037 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 20000 мың теңге (жиырма миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 31 қаңтардағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің кейбір мәселелері" атты N 166 P010166_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 7 наурыздағы "2000-2002 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің Іс-қимылдар бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары туралы" N 367 P000367_ қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының

экономикасы тікелей шетелдік инвестициялар ағымын молайту.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: әлемдік инвестициялық

қоғамдастықты Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктерімен

таныстыру.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

037           Инвестицияларды   1. жарнамалық-ақпарат.   Жыл    Қазақстан

              тарту жөнінде     тық өнімдерді әзірлеу:  ішінде Республика.

              жарнамалық-ақпа.  - "Investor's Guide"           сының Сыртқы

              раттық жұмыстар.  басылымы - 800 данаға          істер

              ды жүргізу        дейін;                         министрлігі

                                - заңнамалық және нор.

                                мативтік актілер жина.

                                ғы - 800 данаға дейін;

                                - ағылшын тілінде

                                "Қазақстан аумақтары.

                                ның инвестициялық мүм.

                                кіндіктері" атты

                                брошюра - 800 данаға

                                дейін;

                                - "Қазақстан экономи.

                                касының басымды сектор.

                                лары" буклеті - 800

                                данаға дейін;

                                - СD "Invest in Каzакh.

                                stan" ағылшын тілінде

                                - 800 данаға дейін;

                                - Инвестициялық жоба.

                                лардың мәліметтер база.

                                сы бар дискета - 800

                                данаға дейін;

                                - "Папка-кейс" - 800

                                данаға дейін;

                                - бейнеөнімді жасау

                                тиражы 300 данаға

                                дейін;

                                - Веб-сайтты техникалық

                                қамтамасыз ету;

                                - БАҚ-да ақпаратты

                                орналастыру;

                                2. өткізіліп жатқан

                                іс-шаралар шеңберінде

                                маркетингтік зерттеулер

                                жүргізу;

                                3. Қазақстан Республикасы

                                Президентінің жанындағы

                                Шетелдік инвесторлар

                                кеңесінің мәжілістерін

                                өткізу - 28 мәжіліске

                                дейін.

--------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: ел

экономикасының дамуына шетелдік және отандық инвестициялардың қайымдасуы,

Қазақстанның дүниежүзілік экономикалық процестерге ықпалдасуы, елдің

оңтайлы имиджінің қалыптасуы.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 8-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

               "Мемлекеттік шекараны делимитациялау"

             037 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 115000 мың теңге (жүз он бес миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы "Мемлекеттік құпиялар туралы" Z990349_ Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 мамырдағы N 542 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық бюджеттің қаражаты.
      4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының

 

егемендігін, қауіпсіздігі мен аумақтық тұтастығы және шекараларының

беріктігін қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасының

заңдарына, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей қабылданған нормаларына

сәйкес шектес мемлекеттермен мемлекеттік шекараны заңды ресімдеу,

халықаралық құқық нормаларына сәйкес шектес мемлекеттермен мемлекеттік 

шекараны делимитациялау мәселесі бойынша келіссөздер жүргізу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

039           Мемлекеттік шека.                         Жыл    Қазақстан

              раны делимита.                            ішінде Республика.

              циялау                                           сының Сыртқы

                                                               істер

        030   Мемлекеттік        1) Мемлекеттік шекара         министрлігі

              шекараны           алқабының аэрофототү.

              делимитациялау     сірілімі - 220 кило.

                                 метр;

                                 2) Мемлекеттік шекара

                                 алқабына арналып

                                 жаңартылған карталарды

                                 шығару - 76 карта;

                                 3) Екі балама нұсқа.

                                 дағы топографиялық

                                 карталардың баспалық

                                 түпнұсқаларының жиын.

                                 тықтарын әзірлеу -

                                 24 карта;

                                 4) Қазақстан-Түрікмен

                                 шекарасының учаскесінде

                                 Каспий теңізінің

                                 орталық сызығын құру

                                 - 300 километр;

                                 5) Жабдықтар сатып алу:

                                 Notebook компьютерлері

                                 - 2 дана; бағдарламалық

                                 қамтамасыз етілуімен

                                 CD-20 сараптау кешені

                                 - 2 кешен;

                                 Ұзақтығы 11300 км мем.

                                 лекеттік шекараны

                                 делимитациялау.


      031    Мемлекеттік шека.   Келіссөздік процесті

             раны делимитация.   жүргізу және мемлекет.

             лау туралы келіс.   тік шекараны делими.

             сөздер жүргізу      тациялау мәселелері

                                 бойынша келіссөздер

                                 жүргізу үшін кездесу.

                                 лер ұйымдастыру,

                                 іс-сапарлық және өкіл.

                                 дік шығыстары.

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: екі

жақты келісімдердің хаттамалық шешімдерімен бекітілген, сондай-ақ көршілес

мемлекеттермен қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес мемлекеттік

шекараның нақты сипаттамасы.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 9-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

                 "Мемлекеттік шекараны демаркациялау"

             040 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 50 000 мың теңге (елу миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 15 наурыздағы "Мемлекеттік құпиялар туралы" Заңы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 мамырдағы N 542 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының 

аумақтық тұтастығы және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: шекара сызықтарын шекаралық

белгілермен бекіту, халықаралық құқықтың жалпыға бірдей қабылданған

нормаларына сәйкес шектес мемлекеттермен мемлекеттік шекараны 

демаркациялау мәселесі бойынша келіссөздер жүргізу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

040           Мемлекеттік шека.                         Жыл    Қазақстан

              раны демаркациялау                        ішінде Республика.

                                                               сының Сыртқы

                                                               істер

        030   Мемлекеттік        1. Жұмыстарды жүргі.          министрлігі

              шекараны           зудің техникалық жоба.

              демаркациялау      сын жасау.

                                 2. 4100 километрлік

                                 учаскеде мемлекеттік

                                 шекара сызығын 120

                                 шекаралық белгілермен

                                 бекіту.

                                 3. Шекаралық белгілер

                                 координаттары мен биік.

                                 тіктерін бақылаулық

                                 анықтама жүргізу арқылы

                                 далалық жұмыстарды

                                 техникалық қабылдау


       031   Мемлекеттік шека.   Шектес тараппен демар.

             раны демаркациялау  кациялау мәселелерін

             жөнінде келіссөз.   келісу жөнінде іс-

             дер жүргізу         сапарлық және өкілдік

                                 шығыстары.

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: 4100

километрлік мемлекеттік шекараны демаркациялау, екі жақты келісімдердің

хаттамалық шешімдерімен бекітілген топографиялық карталар бойынша

мемлекеттік шекара сызығын шекаралық белгілермен бекіту, көршілес

мемлекеттермен қол жеткізілген уағдаластықтарға сәйкес мемлекеттік

шекараны уақытылы демаркациялау.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 10-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

                 "Шетелдік мекемелермен байланыс ұстау"

             044 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 30 000 мың теңге (отыз миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылғы 2 шілдедегі "Қазақстан Республикасының Елшілігі туралы ережені бекіту туралы" N 832 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Сыртқы

істер министрлігінің шет елдің мекемелерімен шапшаң байланысты қамтамасыз

ету.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: берілетін ақпарат сапасын

жақсарту және шапшаңдығын арттыру үшін жоғарғы технологиялық байланыс

құралдарын ұстау.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

044           Шетелдік мекеме.   Қазақстан Республика.  Жыл    Қазақстан

              лермен байланыс    сы Сыртқы істер ми.    ішінде Республика.

              ұстау              нистрлігінің Қазақстан        сының Сыртқы

                                 Республикасының шетел.        істер

                                 дік 50 мекемелерімен          министрлігі

                                 байланысын қамтамасыз

                                 ету, соның ішінде:

                                 1) электрондық байланыс

                                 (WWW ақпаратын сақтау,

                                 WEB және DNS сервер.

                                 лерін, виртуалды домен.

                                 ді ұстау);

                                 2) факсимильдік бай.

                                 ланыспен қамтамасыз

                                 ету;

                                 3) халықаралық сөйле.

                                 сулер;

                                 4) абоненттік төлем

                                 және қызмет көрсету,

                                 ұялы байланысқа шығу;

                                 5) интернет қызметтері,

                                 пошта-телеграфтық

                                 қызметтер;

                                 6) байланыс арналарын

                                 жалдау.

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер: барлық

дәстүрлі байланысты тиімді пайдалану, сондай-ақ спутниктік электрондық

және өзге ең жаңа байланыс түрлерін кеңінен қолдану.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 11-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

                 "Ұлттық имидждік стратегияны іске асыру"

               046 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 98 000 мың теңге (тоқсан сегіз миллион теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы "Дипломатиялық қызмет туралы" Z970187_ Заңының 5, 6-баптары, Қазақстан Республикасы Президентінің 1992 жылғы 2 шілдедегі "Қазақстан Республикасының Елшілігі туралы ережені бекіту туралы" N 832 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің мәселелері" атты N 1573 P991578_ қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: халықаралық сахнада Қазақстан

Республикасының оң сипаты имиджін қолдау үшін жағдайлар жасайтын шаралар

кешенін жүзеге асыру.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: еліміздің ішіндегі және шет

елдегі ақпараттық-насихаттық қызметін жүзеге асыруға арналған Қазақстан

Республикасының имидждік стратегиясы бағыттарын қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

046           Ұлттық имидждік   1. Әлеуметтік зерттеу.  Жыл    Қазақстан

              стратегияны іске  лер жүргізу - 4 іс-ша.  ішінде Республика.

              асыру             раға дейін;                    сының Сыртқы

                                2. Шетелдік бұқаралық          істер

                                ақпарат құралдарына            министрлігі

                                Қазақстан Республикасы

                                туралы оң сипаттағы

                                материалдар, баспа

                                материалдарын (очерк.

                                тер, мақалалар, сөз

                                сөйлеулер, сұхбаттар)

                                әзірлеу және жариялау,

                                шетелдік телеарналарға

                                арнап Қазақстан туралы

                                бейнероликтер әзірлеу

                                және прокаттау - 3 дейін;

                                3. Қазақстан Республика.

                                сының халықаралық қорлар

                                және ғылыми зерттеу

                                ұйымдарымен (АҚШ, ГФР,

                                Ұлыбритания, Франция,

                                Жапония) ынтымақтастық

                                жобаларын жүзеге асыру

                                және оң сипаттағы имиджін

                                жасау - 5 жобаға дейін;

                                4. Ішкі және сыртқы

                                саясаттың көкейкесті

                                проблемалары бойынша

                                халықаралық конферен.

                                циялар мен семинарлар

                                өткізу - 4 конференция;

                                5. Қазақстан Республика.

                                сының жетістіктерін

                                насихаттау мақсатында

                                халықаралық конференция.

                                ларға, семинарларға

                                қатысу, шетелдерде ашық

                                лекциялар оқу - 5 мәрте

                                қатысуға дейін;

                                6. Қазақстан Республи.

                                касының шетелдік мекеме.

                                лері үшін Қазақстан

                                туралы фотокөрмелер

                                материалдарын әзірлеу -

                                50 жиынтық (32-35 фото.

                                суреттер);

                                7. "Қазақстан тәуелсіз.

                                дігіне - 10 жыл" имидж.

                                дік журналын қазақ,

                                ағылшын, орыс тілдерінде

                                шығару - 1 журнал (әр

                                тілде 1 мың даналық

                                тиражбен);

                                8. "Қазақстан - 2002 жыл"

                                имидждік журналын қазақ,

                                ағылшын, орыс тілдерінде

                                шығару - 1 журнал

                                (әр тілдегісі 1 мың

                                данадан);

                                9. Шет елдерде тарату

                                үшін халықаралық тақырып.

                                тар бойынша қазақ, ағыл.

                                шын, орыс тілдерінде

                                тоқсан сайынғы журнал

                                шығару - 4 журнал

                                (әр тілде 500 данадан);

                                10. Қазақстан Республи.

                                касы Сыртқы істер министр.

                                лігінің корпоративті

                                деректер базасын тұрақты

                                негізде қалыптастыру

                                және қолдау - күнбе күн

                                ақпараттық қамтамасыз

                                ету;

                                (RЕUТЕRS, ИТАР-ТАСС

                                және т.б.)

                                11. Қазақстан Республика.

                                сы Сыртқы істер министр.

                                лігінің имидждік бағыт.

                                тағы Веб-сайтын қайта

                                құру және қалыптастыру,

                                дизайнын, тұжырымдама.

                                ларын әзірлеу, тұрақты

                                негізде жаңарту, сон.

                                дай-ақ имидждік сипаттағы

                                іс-шаралар.

-----------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелері: шет

мемлекеттердің қоғамдық пікірінде Қазақстан Республикасының демократиялық

саяси жүйесі, ұлтаралық татулық, дамыған азаматтық қоғам институттары

жүйесі, еркін баспасөзі, ғылым мен білім берудің жоғары тиімді жүйесі,

көне мәдениеті бар осы заманғы экономикалық тұрғыдан серпінді және жоғары

дамыған құқықтық мемлекет ретіндегі және т.б. берік оң имиджін жасау.


                                         Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң

                                             2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                             N 83 қаулысына 12-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

             "Дипломаттық және қызметтік паспорттарды әзірлеу"

               050 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 15900 мың теңге (он бес миллион тоғыз жүз мың теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы "Дипломатиялық қызмет туралы" N 187-1 Заңы, Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 1993 жылғы 31 наурыздағы "Қазақстан Республикасының 1961 жылғы 18 сәуірдегі Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясына қосылу туралы" қаулысы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттің мақсаты: бірыңғай стандарттағы дипломаттық

және қызметтік паспорттарды әзірлеу.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Қазақстан Республикасы

паспорттарындағы "KAZAKSTAN" деген мемлекет атауы жазуын "KAZAKHSTAN"

деген сөзге өзгертіп көшіру, символиканы мемлекеттік терминологиялық

комиссияның ұйғарымына сәйкес келтіру.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

050           Дипломаттық және  1) қызметтік паспорт.   Жыл    Қазақстан

              қызметтік пас.    тарды 40 мың данаға     ішінде Республика.

              порттарды әзірлеу дейін, дипломаттық             сының Сыртқы

                                паспорттарды 20 мың            істер

                                данаға дейін әзірлеу           министрлігі

                                2) Паспорттар бланкі.

                                лерін толтыратын 2

                                желі сатып алу

                                (принтерден, процес.

                                сордан, монитор және

                                ламинатордан тұратын)

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

халықаралық стандартқа және қолдан жасаудан қорғаудың жоғарғы дәрежесіне

сәйкес дипломаттық және қызметтік паспорттардың қажетті санын әзірлеу,

Қазақстан Республикасының дипломаттық және қызметтік паспорттарының жаңа

үлгісіне көшу.


                                        Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 

                                            2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                           N 83 қаулысына 13-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

                   "Визалық жапсырмаларды әзірлеу"

              051 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                              ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 17983 мың теңге (он жеті миллион тоғыз жүз сексен үш мың

теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасының визаларын беру тәртібі туралы" 2000 жылғы 18 тамыздағы 1226 V001226_ нұсқаулықтың 1-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 28 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының болуын құқықтық реттеудің жекелеген мәселелері" атты N 136 P000136_ қаулысының 4, 5, 6 тармақтары.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттің мақсаты: Қазақстан Республикасының

Сыртқы істер министрлігінің дипломатиялық және консулдық мекемелерін

визалық жапсырма бланкілерімен қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: осы заманғы стандарттарға сай

қорғаудың жоғарғы дәрежесіндегі визалық жапсырмаларды әзірлеу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

051           Визалық жапсырма. Саны 250 мың данадан      Жыл    Қазақстан

              ларды әзірлеу     кем емес визалық жапсыр. ішінде Республика.

                                маларды әзірлеу                сының Сыртқы

                                                                  істер

                                                               министрлігі

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

визаның әрбір санаты бойынша Қазақстан Республикасының визалық

жапсырмаларының жаңа үлгілеріне көшу, қолдан жасаудан қорғау дәрежесін

арттыру.


                                     Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    

                                         2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 14-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

     "Қазақстан Республикасының мемлекеттік протокол қызметін байланыс

          құралдарымен қамтамасыз ету" 052 республикалық бюджеттік        

                            бағдарламасының

                               ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 900 мың теңге (тоғыз жүз мың теңге).


 
       2. Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі: Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 16 шілдедегі "Қазақстан Республикасының мемлекеттік протоколын бекіту туралы" N 173 U990173_ Жарлығы.
      3. Бюджеттік бағдарламаны қаржыландыру көздері: республикалық

 

бюджеттің қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттің мақсаты: протоколдық іс-шараларды жүргізу

кезінде барынша шапшаң қимылдау.

     5. Бюджеттік бағдарламаның міндеттері: Мемлекеттік протокол қызметін

транкингтік радиобайланыс стансасымен қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

052           Мемлекеттік прото. 1) Мемлекеттік прото.    Жыл    Қазақстан

              кол қызметін бай.  токол қызметін байланыс ішінде Республика.

              ланыс құралдарымен құралдарымен қамтамасыз        сының     

              қамтамасыз ету     ету үшін 5 транкингті            Сыртқы

                                 радиобайланыс стансасын          істер

                                 (15 арналық) және 15           министрлігі

                                 ұялы телефон сатып алу.

                                 2) Байланыс құралдарына

                                 қызмет көрсетуге ақы

                                 төлеу:

                                 Транкингті байланыс - 15

                                 данаға дейін

                                 ұялы байланыс - 15 данаға

                                 дейін

-------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттік бағдарламаның орындалуынан күтілетін нәтижелер:

протоколдық іс-шараларды ұйымдастыру және жүзеге асыру барысында

шапшаңдықты арттыру.


                                        Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 

                                            2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 15-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

            "Халықаралық пошта байланысының қызметіне ақы төлеу"

                054 республикалық бюджеттік бағдарламасының

                               ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 53992 мың теңге (елу үш миллион тоғыз жүз тоқсан екi мың

теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының "Дипломатиялық қызмет туралы" 1997 жылғы 12 қарашадағы Z970187_ заңы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Yкiметтiк және дипломатиялық хат-хабарларды жеткiзу туралы" 1995 жылғы 21 қарашадағы N 1581 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң мекемелерiне жеткiзу кезiнде үкiметтiк және

дипломатиялық хат-хабарлардың шапшаңдығын әрi кепiлдi түрде сақтандырылуын

қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: халықаралық пошталық байланыс

қызметтерiне және Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң

дипломатиялық курьерлерiнiң iссапарлық шығыстарына ақы төлеу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

054           Халықаралық пошта                          Жыл   Қазақстан

              байланысының қыз.                         ішінде  Республи.

              метiне ақы төлеу                                  касының

                                                                Сыртқы

        030   Халықаралық пошта Қазақстан Республикасы.          істер

              байланысының қыз. ның Сыртқы iстер минис.        министрлігі

              метiне ақы төлеу  трлiгiнiң шетелдiк 50

                                мекемесiне үкiметтiк

                                және дипломаттық хат-

                                хабарларды жеткiзу үшiн

                                халықаралық пошта бай.

                                ланысының қызметiне ақы

                                төлеу


        031   Қазақстан Респуб. Қазақстан Республикасы.

              ликасының шетел.  ның Сыртқы iстер минис.

              дік мекемелерiне  трлiгiнiң шетелдiк 50

              үкіметтік және    мекемесiне үкiметтiк

              дипломатиялық хат- және дипломаттық хат-

              хабарларды жеткі. хабарларды жеткiзуге бай.

              зуді қамтамасыз   ланысты Қазақстан Респуб.

              ету               ликасының Сыртқы істер

                                министрлігінің дипломатиялық

                                курьерлерінің іссапарлық

                                шығыстарына ақы төлеу

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

үкiметтiк және дипломатиялық хат-хабарларды шапшаң түрде жеткiзу Қазақстан

Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шет елдердегi мекемелерiне

жүктелген функциялардың жүзеге асырылуына қажеттi байланысты және

ақпаратты қамтамасыз ету.


                                    Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     

                                        2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 16-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


     2002 жылға арналған "Қызметкерлердiң ұзақ мерзiмдi шетелдiк          

          iсссапар кезiндегi медициналық сақтандыруы"

            055 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                            ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 42684 мың теңге (қырық екi миллион алты жүз сексен төрт мың

теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 31 мамырдағы "Қазақстан Республикасының шетелдегi қызметшiлерiнiң еңбек жағдайы туралы ережелердi бекiту туралы" N 577 P940577_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң ұзақ мерзiмдi шетелдiк iссапарда жүрген

қызметкерлерiнiң денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң шетелдiк мекемелерi қызметкерлерiн медициналық

сақтандырумен қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

055           Қызметкерлердi    Қазақстан Республикасы    Жыл  Қазақстан

              ұзақ мерзiмдi шет.Сыртқы iстер министрлi. iшiнде Республика.

              елдiк iсссапар    гiнiң шетелдiк мекемеле.       сының

              кезiнде медици.   рiндегi қызметкерлері.         Сыртқы істер

              налық сақтандыру  iнiң 486 штаттық бiрлiк        министрлiгi

                                лимитi шегiнде болу елi.       және

                                нiң заңнамаларына сәйкес       Қазақстан

                                сақтандыру компаниялары.       Республика.

                                мен шарттар жасасу, тұ.        сының

                                рақты медициналық қызмет       шетелдiк

                                көрсетулер және консуль.       мекемелерi

                                тациялар алу

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шетелдiк мекемелерi

қызметкерлерiнiң өздерiне жүктелген мiндеттердi барынша және тиiмдi

орындауларына жәрдемдесетiн сапалы медициналық қызмет көрсету.


                                      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   

                                          2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                          N 83 қаулысына 17-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                           2002 жылға арналған

        "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк протоколының атқарылуын  

          қамтамасыз ету" 057 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                                   ПАСПОРТЫ
     1. Құны: 25 000 мың теңге (жиырма бес миллион теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1999 жылғы 16 шiлдедегi "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк протоколын бекiту туралы" N 173 Жарлығы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық бюджеттiң қаражаты.
      4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шетел мемлекеттерiнiң

 

басшыларына, үкiметтiк пен ресми делегациялардың мүшелерiне естелiк

сыйлықтарды табыс ету үшiн Мемлекеттiк протокол қызметiн кәдесыйлық

бұйымдармен және өкiлдiк безендiрулермен қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң Мемлекеттiк протокол қызметiн кәдесыйлық бұйымдармен

және өкiлдiк безендiрулермен қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

057           Қазақстан Респуб. Қазақстан Республикасы   Жыл   Қазақстан

              ликасы Мемлекет.  Сыртқы iстер министр.   ішiнде Республика.

              тiк протокол      лiгiнiң Мемлекеттiк про.       ының

              қызметiнiң атқары. токол қызметiн қамтама.       Сыртқы iстер

              луын қамтамасыз   сыз ету үшiн кәдесыйлық        министрлiгi

              ету               бұйымдар мен өкiлдiк бе.

                                зендiру бұйымдарын сатып

                                алуы, саны:

                                - кiтаптар - 1500 данаға

                                дейiн;

                                - суреттер - 150 данаға

                                дейiн;

                                - зергерлiк бұйымдар -

                                500 данаға дейiн;

                                - Ұлттық кәдесыйлардың

                                түр-түрi - 2500 данаға

                                дейiн;

                                - ұлттық киiм - 200 данаға

                                дейiн

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелерi:

Қазақстан Республикасының мемлекетiшiлiк және халықаралық протоколдық

iс-шараларын өткiзудiң халықаралық тәжiрибесi мен ережелерiн сақтау.


                                     Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    

                                         2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                         N 83 қаулысына 18-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                          2002 жылға арналған

          "Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерiн

                  материалдық-техникалық жарақтандыру"

              201 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                              ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 126283 мың теңге (жүз жиырма алты миллион екі жүз сексен үш

мың теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 12 қарашадағы "Дипломатиялық қызмет туралы" Заңының 23-бабы, "Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің 1994 жылғы 31 мамырдағы "Қазақстан Республикасының шет елдегі қызметшілерінің еңбек жағдайы туралы ережені бекіту туралы" N 577 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасының Сыртқы

істер министрлігінің шетелдік мекемелерінің барынша тиімді қызметін

қамтамасыз ету үшін жағдайлар туғызу.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң шетелдік мекемелерін материалдық-техникалық

жарақтандыру.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

201           Қазақстан Респуб. Негізгі құралдарды са.    Жыл  Қазақстан

              ликасы Сыртқы іс. тып алу:                iшiнде Республика.

              тер министрлігі.  1. Автокөлік - 38 бірлік       сының

              нің шетелдегі дип.2. Жиһаз - 26 жиынтық         Сыртқы істер

              ломатиялық өкіл.  3. Тұрмыстық техника -         министрлiгi

              діктерін материал. 21 бірлік                     және

              дық-техникалық                                   Қазақстан

              жарақтандыру                                     Республика.

                                                               сының

                                                               шетелдiк

                                                               мекемелерi

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелерi:

Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің шетелдік

мекемелерінің материалдық-техникалық базасын жаңарту және барынша

жарақтандырылуын қамтамасыз ету.


                                     Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң    

                                         2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                         N 83 қаулысына 19-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                          2002 жылға арналған

            "Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерiн

          орналастыру үшін шет елдерде жылжымайтын мүлік сатып алу"

                 202 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 544000 мың теңге (бес жүз қырық төрт миллион теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 2 шiлдедегi "Қазақстан Республикасының Елшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" N 832 Жарлығы; Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 19 қыркүйектегi "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шетелдiк мекемелерінің жылжымайтын мүлiкті сатып алу, ұзақ мерзімді жалға алу, ғимараттар мен үйлердi салу, оларды ағымдағы және күрделi жөндеулерден өткiзу тәртiбi туралы ереже" атты N 1144 P961144_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: шет елдерде орналасқан Қазақстан

Республикасы меншiгiндегi жылжымайтын объектiлерi тiзбесiн кеңейту.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: шет елдерде дипломатиялық

өкiлдiктердi және тұрғын-жайларды әкiмшiлiк тұрғыдан орналастыру үшiн

жылжымайтын объектiлердi сатып алу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

202           Қазақстан Респуб. Қазақстан Республикасы    Жыл  Қазақстан

              ликасының дипло.  Yкiметiнiң шешiмiне     iшiнде Республика.

              матиялық өкiлдiк. сәйкес Әзiрбайжан Рес.         сының

              терiн орналастыру публикасында, Швейцария        Сыртқы істер

              үшiн шет елде     Конфедерациясында, Түрк.       министрлiгi

              жылжымайтын мүлік менстанда, Қытай Халық         және

              сатып алу         Республикасында, Польша         Қазақстан

                                Республикасында және           Республика.

                                Өзбекстан Республикасында        сының

                                әкiмшiлiк ғимараттар,          шетелдiк

                                тұрғын жайлар, сондай-ақ       мекемелерi

                                жер телiмдерiн сатып алу.

                                Шет елдегi жылжымайтын

                                мүлiктi сатып алуға байла.

                                нысты қызмет көрсетулерге

                                ақы төлеу.

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

дипломатиялық өкiлдiктердi өз меншiгiндегi ғимараттарға орналастыру,

республикалық бюджет шығыстарын қысқарту.


                                    Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     

                                        2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 20-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi


                         2002 жылға арналған

        "Шет елдерде орналасқан Республикалық меншiктегi дипломатиялық    

             өкiлдiктер ғимараттарын жаңғырту және күрделi жөндеу"

                   301 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                                ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 88315 мың теңге (сексен сегiз миллион үш жүз он бес мың

теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1992 жылғы 2 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Қазақстан Республикасының Елшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" N 832 Жарлығы, 1996 жылғы 19 қыркүйектегi Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң шетелдiк мекемелерiнiң жылжымайтын мүлiктi сатып алу, ұзақ мерзiмдi жалға алу, ғимараттар мен үйлердi салу, оларды ағымдағы және күрделi жөндеулерден өткiзу тәртiбi туралы ереже" атты N 144 P960144_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiнiң шетелдiк мекемелерi үшiн тиiстi жағдайлар тудыру.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: шет елдерде орналасқан

Қазақстан Республикасының меншiгiндегi дипломатиялық өкiлдiктер

ғимараттарын жаңғырту және күрделi жөндеуден өткiзу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

301           Шетелдерде орна.  Қазақстан Республикасы    Жыл   Қазақстан

              ласқан Қазақстан  ның Украинадағы, Австрия ішінде Республи.

              Республикасы мен. Республикасындағы, Фран.        касының

              шігіндегі дипло.  цуз Республикасындағы,        Сыртқы істер

              матиялық өкілдік. Ұлыбритания Құрама Король.      министрлiгi

              тер ғимараттарын  дігіндегі және Солтүстік           және

              қайта құру және   Ирландиядағы, Түрік Рес.        Қазақстан

              күрделі жөндеуден публикасындағы, Қытай           Республика.

              өткізу            Халық Республикасындағы           сының

                                және Өзбекстан Республи.         шетелдiк

                                касындағы Қазақстан Рес.         мекемелерi

                                публикасы Елшiлiктерiнiң

                                әкiмшiлiк ғимараттары мен

                                тұрғын үйлерiн жаңғырту

                                және күрделi жөндеулерден

                                өткiзу соның iшiнде:

                                1. жобалау сметалық құжат.

                                тамаларды жасау, ғимаратты

                                жөндеуден өткiзу үшiн құры.

                                лыс материалдары мен жабдық.

                                тарды сатып алу;

                                2. мамандандырылған жөндеу

                                жұмыстарын жүргiзу туралы

                                шетелдiк құрылыс компания.

                                ларымен және қазақстан құ.

                                рылыс ұйымдарымен жасас.

                                қан шарттарға сәйкес ғи.

                                мараттарды жаңғырту және

                                күрделі жөндеуден өткізу;

                                3. Қазақстан құрылыс бри.

                                гадаларының іссапарлық,

                                соның ішінде визаларды

                                ресімдеу шығыстары (Қазақ.

                                стан құрылыс компанияларымен

                                шарттар жасасқан жағдайда)

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: шет

елдерде орналасқан қызметкерлердің жұмысы үшін жағдай жасау және елдерде

орналасқан Қазақстан Республикасының меншігіндегі дипломатиялық өкілдіктер

ғимараттарының мәртебелік қалпын сақтап отыру.


                                      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   

                                          2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 21-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi 


                       2002 жылға арналған     

          "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiн

         есептегiш және ұйымдастырушылық техникамен қамтамасыз ету"

                601 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                               ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 10000 мың теңге (он миллион теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының "Дипломатиялық қызмет туралы" N 187-I Z970187_ ҚРЗ Заңы, 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273-II Z010273_ ҚРЗ Заңы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 2 шiлдедегi "Қазақстан Республикасының Елшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" N 832 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" N 1715 P011715_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң мәселелерi" атты N 1578 P991578_ қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттiң мақсаты: ақпараттық материалдардың сапалы

өңделуiн жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер

министрлiгiнiң орталық аппаратын осы заманғы есептегiш және

ұйымдастырушылық техникамен қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы заманғы есептегiш және

ұйымдастырушылық техниканы, компьютерлiк бағдарламалық өнiмдердi сатып алу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

601          Қазақстан Респуб. Осы заманғы есептегіш    жыл   Қазақстан  

              ликасының Сыртқы  және ұйымдастырушылық   ішінде Республика.

              істер министрлі.  техниканы, сондай-ақ           сының

             гін есептегіш және бағдарламалық өнімдерді        Сыртқы істер

              ұйымдастырушылық  сатып алу:                     министрлігі

              техникамен қамта. Компьютерлер - 20 данаға

              масыз ету         дейін.

                                Мониторлар - 20 данаға

                                дейін.

                                Принтерлер - 20 данаға

                                дейін.

                                Сканерлер - 10 данаға

                                дейін.

                                Үздіксіз қуат беру көз.

                                дері - 20 данаға дейін.

                                Желілік сүзгілер - 20

                                данаға дейін.

                                Көшірмелік аппараттар -

                                4 данаға дейін.

                                Факсимильдік аппараттар -

                                2 данаға дейін.

                                Бағдарламалық өнімдер:

                                Windows 2000

                                Microsoft Office 2000

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

компьютерлік технология саласындағы ең жаңа жетістіктерден қалыс қалуды

еңсеру, дүниежүзілік ақпараттық желіге кең түрде шығуға мүмкіндік алу,

электрондық поштаның мүмкіндіктерін тиімді пайдалану.


                                      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   

                                          2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 22-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi 


                          2002 жылға арналған     

          "Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкiлдiктерiн

         есептегiш және ұйымдастырушылық техникамен қамтамасыз ету"

              602 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                               ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 24589 мың теңге (жиырма төрт миллион бес жүз сексен тоғыз

мың теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: 1997 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының "Дипломатиялық қызмет туралы" N 187-I ҚРЗ Заңы, 2001 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" N 273-II ҚРЗ Заңы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1992 жылғы 2 шiлдедегi "Қазақстан Республикасының Елшiлiгi туралы ереженi бекiту туралы" N 832 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы "Қазақстан Республикасының "2002 жылға арналған республикалық бюджет туралы" Заңын iске асыру туралы" N 1715 қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң мәселелерi" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Республикалық бюджеттiң мақсаты: ақпараттық материалдардың сапалы

өңделуiн жүзеге асыру үшiн Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер

министрлiгiнiң орталық аппаратын осы заманғы есептегiш және

ұйымдастырушылық техникамен қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: осы заманғы есептегiш және

ұйымдастырушылық техниканы, компьютерлiк бағдарламалық өнiмдердi сатып алу.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

602          Қазақстан Респуб. Осы заманғы есептегіш    жыл   Қазақстан  

              ликасының Сыртқы  және ұйымдастырушылық   ішінде Республика.

              істер министрлі.  техниканы, сондай-ақ           сының

              гін есептегіш және бағдарламалық өнімдерді      Сыртқы істер

              ұйымдастырушылық  сатып алу:                     министрлігі

              техникамен қамта. Компьютерлер - 50 данаға       және

              масыз ету         дейін.                         Қазақстан

                                Мониторлар - 50 данаға         Республика.

                                дейін.                         сының

                                Принтерлер - 50 данаға         шетелдік

                                дейін.                         мекемелері

                                Сканерлер - 50 данаға

                                дейін.

                                Үздіксіз қуат беру көз.

                                дері - 50 данаға дейін.

                                Желілік сүзгілер - 50

                                данаға дейін.

                                Ықшамдалынған компьютер -

                                1 данаға дейін.

                                Факсимильдік аппараттар -

                                5 данаға дейін.

                                Бағдарламалық өнімдер:

                                Windows 2000

                                Microsoft Office 2000

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

компьютерлік технология саласындағы ең жаңа жетістіктерден қалыс қалуды

еңсеру, дүниежүзілік ақпараттық желіге кең түрде шығуға мүмкіндік алу,

электрондық поштаның мүмкіндіктерін тиімді пайдалану.


                                      Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң   

                                          2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 23-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi 


                         2002 жылға арналған

        "Республикалық деңгейде кадрлардың бiлiктiлiгiн арттыру және

          қайта даярлау" 010 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                              ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 23935 мың теңге (жиырма үш миллион тоғыз жүз отыз бес мың

теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 10 қыркүйектегi "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң Дипломатиялық академиясын құру туралы" N 1102 P961102_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2000 жылғы 24 қыркүйектегi "Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым министрлiгiнiң "Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық университетi" мен "Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгiнiң Дипломатиялық академиясы" Республикалық мемлекеттiк қазыналық кәсiпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" N 1589 P001589_ қаулысы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiнiң мәселелерi" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы Сыртқы

iстер министрлiгiн халықаралық қатынастар саласындағы жоғары бiлiктi

мамандармен қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасының

Сыртқы iстер министрлiгiн халықаралық қатынастар саласындағы жоғары

дәрежелi бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

  010     030  Республикалық дең.                         Жыл  Қазақстан

               гейде кадрлардың                         ішінде Республика.

               біліктілігін арт.                               сының Сыртқы

               тыру және қайта                                 істер

               даярлау                                         министрлігі


               Мемлекеттік функ. 1. Бекітілген жоспарға

               цияларды орындау  сәйкес тақырыптық лек.

               үшін кадрлардың   циялар, тәжірибелік және

               біліктілігін арт. семинарлық сабақтар, сы.

               тыру және қайта   нақтар мен емтихандар

               даярлау           өткізу. Дипломатиялық

                                 академияда өндірістен

                                 қол үзіп оқитын тыңдау.

                                 шылардың орташа жылдық

                                 саны - 33 тыңдаушы.

                                 2. Қазақстан Республикасы

                                 Сыртқы істер министрлігі.

                                 нің қызметкерлерін негіз.

                                 гі жұмыстарынан қол

                                 үздірмей халықаралық қа.

                                 тынастар саласында білік.

                                 тілігін арттыру жөніндегі

                                 курстар жүргізу. Тыңдау.

                                 шылардың жылдық орта

                                 саны - 50

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер: сыртқы

саяси қатынастар саласындағы білікті мамандар деңгейін көтеру, кәсіби

даярланған және Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің

аппаратында өздеріне жүктелген функцияларды тиімді орындап жүрген

қызметкерлер қатарының өсе түсуі.


                                    Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң     

                                        2002 жылғы 23 қаңтардағы

                                        N 83 қаулысына 24-қосымша


     Қазақстан Республикасының

     Сыртқы iстер министрлiгi

     -------------------------

     бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi 


                         2002 жылға арналған

                          "Өкілдік шығындар"

              042 республикалық бюджеттiк бағдарламасының

                              ПАСПОРТЫ


     1. Құны: 148911 мың теңге (жүз қырық сегіз миллион тоғыз жүз он бір

мың теңге).


 
       2. Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк-құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 16 шілдедегi "Қазақстан Республикасының мемлекеттік протоколын бекіту туралы" N 173 Жарлығы, Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 21 қазандағы "Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрлiгiнiң мәселелері" атты N 1578 қаулысы.
      3. Бюджеттiк бағдарламаның қаржыландыру көздерi: республикалық

 

бюджеттiң қаражаты.

     4. Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қазақстан Республикасы орталық

атқару органдарының өкілдік іс-шараларды өткізуін қамтамасыз ету.

     5. Бюджеттiк бағдарламаның мiндеттерi: Қазақстан Республикасында

ресми делегациялар қабылдауларын, жиналыстар мен семинарларды, салтанатты

іс-шараларды өткізу, сондай-ақ мемлекет Басшысының шетелдерге ресми

сапарлары кезіндегі өкілдік шығыстар.

     6. Бюджеттiк бағдарламаны iске асыру жөнiндегi iс-шаралар жоспары:   

---------------------------------------------------------------------------

Бағдар.!Кіші !Бағдарламаның    ! Бағдарламаны (кіші    ! Іске !  Жауапты

ламаның!бағ. !(кіші бағдарлама.! бағдарламаны) іске    ! асыру!орындаушылар

коды   !дар. !ның) атауы       ! асыру жөніндегі       !мерзі.!

       !лама.!                 !      іс-шаралар       !мдері !

       !ның  !                 !                       !      !

       !коды !                 !                       !      !

---------------------------------------------------------------------------

  042          Өкілдік шығындар  Қазақстан Республикасы  Жыл    Өкілдік   

                                 Үкіметінің қаулысымен  ішінде шығыстарды 

                                 бекітілген 042 "Өкіл.         талап ететін

                                 дік шығындар" бағдар.         іс-шараларды

                                 ламасы бойынша респуб.        өткізуге  

                                 ликалық бюджетте көз.         жауапты

                                 делген қаражатты пай.         орталық

                                 далану ережелеріне сәй.       атқарушы

                                 кес шетелдік делегация.       және өзге де

                                 ларды қабылдауға, кеңес.      орталық

                                 тер мен семинарларға,         мемлекеттік

                                 салтанатты жиындарға,         органдар

                                 сондай-ақ, мемлекет Бас.

                                 шысының шетелдерге ресми

                                 сапарларға шығуына қатыс.

                                 ты өкілдік шығыстарға

                                 байланысты ресми өкілдік

                                 іс-шараларды өткізуді

                                 ұйымдастыру - 200 іс-ша.

                                 раларға дейін

---------------------------------------------------------------------------

     7. Бюджеттiк бағдарламаның орындалуынан күтiлетiн нәтижелер:

іс-шараларды келген делегациялардың мәртебесіне сәйкес тиісті деңгейде

өткізу және достық қарым-қатынастарды қолдау, сыртқы саясат

ынтымақтастығын нығайту.Мамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.  

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады