Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар конкурстарын өткiзу жөнiндегi комиссияны құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 19 сәуірдегі N 451 қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.09.08. N 909 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күшi бар Жарлығы 41-5-бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулы етеді:

      1. Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар конкурстарын өткiзу жөнiндегi комиссия мына құрамда құрылсын:
Мәсiмов                          - Қазақстан Республикасы Премьер-
Кәрiм Қажымқанұлы                  Министрiнiң орынбасары, төраға

Школьник                         - Қазақстан Республикасының
Владимир Сергеевич                 Энергетика және минералдық
                                   ресурстар министрi, төрағаның
                                   орынбасары

Қонақаев                         - Қазақстан Республикасы
Саяхат Алпысұлы                    Энергетика және минералдық
                                   ресурстар министрлiгінiң Жер
                                   қойнауын пайдалану
                                   департаментінің директоры, хатшы

Нәлiбаев                         - Қазақстан Республикасы Премьер-
Әбдiқалық Зәкiрұлы                 Министрiнің Кеңсесi Басшысының
                                   орынбасары

Құсайынов                        - Қазақстан Республикасының
Әбілғазы Қалиәкпарұлы              Индустрия және сауда
                                   вице-министрi

Өжкенов                          - Қазақстан Республикасының
Болат Сұлтанұлы                    Энергетика және минералдық
                                   ресурстар министрлiгi Геология
                                   және жер қойнауын қорғау
                                   комитетiнiң төрағасы

Самақова                         - Қазақстан Республикасының
Айткүл Байғазықызы                 Қоршаған ортаны қорғау министрi 

Әшiмов                           - Қазақстан Республикасының
Нұрғали Сәдуақасұлы                Энергетика және минералдық
                                   ресурстар бiрiншi вице-министрi;

Шамсутдинов                      - Қазақстан Республикасының
Ринат Шарафутдинұлы                Әділет вице-министрi <*>

Рахметов                         - Қазақстан Республикасының
Нұрлан Құсайынұлы                  Қаржы вице-министрi <*>

Орынбаев                         - Қазақстан Республикасының
Ербол Тұрмаханұлы                  Экономика және бюджеттiк
                                   жоспарлау вице-министрi <*>
     Облыстық атқарушы
     органның өкiлi
     (объектiнiң аумақтық
     тиiстiлiгiне қарай
     шақырылады)
     Ескерту. Құрам өзгерді - ҚР Үкіметінің 2002.09.13. N 997 қаулысымен.
     Ескерту. Құрам өзгерді - ҚР Үкіметінің 2003.03.31. N 309 қаулысымен.

      2. Комиссия жер қойнауын пайдалану құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар конкурстарын заңнамада белгiленген тәртiппен өткiзсiн.

      3. Мыналардың:
      1) "Жер қойнауын пайдалану құқығын алуға инвестициялық бағдарламалар конкурстарын өткiзу жөнiндегi комиссияны құру туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2001 жылғы 21 сәуiрдегi N 535 қаулысының ;
      2) "Қазақстан Республикасы Үкiметiнің 2001 жылғы 21 сәуiрдегi N 535 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2001 жылғы 27 желтоқсандағы N 1732 қаулысының күшi жойылды деп танылсын.
     4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі

Об образовании комиссии по проведению конкурсов инвестиционных программ на получение права недропользования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2002 года N 451. Утратило силу - постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2003 года N 909 (P030909)

     В соответствии с пунктом 1 статьи 41-5 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
     1. Образовать комиссию по проведению конкурсов инвестиционных программ на получение права недропользования в следующем составе:  

Масимов Карим           - Заместитель Премьер-Министра
Кажымканович              Республики Казахстан, председатель
 
     Школьник Владимир       - Министр энергетики и минеральных
Сергеевич                 ресурсов Республики Казахстан,
                          заместитель председателя
 
     Кунакаев Саяхат         - директор Департамента
Алпысович                 недропользования Министерства
                          энергетики и минеральных ресурсов
                          Республики Казахстан, секретарь
 
     Налибаев Абдукалык      - Заместитель Руководителя Канцелярии
Закирович                 Премьер-Министра Республики Казахстан

Самакова                - Министр охраны окружающей среды
Айткуль Байгазиевна       Республики Казахстан
 
     Ашимов                  - первый вице-Министр энергетики и
Нургали Садвакасович      минеральных ресурсов Республики
                          Казахстан    
Кусаинов                - вице-Министр индустрии и торговли
Абельгази Калиакпарович   Республики Казахстан
 
  Шамсутдинов             - вице-министр юстиции
Ринат Шарафутдинович      Республики Казахстан
 

      Рахметов                - вице-министр финансов
Нурлан Кусаинович         Республики Казахстан
 

      Орынбаев                - вице-министр экономики и
Ербол Турмаханович        бюджетного планирования
                          Республики Казахстан
 
     Представитель областного
исполнительного органа
(приглашается в зависимости от
территориальной
принадлежности объекта). <*>
      Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 13 сентября 2002 г. N 997 ; от 31 марта 2003 г. N 309 .

      2. Комиссии в установленном законодательством порядке проводить конкурсы инвестиционных программ на получение права недропользования.
      3. Признать утратившими силу:
      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2001 года N 535 P010535_ "Об образовании комиссии по проведению конкурсов инвестиционных программ на получение права недропользования";
      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2001 года N 1732  P011732_   "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2001 года N 535".
      4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан