Қазақ ССР Жоғарғы Соты Пленумының 1975 жылғы 24 наурыздағы "Мүлікті тиым салудан босату туралы істер жөніндегі сот практикасы туралы" N 2 қаулысына (Пленумның 1978 жылғы 21 қыркүйектегі N 18, 1987 жылғы 2 қазандағы N 11, 1988 жылғы 23 қыркүйектегі N 7 және 1998 жылғы 15 мамырдағы N 5 қаулыларымен өзгерістер енгізілген) өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы N 13 Нормативтік қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 25 қарашадағы № 9 Нормативтік қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Жоғарғы Сотының 25.11.2016 № 9 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) нормативтік қаулысымен.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы қаулы етеді:

      1. Қазақ ССР Жоғарғы Соты Пленумының 1975 жылғы 24 наурыздағы "Мүлікті тиым салудан босату туралы істер жөніндегі сот практикасы туралы" N 2 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) қаулының атауындағы "Қазақ ССР Жоғарғы Соты Пленумының қаулысы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) кіріспеде:

      бірінші және жетінші абзацтағы "Қазақ ССР Жоғарғы Сотының Пленумы" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      екінші абзацтағы "АІЖК-нің 429-бабының бұзылуында" деген сөздер алынып тасталсын;

      үшінші абзацтағы бірінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

      "Мүлікті тыйым салудан босату (тізімдемеден шығару) жөніндегі істерді қарау кезінде соттар тиісінше куәландырылған мүлікті тізімдеу актілерінің көшірмелерін, ал тиісті жағдайларда - үкімдердің көшірмелерін, үкімдердің үзінділерін және қылмыстық істердің талап қоюға қатысы бар басқа да материалдарын әрқашан тіркеп отырмайды.";

      бесінші абзацтағы "Мүлікті тәркілеуді қолдану бойынша сот тәжірибесі туралы" 1953 жылғы 29 қыркүйектегі КСРО Жоғарғы Соты Пленумының қаулысында берілген нұсқауларды (келесі өзгерістерімен бірге) ескермей" деген сөздер алынып тасталсын;

      3) 1-тармақта "мемлекеттік мекемелерге, кәсіпорындарға, колхоздар мен басқа да кооперативтік және қоғамдық ұйымдарға" деген сөздер "заңды тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;

      4) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "2. Мүлікті тыйым салудан босату жөніндегі талаптарды меншік иесі, сондай-ақ шаруашылық жүргізу, жедел басқару, жерді тұрақты пайдалану құқығымен мүлікке иелік ететін тұлғалар қоюы немесе өзге де заңнамалық актілерде не шарттарда көзделген негіздер бойынша қойылуы мүмкін. Мұндай істер Қазақстан Республикасы Азаматтық іс жүргізу кодексінің (бұдан әрі - АІЖК) 27-тарауымен көзделген ерекше талап қою ісін жүргізу тәртібімен қаралады.";

      5) 3-тармақта:

      "211-бабының 4-тармағы" деген сөздер "242-бабының 4) тармақшасы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "216-бабы" деген сөз "247-бабы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      6) 4-тармақта:

      "АК 244-бабына (жалпы бөлім)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (бұдан әрі - АК) 244-бабы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7) 5-тармақта:

      "АІЖК-нің 429-бабының 4-бөлігіне сәйкес" деген сөздер алынып тасталсын;

      "107-бабы" деген сөздер "129-бабы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      8) 7-тармақта:

      "жинақ кассасында немесе КСРО-ның Мемлекеттік банкінде" деген сөздер "банкте" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "АК-нің 390-бабы" деген сөздер "АК-нің 740, 741-баптарымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "АІЖК-нің 393-бабы" деген сөздер "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабымен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9) 8-тармақта:

      "НОтК-нің 19, 22-26-баптары" деген сөздер "Неке және отбасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 32, 34, 35, 37, 43-баптары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "НОтК-нің 22-бабы" деген сөздер "Неке және отбасы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      10) 9-тармақтың екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Егер мүлікке салынған тыйымның заң бойынша өндіріп алуға жатпайтын затқа салынғаны анықталса, сот талапкердің келісімімен, АІЖК-нің 219-бабының 2-тармағының ережелерін ескере отырып, көрсетілген мүліктерді тыйым салудан босатуға құқылы.".

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға міндетті болып табылады әрі ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының Төрағасы


Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының судьясы,
жалпы отырыс хатшысыО внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР N 2 от 24 марта 1975 года "О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума N 18 от 21 сентября 1978 года, N 11 от 2 октября 1987 года, N 7 от 23 сентября 1988 года и N 5 от 15 мая 1998 года)

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года N 13. Утратило силу нормативным постановлением Верховного суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 9.

      Сноска. Утратило силу нормативным постановлением Верховного суда РК от 25.11.2016 № 9 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В связи с изменениями законодательства Республики Казахстан, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:

      Внести следующие изменения в  постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР N 2 от 24 марта 1975 года "О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста":
 
        1) в наименовании слова "Постановление Пленума Верховного суда Казахской ССР" заменить словами "Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан";
 
        2) в преамбуле:
      в абзацах первом и седьмом слова "Пленум Верховного Суда Казахской ССР" заменить словами "пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан";
 
        в абзаце втором слова "в нарушение ст. 429 ГПК" исключить;
 
        в абзаце третьем первое предложение изложить в следующей редакции:
      "При рассмотрении дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) судами не всегда приобщаются копии актов описи имущества, заверенные в надлежащем порядке, а в соответствующих случаях - копии приговоров, выписки из приговоров и другие материалы из уголовного дела, имеющие отношение к исковым требованиям.";
 
        в абзаце пятом слова "не учитывая указаний, данных в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1953 года (с последующими изменениями) "О судебной практике по применению конфискации имущества" - исключить;
 
        3) в пункте 1 слова "государственным учреждениям, предприятиям, колхозам и иным кооперативным и общественным организациям" заменить словами "юридическим лицам";
 
        4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Иски об освобождении имущества от ареста могут предъявляться как собственниками, так и лицами, владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законодательными актами или договором. Такие дела рассматриваются в порядке особо искового производства, предусмотренного  главой 27 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК).";
 
        5) в пункте 3:
      слова "п. 4 ст. 211" заменить словами "подпунктом 4)  статьи 242 ";
 
        слова "ст. 216" заменить словами " статьи 247 ";
 
        6) в пункте 4:
      слова "ст. 244 ГК (общая часть)" заменить словами " статьей 244 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК)";
 
        7) в пункте 5:
      слова "Согласно ч. 4 ст. 429 ГПК" исключить;
 
        слова "ст. 107" заменить словами " статьи 129 ";
 
        8) в пункте 7:
      слова "сберегательной кассе или Государственном банке СССР" заменить словами "банке";
 
        слова "ст. 390 ГК" заменить словами "статьями  740 ,  741 ГК";
 
        слова "ст. 393 ГПК " заменить словами " статьей 35 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
 
        9) в пункте 8:
      слова "статей 19, 22-26 КОБС" заменить словами "статей  32,   34,   35,   37,   43  Закона Республики Казахстан "О браке и семье";
 
        слова "ст. 22 КОБС" заменить словами " статьей 37 Закона Республики Казахстан "О браке и семье";
 
        10) второе предложение пункта 9 изложить в следующей редакции:
      "Если выяснится, что арест наложен на предметы, на которые по закону не может быть обращено взыскание, суд вправе освободить указанные предметы от ареста, с согласия истца, с учетом положений пункта 2  статьи 219 ГПК.".
 
        2. Согласно  статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

       Председатель Верховного Суда
      Республики Казахстан

      Судья Верховного Суда
      Республики Казахстан,
      секретарь пленарного заседания