Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 желтоқсандағы N 1316 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 тамыздағы N 831 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 1345 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.13 № 1345 Қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. "Нашақорлық пен есірткі бизнесінің алдын алу және оларға қарсы іс-әрекет бойынша жұмысты үйлестіру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 25 желтоқсандағы N 1316 қаулысына(Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 48, 546-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) көрсетілген қаулымен бекітілген Нашақорлық пен есірткі бизнесінің алдын алу және оларға қарсы іс-әрекет бойынша жұмысты үйлестіру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның құрамында:
      мыналар енгізілсін:

      Әйтімова Бірғаным Сарықызы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, төраға;
      Выборов Анатолий Николаевич - Қазақстан Республикасының Ішкі істер вице-министрі - Ішкі істер министрлігі Есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау жөніндегі комитетінің төрағасы, хатшы;
      Әбдіманапов Сәрсенғали Әбдіғалиұлы - Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетінің ректоры (келісім бойынша);
      Дунаев Арман Ғалиасқарұлы - Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;
      Исақов Нұржан Әзімханұлы - Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік-құқықтық басқармасы құқық қорғау бөлімінің бас инспекторы (келісім бойынша);
      Кәрбозов Қозы-Көрпеш Жапарханұлы - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
      Сәрсенбайұлы Алтынбек - Қазақстан Республикасының Ақпарат министрі;
      Өтеулина Хафиза Мұхтарқызы - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Әлеуметтік-мәдени даму бөлімінің меңгерушісі;

      "Абдрахманов          - Қазақстан Республикасының Ақпарат
      Сауытбек                министрі;

      Досаев                - Қазақстан Республикасының Қаржы 
      Ерболат Асқарбекұлы     министрі

      Червинский            - "Казахстанская правда" республикалық
      Олег Григорьевич        газеті" ашық акционерлік қоғамының
                              президенті (келісім бойынша)"

      деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Абдрахманов          - "Егемен Қазақстан" республикалық
      Сауытбек                газеті" ашық акционерлік қоғамының
                              президенті (келісім бойынша);

      Досаев                - Қазақстан Республикасының Денсаулық
      Ерболат Асқарбекұлы     сақтау министрі;

      Червинский            - "Казахстанская правда" республикалық
      Олег Григорьевич        газеті" ашық акционерлік қоғамының
                              президенті (келісім бойынша)";

      көрсетілген құрамнан:

      Павлов Александр Сергеевич, Досқалиев Жақсылық Ақмырзаұлы, Дүтбаев Нартай Нұртайұлы, Жолдасбеков Мырзатай Жолдасбекұлы, Жұмағұлов Бақытжан Тұрсынұлы, Қосмұхамедова Жәннат Оразымбетқызы, Смайылов Ержұман Өтешұлы шығарылсын;

      2) көрсетілген қаулымен бекітілген Нашақорлық пен есірткі бизнесінің алдын алу және оларға қарсы іс-әрекет бойынша жұмысты үйлестіру мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссия туралы ережеде:

      "1. Жалпы ережелер" деген бөлімнің 2-тармағы "өзге де нормативтік құқықтық кесімдерін" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ осы Ережені" деген сөздермен толықтырылсын;

      "4. Комиссияның жұмысын ұйымдастыру" деген бөлімнің 10-тармағындағы "ай сайын" деген сөздер "қажетіне қарай, бірақ кемінде тоқсанына бір рет" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің
      міндетін атқарушы

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2003 года N 1316

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2004 года N 831. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2010 года N 1345

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 13.12.2010 N 1345.

      Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2003 года N 1316 "Об образовании Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике и противодействию наркомании и наркобизнесу" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 48, ст. 546) следующие изменения и дополнение:
      1) в составе Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике и противодействию наркомании и наркобизнесу, утвержденном указанным постановлением:
      ввести:
      Айтимову Бырганым Сариевну - Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, председателем;
      Выборова Анатолия Николаевича - вице-министра внутренних дел - председателя Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан, секретарем;
      Абдиманапова Сарсенгали Абдигалиевича - ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (по согласованию);
      Дунаева Армана Галиаскаровича - Министра финансов Республики Казахстан;
      Исакова Нуржана Азимхановича - главного инспектора отдела правоохранительной деятельности Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан (по согласованию);
      Карбузова Козы-Корпеш Жапархановича - заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (по согласованию);
      Сарсенбайулы Алтынбека - Министра информации Республики Казахстан;
      Утеулину Хафизу Мухтаровну - заведующую Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
      строки:

      "Абдрахманов         - Министр информации Республики
      Саутбек                Казахстан

      Досаев               - Министр финансов Республики Казахстан
      Ерболат Аскарбекович

      Червинский           - президент открытого акционерного
      Олег Григорьевич       общества Республиканская газета
                             "Казахстанская правда" (по
                             согласованию)"

      изложить в следующей редакции:

      "Абдрахманов         - президент открытого акционерного
      Сауытбек               общества "Республиканская газета
                             "Егемен Казакстан"(по согласованию)

      Досаев               - Министр здравоохранения Республики
      Ерболат Аскарбекович   Казахстан

      Червинский           - президент открытого акционерного
      Олег Чеславович        "Республиканская газета "Казахстанская
                             правда" (по согласованию)";

      вывести:
      Павлова Александра Сергеевича, Доскалиева Жаксылыка Акмурзаевича, Дутбаева Нартая Нуртаевича, Жолдасбекова Мырзатая Жолдасбековича, Жумагулова Бакытжана Турсыновича, Космухамедову Жаннат Оразымбетовну, Смаилова Ержумана Отешевича;
      2) в Положении о Межведомственной комиссии по вопросам координации работы по профилактике и противодействию наркомании и наркобизнесу, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 2 раздела "1. Общие положения" дополнить словами ", а также настоящим Положением";
      в пункте 10 раздела "4. Организация работы Комиссии" слово "ежемесячно" заменить словами "по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал".

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Исполняющий обязанности
      Премьер-Министра
      Республики Казахстан