Жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын алғашқы есепке алу материалдарына негiзделген жер қойнауының жай-күйi туралы геологиялық есептiң арнаулы нысандарын бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 маусымдағы N 638 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 1459 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.30 № 1459 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңы  55-бабының  3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметі  ҚАУЛЫ ЕТЕДI: Z100291 қараңыз

      1. Қоса берiлiп отырған жер қойнауын пайдаланушылар ұсынатын алғашқы есепке алу материалдарына негiзделген жер қойнауының жай-күйi туралы геологиялық есептiң арнаулы нысандары бекiтiлсiн:
      мұнай қорының есептiк теңгерiмi (1 -нысан);
      табиғи жанатын газ қорының есептiк теңгерiмi (2-нысан);
      конденсат қорының есептiк теңгерiмi (3-нысан);
      құрамдас бөлiктер қорының есептiк теңгерiмi (этан, пропан, ерiген және еркiн газдағы бутандар) (4-нысан);
      мұнай кен орындарындағы күкiрт қорының есептiк теңгерiмi (5-нысан);
      гелий қорының есептiк теңгерiмi (6-нысан);
      көмiр қорының есептiк теңгерiмi (7-нысан);
      қатты пайдалы қазбалар қорының есептiк теңгерiмi (8-нысан).

      2. Осы қаулы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Mинистрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

           ______жылғы мұнай қорының есептік теңгерiмi (1-нысан)

Қорлар мың тонна, геологиялық
                  өндірiлетiн


P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi, учаске,
өнiмдi шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

Қойнауқат параметр-
лерi:
а) мұнайлы-
лық алаңы,
мың м 2 ;
б) жалпы қуаттылы-
ғы, м;
в) тиiмдi қуаттылығы, м;
г) ашық кеуектiлiк;
д) мұнай қанығулы-
лығы;
e) өндiрiлу
коэффици-
енті;
ж) өтiмдi-
лiгi, мкм 2
з) қайта eceптеу
коэффи-
циентi

Сапалылық сипаттамалары:
а) тығыздылы-
ғы, г/см 3 ;
б) тұтқырлығы шпас;
в) күкiрт құрамы %;
г) парафин құрамы %;
д) құрамындағы шайыр мен шайыр тастақ;
е) қойнауқат температурасы
С о ;
ж) мұнайдың сему температурасы

а) ашылу жылы;
б) игерiлу жылы;
в) консерва-
циялау жылы;
г) жыл басы-
нан өндіру;
д) МҚК  бекiткен күнге өндіру;
е) өндірілу ережесі %;
ж) сулануы %;
з) iрiктеу қарқыны %

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

N

__ж. 01.01-гe
теңгерiмдiк
қорлар

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+B+C 1

С 2

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

1

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe
қорлар

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

теңгерімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

бекітілген
күнге

__ж.
01.01.
-ге
қалдық

бе-
кі-
тіл-
ген
жылы,
хат-
тама-
ның
нө-
мірі

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген

           ______жылғы табиғи жанғыш газдар қорының есептік
                       теңгерiмi (2-нысан)

Қорлар млн. м 3 ,  геологиялық
                 өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

Қойнауқат параметр-
лерi:
а) газдылық
алаңы,
мың м 2 ;
б) жалпы қалыңдығы м;
б 1 ) мұнай қабатының қалыңдығы,
тиiмдiлігі,  м;
в) ашық кеуектiлiк
коэффици-
енті;
г) газ- қанығулық
min-max;
д) шығару
коэффици-
енті;
е) қойнауқат қысымы,
мкм 2 ;
ж) құрамын-
дағы газ,
м 3

Сапалылық сипаттамалары:
а) ауадағы
тығыздылы-
ғы, г/см 3 ;
б) төменгі жылу қайтаруы Кдж;
в) құрамындағы
ауыр көмірсутегі %;
г) құрамындағы тұрақты конденсат г/м 3 ;
д) құрамындағы күкірттісуте-
гі %;
е) құрамындағы азот %;
ж) құрамындағы
көмір қышқыл газы, %;
з) қойнауқат температурасы
С о
 

Жылдары:
а) ашылу;
б) игеруге енгізу;
в) консер-
вациялау;
өндіру және
ысыраптар;
г) жыл
басынан;
д) МҚК  бекiткен күнге

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

N

Газ түрі
а) сұйы-
тылған;
б) газды
тақия;
в) бос

__ж. 01.01-гe
теңгерiмдiк
қоры

Мыналардың нәтижесiнде
___ жылғы теңгерiмдiк
қорлардың өзгеруi
а) өн-
дiру
б) ысы-
рап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару


А+B
+C 1

С 2

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

1

6

7

8

9

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

А

B

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

19

20

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

21

22

23

24

25

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

           ______жылғы конденсат қорының есептік
                       теңгерiмi (3-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) конден-
сатқа өнді-
руді енгізу
жылы;
г) игеру басталған-
нан бергі өндіру және ысырап;
д) бекіту
күніне өндіру мен ысырап

Газ
тасы-
ғыштың
түрі
а)
газды
тақия;
б) бос

_____ ж. 01.01-гe
(газ тасы-
ғыштың)
теңге-
рімдік
қоры
млн.м 3

Сапалылық сипатт-
амасы
а) тығыз-
дылығы,
г/см 3 ;
б) тұрақты
конден-
саттың
бастапқы
құрамы
г/см 3 ;
в) тұрақты
конден-
саттың
ағымдағы
құрамы
г/см 3 ;
г) күкірт-
тің
құрамы %;
д) парафин-
нің
құрамы %
е) өндірілу
коэффи-
циенті

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

Конденсаттың
_____ ж. 01.01-гe
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

12

13

14

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

15

16

17

18

19

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

20

21

22

23

24

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы құрамдас бөліктер қорының есептік
         теңгерiмi ерітілген және бос газдағы этан,
                  пропан, бутан) (4-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; коллектор (К, КТ, ТК), кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) конден-
сатқа өнді-
руді енгізу
жылы;
г) игеру басталған-
нан бергі өндіру мен ысырап;
д) бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

Газ
тасы-
ғыштың
түрі
а)
ері-
тіл-
ген;
б) газ-
ды та-
қия
в) бос
 

_____ ж. 01.01-гe
(газ тасы-
ғыштың)
теңге-
рімдік
қоры
млн.м 3

Құрамы, %
а) газ түрінде көрсетілген этанның, пропанның, бутанның;
б) күкірт-
тісутегі-
нің;
в) көмір қышқыл газының

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe конденсаттың
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
беру

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        Мұнай кен орындарындағы күкірт қорының______жылға
                  есептік теңгерiмi (5-нысан)

Қорлар мың. тонна, геологиялық
                   өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, кен орнының мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры; кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) консерва-
циялау жылы;
г) игеру бастал-
ғаннан бергі өнді-
ру мен ысырап;
д) МҚК
бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

тасы-
малда-
ғыштың түрі
а) мұнай;
б) газ:
б 1 ) ері-
тілген;
б 2 ) газды тақия;
б 3 )  бос;
в)кон-
денсат

_____ ж. 01.01-гe
теңге-
рімдік
қоры
(тасығыштың)

Құрамы:
мұнайда, %, газда, г/м 3 ;
конденсат, %

мұнай мың т газ, млн. м 3
конденсат, мың т

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe күкірттің
теңгерімдік қоры

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiа) өндiру
б) ысырап

барлау

қайта
бағалау,
табыстау

қорларды есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+СA+B+C 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

14

15

16

17

18

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге тасығыш
күкірт

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

19

20

21

22

23

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы гелий қорының есептік теңгерімі (6-нысан)

Қорлар мың. тонна м 3 , геологиялық
                      өндірiлетiн

P/c
N

Облысы, жер қойнауын пайдаланушы, кен орнының игерiлу дәрежесi, мем. N, типi,
учаске, өнiмдi
шөгiндiлер, кен шоғыры, кен шоғыры-
ның тереңдiгі
м, кен
шоғырының
коды

а) ашылу жылы;
б) газға
өндіруді енгізу жылы;
в) консер-
вациялау жылы;
г) игеру бастал-
ғаннан бергі
өндіру мен ысырап;
д) МҚК
бекітілген
күнге
өндіру мен ысырап

Тасы-
малда-
ғыштың түрі

_____ ж. 01.01-гe
(тасымалда-
ғыштың)
теңгерімдік
қорлары
млн.м 3

Құрамын-
дағы, %
а) гелий;
б) азот;
в) күкірт сутегі
г) көмір
қышқыл
газы

A+B+C 1

С 2

1

2

3

4

5

6

7

      таблицаның жалғасы:

_____ ж.
01.01-гe
гелийдің
теңгерімдік
қорлары

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруiөндiру

ысырап

барлау

қайта
бағалау
беру

қорларды
есептен
шығару

А+В+С 1

С 2

A+B+C 1А+В+С 1A+B+C 1

А+В+С 1

А+В+С 1 8

9

10

11

12

13

14

      таблицаның жалғасы:

_____ ж. 01.01-гe қорлар

теңгерімдік

теңгерімнен
тыс

A+B

C 1

A+B+C 1

C 2

15

16

17

18

19

      таблицаның жалғасы:

МҚК бекіткен теңгерімдік
қорлар

бекітілген күнге

__ж.
01.01.-ге
қалдық

бекітілген
жылы,
хаттаманың
нөмірі

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

20

21

22

23

24

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

        ______жылғы көмір қорының есептік теңгерімі (7-нысан)

Қорлардың өлшем бірлігі

P/c
N

Облысы, кәсiпорын, кен орны, бассейн, учаске, алаң,
шахта, қима, горизонт, қойнауқат, лицензияның (келісім-шарт
тың) N және берілген күні

а) игерiлу дәрежесi, жылы;
б) кәсiп-
орынның, шахтаның, қиманың жылдық жобалық және өндірістік қуаты;
в) қорлар-
дың терең-
дігін
есептеу;
г) өндіру-
дің ең көп
(нақты)
тереңдігі,
м;
д) гори-
зонттық
каттық
астасу
тереңдігі,
м;
е) пайдалы қатқабат қалыңдығы;
ж) аршу коэффици-
енті, м
з) торф-
тардың
қалыңдығы
мен
көлемі, м.

а) пай-
далы
қазба-
ның
типі,
сорты,
марка-
сы, техно-
логия-
лық
тобы;
б) пай-
далы
құрам-
дас бөлік-
тер
мен
зиянды
қоспа-
лардың
орташа
құрамы
(пай-
далы қазба-
ның шығы-
мы);
в) ыл-
ғалды-
лығы,
%;
г) жа-
нудың
үлес-
тік
жылы-
лығы,
МДж/кг;
д) шай-
ырдың
шығымы
 

А
В
А+B
A+B+C 1
C 2
қорла-
рының санат-
тары
теңге-
рімнен
тыс

_____ ж. 01.01
қорлар

теңге-
рімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

А

Б

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруi

өндiру

ысырап

барлау

қайта
бағалау

қорларды
есептен
шығару

техникалық
шекараның
өзгеруі
және басқа
да себептер

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

__ж.
01.01.-ге
қорлардың
жай-күйі

МҚК немесе АҚК бекіткен
теңгерімдік
қорлар

1) өндіру кезіндегі жобалық ысырап %;
2) құнар-
сыздану, %;
3) A+B+C 1
көмір мен жанатын тақтатас-
тардың өнеркәсіп-
тік
қорлары:
а) барлық шахтаның (қиманың);
б) жұмыс істеп
тұрған
горизонт-
тардың

Кәсіпорынның
A+B+C 1
санатының
теңгерімдік
қорлармен
жылдарға
қамтамасыз етілуі:
а) барлық
қорлармен;
б) көмір мен
жанатын
тақтатастар
бойынша
жобалық
контурларда
A+B+C өнеркәсіптік
қорлармен;
в) барлық
шахтаның
(қиманың);
г) жұмыс
істеп тұрған
горизонт-
тардың

теңге-
рімдік

теңге-
рімнен тыс 

а) барлығы;
б) бекітіл-
ген күні;
хаттаманың N,
в) күрделі-
лік тобы

 A+B+C 1 санаты 
қорларының
қалдығы

12

13

14

15

16

17

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкiметінiң
                                           2005 жылғы 27 маусымдағы
                                                 N 638 қаулысымен
                                                    бекiтiлген 

              ______ж. қатты пайдалы қазбалар қорларының
                     есептік теңгерімі (8-нысан)

Қорлардың өлшем бірлігі___________

P/c
N

Облысы, кәсiпорын, кен орны, учаске,
орналасқан
жері,
лицензияның
(келісім-
шарттың)
N және
берілген
күні

а) игерiлу дәрежесi, жылы;
б) кәсiп-
орынның,
жылдық жобалық
қуаты;
в) қорлар-
ды есептеу
тереңдігі;
г) өндіру-
дің ең көп
тереңдігі,
(нақты) м;
ж) аршу коэффици-
енті

а) пай-
далы
қазба-
ның
типі,
сорты,
марка-
сы, техно-
логия-
лық
тобы;
б) пай-
далы
құрам-
дас бөлік-
тер мен
зиянды
қоспа-
лардың
орташа
құрамы
(пай-
далы қазба-
ның шығы-
мы)

А
В
А+B
A+B+C 1
C 2
қорла-
рының санат-
тары
теңге-
рімнен
тыс

_____ ж. 01.01
қорлар

теңге-
рімдік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

А

Б

1

2

3

4

5

      таблицаның жалғасы:

Мыналардың нәтижесiнде___ жылғы
теңгерiмдiк қорлардың өзгеруi

өндiру

өндіру
кезін-
дегі
ысырап-
тар

барлау-
дың
(+неме-
се-)

қайта
бағалау

расталма-
ған қорлар-
ды есептен
шығару

техникалық
шекаралар-
дың өзгеруі
және басқа
да себептер

6

7

8

9

10

11

      таблицаның жалғасы:

__ж.
01.01.-ге
қорлардың
жай-күйі

МҚК және АҚК бекіткен
теңгерімдік
қорлар

Кәсіпорын-
дардың
өндіру және құнарсыздану кезінде ысыраптың
жобалық қуатының есебінен
A+B+C 1 санатындағы
теңгерімдік
қорлармен
жылдарға
қамтамасыз етілуі:
а) барлық
қорлармен;
б) жобалық
өңдеу
контурларында

тең-
ге-
рім-
дік

тең-
ге-
рім-
нен
тыс

a) бар-
лығы;
б) бе-
кітіл-
ген
күні, хатта-
маның N
в) күр-
делілік
тобы

A+B+C 1
санаты
қорла-
рының
қалдығы

1) өн-
діру
кезін-
дегі
жобалық
ысырап,
%
2) құ-
нарсыз-
дану, %

12

13

14

15

  16

17

_________ж." "_______          Кәсiпорын басшысы_____________

    Орындаушы_____________     Бас геолог____________________


Об утверждении специальных форм геологической отчетности, представляемой недропользователями о состоянии недр, базирующейся на материалах первичного учета

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2005 года N 638. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2010 года N 1459

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.12.2010 N 1459 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 3  статьи 55  Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ: см.Z100291

      1. Утвердить прилагаемые специальные формы геологической отчетности, представляемой недропользователями о состоянии недр, базирующейся на материалах первичного учета:
      отчетный баланс запасов нефти (форма 1) ;
      отчетный баланс запасов природных горючих газов (форма 2) ;
      отчетный баланс запасов конденсата (форма 3) ;
      отчетный баланс запасов компонентов (этан, пропан, бутаны в растворенном и свободном газе) (форма 4) ;
      отчетный баланс запасов серы в нефтяных месторождениях (форма 5) ;
      отчетный баланс запасов гелия (форма 6) ;
      отчетный баланс запасов угля (форма 7) ;
      отчетный баланс запасов твердых полезных ископаемых (форма 8) .

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней
со дня его официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Утвержден              
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 27»июня 2005 год N 638      

                Отчетный баланс запасов нефти за_____г. (форма 1)

Запасы в тыс. т. геологические
                 извлекаемые

N
п/п

Область,
недрополь-
зователь,
степень
освоения,
месторожде-
ние,
гос. N,
тип
месторож-
дения,
участок,
продуктивные
отложения;
залежь,
коллектор
(К, КТ, ТК),
глубина
залегания м,
код залежи

Параметры
пласта:
а) площадь
нефтенос-
ности
тыс. м 2 ;
б) мощность
общая, м.
в) мощность
эффектив-
ная, м
г) открытая
пористость;
д) нефтена-
сыщенность;
е) коэффи-
циент изв-
лечения;
ж) прони-
цаемость,
мкм 2 ;
з) пере-
счетный
коэффи-
циент

Качествен-
ные харак-
теристики:
а) плотность,
г/см 3 ;
б) вязкость
мпас;
в) содержание
серы %;
г) содержа-
ние парафина
%;
д) содержание
смол и ас-
фальтенов;
е) пластовая
температура
С 0
ж) температу-
ра застывания
нефти

а) год
открытия;
б) год
разработки;
в) год
консервации;
г) добыча с
начала;
д) добыча на
дату утверж-
дения ГКЗ;
е) степень
выработки %;
ж) обводнен-
ность %;
з) темпы
отбора %

1

2

3

4

5

      (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы
на
01.01._г.

Изменения
балансовых запасов
за __ год
в результате


А+В+C 1

С 2

а) добычи
б) потери

раз-
ведки

пере-
оценки
пере-
дачи

списания
запасов

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

A+B+C 1

6

7

8

9

10

11

      (продолжение таблицы)

Запасы
на 01.01.___ года

Балансовые
запасы,
утвержденные ГКЗ

балансовые

за-
ба-
лан-
со-
вые

на дату
утверждения

оста-
ток на
01.01.
__г

год
ут-
верж-
дения,
номер
прото-
кола

А

В

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С2

A+B+C 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


"__" ______ ___г.                   Руководитель предприятия______

Исполнитель______________           Главный геолог________________

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 27 июня 2005 года N№638      

                      Отчетный баланс запасов природных горючих газов
                                   за ___год (форма 2)

Запасы в млн. м 3  геологические
                 извлекаемые

N
п/п

Область,
недро-
пользо-
ватель,
степень
освоения,
месторож-
дение,
гос. N,
тип
место-
рождения,
участок,
продук-
тивные
отложе-
ния,
залежь,
коллектор
(К, КТ,
ТК),
глубина
залегания
м, код
залежи

Параметры
пласта:
а) площадь
газоносности
тыс. м 2 ;
б) мощность
общая, м;
б 1 ) мощность
нефтен.тол-
щи эффект.
м;
в) коэффици-
ент открытой
пористости;
г) газонасы-
щенность min-max;
д) коэффици-
ент
извлечения;
е) пластовое
давление
мкм 2  ;
ж) газосо-
держание,
м 3

Качествен-
ные харак-
теристики:
а) плотность
в воздухе
г/см 3 ;
б) низшая
теплоте.Кдж;
в) содержа-
ние тяжелых
углевородов
%;
г) содержа-
ние стаб. 
конденсата
г/м 3  ;
д) содержа-
ние серово-
дорода %;
е) содержа-
ние азота %;
ж) содержа-
ние углекис-
лого газа,
%;
з) пласт.
температура
С 0

Годы:
а) откры-
тия;
б) ввод в
разработ-
ку;
в) консер-
вация;
добыча и
потери:
г) с
начала;
д) на дату
утвержде-
ния ГКЗ

Вид
газа
а) рас-
творен-
ный;
б) га-
зовая
шапка;
в) сво-
бодный

1

  2

 3 

4

 5 

6        (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы
на 01.01.___г.

Изменения
балансовых запасов за_____год
в результате

год

A+B+C 1С 2а) добычи
б) потерь

раз-
ведки

пере-
оценки
пере-
дачи

списания
запасов

A+B+C 1A+B+C 1А+В+С 1

А+В+С 17

  8

10

11

12

13

      (продолжение таблицы)

Запасы на 01.01____года

балансовые

забалансовые

 А

B

А+В

C 1

А+B+C 1

С 2

14

15

16

17

18

19

20

      (продолжение таблицы)

Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ

на дату утверждения

остаток
на 01.01.
_____ г.

год
утверж-
дения,
номер
протокола

А+В

А+В+С 1

С 2

А+В+С 1

21

22

23

24

25

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия________

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        

               Отчетный баланс запасов конденсата за ___ год  (форма 3)

Запасы в тыс. т. геологические
                 извлекаемые

N
п/п

Область,
недропо-
льзова-
тель,
степень
освоения
место-
рождения,
гос. N
и тип,
участок,
продук-
тивные
отложе-
ния,
залежь,
коллек-
тор (К,
Т, КТ, ТК),
глубина
залега-
ния, м;
код
залежи

а)год
откры-
тия;
б) год
ввода
в раз-
работку
на газ;
в) год
ввода
в раз-
работку
на кон-
денсат;
г) до-
быча и
потери
с нача-
ла раз-
работки;
д) до-
быча и
потери
на дату
утвер-
ждения

Вид
газа-
носи-
теля
а) га-
зовая
шап-
ка;
б) сво-
бодный

Балан-
совые
запасы
на 01.01.
____г.
(газа-
носителя)
млн. м 3

Качествен-
ные харак-
теристики
а) плот-
ность
г/см 3 ;
б) началь-
ное содер-
жание ста-
бильного
конденсата
г/см 3 ;
в) текущее
содержание
стабильно-
го конден-
сата,
г/см 3 ;
г)содержа-
ние серы,
%;
д) содер-
жание
парафина,
%;
е) коэффи-
циент изв-
лечения

A+B+C 1

С 2

 1

 2

3

 4

5

6

 7

      (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы
конденсата
на 01.01. __ г.

Изменения балансовых
запасов за____год

 А+В+С 1

С 2

а) добычи
б) потери

раз-
ведки

пере-
оценки
пере-
дачи

списа-
ния
запасов

 А+B+C 1

А+В+С 1

A+B+C 1

А+В+С 1

 8

9

10

12

13

14

       (продолжение таблицы) 

Запасы на 01.01.___ года

Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ

балансовые

за-
ба-
лан-
со-
вые

на дату
утверждения

оста-
ток на
01.01.
__г

год
ут-
верж-
дения,
номер
прото-
кола

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+Ci

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия________

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        


   Отчетный баланс запасов компонентов за ___год 
          (этан, пропан, бутаны в растворенном и свободном газе) (форма 4)

Запасы в тыс. т. геологические
                 извлекаемые

N
п/п

Область,
недрополь-
зователь,
степень
освоения,
месторож-
дение,
гос. N
и тип,
участок,
продук-
тивные
отложения,
залежь,
коллектор
(К, Т, КТ,
ТК),
глубина
залегания,
м,
код залежи

а) год
открытия;
б) год
ввода в
разработ-
ку на газ;
в) год
ввода в
разработ-
ку на кон-
денсат;
г) добыча
и потери
с начала
разработ-
ки;
д) добыча
и потери
на дату
утвержде-
ния

Вид
газа-
носи-
теля
а) рас-
творен-
ный;
б) газо-
вая
шапка;
в) сво-
бодныйБалансовые
запасы на
01.01.___г.
(газаносителя)
млн. м 3

Содер-
жание, %
а) этана,
пропана,
бутанов в
указанном
виде газа
б) серо-
водорода
г) серо-
водорода
в)угле-
кислого
газа

 A+B+C 1

 С 2


1

2

3

4

5

6

7

      (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы
конденсата на
01.01.___г.

Изменения
балансовых запасов
за___год
в результате:

A+B+C i

С 2

а) добычи
б) потери

раз-
ведки


пере-
оценки
пере-
дачи

списание
запасов

A+B+C 1

А+В+С 1

 A+B+C 1

 A+B+C 1

8

9

10

11

12

13

      (продолжение таблицы)

Запасы
на 01.01.___ года

Балансовые
запасы,
утвержденные ГКЗ

балансовые

за-
ба-
лан-
со-
вые

на дату
утверждения

оста-
ток на
01.01.
__г

год
ут-
верж-
дения,
номер
прото-
кола

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия________

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        

             Отчетный баланс запасов серы в нефтяных месторождениях
                               за ___год (форма 5)

Запасы в тыс.т. геологические
                извлекаемые

N
п/п

Область,
недрополь-
зователь,
степень
освоения
месторож-
дение,
гос. N и
тип,
участок,
продук-
тивные
отложе-
ния,
залежь,
глубина
залега-
ния, м,
код
залежи

а) год
откры-
тия;
б) год
ввода в
разра-
ботку
на газ;
в) год
консер-
вации;
г) добы-
ча и
потери
с начала
разра-
ботки;
д) добы-
ча и
потери
на дату
утверж-
дения
ГКЗ

Вид
носи-
теля
а)
нефть;
б) газ:
б1)
раст-
ворен-
ный;
б2)га-
зовая
шапка;
б3)
сво-
бод-
ный;
в)
кон-
ден-
сат

Балансовые
запасы на
01.01.___г.
(носителя)

Содержание:
в нефти, %
в газе, г/м 3
в конден-
сате, %
нефть, тыс.т
газ. млн. м 3
конденсат тыс.т.

 A+B+C 1


С 21

2

3

4

5

6

7

      (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы
серы на
01.01. __ г.

Изменения
балансовых запасов
за___год в результате

 A+B+C 1

 С 2

а) добычи
б) потери

раз-
ведки

пере-
оценки
пере-
дачи

списания
запасов

 A+B+C 1

 A+B+C 1

 А+В+С 1

А+В+С 1

8

9

10

11

12

13

       (продолжение таблицы)

Запасы на 01.01.___ года

Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ

балансовые

за-
ба-
лан-
со-
вые

на дату
утверждения  носитель  
сера

оста-
ток на
01.01.
__г

год
ут-
верж-
дения,
номер
прото-
кола

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+C 1

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия_____

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        

                Отчетный баланс запасов гелия за ___ год (форма 6)

Запасы в тыс. м 3  геологические
                 извлекаемые

N
п/п

Область,
недрополь-
зователь,
степень
освоения
место-
рождение,
гос. N и
тип, участок,
продуктив-
ные отложе-
ния, залежь,
глубина
залегания, м, код
залежи

а) год
откры-
тия;
б) год
ввода
в раз-
работ-
ку на
газ;
в) год
консер-
вации;
г) до-
быча + потери
с нача-
ла раз-
работки;
д) до-
быча + потери
на дату
утверж-
дения
ГКЗ

Вид
носи-
теля

Баланс. запасы на 01.01. __ г.
(носителя)
млн. м 3

Содержание
в %:
а) гелия;
б) азота
в) серо-
водорода;
г) угле-
кислого
газа

 A+B+C 1

 С 2

1

2

3

4

5

6

7

      (продолжение таблицы)

Балансовые
запасы гелия
на 01.01.__г.

Изменения балансовых запасов за ___ год
в результате

A+B+C 1

 
 С 1  

добычи

потери

раз-
ведки

пере-
оценки
пере-
дачи

списание
запасов

 A+B+C 1

 A+B+C 1

 А+В+С 1

 А+В+С 1

 A+B+C 1

8

9

10

11

12

13

14

       (продолжение таблицы)

Запасы на 01.01.___ года

Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ

балансовые

за-
ба-
лан-
со-
вые

на дату
утверждения

оста-
ток на
01.01.
__г

год
ут-
верж-
дения,
номер
прото-
кола

А+В

С 1

A+B+C 1

С 2

А+В

A+B+C 1

С 2

A+B+Ci

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия______

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        

  Отчетный баланс запасов угля за ______г. (форма 7)

Единица измерения запасов

N
п/п
Область,
предприя-
тие,
место-
рожде-
ние,
бассейн,
участок,
поле,
шахта,
разрез
горизонт,
пласт,
N лицен-
зии 
(конт-
ракта) и
дата
выдачиа)Степень
освоения,
год;
б) годовая
проектная
и произ-
водствен-
ная мощ-
ность
предприя-
тия, шах-
ты, раз-
реза;
в) глубина
подсчета
запасов;
г) макси-
мальная
глубина
разработ-
ки (факти-
ческая),м;
д) глубина
залегания
горизонта,
пласта, м;
е) мощ-
ность по-
лезной
толщи;
ж) коэффи-
циент вск-
рыши, м
з) мощ-
ность и
объем тор-
фов м.

а) Тип
полезного
ископае-
мого,
сорт, мар-
ка, техно-
логичес-
кая груп-
па;
б) среднее
содержа-
ние полез-
ных компо-
нентов и
вредных
примесей
(выход по-
лезного
ископае-
мого);
в) влаж-
ность, %;
г) удель-
ная теп-
лота сго-
рания,
МДж/кг;
д)   выход
смолы

Катего-
рии
запасов
А
В
А+В
А+В+С 1 ,
С 2
заба-
лан-
совые

Запасы на 
01. 01.__ г.

Балан-
совые

Заба-
лан-
совые


А

Б

1

2

3

4

5

      (продолжение таблицы)

Изменение балансовых запасов за ___ г. в результате

До-
бычи

По-
терь

Раз-
ведки

Пере-
оценки

Списания
запасов

Изменения
технических
границ
и др.
причины

6

7

8

9

10

11

      (продолжение таблицы)

Состояние
запасов
на 01.01._ г.

Балансовые
запасы,
утвержденные
ГКЗ или ТКЗ

1) проект-
ные потери
при добычи,
%;
2) разубо-
живание, %;
3) промыш-
ленные за-
пасы угля
и горючих
сланцев,
A+B+C 1 :
а) всей
шахты (раз-
реза);
б) дейст-
вующих го-
ризонтов

Обеспечен-
ность пред-
приятия в
годах балан-
совыми запа-
сами кат.
A+B+C 1 :
а) всеми запа-
сами;
б) в проектных
контурах отра-
ботки по углю
и горючим
сланцам про-
мышленными за-
пасами А+В+С 1
в) всей шах-
ты, разреза;
г) действующих
горизонтов

Балан-
совые

За-
ба-
лан-
со-
вые

а)
всего;
б)
дата утвер-
ждения
N про-
токо-
ла;
в) группа
слож-
ности

оста-
ток
запа-
сов
кат.
A+B+C 1

12

13

14

15

16

17

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия_______

      Исполнитель______________      Главный геолог________________

Утвержден                
постановлением Правительства      
Республики Казахстан           
от 27 июня 2005 года№N 638        

  Отчетный баланс запасов твердых полезных ископаемых 
      за ___г. (форма 8)

Единица измерения запасов______

N
п/п


Область,
предприятие,
месторож-
дение,
участок,
местополо-
жение,
N лицензии
(контракта)
и дата
выдачи

а) степень
освоения,
год;
б) годовая
проектная
мощность
предприятия;
в) глубина
подсчета
запасов;
г) максималь-
ная глубина
разработки
(фактичес-
кая), м;
д) коэффициент
вскрыши

а) тип
полезного
ископаемого,
сорт, марка,
технологи-
ческая груп-
па;
б) среднее
содержание
полезных
компонентов
и вредных
примесей
(выход по-
лезного
ископаемого)

Категории
запасов
А
В
А+В
A+B+C 1
С 2
забалан-
совыеА

Б

1

2

3

      (продолжение таблицы)

Запасы на 01.01.____г.Балан-
совые

Заба-
лан-
совые

Добычи

Потерь
при
добыче

Развед-
ки (+ 
или -)

4

5

6

7

8

      (продолжение таблицы)   

Изменение балансовых запасов
за ___г. в результате

Состояние запасов
на 01.01.___ г.

Пере-
оценки

Списа-
ния
непод-
твердив-
шихся
запасов

Измене-
ния техни-
ческих
границ
и др.
причины

Балансовые

Забалан-
совые

   9 

 10

   11

    12

  13

      (продолжение таблицы)    

Балансовые запасы, утвержденные ГКЗ или ТКЗ

Обеспеченность
предприятия в
годах
балансовыми
запасами
кат. A+B+C 1  из
расчета
проектной
мощности
потерь при
добыче и
разубоживания:
а) всеми
запасами;
б) в проектных
контурах
отработки

а) всего;
б) дата
утверж-
дения, №
про-
токола;
в)
группа
слож-
ности.
Остаток
запасов
кат.
A+B+C 11) Проектные
потери при
добычи, %;
2) разубожи-
вание, %.

 14

 15

 16

17

"__" _____ ____г.                    Руководитель предприятия________

      Исполнитель______________      Главный геолог________________