Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 1598 және 2003 жылғы 4 маусымдағы N 529 қаулыларына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 10 тамыздағы N 826 Қаулысы

      "Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы  Заңына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешiмдерiне мынадай өзгерiстер енгізiлсiн:
      1) "Қоғамдық тәртiптi нығайту және құқық бұзушылықтың алдын алу мен профилактикасында iшкi iстер органдары учаскелiк уәкiлдерiнiң рөлiн көтеру жөнiндегi қосымша шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 24 желтоқсандағы N 1598  қаулысына :

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "Iшкi iстер органдарының учаскелік полиция инспекторларының қоғамдық тәртiптi сақтаудағы және қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз етудегi рөлін арттыру туралы";
      барлық мәтiн бойынша "учаскелiк уәкiлi", "учаскелiк уәкiлдерiн", "учаскелік уәкiлдерiнiң", "учаскелiк уәкiлдердiң", "учаскелiк уәкiлiн" деген сөздер тиiсiнше "учаскелiк полиция инспекторы", "учаскелiк полиция инспекторларын", "учаскелік полиция инспекторларының", "учаскелiк полиция инспекторларының", "учаскелiк полиция инспекторын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      1 және 3-тармақтар алынып тасталсын;

      2, 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi учаскелiк полиция инспекторларын оларға бекітіліп берілген әкiмшiлiк учаскелердегi олардың негiзгi қызметiмен байланысты емес мiндеттердi орындау үшiн тартуға жол бермесiн.";
      "4. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерiне заңнамалық кесiмдерде белгiленген тәртіппен жергілiктi бюджеттердiң қаражаты есебiнен:
      1) мынадай есеппен айқындалған учаскелiк полиция инспекторларының штат санын ұстауға және материалдық-техникалық жарақтандыруға арналған шығыстарды қаржыландыруды көздеу:
      қалаларда:
      учаскелiк полиция инспекторы тұрғындар саны үш мыңнан аспайтын аумаққа бекiтiледi;
      учаскелiк полиция пунктiнiң жұмысын ұйымдастыру үшiн жауапты учаскелiк полиция инспекторы тұрғындар саны бiр мыңнан аспайтын аумаққа бекiтiледi;
      ауылдық жерде - учаскелiк полиция инспекторы тұрғындар саны екi мыңнан аспайтын аумаққа бекiтiледi;
      2) учаскелiк полиция инспекторларын автокөлiкпен және оларды мынадай есеппен пайдалану үшiн жағдай жасауды:
      қалаларда және аудан орталықтарында - әрбiр учаскелiк полиция пунктiн кемiнде бiр бiрлiк автокөлiкпен;
      ауылдық жерде - әрбiр учаскелiк полиция инспекторын бiр бiрлiк автокөлiкпен қамтамасыз ету ұсынылсын.";

      2) "Mac күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 4 маусымдағы N 528  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 2003 ж., N 25, 233-құжат):
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Мас күйiн куәландыруға жiберу, мас күйiн куәландыру және оның нәтижелерiн ресiмдеу ережесiнде:

      13-тармақтағы "жазуға құқылы" деген сөздер "жазады" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнiнен бастап он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгізiлетiн 1-тармақтың 2) тармақшасын қоспағанда, қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрiнiң
      мiндетiн атқарушы

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года N 1598 и от 4 июня 2003 года N 528.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2005 года N 826.

     В соответствии с  Законом  Республики Казахстан от 21 декабря 1995 года "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

     1) в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 1996 года N 1598 "О дополнительных мерах по укреплению общественного порядка и повышению роли участковых уполномоченных органов внутренних дел в предупреждении и профилактике правонарушений":
     заголовок изложить в следующей редакции:
     "О повышении роли участковых инспекторов полиции органов внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности";
     по всему тексту слова "участковый уполномоченный", "участковых уполномоченных", "участкового уполномоченного" заменить соответственно словами "участковый инспектор полиции", "участковых инспекторов полиции", "участкового инспектора полиции";
     пункты 1 и 3 исключить;
     пункты 2, 4 изложить в следующей редакции:
     "2. Министерству внутренних дел Республики Казахстан не допускать привлечения участковых инспекторов полиции для выполнения задач, не связанных с их основной деятельностью на закрепленных за ними административных участках.";
     "4. Рекомендовать акимам областей, городов Астаны и Алматы в установленном законодательными актами порядке за счет средств местных бюджетов:
     1) предусмотреть финансирование расходов на содержание и материально-техническую оснащенность штатной численности участковых инспекторов полиции, определенной из расчета:
     в городах:
     участковый инспектор полиции закрепляется за территорией, на которой проживает не свыше трех тысяч жителей;
     участковый инспектор полиции, ответственный за организацию работы участкового пункта полиции, закрепляется за территорией, на которой проживает не свыше одной тысячи жителей;
     в сельской местности - участковый инспектор полиции закрепляется за территорией, на которой проживает не свыше двух тысяч жителей;
     2) обеспечить участковых инспекторов полиции автотранспортом и условиями для его эксплуатации из расчета:
     в городах и районных центрах - не менее одной единицы автотранспорта на каждый участковый пункт полиции;
     в сельской местности - одна единица автотранспорта на каждого участкового инспектора полиции.";

     2) в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2003 года N 528 "Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 25, ст. 233):
     в Правилах направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов, утвержденных указанным постановлением:
     в пункте 13 слова "вправе излагать" заменить словом "излагает".

     2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания, за исключением подпункта 2) пункта 1, который вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
     Премьер-Министра
     Республики Казахстан