Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 16 наурыздағы N 247 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 сәуірдегі N 251 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанындағы консультациялық-кеңесшi органдар мен жұмыс топтарын құру тәртiбi, қызметi мен таратылуы туралы нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 1999 жылғы 16 наурыздағы N 247  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПYКЖ-ы, 1999 ж., N 9, 70-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      кiрiспеде "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша құрылатын" деген сөздер алынып тасталсын;
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi органдар мен жұмыс топтарын құру тәртiбi, қызметi мен таратылуы туралы нұсқаулықта:

      2-1-тармақта:
      екiншi абзацта:
      "орынбасарлары", "олардың" деген сөздер тиiсiнше "орынбасары", "оның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      ", сондай-ақ екi және одан астам мемлекеттiк органдардың құзыретi шегiнен шығатын мәселелер бойынша" деген сөздер алынып тасталсын;
      төртiншi абзацта "құрамына кiретiн" деген сөздер "мүшелерi болып табылатын" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ "Жұмыс топтары" деген сөздерден кейiн "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң құзыретiне жатқызылған" деген сөздермен толықтырылсын;

      9-тармақтың 2) тармақшасы алынып тасталсын;

      10-тармақта "1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда" деген сөздер "1) тармақшасында көзделген жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      12-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Комиссиялардың/жұмыс топтарының мүшелерi олардың қызметiне ауыстыру құқығынсыз қатысады.";

      16-тармақта "комиссия жүзеге асыратын қызмет үшiн жауап бередi" деген сөздер "комиссия/жұмыс тобы жүзеге асыратын қызмет, сондай-ақ салааралық, ведомствоаралық үйлестiру үшiн және комиссия/жұмыс тобы әзiрлейтiн шешiмдер үшiн қолданыстағы заңнамаға сәйкес дербес жауап бередi" деген сөздермен ауыстырылсын;

      17-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      "Хатшы комиссияның/жұмыс тобының мүшесi болып табылмайды.";

      19-тармақтың үшiншi абзацында "отырысқа қатысқан" деген сөздер "мiндеттi түрде барлық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      20-тармақта "комиссия", "комиссияның" және "комиссияға" деген сөздер тиiсiнше "комиссия/жұмыс тобы", "комиссияның/жұмыс тобының" және "комиссияға/жұмыс тобына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "21. Комиссияның/жұмыс тобының қызметiн тоқтату үшiн осы Нұсқаулықтың 20-тармағында көрсетiлген жағдайлар туындаған немесе комиссияның/жұмыс тобының құрамына немесе функцияларына өзгерiстер енгiзу қажет болған кезде комиссияның жұмыс органы болып табылатын не лауазымды адамы жұмыс тобының жетекшiсi болып табылатын мемлекеттiк орган белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулысының немесе Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi өкiмiнiң тиiстi жобасын Қазақстан Республикасының Үкiметiне уақтылы енгiзедi.
      Егер Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi, оның орынбасары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi Кеңсесiнiң Басшысы немесе оның орынбасары жұмыс тобының жетекшiсi болып табылған жағдайда Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң тиiстi өкiмiн жұмыс тобы жетекшiсiнiң тапсырмасы бойынша осындай тапсырмада көрсетiлген мемлекеттiк орган енгiзедi.";

      22-тармақ алынып тасталсын;

      23-тармақта:
      "Жұмыс тобының" деген сөздер "Комиссияның/жұмыс тобының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Премьер-Министрдiң Кеңсесiне" деген сөздерден кейiн "оған сәйкес комиссия/жұмыс тобы құрылған Қазақстан Республикасының Yкiметi қаулысының немесе Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi өкiмiнiң күшi жойылды деп тану туралы шешiмнiң жобасымен бiр мезгiлде" деген сөздермен толықтырылсын;

      24-тармақта:
      бiрiншi абзацта "Жұмыс тобының есеп-хаты" деген сөздер "Есеп-хат" деген сөзбен ауыстырылсын;
      1) және 2) тармақшаларда "жұмыс тобы" деген сөздер "комиссия/жұмыс тобы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25-тармақ алынып тасталсын;

      25-1-тармақта "тиiстi орынбасарлары", "орынбасарлары" деген сөздер "орынбасары" деген сөзбен ауыстырылсын;

      25-3-тармақта "тиiстi орынбасарларының", "тиiстi орынбасары" деген сөздер тиiсiнше "орынбасарының", "орынбасары" деген сөздермен ауыстырылсын;

      25-4-тармақтың үшiншi абзацында "тиiстi" деген сөз алынып тасталсын.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года N 247

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2006 года N 251

      Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в  постановление  Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года N 247 "Об утверждении Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 9, ст. 70) следующие изменения и дополнения:
      в преамбуле слова ", создаваемых по решению Правительства Республики Казахстан," исключить;
      в Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп, утвержденной указанным постановлением:
      в пункте 2-1:
      в абзаце втором:
      слова "Заместители", "возглавляют", "их", "заместителями" заменить соответственно словами "Заместитель", "возглавляет", "его", "заместителем";
      слова ", а также по вопросам, выходящим за пределы компетенции двух и более государственных органов" исключить;
      в абзаце четвертом слова "входящие в состав" заменить словами "являющиеся членами";
      пункт 3 после слов "и вопросам" дополнить словами ", отнесенным к компетенции Правительства Республики Казахстан";
      подпункт 2) пункта 9 исключить;
      в пункте 10 слова "В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2)" заменить словами "В случае, предусмотренном подпунктом 1)";
      пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Члены комиссий/рабочих групп принимают участие в их деятельности без права замены.";
      в пункте 16 слова "несет ответственность за деятельность, осуществляемую комиссией" заменить словами "несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность за деятельность, осуществляемую комиссией/рабочей группой, а также межотраслевую, межведомственную координацию и за решения, вырабатываемые комиссией/рабочей группой";
      пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Секретарь не является членом комиссии/рабочей группы.";
      в абзаце третьем пункта 19 слова "присутствовавшими на заседании" заменить словами "в обязательном порядке всеми";
      в пункте 20 слова "комиссии" и "комиссию" заменить соответственно словами "комиссии/рабочей группы" и "комиссию/рабочую группу";
      пункт 21 изложить в следующей редакции:
      "21. Для прекращения деятельности комиссии/рабочей группы при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящей Инструкции, или необходимости внесения изменений в состав или функции комиссии/рабочей группы государственный орган, являющийся рабочим органом комиссии либо должностное лицо которого является руководителем рабочей группы, в установленном порядке своевременно вносит в Правительство Республики Казахстан соответствующий проект постановления Правительства Республики Казахстан или распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан.
      В случае, если руководителем рабочей группы является Премьер-Министр Республики Казахстан, его заместитель, Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан или его заместитель, соответствующее распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан вносится по поручению руководителя рабочей группы государственным органом, указанным в таком поручении.";
      пункт 22 исключить;
      в пункте 23:
      слова "рабочей группы" заменить словами "комиссии/рабочей группы";
      после слов "Канцелярию Премьер-Министра" дополнить словами "одновременно с проектом решения о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан или распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, в соответствии с которым была создана комиссия/рабочая группа,";
      в пункте 24:
      в абзаце первом слова "рабочей группы" исключить;
      в подпунктах 1) и 2) слова "рабочей группой" и "рабочая группа" заменить соответственно словами "комиссией/рабочей группой" и "комиссия/рабочая группа";
      пункт 25 исключить;
      в пункте 25-1 слова "соответствующих заместителей", "заместителей" заменить словом "заместителя";
      в пункте 25-3 слова "соответствующих заместителей", "соответствующим заместителем" заменить соответственно словами "заместителя", "заместителем";
      в абзаце третьем пункта 25-4 слово "соответствующего" исключить.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       Премьер-Министр
   Республики Казахстан