Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерiмi жөнiнде ақпарат беру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 сәуірдегі N 275 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 1395 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2010.12.22 № 1395 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерiмi жөнiнде ақпарат берудi ретке келтiру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкiметi  ҚАУЛЫ ЕТЕДI :
      1. Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлiгiнiң Геология және жер қойнауын пайдалану комитетi жыл сайын ағымдағы жылдың 1 қазанына дейiн есептiден кейiнгi жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттiк теңгерiмi жөнiнде ақпарат берсiн:
      Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі мен Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгiне - пайдалы қазбалардың барлық түрлерi бойынша;
      Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлiгiне - қатты пайдалы қазбалар бойынша, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкiлеттi органға - жер асты сулары бойынша.
      Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі жөніндегі ақпарат осы қаулыға қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.07.17. N  604 қаулысымен.
      2. "Пайдалы қазбалар қоры жөнiндегi ақпарат беру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 7 қазандағы N 999  қаулысының күшi жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                                             Қазақстан Республикасы
                                                   Үкіметінің
                                            2007 жылғы 17»шілдедегі
                                                N 604 қаулысына
                                                     қосымша

       Ескерту. Қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.17. N  604 қаулысымен.

        Пайдалы қазбалар қорларының мемлекеттік теңгерімі
                жөнінде ақпарат беру нысаны

р/
с
N

Пайдалы
қазба

Құрам-
дас
бөлікті
өлшеу
бірлік-
тері

Орташа
құрамы

Теңгерім-
дік қорлар

Теңге-
рімнен
тысқары
қорлар

Өсу/
кему

1

2

3

4

5

6

7

О представлении информации по государственному балансу запасов полезных ископаемых

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2006 года N 275. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2010 года N 1395

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 22.12.2010 N 1395 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      В целях упорядочения представления информации по государственному балансу запасов полезных ископаемых Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Комитету геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан ежегодно до 1 октября текущего года представлять информацию по государственному балансу запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:
      Правительству Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по статистике и Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан - по всем видам полезных ископаемых;
      Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан - по твердым полезным ископаемым, уполномоченному органу в области использования и охраны водного фонда - по подземным водам.
      Информация по государственному балансу запасов полезных ископаемых представляется по форме согласно приложению к настоящему постановлению.
       Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 17 июля 2007 года  N 604 .

      2. Признать утратившим силу  постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 7 октября 1993 года N 999 "О представлении информации по запасам полезных ископаемых".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 17 июля 2007 года N 604 

       Сноска. Приложение дополнено постановлением Правительства РК от 17 июля 2007 года  N 604 .

       Форма предоставления информации по государственному
              балансу запасов полезных ископаемых

N
п/
п

Полезное
ископае-
мое

Единицы
измере-
ния
компо-
нента

Сред-
нее
содер-
жание

Балан-
совые
запасы

Забалан-
совые
запасы

Прирост/
урост

1

2

3

4

5

6

7