"Соттардың некенi бұзу туралы iстердi қараған кезде заңды қолдануы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 2000 жылғы 28 сәуір N 5 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2008 жылғы 22 желтоқсандағы N 13 Нормативтік қаулысы.

      Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруіне байланысты Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жалпы отырысы

      қаулы етеді:

      1. "Соттардың некенi бұзу туралы iстердi қараған кезде заңды қолдануы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 2000 жылғы 28 сәуірдегі N 5 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1) тақырыбындағы "Жоғарғы Соты Пленумының" сөздері "Жоғарғы Сотының нормативтік" сөздерімен ауыстырылсын;

      2) кіріспедегі "Пленумы" сөзі "жалпы отырысы" сөздерімен ауыстырылсын;

      3) бүкіл мәтіндегі "ҚР" деген сөздер алып тасталсын.

      2. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес, осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына қосылады, сондай-ақ жалпыға бірдей міндетті болып табылады және ресми жарияланған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

Қ. Мәми

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Ж. Бәйішев


О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 28 апреля 2000 года № 5 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака"

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 13

      В связи с изменением законодательства Республики Казахстан пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет :

      1. Внести в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 28 апреля 2000 года № 5 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» следующие изменения:
      1) в заголовке слова «Постановление Пленума» заменить словами «Нормативное постановление»;
      2) в преамбуле слово «Пленум» заменить словами «пленарное заседание»;
      3) по всему тексту слова «РК» исключить.
      2. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель Верховного Суда
      Республики Казахстан                       К. Мами

      Судья Верховного Суда
      Республики Казахстан,
      секретарь пленарного заседания             Ж. Баишев