Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне толықтыру мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 13 қазандағы № 1064 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтыру мен өзгерістер бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2010 жылғы 13 қазандағы
№ 1064 қаулысымен  
бекітілген    

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін толықтыру мен өзгерістер

      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы
жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 25 қарашадағы № 1085 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен мақұлданған Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарында:
      «Жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешу» деген бөлімде:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «Осы бөлімде көзделген қаражаттың 70 (жетпіс) млрд. теңге мөлшеріндегі ақшалай қаражаты басым инвестициялық жобаларды (Бейнеу - Бозой газ құбырын салу, «Алатау Жарық» компаниясының кіші станциясын салу, Қорғас - Жетіген темір жолын салу, «Өзен - Түркіменстан шекарасы» темір жолын салу, Атырау облысындағы газ-химия кешенінің инфрақұрылымын салу) қаржыландыруға бағытталады.»;
      «Шағын және орта бизнесті, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру ұйымдарын қолдау» деген бөлімде:
      үшінші абзацтағы «қаражат» деген сөз «қаражатты» деген сөзбен, «жіберілетін болады» деген сөздер «жіберу ұсынылады» деген сөздермен ауыстырылсын.
      2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен бақылау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 қаңтардағы № 6 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында:
      «IV. Шағын және орта бизнесті, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру ұйымдарын қолдау» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 1-жолда екінші сөйлемдегі «қаражат» деген сөз «қаражатты» деген сөзбен, «жіберілетін болады» деген сөздер «жіберу ұсынылады» деген сөздермен ауыстырылсын.
      3. «Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдау және жылжымайтын мүлік нарығындағы ахуалды тұрақтандыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 ақпандағы № 148 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен мақұлданған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы және екінші деңгейдегі банктер арасындағы кейіннен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне кредит беру үшін қаражатты екінші деңгейдегі банктерде орналастыру туралы бас келісімде:
      «Орналастырылған қаражатты беру шарттары және оны өтеу тәртібі» деген 3-бөлімнің 11-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      «11. Осы Келісімде көзделген ақшаның 30-нан % аспайтын мөлшеріндегі қаражатын ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі жобаларды қаржыландыруға жіберу ұсынылады. Бұл ретте ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу және тамақ өнімдерін өндіру жөніндегі ұйымдарға осы Келісімде көзделген шарттар қолданылады.».
      4. «Өңдеуші өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерлік субъектілерін қолдаудың және жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 9 қазандағы № 1553 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 42, 407-құжат):
      көрсетілген қаулымен мақұлданған «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» акционерлік қоғамы мен екінші деңгейдегі банктер арасындағы Өңдеуші өнеркәсіп саласындағы кәсіпкерлік субъектілерге кейіннен кредит беру үшін «Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының қаражатын екінші деңгейдегі банктерге орналастыру туралы бас келісімде:
      «Келісімнің мәні» деген 2-бөлімнің 7-тармағындағы «2009 жылғы 20 (жиырмасыншы) желтоқсаннан» деген сөздер «2010 жылғы 10 (оныншы) сәуірден» деген сөздермен ауыстырылсын.

О внесении дополнения и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2010 года № 1064

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые дополнение и изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Кaзахстан                      К. Масимов

Утверждены         
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 13 октября 2010 года № 1064

Дополнение и изменения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года № 1085 "О Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы":
      в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы, одобренном указанным постановлением:
      в разделе "Решение проблем на рынке недвижимости":
      пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
      "Денежные средства в размере 70 (семьдесят) миллиардов тенге из средств, предусмотренных в данном разделе, будут направлены на финансирование приоритетных инвестиционных проектов (строительство газопровода Бейнеу - Бозой, строительство подстанций Компании "Алатау Жарык", строительство железной дороги Хоргос - Жетыген, строительство железной дороги "Узень - граница Туркменистана", строительство инфраструктуры газохимического комплекса в Атырауской области).";
      в разделе "Поддержка малого и среднего бизнеса, организаций по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания":
      в абзаце третьем слова "будут направлены" заменить словами "рекомендуется направить".
      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы":
      в Плане мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009 - 2010 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе "IV. Поддержка малого и среднего бизнеса, организаций по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания":
      в строке, порядковый номер 1, во втором предложении слова "будут направлены" заменить словами "рекомендуется направить".
      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года № 148 "О некоторых мерах по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и стабилизации ситуации на рынке недвижимости":
      в Генеральном соглашении между акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и банками второго уровня о размещении средств в банках второго уровня для последующего кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, одобренном указанным постановлением:
      пункт 11 раздела 3 "Условия предоставления и порядок погашения размещенных средств" изложить в следующей редакции:
      "11. Средства в размере не более 30 % от денег, предусмотренных настоящим Соглашением, рекомендуется направить на финансирование проектов по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания. При этом на организации по переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания распространяются условия, предусмотренные настоящим Соглашением.".
      4. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2009 года № 1553 "О некоторых вопросах поддержки субъектов предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности и решения проблем на рынке недвижимости" (CAПП Республики Казахстан, 2009 г., № 42, ст. 407):
      в Генеральном соглашении между акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", акционерным обществом "Фонд стрессовых активов", акционерным обществом "Фонд развития предпринимательства "Даму" и банками второго уровня о размещении средств акционерного общества "Фонд стрессовых активов" в банках второго уровня для последующего кредитования субъектов предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности, одобренном указанным постановлением:
      в пункте 7 раздела 2 "Предмет Соглашения" слова "20 (двадцатого) декабря 2009 года" заменить словами "10 (десятого) апреля 2010 года".