"Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі қызметтер саудасы мен инвестициялар туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 19 сәуірдегі № 427 Қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
      «Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі қызметтер көрсету саудасы мен инвестициялар туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламентi Мәжiлiсiнiң қарауына енгізiлсiн.

      Қазақстан Республикасының
           Премьер-Министрі                      К. Мәсімов

Қазақстан Республикасының Заңы Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі
қызметтер саудасы мен инвестициялар туралы келісімді
ратификациялау туралы

      2010 жылғы 9 желтоқсанда Мәскеуде жасалған Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі қызметтер көрсету саудасы мен инвестициялар туралы келісім ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
            Президенті

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2010 жылғы 9 желтоқсанда
№ 65 қаулысымен   
мақұлданған    

Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі
қызметтер саудасы мен инвестициялар туралы
КЕЛІСІМ

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасының Үкіметі және Ресей Федерациясының Үкіметі,
      2003 жылғы 19 қыркүйектегі Бірыңғай экономикалық кеңістік қалыптастыру туралы келісімді назарға ала отырып;
      2000 жылғы 10 қазандағы Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құру туралы шартты басшылыққа ала отырып;
      1999 жылғы 26 ақпандағы Кеден одағы және Біртұтас экономикалық кеңістік туралы шарттың ережелерін іске асыра отырып;
      қызметтер көрсетудің өзара саудасын кеңейту және оны ырықтандыру деңгейін арттыру үшін жағдай жасауға ниет білдіре отырып;
      Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше мемлекеттердің экономикалық өсуіне жәрдемдесу мақсатында мұндай мемлекеттердегі қызметтер көрсетудің өзара саудасына арналған бірыңғай қағидаттар мен қағидалар жасауға ниет білдіре отырып;
      басқа Тараптар мемлекеттерінің аумақтарында бір Тарап мемлекеті тұлғаларының қаражат инвестициялауы үшін қолайлы жағдайлар жасауға ниет білдіре отырып,
      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Келісімнің мақсаттары үшін төмендегі ұғымдар мынаны білдіреді:
      (а) «Тараптың нормативтік құқықтық актілері» – Тарап мемлекетінің заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілері;
      (б) «Тарап шарасы» – Тараптың осы Тарап мемлекетінің мемлекеттік билігінің кез келген деңгейінде оның жергілікті өзін-өзі басқару органдары немесе осындай органдар өздеріне берген өкілеттіктерді жүзеге асыру кезінде ұйымдар қабылдаған нормативтік құқықтық актісі, сондай-ақ осы Тарап мемлекеті органының немесе лауазымды адамының шешімі, іс-әрекеті немесе әрекетсіздігі.
      Тарап мемлекетінің органы ұсынымдық сипаты бар ресми құжат қабылдаған (шығарған) жағдайда, мұндай ұсыным адресаттарының басым бөлігі (осы Тарап мемлекетінің мемлекеттік, өңірлік және/немесе муниципалдық билік органдары, осы Тараптың үкіметтік емес органдары, осы Тараптың тұлғалары, басқа Тараптың тұлғалары, сондай-ақ кез келген үшінші мемлекеттің тұлғалары) практика жүзінде оны басшылыққа алатыны дәлелденсе, бұл ұсыным осы Келісім мақсаттарына арналған шара деп танылуы мүмкін;
      (в) «Тарап аумағы» – Тарап мемлекетінің аумағы;
      (г) «Тарап тұлғасы» – Тараптың кез келген жеке немесе заңды тұлғасы.
      (д) «Тараптың жеке тұлғасы» – осы Тарап мемлекетінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес оның азаматы болып табылатын кез келген жеке тұлға;
      (е) «Тараптың заңды тұлғасы» – осы Тараптың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тарап аумағында ашылған немесе құрылған кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы және меншік нысанындағы заңды тұлға;
      (ж) «құру»:
      i. аумағында осындай заңды тұлға ашылатын немесе құрылатын Тараптың нормативтік құқықтық актілерінде көзделген кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы және меншік нысанындағы заңды тұлғаны ашу, құру және немесе сатып алу (ашылған немесе құрылған заңды тұлғаның капиталына қатысу); немесе
      ii. мұндай заңды тұлға қабылдайтын шешімдерді тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы, оның ішінде дауыс беретін акцияларына (үлестеріне) келетін дауыстарды иелену жолымен, осындай заңды тұлғаның директорлар кеңесіне (байқау кеңесіне) және өзге де басқару органдарына қатысу жолымен айқындау мүмкіндігін алудан көрінетін Тараптың заңды тұлғасының үстінен бақылауды иелену; немесе
      i. филиал ашу; немесе
      ii. өкілдік ашу; немесе
      iii. дара кәсіпкер ретінде тіркелу.
      (з) «қызмет» - осы баптың «ж» тармағының «i» - «v» тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың, филиалдардың, өкілдіктердің және/немесе дара кәсіпкерлердің қызметі;
      (и) «қызметтер көрсету саудасы» - қызметтер өндірісін, бөлуді, маркетингін, сатуды, жеткізілуін қамтитын және мынадай тәсілдермен жүзеге асырылатын:
      i. бір Тараптың аумағынан екінші Тараптың аумағына; немесе
      ii. бір Тараптың аумағында осы Тараптың тұлғасы екінші Тараптың тұлғасына қызметтер көрсету;
      (k) «қызметтерді жеткізуші» - қызметті жүзеге асыру және қызметтер көрсету саудасы шеңберінде қызметтерді жеткізетін кез келген тұлға

I тарау
Құру және қызмет 2-бап

      1. Осы тараудың ережелері Тараптардың құруды және/немесе қызметті қозғайтын кез келген шараларына қолданылады.
      2. Осы тараудың ережелері Тараптың аумағында осы Тараптың нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мемлекеттік билік фнкцияларын орындауға байланысты қызметке қолданылмайды.
      3. Келісім күшіне енген күні құрылған, ашылған, сатып алынған немесе бақыланатын, тіркелген және әрекет етуін жалғастыра беретін, сондай-ақ Келісім күшіне енгеннен кейін құрылған, ашылған, сатып алынған, бақыланатын немесе тіркелген заңды тұлғаларға, филиалдарға, өкілдіктерге, дара кәсіпкерлерге Келісім қолданылады.

3-бап

      1. Әрбір Тарап осы Келісімге IV қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген шектеулерді ескере отырып, құруға және/немесе қызметке қатысты кез келген басқа Тараптың тұлғаларына қолайлылығы осындай жағдайларда өзінің аумағындағы тұлғаларға ұсынылатын режимнен кем болмайтын режимді ұсынады.
      2. Әрбір Тарап өзінің аумағында құруға және (немесе) қызметке қатысты осындай жағдайларда кез келген басқа Тараптың тұлғаларына қолайлылығы осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын мемлекеттердің тұлғаларына ұсынылатын режимнен кем болмайтын режимді ұсынады.
      3. Осы Келісімдегі ештеңе Тараптарға осы баптың 4-тармағының талаптарына сай келетін экономикалық ықпалдасу туралы келісімдер жасасуға кедергі келтірмейді. Осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын кез келген мемлекетпен осындай экономикалық ықпалдасу туралы келісім жасасқан әрбір Тарап осындай жағдайларда өзі осындай экономикалық ықпалдасу туралы келісім шеңберінде ұсынатын жеңілдіктерді басқа Тараптарға өзара негізде ұсынады. Осы тармақта жеңілдіктер деп осы Келісімге ІV Қосымшадағы Тараптың жеке ұлттық тізбесінде көзделген бір немесе бірнеше шектеуді оның алып тастауы түсініледі.
      4. Осы Келісімнің мақсаттары үшін мынадай өлшемдерге сай келетін:
      i. қызметтер секторының қомақты бөлігін қамтитын, сондай-ақ қызметтерді жеткізу тәсілдерінің және құру мен қызмет мәселелерінің бірде біреуін априори жоққа шығармайтын;
      ii. кемсітушілік шараларының қолданыстағыларын жоюға, сондай-ақ жаңаларын енгізуге тыйым салуға бағытталған; және
      iii. қызметтер саудасын ырықтандыруға бағытталған келісімдер Тараптардың бірі мен осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын мемлекет (мемлекеттер) арасындағы экономикалық ықпалдасу туралы келісімдер деп танылады.
      Мұндай экономикалық ықпалдасу туралы келісімнің мақсаты оған қатысушылар арасындағы қызметтер саудасы мен құру және қызмет шарттарын оңайлату болып табылады, ал кез келген үшінші мемлекетке қатысты ол белгілі бір секторлардағы немесе шағын секторлардағы қызметтер саудасындағы кедергілердің жалпы деңгейінің мұндай келісім жасалғанға дейін қолданылған деңгеймен салыстырғанда жоғарылауына алып келмеуге тиіс.
      5. Осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын кез келген мемлекетпен осы баптың 3-тармағында аталған экономикалық ықпалдасу туралы келісім жасасқан Тарап оған қол қойылған күннен бастап бір ай ішінде басқа Тараптарға осындай келісім жасалғаны туралы ақпарат беруге міндетті.

4-бап

      1. Осы Келісімге IV қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген шектеулерді қоспағанда, Тараптардың бірде біреуі құруға және/немесе қызметке байланысты кез келген басқа Тараптың тұлғаларына қатысты:
      (а) құру нысанына, оның ішінде тұлғаның ұйымдық-құқықтық нысанына;
      (б) ашылатын, құрылатын және (немесе) сатып алынатын заңды тұлғалардың, филиалдардың немесе өкілдіктердің, тіркелетін дара кәсіпкерлердің санына;
      (в) заңды тұлғаның капиталындағы сатып алынатын үлес көлеміне немесе заңды тұлғаның үстінен бақылау дәрежесіне;
      (г) құрылған, ашылған, сатып алынған немесе бақыланатын заңды тұлға, филиал, өкілдік, тіркелген дара кәсіпкер квота, экономикалық орындылығы тұрғысындағы тест нысанындағы немесе кез келген өзге сандық нысандағы қызметті жүзеге асыру барысында олардың операцияларына қатысты шектеулерді қолданбайды және енгізбейді.
      2. 2010 жылғы 19 қарашадағы Еңбекші мигранттардың және олардың отбасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі туралы келісімнің ережелерін ескере отырып, Тараптардың әрқайсысы кез келген басқа Тараптың тұлғаларына қатысты осы Келісімге IV қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген шектеулерді қоспағанда, құрылған, ашылған, сатып алынған немесе бақыланатын заңды тұлға, филиал, өкілдік, тіркелген дара кәсіпкер қызметіне қатысты жұмыскерлерді жалдауға байланысты шектеулерді қолданбайды және енгізбейді. Егер мұндай қағидаларды қолдану жұмыскерлерді азаматтығына қарай нақты кемсітуге әкеліп соқпаса, осы тармақтың ережелері жұмыскерлердің біліміне, тәжірибесіне, біліктілігіне, беделіне қойылатын талаптарға қолданылмайды.

5-бап

      1. Осы Келісімге IV қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген шектеулерді қоспағанда, Тараптардың бірде біреуі басқа Тараптардың тұлғаларына қатысты құруға және/немесе қызметке байланысты қосымша мынадай:
      (а) шығарылған тауарлар мен қызметтердің барлығын немесе бір бөлігін экспорттау;
      (б) тауарлар мен қызметтерді импорттау;
      (в) осы Тараптан шығарылған тауарларды немесе қызметтерді сатып алу немесе пайдалану;
      (г) осы Тараптың аумағында тауарларды сатуды немесе қызметтерді жеткізуді, осы Тараптың аумағына/аумағынан тауарлар импортын немесе экспортын шектеу және өндірілетін тауарлар/жеткізілетін қызметтер көлемдеріне, жергілікті тауарларды немесе қызметтерді пайдалануға тәуелді немесе кәсіпорынның осы тармақта көрсетілген операцияларға байланысты тиесілі шетелдік валютаға қол жеткізуін шектеу;
      (д) технологияларды, ноу-хауды және коммерциялық құндылығы бар өзге ақпаратты Тараптар арасындағы өзге келісімдермен белгіленген бәсекелестік саясатын жүзеге асыру қағидалары сақталған жағдайда соттың немесе бәсекелестікті қорғау саласындағы уәкілетті органның шешімі негізінде беру жағдайларын қоспағанда, оларды беру талаптарын шарт ретінде енгізбейді және қолданбайды.
      2. Осы баптың 1-тармағының (а) - (д) тармақшаларында көрсетілген талаптарды орындау басқа Тараптың аумағындағы құруға немесе қызметке байланысты кез келген Тарап тұлғасының қандай да бір преференция алуы үшін де негіз болып табыла алмайды.
      3. Осы баптың ережелері Кеден одағының және Бірыңғай экономикалық кеңістіктің келісімдері шеңберінде Тараптардың өзге уағдаластықтары үшін залалсыз қолданылады.

6-бап

      1. 09.12.2010 Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісімнен туындайтын міндеттемелерге сәйкес және 4-баптың 1-тармағының ережелеріне қарамастан, Тараптардың әрқайсысы өз аумағында табиғи монополиялар субъектілері болып табылатын заңды тұлғаларды сақтап қала алады.
      1. Өз аумағында осы баптың 1-тармағында көрсетілген тұлғаларды сақтап қалатын Тарап мұндай заңды тұлғаның 09.12.2010 Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеудің бірыңғай қағидаттары мен қағидалары туралы келісім бойынша осы Тараптың міндеттемелерімен үйлесетіндей түрде әрекет етуін қамтамасыз етеді.
      2. Егер бір Тараптың осы баптың 1-тармағында көрсетілген заңды тұлғасы басқа Тараптардың тұлғаларымен тікелей немесе өзі бақылайтын заңды тұлға арқылы өзінің монополиялық құқықтарының саласынан тыс бәсекелессе, онда бірінші Тарап өзінің осындай заңды тұлғасының осы Келісім бойынша бірінші Тараптың аумағында осындай бірінші Тараптың міндеттемелерімен үйлеспейтіндей түрде әрекет ете отырып, өзінінің монополиялық жағдайын теріс пайдаланбауын қамтамасыз етеді.

II тарау
Қызметтер көрсетудің трансшекаралық саудасы 7-бап

      1. Осы Тараудың ережелері Тараптардың қызметтер саудасын қозғайтын мыналарға:
      i. қызметтерді сатып алуға, төлеуге немесе пайдалануға;
      ii. оларға қатысты мұндай Тараптар бұқаралық шарт жасасу талабын белгілейтін қызметтерді ұсынуға байланысты қызметтерге қол жеткізуге және қызметтерді пайдалануға қатысты шаралар ретінде түсінілетін шараларына қолданылады.
      2. Осы Тараудың ережелері:
      (а): мыналардан:
      i. ұшақтарға жөндеу және пайдалану қызметін көрсетуден;
      ii. авиакөлік қызметтерін сатудан және оның маркетингінен;
      iii. резервтеудің компьютерлік жүйесінің қызметтерінен басқа әуе көлігімен тасымалдау құқығына және тасымалдау құқықтарына тікелей қатысты қызметтерге;
      (б) үкіметтік мақсаттар үшін және коммерциялық қайта сату мақсатынсыз және қызметтерді коммерциялық өткізу үшін жеткізу кезінде пайдалану мақсатынсыз қызметтерді үкіметтік мекемелердің сатып алуына;
      (в) мемлекеттік билік функцияларын орындау кезінде көрсетілетін қызметтерге;
      (г) субсидиялар беруге қолданылмайды.

8-бап

      Байланыс қызметтерін көрсету мен қаржылық қызметтер көрсету саудасының ерекшеліктері осы Келісімге I және V қосымшалармен реттеледі

9-бап

      1. Әрбір Тарап осы Келісімге ІІІ қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген секторларда және шектеулер мен шарттарды ескере отырып, қызметтер саудасына қатысты кез келген басқа Тараптың қызметтеріне және қызметтерді жеткізушілеріне қолайлылығы өзінің меншікті осындай қызметтеріне және қызметтерді жеткізушілеріне осындай мән-жайларда берілетін режимнен кем болмайтын режимді ұсынады.
      2. Әрбір Тарап осы Келісімге ІІ қосымшада Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбеде көзделген жағдайларды қоспағанда, қызметтер саудасына қатысты кез келген басқа Тараптың қызметтеріне және қызметтерді жеткізушілеріне осындай мән-жайларда қолайлылығы осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын мемлекеттердің осындай қызметтеріне және қызметтерді жеткізушілеріне берілетін режимнен кем болмайтын режимді ұсынады.
      3. Осы Келісімдегі ештеңе Тараптарға осы баптың 4-тармағының талаптарына сай келетін экономикалық ықпалдасу туралы келісімдер жасасуға кедергі келтірмейді. Осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын кез келген мемлекетпен осы баптың 4-тармағында аталған экономикалық ықпалдасу туралы келісім жасасқан әрбір Тарап осындай жағдайларда өзі осындай экономикалық ықпалдасу туралы келісім шеңберінде ұсынатын жеңілдіктерді басқа Тараптарға өзара негізде ұсынады. Осы тармақта жеңілдіктер деп осы тармақта көрсетілген Тараптың осы Келісімге ІІ-ІІІ Қосымшалардағы жеке ұлттық тізбесінде көзделген бір немесе бірнеше шектеуді оның алып тастауы, сондай-ақ осы Келісімге ІІІ Қосымшадағы оның жеке ұлттық тізбесіне енгізілмеген секторларда осы баптың 1-тармағында көзделген мән-жайларға ұқсас міндеттемелерді қабылдауы түсініледі.
      4. Осы Келісімнің мақсаттары үшін мынадай өлшемдерге сай келетін:
      i. қызметтер көрсету секторының қомақты бөлігін қамтитын, сондай-ақ қызметтерді жеткізу тәсілдерінің және құру мен қызмет мәселелерінің бірде біреуін априори жоққа шығармайтын;
      ii. кемсітушілік шараларының қолданыстағыларын жоюға, сондай-ақ жаңаларын енгізуге тыйым салуға бағытталған; және
      iii. қызметтер көрсету саудасын ырықтандыруға бағытталған келісімдер Тараптардың бірі мен осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын мемлекет/мемлекеттер арасындағы экономикалық ықпалдасу туралы келісімдер деп танылады.
      Мұндай экономикалық ықпалдасу туралы келісімнің мақсаты оған қатысушылар арасындағы қызметтер көрсету саудасы мен құру және қызмет шарттарын оңайлату болып табылады, ал кез келген үшінші мемлекетке қатысты ол белгілі бір секторлардағы немесе шағын секторлардағы қызметтер көрсету саудасындағы кедергілердің жалпы деңгейінің мұндай келісім жасалғанға дейін қолданылған деңгеймен салыстырғанда жоғарылауына алып келмеуге тиіс.
      5. Осы Келісімге қатысушы болып табылмайтын кез келген мемлекетпен осы баптың 3-тармағында аталған экономикалық ықпалдасу туралы келісім жасасқан Тарап оған қол қойылған күннен бастап бір ай ішінде басқа Тараптарға осындай келісім жасалғаны туралы ақпарат беруге міндетті.

10-бап

      Осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларда көзделген шектеулерді қоспағанда, осы Келісімге ІІІ қосымшада санамаланған секторларда Тараптардың бірде біреуі қызметтер саудасына байланысты басқа Тараптың қызметтеріне және қызметтерді жеткізушілеріне қатысты:
      i. квота, монополия немесе экономикалық орындылығы тұрғысындағы тест нысанындағы немесе кез келген өзге сандық нысандағы қызметтерді жеткізушілер санына;
      ii. квота, монополия немесе экономикалық орындылығы тұрғысындағы тест нысанындағы немесе кез келген өзге сандық нысандағы кез келген қызметтерді жеткізушілердің операцияларына қатысты шектеулер қолданбайды және енгізбейді.

10bis бабы

      Осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларда көзделген шектеулерді қоспағанда, осы Келісімге ІІІ Қосымшада санамаланған секторларда Тараптардың бірде біреуі басқа Тараптың қызметтерді жеткізушілеріне қатысты қызметтер саудасына арналған шарт ретінде құру талабын (осы Келісімнің 1-бабының (ж) тармақшасында айқындалғандай) енгізбейді және қолданбайды.

11-бап

      Ырықтандырудың неғұрлым жоғары деңгейіне қол жеткізу мақсатында Тараптар 3 жылда кемінде бір рет осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген шектеулердің және осы Келісімнің 10-бабында көрсетілген шектеулердің санын біртіндеп қысқартуға бағытталған келіссөздер өткізеді.

IV тарау
Жеке тұлғалардың келуі, кетуі, болуы және еңбек қызметі 12-бап

      Жеке тұлғалардың келуі, кетуі, болуы және еңбек қызметі ұлттық заңнамаларда және Тараптардың мемлекеттері қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарда белгіленеді.

V тарау
Транспаренттілік 13-бап

      1. Әрбір Тарап осы Тараптың осы Келісімде қамтылатын мәселелерді қозғайтын немесе қозғауы мүмкін кез келген нормативтік құқықтық актілерінің ресми көзде, ал мүмкіндігіне қарай арнайы бөлінген Интернет-сайтында құқықтары және (немесе) міндеттемелері Тараптың осындай нормативтік құқықтық актілерімен қозғалуы мүмкін кез келген тұлға олармен танысуға мүмкіндік алатындай түрде жариялануын қамтамасыз етеді.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген нормативтік құқықтық актілерді жариялау осындай нормативтік құқықтық актіні қолдану мақсаттарының түсініктемесін қамтуға тиіс.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген кез келген нормативтік құқықтық актілер құқықтық айқындылықты және құқықтары және (немесе) міндеттемелері Тараптың нормативтік құқықтық актілерімен қозғалуы мүмкін тұлғалардың негізделген үміттерін қамтамасыз ететін мерзімде, алайда кез келген жағдайда осындай нормативтік құқықтық акт күшіне енгенге дейін жариялануға тиіс.
      4. Әрбір Тарап кез келген тұлғаның осы Келісімде қамтылатын мәселелер бойынша қолданыстағы және (немесе) жоспарланатын нормативтік құқықтық актілерге қатысты жазбаша сұрауларына жауап беруді қамтамасыз ететін тетік құрады. Сұрауларға жауаптар осындай мүдделі тұлғаға жазбаша сұрау алғаннан кейін 30 күннен кешіктірмей ұсынылуы тиіс.

VI тарау
Ішкі реттеу 14-бап

      Тараптардың қызметтер саудасын қозғайтын шараларына қатысты Тараптар мынадай ережелерді қолданады:
      1. Осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларға енгізілген секторларға қатысты әрбір Тарап осы Тараптың қызметтер саудасына әсер ететін шараларының барлығы парасатты, объективті және әділ түрде қолданылуын қамтамасыз етеді.
      2. а) Әрбір Тарап сот, төрелік немесе әкімшілік органдарды немесе мүдделері қозғалатын қызметтер жеткізушінің сұрауы бойынша қызметтер саудасына әсер ететін тиісті әкімшілік шешімдерді түзететін шараларды қарауды және негізделген түрде қабылдауды қамтамасыз ететін рәсімдерді іс жүзінде мүмкіндігінше жылдам иеленеді немесе құрады. Көрсетілген рәсімдер мұндай әкімшілік шешімдерді қабылдауға уәкілетті органға тәуелсіз болмайтын жағдайларда Тарап рәсімдердің шынында да объективті және әділ қарауға негіз болуын қамтамасыз етеді.
      б) Осы тармақтың «a» тармақшасының ережелері Тараптың конституциялық тәртібімен немесе оның сот жүйесінің табиғатымен үйлеспейтін жағдайларда оған мұндай органдарды немесе рәсімдерді құруға талап қоюды көздемейді.
      3. Осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларға енгізілген қызметтерді жеткізуге рұқсат талап етілген жағдайда Тараптың құзыретті органдары ұлттық заңнама талаптарына және реттеу қағидаларына сәйкес ресімделген деп танылған өтінім ұсынылғаннан кейін ақылға қонымды уақыт кезеңі ішінде өтінім берушіге өтінішке қатысты шешім туралы хабарлайды. Өтінім берушінің сұрауы бойынша Тараптың құзыретті органдары шамадан тыс кідіртпей, өтінімді қарау барысы туралы ақпарат береді.
      4. Біліктілік талаптары мен рәсімдеріне, техникалық стандарттар мен лицензиялау талаптарына жататын шаралар қызметтер саудасында ақталмайтын кедергілер жасамайтындай жағдайды қамтамасыз ету үшін Тараптар өздері құра алатын тиісті органдар арқылы кез келген қажетті қағидаларды әзірлеуге құқылы. Бұл қағидалардың мақсаты осы талаптардың өзгелер қатарында:
      а) құзыреттілік және қызметтерді жеткізуге қабілеттілік сияқты объективті және жария өлшемдерге негізделуін;
      б) қызметтердің сапасын қамтамасыз ету үшін қажетті шамадан артық ауыртпалықты болмауын;
      в) лицензиялау рәсімдері жағдайында – олардың өздерінің қызметтерді жеткізуге шектеу болмауын қамтамасыз ету болады.
      5. а) Осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларға енгізілген қызметтер секторларында осы баптың 4-тармағына сәйкес осы секторлар үшін әзірленген қағидалар күшіне енгенге дейін Тараптар 9-бапта көрсетілген қосымшаларға енгізілген шарттарға сәйкес ұсынылатын пайданы жоятын немесе қысқартатын лицензиялық немесе біліктілік талаптарын және техникалық стандарттарды:
      i) осы баптың 4-тармағының «а», «б» немесе «в» тармақшаларында көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейтін;
      ii) осы Келісімге қол қойған күнге осы Тараптан парасатты түрде күтілмейтін жолмен қолданбайды.
      б) Осы баптың 5-тармағының «а» тармақшасы бойынша міндеттемені Тараптың орындау фактісін айқындау кезінде тиісті халықаралық ұйымдардың ол қолданатын халықаралық стандарттарына назар аударылады.
      6. Егер осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген қосымшаларға кәсіптік қызметтер бөлігіндегі міндеттемелер енгізілген жағдайда әрбір Тарап кез келген басқа Тарап кәсіпқойларының құзыреттілігін тексеру үшін тиісті рәсімдерді қамтамасыз етеді.

15-бап

      Егер Тарап құруға және (немесе) қызметке қатысты лицензиялауды қолданса, онда мұндай Тарап:
      i. биліктің қызметті жүзеге асыруға лицензиялар беруге жауапты құзыретті органдары атауларының жариялануын немесе өзгеше түрде жалпының назарына жеткізілуін;
      ii. лицензиялық рәсімдердің өздері құруға немесе қызметке шектеу болып табылмауын және қызметті жүзеге асыру құқығына тікелей байланысты лицензиялық талаптардың өздері қызмет үшін негізсіз кедергі болып табылмауын;
      iii. барлық лицензиялық рәсімдер мен талаптардың нормативтік құқықтық актілерде белгіленуін және лицензиялық рәсімдерді немесе талаптарды белгілейтін немесе қолданатын кез келген нормативтік құқықтық акт осы Келісімнің 14-бабының ережелеріне сәйкес күшіне енген күнге дейін оның жариялануын;
      iv. лицензиялаушы органдар лицензия беру (беруден бас) тарту туралы шешімді тиісті нормативтік құқықтық актіде айқындалған уақыт кезеңі ішінде, бірақ кез келген жағдайда лицензия беруге өтініш алған күннен бастап 30 күннен кешіктірмей қабылдауын. Қаржылық қызметтер секторына қатысты лицензия беру (беруден бас) тарту туралы шешім қабылдау мерзімдері осы Келісімге V қосымшада белгіленеді;
      v. лицензия беруге арналған өтінішті ұсынуға және қарауға байланысты алынатын кез келген алымдардың өздері құру және қызмет үшін шектеу болып табылмауын және лицензиялаушы органның өтінішті қаруға және лицензия (рұқсат) беруге байланысты шығындарына негізделуін;
      vi. осы баптың «iv» тармағында көрсетілген уақыт кезеңі өткен соң және өтініш берушінің талабы бойынша Тараптың тиісті лицензиялаушы органы өтініш берушіге оның өтінішін қараудың жай-күйі туралы, сондай-ақ бұл өтініш тиісінше толтырылған деп саналатын-саналмайтыны туралы хабарлауын. Кез келген жағдайда өтініш берушілерге өтінішке техникалық түзетулер енгізуге мүмкіндік беріледі. Тараптардың тиісті заңдарында және өзге де нормативтік құқықтық актілерінде көрсетілген ақпарат пен құжаттардың барлығы алынбайынша, өтініш тиісінше толтырылған болып саналмайды;
      vii. өтінішін қабылдаудан бас тартылған өтініш берушінің жазбаша талабы бойынша өтінішті қабылдаудан бас тартқан лицензиялаушы органның өтініш берушіге мұндай бас тартудың себептері туралы жазбаша хабарлауын. Алайда бұл ереже лицензиялаушы органнан ашылуы заңды орындауға кедергі келтіретін немесе өзгеше түрде қоғамдық мүдделерге немесе қауіпсіздіктің маңызды мүдделеріне қайшы келетін ақпаратты ашуды талап ететіндей ретінде түсіндірілмеуге тиіс;
      viii. өтініш қабылдаудан бас тартылған жағдайда өтініш берушінің лицензия (рұқсат) беру үшін орын алған кез келген проблемаларды жоюға талпыныс жасай алатын жаңа өтініш беруін;
      iv. берілетін лицензияның Тараптың бүкіл аумағында қолданылуын қамтамасыз етеді. Осы Келісімге І қосымшада осы тармақтың ережелерінен ерекшеліктер белгіленуі мүмкін.

16-бап

      1. Тараптар қызметтер саудасын реттеу, сондай-ақ құру және қызмет саласындағы халықаралық қағидаттар мен стандарттарды және ең үздік халықаралық практиканы ескере отырып, қызметтер мен капиталдың бірыңғай нарығын қалыптастыруды аяқтауды назарда ұстай отырып, өздерінің ұлттық заңнамаларын біріздендіруге ұмтылады.
      2. Осы мақсатта Тараптар:
      заңнаманы біріздендіру қажеттігі тұрғысынан реттеудің басым салаларын және (немесе) экономика секторларын;
      біріздендірудің жоспары мен уақыттық кестесін келісу үшін жылына кемінде екі рет келіссөздер өткізеді.
      3. Осы баптың 2-тармағында көрсетілген келіссөздер осы Келісім күшіне енген күннен бастап 5 жылдан кешіктірмей аяқталуға тиіс.
      4. Қаржылық қызметтер мен байланыс қызметтерінің секторларын осы баптың 2-тармағында көрсетілген келіссөздер саласынан априори алып тастауға болмайды.
      5. Тараптар тұлғаларының кез келген басқа Тараптың аумағында қаржылық қызметтер секторындағы қызметті жүзеге асыру қағидаларын біріздендіру тетігі осы Келісімге IV қосымшамен бекітіледі.

VII тарау
Мемлекеттің қатысуы 17-бап

      Әрбір Тарап өз аумағында жекешелендіруге қатысуға қатысты басқа Тараптың тұлғаларына қолайлылығы өзінің меншікті тұлғаларына ұсынылатын режимнен кем болмайтын режим ұсынады.

17 bis-бабы

      1. Тараптың аумағында осы Тарап мемлекеті капиталына қатысатын немесе осы Тараптың мемлекеті бақылайтын тұлғалар сақталған жағдайда мұндай Тарап көрсетілген тұлғалардың:
      а) өз қызметін коммерциялық ұғымдар негізінде жүзеге асыруын және осы Келісіммен реттелетін қатынастарға:
      i. осы қатынастарға өзге қатысушылармен теңдік қағидаты негізінде,
      ii. осы келісімге өзге қатысушылардың азаматтығына, тіркелген (құрылған) жеріне, ұйымдық-құқықтық нысанына немесе меншік нысанына байланысты оларды кемсітпеу қағидаты негізінде түсуін, сондай-ақ
      б) капиталына мемлекет қатысатын немесе мемлекет бақылайтын мұндай тұлғалардың қызметі аталған Тарап мемлекетінің әлеуметтік саясатының міндеттерін шешуге бағытталған жағдайларды қоспағанда,
      капиталдарына осы Тарап мемлекетінің қатысуына немесе олардың үстінен осы Тарап мемлекетінің бақылауына байланысты ғана құқықтар, артықшылықтар немесе міндеттемелер алмауын қамтамасыз етеді.
      2. Осы баптың 1-тармағының ережелері, сондай-ақ 4-баптың 1-тармағының «б» және «в» тармақшаларының және 10-баптың 1-тармағының «і» тармақшасының негізінде осы Келісімге IV қосымша болып табылатын Тараптардың жеке ұлттық тізбелеріне енгізілген құқықтар және (немесе) артықшылықтар берілген кәсіпорындарды қоспағанда, формальды түрде немесе іс жүзінде айрықша құқықтар немесе арнайы артықшылықтар берілген кәсіпорындар мен осы Келісімнің 6-бабының 1-тармағына сәйкес сақталатын кәсіпорындарға қолданылады.
      3. Тараптардың әрқайсысы осы Тарап мемлекетінің мемлекеттік билігінің кез келген деңгейіндегі осы Тарап мемлекетінің барлық органдарының немесе өзінің жергілікті өзін-өзі басқару органдарының тәуелсіз, реттелуі тиісті орган құзыретінің аясына кіретін экономика секторындағы шаруашылық қызметті жүзеге асыратын кез келген тұлғаның бақылауында болмауын және оған есеп бермеуін қамтамасыз етеді. Бұл Тараптың шаралары, оның ішінде осы тармақта көрсетілген органның шешімдері, ол белгілейтін қағидалар мен рәсімдер шаруашылық қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың барлығына қатысты әділ әрі объективті болуға тиіс.

VIII тарау
Жалпы ережелер 18-бап

      1. Осы Келісімдегі ештеңе мұндай шаралардың қызметтер саудасына, құруға және (немесе) қызметке қатысты Тараптардың тұлғалары арасында өз бетінше немесе негізсіз кемсіту құралдарын жасайтын тәсілмен қабылданбауы шартымен төменде санамаланған шараларды, оның ішінде жасырын шектеулерді, атап айтқанда:
      (а) қоғамдық моральді қорғау немесе қоғамдық тәртіпті қолдау үшін қажетті. Қоғамның байырғы мүдделерінің біріне қатысты шынайы және мейлінше ауыр қауіп орын алған жағдайларда ғана қоғамдық тәртіп ұғымдары бойынша өзгешелікке жол беріледі;
      (б) адамдардың өмірін немесе денсаулығын, жануарларды немесе өсімдіктерді қорғау үшін қажетті;
      (в) мыналарға:
      (i) адасуға әкеп соғатын және жосықсыз практиканың немесе азаматтық-құқықтық шарттардың сақтамауы салдарының алдын алуға;
      (ii) жеке сипаттағы мәліметтерді өңдеу мен тарату және жеке өмір мен шоттар туралы мәліметтердің құпиялылығын қорғау кезінде жекелеген тұлғалардың жеке өміріне араласудан қорғауға қатысы барларын қоса алғанда, осы Келісімнің ережелеріне сәйкес келетін заңдарды немесе қағидаларды сақтау үшін қажетті;
      (г) іс жүзінде ұсынылатын режимдегі өзгешелік әділ немесе тиімді салық салуды немесе басқа Тараптың тұлғаларынан құруға, қызметке және қызметтер саудасына қатысты салықтарды өндіріп алуды қамтамасыз етуге деген ұмтылыстан туындауы шартымен ұлттық режимді ұсыну бөлігінде осы Келісімнің 3-бабының 1-тармағымен, 9-бабының 1-тармағымен үйлеспейтін;
      (д) режимге қатысты өзгешелік салық салу мәселелері жөніндегі келісімнің, оның ішінде тиісті Тарап қатысушысы болып табылатын қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісімдердің нәтижесі болуы шартымен 3-баптың 2-тармағымен, 9-баптың 2-тармағымен үйлеспейтін шараларды қабылдауға немесе қолдануға кедергі келтірмейді.
      2. Тараптардың әрқайсысы өзінің нормативтік құқықтық актілерінде көзделген және өмір мен денсаулықты, қоршаған ортаны, қауіпсіздікті, сондай-ақ еңбек стандарттарын қорғауға қатысты талаптарды жұмсартуды өзінің аумағында құру үшін басқа Тараптардың тұлғаларын, сондай-ақ үшінші мемлекеттердің тұлғаларын тарту тетігі ретінде пайдаланбайды.

19-бап

      Осы Келісімдегі ештеңе кез келген Тарапқа өзінің ел қорғанысы немесе мемлекет қауіпсіздігі тұрғысындағы аса маңызды мүдделерін қорғау үшін қажетті деп санайтын кез келген іс-қимылды қабылдауына кедергі ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

20-бап

      1. Егер Тараптардың біреуі үшінші мемлекетке қатысты құруға, қызметке немесе қызметтер саудасына қатысты шектеулер мен тыйымдарды сақтап қалса, осы Келісімдегі ештеңе мұндай тұлға көрсетілген үшінші мемлекеттің тұлғасына тиесілі болса немесе оның бақылауында болса, ал Келісімнің ережелерін қолдану жоғарыда көрсетілген тыйымдар мен шектеулерді айналып өтуге немесе бұзуға әкеп соғатын болса, мұндай Тарапты басқа Тараптың тұлғаларына осы Келісімнің ережелерін қолдануға міндеттейтіндей ретінде түсіндірілмеуге тиіс.
      2. Егер осындай басқа Тараптың аумағында басқа Тараптың осындай тұлғасының айтарлықтай іскерлік операциялары болмаса және ол бірінші Тараптың тұлғасына немесе осы Келісімнің Тарабы болып табылмайтын үшінші мемлекеттің тұлғасына тиесілі болса немесе оның бақылауында болса, Тарап осы Келісімге сәйкес өзі қабылдайтын өзінің міндеттемелерін құруға, қызметке немесе қызметтер саудасына қатысты басқа Тараптың тұлғаларына қолданбауы мүмкін.

21-бап

      1. Әрбір Тарап осы Келісімнің 22-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға қатысты осы Келісімнің тиісінше 3 және 9-баптарына сәйкес өзіне міндеттемелер алған құруға және қызметке, сондай-ақ қызметтер саудасына байланысты аударымдар мен төлемдерге қатысты шектеулердің қолданыстағыларын алып тастайды және жаңаларын енгізбейді.
      2. Осы Келісімдегі ештеңе Тараптың мұндай шараларының 1944 жылғы 22 шілдедегі Халықаралық валюта қоры Келісімінің Баптарына сәйкес келуі шартымен және (немесе) осы Келісімнің 22-бабында аталған жағдайларды немесе Халықаралық валюта қорының өтініші бойынша шектеулер қолдану жағдайларын қоспағанда, Тараптың төлемдер аударымдары бойынша осындай операцияларға қатысты осы Келісім бойынша өзінің міндеттемелерімен үйлеспейтін шектеулерді белгілемеуі шартымен кез келген Тараптың Халықаралық валюта қорына мүшелігінен туындайтын олардың құқықтары мен міндеттемелерін қозғамайды.

22-бап

      1. Төлем балансының жай-күйі нашарлаған, алтын-валюта резервтері айтарлықтай қысқарған, ұлттық валюта бағамдары күрт ауытқыған немесе осындай қауіп төнген жағдайда Тарап осы Келісімнің 21-бабының 1-тармағында көрсетілген төлемдер аударымдарына қатысты шектеулер енгізе алады.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген шектеулер:
      а) Тараптар арасында кемсітуді туындатпауға тиіс;
      б) 1944 жылғы 22 шілдедегі Халықаралық валюта қоры Келісімінің Баптарына сәйкес болуға тиіс;
      в) кез келген басқа Тараптың коммерциялық, экономикалық және қаржылық мүдделеріне шамадан тыс залал тигізбеуге тиіс;
      г) осы баптың 1-тармағында көрсетілген мән-жайларды еңсеру үшін қажетті шамадан артық ауыртпалықты болмауға тиіс;
      д) уақытша болуға және осы баптың 1-тармағында көрсетілген мән-жайлардың еңсерілу шамасына қарай біртіндеп жойылуға тиіс.
      3. Мұндай шектеулердің қолданылу аясын айқындау кезінде Тараптар өздерінің экономикалық бағдарламалары немесе даму бағдарламалары үшін неғұрлым маңызды болып табылатын тауарларды немесе қызметтерді жеткізуге басымдық бере алады. Алайда мұндай шектеулер экономиканың белгілі бір секторын қорғау мақсатында белгіленбейді және сақталмайды.
      4. Осы баптың 1-тармағына сәйкес Тараптар белгілеген немесе сақтап қалған кез келген шектеулер немесе олардағы кез келген өзгерістер басқа Тарапты дереу хабардар ету нысанасы болып табылады.

IX тарау
Қорытынды ережелер 23-бап

      Егер Беларусь Республикасының, Қазақстан Республикасының және Ресей Федерациясының Бірыңғай экономикалық кеңістігінің жекелеген келісімдерінде қызметтер көрсету саудасында осы Келісімге II – IV қосымшаларда Тараптардың әрқайсысына арналған жеке ұлттық тізбелерде айқындалғаннан өзгеше шаралар белгіленген болса, онда осындай жекелеген Келісімдердің ережелері қолданылады.

24-бап 

      Осы Келісімді түсіндіруге және (немесе) қолдануға байланысты Тараптар арасындағы даулар консультациялар мен келіссөздер өткізу жолымен шешіледі.
      Егер даудың бір Тарабы даудың екінші Тарабына жіберген консультациялар мен келіссөздер өткізу туралы ресми жазбаша өтініш алынған күннен бастап алты ай ішінде Тараптар дауды реттемесе, дау Тараптарының кез келгені оны Еуразиялық экономикалық қоғамдастық Сотының қарауына бере алады.

25-бап

      Осы Келісімге I – V қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

26-бап

      Осы Келісім қосылатын мемлекеттің Келісім күшіне енген Тараптар мемлекеттермен келіссөздері барысында келісілген шарттар негізінде Кеден одағына мүше мемлекеттердің кез келгенінің қосылуы үшін ашық.

27-бап

      Осы Келісімге Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

28-бап

      1. Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді оған қол қойған Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарламаны депозитарий алған күнінен бастап күшіне енеді.
      2. Еуразиялық экономикалық қауымдастықтың Интеграциялық комитеті осы Келісімнің депозитарийі болып табылады.
      2010 жылғы 9 желтоқсанда Мәскеу қаласында орыс тілінде бір түпнұсқа данада жасалды. Осы Келісімнің түпнұсқа данасы әрбір Тарапқа оның расталған көшірмесін жіберетін Депозитарий мұрағатында сақталады.

      Беларусь                   Қазақстан                 Ресей
   Республикасының            Республикасының          Федерациясының
    Үкіметі үшін                Үкіметі үшін            Үкіметі үшін

I ҚОСЫМША Байланыс қызметтерін көрсету нарығы

      Қолданылу саласы
      Осы қосымша Тараптардың электр байланысы саласындағы қызметтің жүзеге асырылуын реттейтін шараларына қолданылады.
      Осы қосымша Тараптардың ішінде телевизиялық хабар арналарын және/немесе радиоарналарын тарату жөніндегі қызметтерді реттейтін шараларға қолданылмайды, бірақ телевизиялық және/немесе радиосигналдарды трансляциялау үдерісінде Тараптардың электр байланысы операторларының өзара іс-қимылы мәселелерін реттейтін шараларға қолданылады.
      Осы қосымша пошта байланысы саласындағы қызметке қолданылмайды.
      Осы қосымшадағы еш нәрсе де Тараптардың кез келгенінен жалпы пайдаланымдағы электр байланысы желісіне қосылуы жоқ электр байланысы желілеріне қатысты айырықша талаптар белгілеуді талап ететін (не Тараптан оның заңды құзырындағы қызметтер берушілерді міндеттеуді талап ететін) ретінде түсіндірілмейді.

      Анықтамалар
      1. Осы Қосымшада пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
      - Электр байланысы қызметтері – электр байланысы хабарларын қабылдау, өңдеу, сақтау және беру мен жеткізу жөніндегі қызмет;
      - Электр байланысының әмбебап қызметтері – оларды Тараптың бүкіл аумағында электр байланысы қызметтерін кез келген пайдаланушыға белгіленген сапамен және қол жетімді баға бойынша көрсету осы Тарапқа әмбебап қызмет көрсету операторлары үшін міндетті болып табылатын электр байланысы қызметтері;
      - Жалпы пайдаланымдағы электр байланысы желісі – Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес Тараптың аумағында байланыс қызметтерін кез келген пайдаланушыға электр байланысы қызметтерін өтеулі түрде көрсетуге арналған байланыс құралы мен желісін қамтитын технологиялық жүйе;
      - Радиоарна – кейіннен таратуға арналған хабар беру торына сәйкес қалыптастырылған радио бағдарламалардың және (немесе) өзге де дыбысты хабарлар мен материалдардың, фонограммалардың жиынтығын білдіретін электрондық бұқаралық ақпарат құралы;
      - Телевизиялық арна – кейіннен таратуға арналған хабар беру торына сәйкес қалыптастырылған телевизиялық бағдарламалардың және (немесе) өзге де аудиобейне хабарлары мен материалдарының жиынтығын білдіретін электрондық бұқаралық ақпарат құралы.

      Ақпараттың қол жетімділігі
      2. Қызметтер саудасы туралы келісімнің (бұдан әрі – Келісім) 5-бабын қолданған кезде әрбір Тарап жалпы пайдаланымдағы электр байланысы желілеріне және электр байланысы қызметтеріне қол жетімділік шарттары туралы ақпараттың қызмет көрсету шарттарын, оның ішінде тарифтерді (бағаларды); осындай желілерге техникалық қосылу ерекшелігін, осындай қол жетімділік пен пайдалануды қозғайтын стандарттарды дайындауға және қабылдауға жауапты органдар туралы ақпаратты; түпкілікті жабдықтарды немесе басқа да аппаратураны қосуға қатысты шарттарды, сондай-ақ егер мұндайлар қажет болса, хабарламаларға, тіркеуге немесе лицензиялауға қойылатын талаптарды қоса алғанда, жалпыға бірдей қол жетімді болуын қамтамасыз етеді.

      Лицензиялау
      3. Электр байланысы қызметтерін көрсету жөніндегі қызмет Тараптардың заңнамасында белгіленген тәртіппен Тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары берген лицензиялардың негізінде оларда көрсетілген аумақтардың, белгіленген мерзімнің шегінде және Тараптардың заңнамасында белгіленген тәртіппен әрбір электр байланысы операторына берілген нөмірлеу пайдаланыла отырып жүзеге асырылады.
      Электр байланысы қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті радио жиілікті спектрді пайдалана отырып жүзеге асырған кезде, жүзеге асыруға арналған лицензиядан басқа, радио жиілікті спектрді пайдалануға арналған рұқсат алу да қажет.
      Нақты жиіліктерді тағайындау (беру) Тараптардың заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
      Радио жиілікті спектрді пайдаланумен байланысты төлемдер Тараптардың заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде алынады.

      Жалпы пайдаланымдағы электр байланысы желілеріне және электр байланысы операторлары беретін қызметтерге қол жетімділік
      4. Тараптар электр байланысының желілері мен қызметтеріне кемсітусіз қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін ұлттық заңнама деңгейінде құқықтық және әкімшілік шараларды қоса алғанда, барлық қажетті шараларды қабылдайды.
      5. Электр байланысы операторының электр байланысы қызметтері нарығындағы жағдайына қарамастан оны жалпы пайдаланымдағы электр байланысы желілеріне қосуды Тараптар Тараптардың салыстырмалы жағдайларда жұмыс істейтін басқа электр байланысы операторлары үшін көзделгеннен де кем емес қолайлы жағдайлардағы техникалық мүмкіндіктер болған кезде ұлттық заңнаманың негізінде жүзеге асырады.

      Электр байланысы қызметтеріне арналған тарифтер
      6. Тараптар электр байланысы қызметтерінің кейбір түрлеріне тарифтерді мемлекеттік реттеуді енгізуге және қолдануға құқылы. Электр байланысы қызметтеріне арналған тарифтерді қалыптастыру Тараптардың ұлттық заңнамасының талаптарына негізделуге тиіс. Тараптар осы Келісімнің Тараптардың бірінің аумағына келген Тараптарының кез келгенінің тұлғаларына электр байланысы қызметтерін келген елдің тарифтері бойынша көрсетуге кепілдік береді.
      7. Оларға арналған тарифтер мемлекеттік реттеуге жатпайтын электр байланысы қызметтерінің түрлеріне қатысты Тараптар Тараптардың байланыс қызметтерін берушілердің арасындағы бәсекелестіктің шарттарын бұрмалауға кедергі келтіретін нақты заңнаманың болуын және тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді.

      Трафик өткізу
      8. Тараптар трафик өткізу жөніндегі қызметтерге арнап баға түзуге бірыңғай тәсіл орнатуға ұмтылуға тиіс.
      9. Тараптардың электр байланысы операторларының желілердің техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, оператораралық шарттардың негізінде транзиттікті қоса алғанда, трафикті кедергісіз өткізуін қамтамасыз ету үшін Тараптар барлық қажетті шараларды қабылдайды.

      Бәсекеге қарсы тоғыспалы субсидиялау
      10. Тараптар өз аумағындағы халықаралық шақыруды аяқтау есебінен жергілікті және халықаралық электр байланысы қызметтерін субсидиялаудан бас тартуды қамтамасыз етеді.
      Тараптар тармақты орындауға 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап келеді.

      Шектелген мемлекеттік ресурсты реттеу
      11. Радио жиілікті спектрдің ресурстарын, сондай-ақ нөмірлеу ресурсын бөлу және пайдалану Тараптардың ұлттық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

      Әмбебап қызметтер
      12. Тараптар өз мемлекетінің аумағында осы саладағы халықаралық ұйымдардың ұсынымдарында көзделген бірыңғай қағидаттар мен қағидалардың негізінде электр байланысының әмбебап қызметтерін көрсетуге кепілдік береді. Әрбір Тарап әмбебап қызмет жөніндегі міндеттемелерді өзі айқындауға құқылы. Бұл міндеттемелер олардың бәсеке тұрғысынан ашықтық, кемсітпеушілік және бейтараптық негізде жүзеге асырылуы және осы Тарап белгілеген әмбебап қызметтердің түрі үшін қажет болатындай неғұрлым ауыртпалықты болмауы шартымен бәсекеге қарсы ретінде қарастырылмайтын болады.

      Реттеуші органның тәуелсіздігі
      13. Тараптардың реттеуші органдары электр байланысы операторларына тәуелсіз және оларға есеп бермейді. Осындай органдардың шешімдері нарықтың барлық қатысушыларына қатысы бойынша әділ сипатқа ие болуға тиіс.

II ҚОСЫМША
БІРЫҢҒАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІККЕ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ ҚЫЗМЕТТЕР
САУДАСЫ МЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТУРАЛЫ КЕЛІСІМІНІҢ 9-БАБЫНЫҢ
2-ТАРМАҒЫ БОЙЫНША ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІНЕН
(АҚР БЕРУ ТУРАЛЫ) АЛЫП ТАСТАУЛАР БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫ      

Сектор/кіші сектор

9-баптың 2-тармағында көзделген міндеттемелермен үйлеспейтін шараның сипаттамасы

Негіздеме

Қолданылу мерзімі

Дыбыс-бейне жазу қызметтері

Қолданыстағы немесе болашақтағы келісімдерде мыналарға қатысты қамтылатын шаралар:
1. шығару, тарату, көрсету, хабар тарату немесе дыбыс-бейне жазу туындыларын, теле- және радиобағдарламаларды берудің басқа нысандары;

Қолданыстағы және
болашақтағы келісімдердің барлық тараптары және мәдени ынтымақтастықта болған жөн барлық елдер

Анықталған жоқ

2. Хабар тарату арқылы шығару, тарату немесе шығу өлшемдеріне және тиісті келісімдерде белгіленген өзге де өлшемдерге жауап
беретін дыбыс-бейне жазу туындыларын, теле- және
радиобағдарламаларды берудің басқа нысандары;

Фильмдерді бірлесіп
шығару туралы Еуропа конвенциясы және бірлесіп шығару туралы екі жақты келісімдер жасалған және/немесе жасалуы мүмкін елдер.

Анықталған жоқ

3. Дыбыс-бейне жазу туындыларын, телевизиялық және радиобағдарламаларды дыбыс-бейне жазу қызметтерін көрсетушілерге және тиісті келісімдерде белгіленген өлшемдер сақталған кезде радиобағдарламаларды қолдау бағдарламалары

Трансшекаралық телехабарлау туралы Еуропа Кеңесінің конвенциясы, фильмдерді бірлесе шығару жөнінде Еуропалық конвенция немесе екіжақты келісім жасалына алатын басқа еуропалық елдер.

Анықталған жоқ

Көліктік қызметтер:
Автомобиль көлігі Халықаралық жолаушылар мен жүктерді автомобильдік тасымалдау

Салықтық жеңілдіктерді қоса алғанда, автокөлік қызметтері нарығына қол жеткізу бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдерде бар шаралар.

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Сектор/кіші сектор

9-баптың 2-тармағында көзделген міндеттемелермен үйлеспейтін шараның сипаттамасы

Негіздеме

Қолданылу мерзімі

Дыбыс-бейне жазу қызметтері

Хабар таратуға және шығу өлшемдеріне және тиісті келісімдерде белгіленген өзге де өлшемдерге жауап беретін дыбыс-бейне жазу туындыларын, теле- және радиобағдарламаларды берудің басқа нысандарына қатысты шаралар.

Барлық елдер

Анықталған жоқ

Осы келісімдерде қамтылған дыбыс-бейне жазу туындыларына қатысты ұлттық режим солар арқылы ұсынылатын дыбыс-бейне жазу туындысын бірлесіп шығару туралы келісімдерге негізделген шаралар.

Барлық елдер

Анықталған жоқ

Дыбыс-бейне жазу туындыларына  және шығу өлшемдеріне жауап беретін дыбыс-бейне жазу қызметтерін көрсетушілерге арналған қосалқы бағдарламаларға субсидиялар ұсынатын шаралар.

Барлық елдер

Анықталған жоқ

Көліктік қызметтер:
Теңіз көлігі

Каботажды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін кемелер жүзеге асырады. Каботажды Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен уәкілетті орган берген рұқсаттың негізінде шет мемлекеттің туын көтеріп жүзетін кемелер жүзеге асырады.

Барлық елдер

Анықталған жоқ

Каспий теңізінде жүзудің арнайы режимі.

Әзірбайжан, Иран, Ресей, Түркіменстан

Анықталған жоқ

Кеме қатынасы компанияларын құру мен қызметін жүзеге асыруға қатысты шаралар.

Бір тараптан Қазақстан Республикасы және екінші тараптан Еуропалық қоғамдастық пен оларға мүше мемлекеттер арасындағы әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісім.
Еуропалық Одақ елдері.
Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

Ішкі су көлігі

а) жолаушылар
тасымалдары

б) жүк тасымалдары

Ертіс пен Іле өзендерінің су тоғандарында жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға қатысты преференциялық режимді қамтамасыз ететін шаралар.

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

Әуе көліктік қызметтері
Сату және маркетинг

Компанияны құру мен өкілдіктерді ашуға қатысты өзаралық негізде қолданылатын шаралар.

Әуе тасымалдары бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

Автомобиль көлігі (жолаушылар мен жүктерді тасымалдау)

Қазақстан Республикасы мен ДСҰ-ға мүше басқа елдер және үшінші елдер арасында жасалған халықаралық автомобиль тасымалдары бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдерде бар ережелер (аралас - темір жол/автомобиль тасымалдарын қоса алғанда), олар уағдаласушы тараптар арасында немесе уағдаласушы тараптардың әрқайсысында тіркелген көлік құралдарымен уағдаласушы тараптардың аумағы арқылы көліктік қызметтер көрсетуді сақтайды немесе шектейді;
- осындай көлік қызметтері үшін салықтық преференциялар ұсынады.

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ      

Сектор/кіші сектор

9-баптың 2-тармағында көзделген міндеттемелермен үйлеспейтін шараның сипаттамасы

Негіздеме

Қолданылу мерзімі

Дыбыс-бейне жазу қызметтері

1. Хабар таратуға және шығу өлшемдеріне және тиісті келісімдерде белгіленген өзге де өлшемдерге жауап
беретін дыбыс-бейне жазу туындыларын, теле- және радиобағдарламаларды берудің басқа нысандарына қатысты шаралар.

Еуропа Кеңесінің трансшекаралық телевидение туралы конвенциясы немесе екі жақты келісімдер жасалуы мүмкін елдер.

Анықталған жоқ

2. Шығару мен таратуға
арналған субсидияларға
қатысты қоса алғанда, осы келісімдерде қамтылған дыбыс-бейне жазу туындыларына қатысты ұлттық режим солар арқылы ұсынылатын дыбыс-бейне жазу туындысын бірлесіп шығару туралы келісімдерге негізделген шаралар.

Фильмдерді бірлесіп шығару туралы Еуропа конвенциясы
және бірлесіп шығару туралы екі жақты келісімдер жасалған және/немесе мүмкін жасалуы елдер.

Анықталған жоқ

3. Телевизиялық және радиобағдарламаларды қоса алғанда, дыбыс-бейне жазу
туындыларына арналған қолдау бағдарламаларына қатысудан келетін пайдаға, сондай-ақ белгілі бір шығу өлшемдері сақталған кезде осындай туындыларды берушілерге кепілдік беретін шаралар.

Трансшекаралық телехабарлау туралы Еуропа Кеңесінің конвенциясы, фильмдерді бірлесе шығару жөнінде Еуропалық конвенция немесе екіжақты келісім жасалына алатын басқа еуропалық елдер.

Анықталған жоқ

Көліктік қызметтер
Теңіз көлігі

Ресей Федерациясының Үкіметі белгілеген жағдайларда және рәсімдер шарттарында каботаждық тасымалдау мен каботаждық тіркеп сүйреуді шетелдік кемелер жүзеге асырады.

Барлық елдер

Анықталған жоқ

Калининград шығанағының және Балтық теңіз арнасының ресейлік бөлігіне поляк туын көтерген кемелердің кіруіне қатысты шаралар.

Польша

Анықталған жоқ

Жүктерді бөлуге қатысты екі жақты келісімдерге рұқсат ететін шаралар.

Алжир, Бразилия, Гана, Малайзия, Мексика, Пәкістан, Сирия, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия.

Анықталған жоқ

Теңіз көлігінің операторларына қатысты, Өнімді бөлу туралы келісім бойынша басым құқықтар сияқты шаралар.

Кейінгі толықтыруларымен бірге Ресей Федерациясы мен Еуропалық қоғамдастық және оларға мүше мемлекеттер арасындағы 1994 ж. 24 маусымдағы Әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімнің тараптары;
Норвегия.

Анықталған жоқ

Каспий теңізінде жүзудің арнайы режимі.

Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, Түркіменстан

Анықталған жоқ

Ішкі су көлігі
а) жолаушылар тасымалдары
б) жүк тасымалдары

Кедергісіз жүзуге (сауда құқықтары) және порттарға кіруді белгілеуге және порттарда қызмет көрсетуге, корабльдік және басқа да алымдарды төлеуге қатысты преференциялық режимді қамтамасыз ететін ішкі су жолдарына кіру бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдерде бар шаралар.

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

Автомобиль көлігі Халықаралық жолаушылар мен жүктерді автомобильдік тасымалдау

Салықтық жеңілдіктерді қоса алғанда, автокөлік қызметтері нарығына қол жеткізу бойынша қолданыстағы және болашақтағы келісімдерде бар шаралар.

Қолданыстағы және болашақтағы келісімдердің барлық тараптары.

Анықталған жоқ

III ҚОСЫМША
ТАРАПТАР БІРЫҢҒАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІККЕ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ
ҚЫЗМЕТТЕР САУДАСЫ МЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТУРАЛЫ КЕЛІСІМІНІҢ
9-БАБЫНА СӘЙКЕС ҰЛТТЫҚ РЕЖИМ ҰСЫНАТЫН ЖӘНЕ 10 (САНДЫҚ
ШЕКТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНБАУ ТУРАЛЫ) ЖӘНЕ 10 БИС БАПТАРЫНА СӘЙКЕС
МІНДЕТТЕМЕЛЕР ҚАБЫЛДАЙТЫН СЕКТОРЛАРДЫҢ
ТІЗБЕСІ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫ

1

2

3

4

5

Сектор/кіші сектор

Шектеудің түрі

Шектеудің сипаттамасы

Шектеуді қолдану үшін негіз - нормативтік құқықтық акт

Шектеудің қолданылу мерзімі

Осы тізбеге енгізілген барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Ауыл шаруашылығы жерлеріне және шекара маңы аумақтарындағы жерлерге шетелдік меншікке тыйым салынады және жердің басқа түрлері үшін де шектелуі мүмкін. Жер учаскелерін 49 жылға дейінгі кезеңге жалдауға рұқсат етіледі.


Анықталған жоқ

Осы тізбеге енгізілген барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Беларусь Республикасы заңды тұлғаларының мердігерлер, өнім берушілер, тасымалдаушылар ретінде немесе инвесторлармен келісімдер (келісімшарттар) бойынша өзге ретінде Өнімді бөлу туралы келісімді іске асыруға қатысуға басым құқығы бар.Кәсіптік қызметтерге қатысты:

Заң қызметтері (нотариустар мен патенттік сенім білдірілгендерден басқа):
Халықаралық жеке құқық, халықаралық жария құқық және заңды құзырында қызметтер көрсетушінің персоналы біліктілік алған мемлекеттің құқығы бойынша ғана құқықтық көмекке рұқсат етілген.

Шектеулер жоқ

-


-

Аудиторлық қызметтер

9-бап бойынша шектеу

Жеке ұйымдардың міндетті аудитін жүргізу үшін арнайы қағидалар белгіленуі мүмкін


Анықталған жоқ

Бухгалтерлік қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Салық салу саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Сәулет қызметтері; қала құрылысы және ландшафттық жобалау

Шектеулер жоқ

-


-

Инженерлік салалардағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Медицина және стоматология саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ
Компьютерлік және олармен байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер:
- мәдениеттану,
әлеуметтану,
психология;
- экономика;
- құқық;
- басқа да қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар

Шектеулер жоқ

-


-

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге қатыстыны қоспағанда, жылжымайтын мүлікке байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Операторларсыз жалдау және лизинг жөнінде қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Кәсіпкерлік қызметке байланысты басқа да қызметтер:

Жарнама саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Нарықты зерттеу жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Басқару мәселелері бойынша консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Еңбек төрелігін қоспағанда, басқару саласындағы консультациялық қызметке байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Ауыл шаруашылығы саласындағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Балық кәсіпшілігі жабдықтарымен жарақтандыруға, балық кәсіпшілігі кемелерін жасауға, жөндеу мен оларға қызмет көрсетуге қатысты қызметтер, балық аулау саласындағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Дала жұмыстарын қоспағанда, геологиялық, геофизикалық және ғылыми іздестірудің басқа да түрлеріне қатысты ғылыми-техникалық саладағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Жабдықтарды жөндеу мен оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Үй-жайларды жинау жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Мамандандырылған суретке түсіру жөніндегі қызметтерден басқа, фото қызметтері (арнайы аппаратура мен әдістерді пайдаланумен адамдарды, объектілерді немесе пейзаждарды), сондай-ақ өзге де фото қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Алкоголь өнімдерін құюды қоспағанда, буып-түю жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Басып шығару мен баспа ісіне байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Келіссөздер, кеңестер мен конференциялар ұйымдастыру мен өткізуге тікелей қатысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Ауызша және жазбаша аудару жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Телнұсқалар жасау жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Мамандандырылған дизайн жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Байланыс қызметтері:

Курьерлік қызметтер - жолданған бандерольдер мен жіберілімдерді (кітаптар мен каталогтарды қоса алғанда) өңдеу1;
жолданған баспа өнімдерін (журналдар, газеттер, мерзімді басылым) өңдеу2 бөлігінде ғана;
жолданған хаттарды, жолданған бандерольдерді, жіберілімдерді және жолданған баспа өнімдерін жылдам жеткізу жөніндегі қызметтер3

Шектеулер жоқ

-


-

Электр байланыс қызметтері:
Таксофондар мен ұжымдық қол жеткізу құралдарын пайдаланумен жергілікті телефон қызметтерін қоспағанда, жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Қалааралық және халықаралық телефон байланысының қызметтері.
Аймақішілік телефон байланысының қызметтері.
Таксофондарды пайдаланумен жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Ұжымдық қол жеткізу құралдарын пайдаланумен жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Телеграфтық байланыс қызметтері.
Дербес радиошақыру байланысының қызметтері.
Жалпы пайдаланудағы байланыс желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Бөлінген байланыс желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Жылжымалы радиотелефон байланысының қызметтері.
Жылжымалы спутниктік радиобайланыс қызметтері.
Байланыс арналарын ұсыну жөніндегі байланыс қызметтері.
Дауысты ақпарат беру мақсаттары үшін деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтерін қоспағанда, деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Дауысты ақпарат беру мақсаттары үшін деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Телематиялық байланыс қызметтері.
Кабілдік хабар тарату мақсаттары үшін байланыс қызметтері.
Эфирлік хабар тарату мақсаттары үшін қызметтер.
Сымды радио хабарларын тарату мақсаттары үшін қызметтер.

9-бап бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда, жоқ: Міндеттемелер телекоммуникация қызметтерін көрсетуге лицензиясы бар Беларусь Республикасының кез келген заңды тұлғасына шетелдік спутниктік байланыс операторлары көрсететін тіркелген спутниктік байланыс қызметтерін қоспағанда, спутниктік байланысты қоса алғанда, радиобайланыс қызметтеріне қатысты қолданылмайды.


Анықталған жоқ

Құрылыс қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Қару-жарақпен және қарулану жүйелерімен, әскери жарақтармен және әскери материалдармен, жарылғыш материалдармен, жару ісіне арналған жабдықтармен және аспаптармен, пиротехникалық бұйымдармен, бағалы металдардың сынығы мен қалдықтарымен, бағалы металдармен және тастармен, есірткі құралдарымен және психотроптық заттармен саудадан басқа, Дистрибьюторлық қызметтер

9-бап бойынша шектеу

Этил спиртінің, алкогольдік және құрамында спирті бар өнімдердің Беларусь Республикасының аумағындағы өндірісіне және (немесе) айналымына мемлекеттік монополия федералдық заңмен енгізілуі мүмкін.


Анықталған жоқ


9-бап бойынша шектеу

Егер шетелдік жеке және/немесе заңды тұлғалар биржалардың мүшелері болып табылмаса, биржалық саудаға тек биржалық брокерлер арқылы қатыса алады.


Анықталған жоқ

Білім беру саласындағы қызметтер, тек жеке меншік білім беру мекемелеріне қатысты

Шектеулер жоқ

-


-

Радиоактивті қалдықтармен/ластанумен жұмыс істеуді қоспағанда, қоршаған ортаны қорғауға байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-

Мыналарға қатысты қаржылық қызметтер:

Халықаралық:
- теңіз тасымалдарына;
- коммерциялық әуе тасымалдарына;
- коммерциялық ғарыштық ұшыруларға;
- толық немесе ішінара жабатын сақтандыруға
і) жеке тұлғаларды халықаралық тасымалдауға;
іі) осыдан шығатын жауапкершілікті қоса алғанда, экспорт/импорт жүктеріне және оларды тасымалдайтын көлік
құралдарына;
ііі) тауарларды халықаралық көлікпен тасымалдауға;
iv) шарттардың және сақтандыру сертификаттарының Жасыл карта халықаралық жүйесіне қосылғаннан кейін жеке көлік құралдарын трансшекаралық өткізу кезіндегі жауапкершілікке байланысты тәуекелдерді сақтандыру.

Шектеулер жоқ

-


-

Қайта сақтандыру және ретроцессия

Шектеулер жоқ

-


-

Сақтандырушы агенттері мен сақтандырушы брокерлердің қызметтері

9-бап бойынша шектеу

Беларусь Республикасының аумағында шетелдік сақтандырушылардың атынан сақтандыру келісімшарттарын жасасуға және бөлуге байланысты сақтандыру делдалдығына рұқсат етілмейді (осы қосымшаның қаржылық қызметтер 1-кіші бөлімінде айтылған секторларды қоспағанда)Консультациялық, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және наразылықтарды реттеу жөніндегі қызметтер сияқты сақтандырудың қосалқы қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-Туризм және саяхатқа байланысты қызметтер

9 және 10-баптар бойынша шектеу

Беларусь Республикасының азаматы ғана гид бола алады


Анықталған жоқ

Мыналарға қатысты демалысты, мәдени және спорт іс-шараларын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер:
- ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі қызметтер
- ақпараттық агенттіктердің қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Мыналарға қатысты көліктік қызметтер:

Теңіз көлігі саласындағы қызметтер
Мыналарды қоспағанда, халықаралық тасымалдар: жолаушылар мен жүктердің ішкі каботажы және
2) Беларусь Республикасында орналасқан порт пен Беларусь Республикасының континентальдық қацратында орналасқан құрылыстар немесе конструкциялар арасындағы жолаушылар мен жүктердің каботажы

9-бап бойынша шектеу

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша жұмыстарға тасымалдаушылар ретінде қатысуға басым құқық белорустық заңды тұлғаларға тиесілі.


Анықталған жоқ

Теңіз жүк көліктік-экспедиторлық агенттіктердің қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Теңіз агенттіктерінің қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-

Ішкі су көлігінің қосалқы қызметтері (санитарлық өңдеу бөлігінде)

Шектеулер жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-


-

Авиациялық техника саласындағы қызметтер:

Ұшақтарға жөндеу және пайдалану мақсатында қызмет көрсету
Авиакөлік қызметтерін сату және оның маркетингі Компьютерлік резервке қою жүйелері

Шектеулер жоқ

-


-

Автожол көлігіне арналған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Шектеулер жоқ

-


-

Автобус станциялары мен «автожол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерге» қатысты ғана автожол көлігіне арналған қосалқы қызметтер

Шектеулер жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-


-

1 «өңдеу» ұғымы іріктеуді, сұрыптауды, тасымалдау мен жеткізуді қамтиды
2 «өңдеу» ұғымы іріктеуді, сұрыптауды, тасымалдау мен жеткізуді қамтиды
3 Экспресс (жылдам) жеткізу қызметтері жазбаша хат-хабарларды (яғни хаттар мен ашықхаттарды) жеткізуге едәуір анағұрлым жоғары тарифтерге, сондай-ақ жеткізудің жоғары жылдамдығы мен көбірек сенімділігіне толықтыру ретінде өзіне жөнелту орнынан тікелей жөнелтімдерді қабылдау, адресатқа дербес жеткізу, қозғалысын бақылау (мониторинг), жеткізу процесінде тағайындалған орны мен адресаттың өзгеру мүмкіндігі, жөнелтімнің алынғанын растау сияқты құнын да қамтитын басқа элементтерді қамтуы тиіс. Жазбаша хат-хабарларды жеткізуге неғұрлым едәуір жоғары тарифтер - неғұрлым шұғыл жеткізу санатының бірінші салмағында ұлттық почта операторының жазбаша хат-хабарын жеткізгені үшін мемлекеттік тарифтің базалық ставкасынан 5 еседен астам жоғары тарифтер

Ескертпе: осы Келісім күшіне енген күнінен бастап 1 жыл ішінде Тараптар авиация қызметтері мен автомобильдік жүк көлігі қызметтерін реттейтін жасасу мақсатында консультациялар өткізеді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

1

2

3

4

5

Сектор/шағын сектор

Шектеу түрі

Шектеудің сипаты

Шектеуді қолдану үшін негіз - нормативтік құқықтық акт

Шектеудің қолданылу мерзімі

Осы тізбеге қосылған барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Тауарлық ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге және ағаш өсіруге арналған жер учаскелері шетелдік тұлғалардың жеке меншігінде бола алмайды. Шаруа немесе фермер шаруашылығын және тауарлық ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы шетелдік тұлғаларға 10 жылға дейінгі мерзімге беріледі.

Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Анықталған жоқ

Осы тізбеге қосылған барлық секторлар
 
 

10-бап бойынша шектеу
 
 

Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы, сондай-ақ оның мердігерлері тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді4, олар жобалау құжатының және Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасының талаптарына сай болған жағдайда, қазақстандық өндірушілерден сатып алуға міндетті.
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурсты ұйымдастырушы конкурстың жеңімпазын анықтау кезінде конкурсқа қатысушылардың -  қазақстандық өндірушілердің конкурстық өтінімнің бағасын жиырма пайызға шартты түрде азайтады.

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ
 
 

Мыналарға қатысты кәсіптік қызметтер:

Заңдық құзыры аясында қызметтерді жеткізуші заңгер біліктілігін алған заңнама бойынша және халықаралық құқық бойынша нотариаттық қызметтер мен қылмыстық құқыққа байланысты қызметтерден басқа заңдық қызметтер (консультациялар, өкілдік және төрелік талқылаулар мен келісу рәсімдеріне қатысу)

Шектеу жоқ

---

Аудиторлық қызметтер

9-бап бойынша шектеу

Аудиторлық ұйым болып табылатын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасымен келісімшарттың болуы талап етіледі. Аудиторлық қорытынды жасау үшін талап етіледі

«Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының  Заңы

Анықталған жоқ

Бухгалтерлік қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Салық салуға байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Сәулет қызметтері; қала құрылысы ландшафтық жобалау

Шектеу жоқ

-

-

-

Кешенді инженерлік қызметтерді қоса алғанда, инженерлік салалардағы қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Ветеринариялық қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Компьютерлік және оған байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар салаларындағы зерттеулер мен тәжірибелік әзірлемелер бойынша қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелеріне байланысты қызметтерден басқа, меншікті немесе жалға алынған мүлікті жалға беру жөніндегі қызметтер немесе риэлторлық қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Операторсыз жалдау және лизинг жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты кәсіпкерлік қызметке байланысты басқа қызметтер:

Жарнама саласындағы қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Нарықты зерттеу жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Басқару мәселелері бойынша консультациялық қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Басқару мәселелері бойынша консультацияларға байланысты қызметтер (еңбек төрелігі жөніндегі қызметтерден басқа)

Шектеу жоқ

-

-

-

Орман шаруашылығына және тек спорттық аңшылықты дамытуға қатысты аңшылыққа жататын қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Тек мыналарға:
- спорттық балық аулауды дамытуға;
- балықтың өсімін молайту және оны өсіру технологиясына;
- балықты өңдеуге;
- балық аулау экипаждарын қалыптастыруға;
- моллюскаларды өсіруге байланысты балық өсіруге байланысты қызметтер.

Шектеу жоқ

-

-

-

Тау-кен өндіру өнеркәсібіне байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Тек консультациялық қызметтер бөлігінде өңдеуші өнеркәсіпке байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Картографияны қоспағанда, ғылыми және техникалық салалардағы (геология, геофизика) консультациялық қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Теңіз кемелерін, әуе кемелері мен басқа да көлік жабдығын жөндеуден және оларға қызмет көрсетуден басқа жабдықты жөндеу және оған қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Үй-жайларды жинау жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Мамандандырылған (арнайы аппаратура мен әдістерді пайдалана отырып, адамдарды, объектілерді немесе пейзажды) фотография жөніндегі қызметтерден басқа, фотоқызметтер, сондай-ақ өзге де фотоқызметтер

Шектеу жоқ

-


-
 


-

Алкоголь өнімін бөліп құюды қоспағанда, буып-түю жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Басып шығаруға және баспа ісіне байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Келіссөздер, кеңестер мен конференциялар ұйымдастыруға және өткізуге тікелей қатысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Ауызша және жазбаша аудару жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Телнұсқаларды дайындау жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Мамандандырылған дизайн жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Әйелдер мен ерлер шаштараздарының қызметтері және косметикалық өңдеу, маникюр мен педикюр жөніндегі қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты байланыс қызметтері:

Курьерлік қызметтер - тек мына бөлікте: Атаулы сәлем-сауқаттар мен бандерольдарды (кітаптар мен каталогтарды қоса алғанда) жеткізу; Атаулы баспа өнімдерін (журналдар, газеттер, мерзімді басылым) жеткізу;
Атаулы хаттарды, сәлем-сауқаттар мен бандерольдарды және атаулы баспа өнімдерін жедел жеткізу5 қызметтері.

Шектеу жоқ

-

-

-

Телекоммуникациялық қызметтер:
Мыналарға қатысты электр байланысы қызметтері:
Таксофондар мен ұжымдық қол жеткізу құралдары пайдаланылатын жергілікті телефон байланысының қызметтерін қоспағанда, жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Қалааралық және халықаралық телефон байланысының қызметтері.
Аймақішілік телефон байланысының қызметтері.
Таксофондар пайдаланылатын жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Ұжымдық қол жеткізу құралдары пайдаланылатын жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Телеграфтық байланыс қызметтері.
Дербес радиошақыру байланысының қызметтері.
Жалпы пайдаланымдағы байланыс желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Байланыстың бөлінген желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Жылжымалы радиотелефон байланысының қызметтері.
Жылжымалы спутниктік
радиобайланыс қызметтері.
Байланыс арналарын
беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Дыбыстық ақпарат
беру мақсаттары үшін
деректер беру жөніндегі байланыс қызметтерін
қоспағанда, деректер
беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Дыбыстық ақпарат
беру мақсаттары үшін
деректер беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Телематикалық байланыс қызметтері.
Кәбілдік хабар тарату
мақсаттары үшін байланыс қызметтері.
Эфирлік хабар тарату
мақсаттары үшін байланыс қызметтері.
Сымдық радио хабарларын тарату мақсаттары үшін байланыс қызметтері

9-бап бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда, шектеу жоқ:
телекоммуникациялық қызметтерді көрсетуге лицензиясы бар Қазақстан Республикасының кез келген заңды тұлғасына шетелдік спутниктік байланыс операторлары көрсететін тіркелген спутниктік байланыс қызметтерін қоспағанда, спутниктік байланысты қоса алғанда, радиобайланыс қызметтеріне қатысты міндеттемелер қабылданбайды
Анықталған жоқ

Құрылыс қызметтері

Шектеу жоқ

-

-

-

Қару мен қару-жарақ
жүйелерінің, әскери
керек-жарақ пен әскери материалдардың, жарылғыш материалдардың, жару ісіне арналған жабдық пен аспаптардың және
пиротехникалық бұйымдардың, бағалы
металдар сынығы мен
қалдықтарының, уылдырық пен бекіре балықтың, есірткі құралдары мен психотроптық заттардың, этил спиртінің, мемлекеттік бақылау және реттеу саласында пайдаланылатын өлшеу аспаптарының саудасынан басқа дистрибьюторлық қызметтер

Шектеу жоқ


-

-

-

Тек жеке меншік білім беру мекемелеріне қатысты білім беру саласындағы қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Радиоактивті қалдықтармен/ ластанумен жұмыс істеуді қоспағанда, қоршаған ортаны қорғауға байланысты қызметтер

Шектеу жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты қаржылық қызметтер:

Халықаралық:
- теңіз тасымалдарына;
- коммерциялық әуе тасымалдарына;
- коммерциялық ғарышқа ұшыруға;
- мыналарды:
і) жеке тұлғаларды халықаралық тасымалдауды;
іі) туындайтын жауапкершілігімен қоса, экспорттық/импорттық жүктерді және оларды өткізетін көлік құралдарын халықаралық тасымалдауды;
ііі) тауарларды халықаралық көлікпен тасымалдауды;
іv) шарттар мен сақтандыру сертификаттарының халықаралық жүйесі - Жасыл картаға қосылғаннан кейін ғана жеке көлік құралдарын трансшекаралық өткізу кезіндегі жауапкершілікті толық немесе ішінара жабатын сақтандыруға байланысты тәуекелдерді сақтандыру

9-бап бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда шектеу жоқ:
Заңды тұлғаның немесе оның оқшауланған бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан мүліктік мүдделерін және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын жеке тұлғаның мүліктік мүдделерін сақтандыруды тек Қазақстан Республикасының резиденті сақтандыру ұйымы ғана жүзеге асыра алады.
- Қазақстан Республикасының резиденті жеке және заңды тұлғалардан - Қазақстан Республикасының резиденті еместердің пайдасына сақтандыру сыйлықақыларын (жарналарын) төлеуге байланысты төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға тыйым салынады.
- Міндетті сақтандыру шарттары Қазақстан Республикасының резиденті сақтандырушылардың өз қолында болуға тиіс.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-ІІ Заңы

Анықталған жоқ

Қайта сақтандыру және ретроцессия

10-бап бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының резиденті емес қайта сақтандыру ұйымдарына сақтанушы (цедент) олардан алуына есептелген комиссиялық сыйақыны шегергенде, қайта сақтандырудың қолданыстағы шарттары бойынша есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшері қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша алуына есептелген сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық мөлшерінің 60 (алпыс) пайызынан (ДСҰ-ға кірген сәтінен бастап 85 %-ынан) аспайды.
Міндетті сақтандыру шарттары сақтандырушылардың өз қолында болуға тиіс не қайта сақтандыруға Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушыларға беріледі.

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық нормативтер есебінің нормативтік мәні мен әдістемесі, сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативі, пруденциалдық нормативтердің орындалғандығы жөніндегі есепті беру нысандары мен мерзімі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының 2008 жылғы 22 тамыздағы № 131 қаулысы

Анықталған жоқ

Сақтандыру агенттері мен сақтандыру брокерлерінің қызметтері

9-бап бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда, шектеу жоқ:
Егер Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге шығатын автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру шартын жасасу жөніндегі делдалдық қызметке жол берілмейді.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 желтоқсандағы № 126-ІІ Заңы

Анықталған жоқ

Консультациялық, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және шағымдарды реттеу жөніндегі қызметтер сияқты қосалқы қызметтер

Шектеу жоқ

---
 


Туристік қызметтер

9 және 10-баптар бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда, шектеу жоқ:
Қазақстан Республикасының азаматы ғана гид (аудармашы-гид), туризм нұсқаушысы, экскурсияшы бола алады.

«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

Бос уақытты, мәдени және спорттық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер:

Қойылымдарды, музыкалық шоулар мен цирктерді ұйымдастыруды қоса алғанда, ойын-сауықтар ұйымдастыру

Шектеу жоқ

-
  


-

Ақпараттық агенттіктердің қызметтері

Шектеу жоқ

-

-

-

Көліктік қызметтер

Мыналарды:
1) жолаушылар мен жүктердің ішкі каботажын және
2) Қазақстан Республикасында
орналасқан порттар
мен Қазақстан
Республикасының
континенталдық
кайраңында
орналасқан
құрылыстар немесе құрастырмалар арасындағы жолаушылар мен жүктердің каботажын қоспағанда, халықаралық теңіз тасымалдары

Шектеу жоқ

-
 

-

Ішкі су көлігі
Кемелерді жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету

Шектеу жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-

-

-

Әуе көлігі:
Ұшақтарға техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу жөніндегі қызметтер;
Сату және маркетинг жөніндегі қызметтер;
Компьютерлік резервтеу жүйелерінің қызметтері

Шектеу жоқ

-


-
 


-
 


Темір жол жабдығына техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу бөлігінде темір жол көлігінің қызметтері

Шектеу жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-

-

-

Автожол көлігіне техникалық қызмет көрсету және оларды жөндеу

Шектеу жоқ

-

-

-

Тек автобус станциялары мен «автожол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерге» қатысты автожол көлігіне арналған қосалқы қызметтер

Шектеу жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-

-

-

______________________________
4 Қазақстандық өндірушілерден сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үлесі жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарда айқындалады.
5 Жылдамдық пен сенімділіктің жоғарылығына қосылатындай, жазбаша хат-хабарды (яғни хаттарды, ашықхаттарды) жеткізу үшін неғұрлым жоғары тарифтерге қосымша жедел жеткізу қызметтері қосылған құнның шығарылған жерінен алынатын алым, адресаттың өзіне жеткізу, қадағалау, жеткізу кезеңінде межелі пункті мен адресатты өзгерту, алынуын растау сияқты басқа элементтерін қамтуы мүмкін. Жазбаша хат-хабарды жеткізгені үшін неғұрлым жоғары тарифтер дегеніміз ұлттық почта операторы ең жылдам стандартты санаттағы бірінші салмақтағы жазбаша хат-хабарды жеткізгені үшін алатын негізгі тарифтермен салыстырғанда 5 есе жоғары тарифтер).

Ескертпе: Келісім күшіне енген күннен бастап 1 жыл ішінде Тараптар авиациялық қызметтер мен автомобиль жүк көлігінің қызметтерін ұсынудың реттеуші шарттары туралы консультациялар өткізеді.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

1

2

3

4

5

Сектор/кіші сектор

Шектеудің түрі

Шектеудің сипаттамасы

Шектеуді қолдану үшін негіз - нормативтік құқықтық акт

Шектеудің қолданылу мерзімі

Осы тізбеге енгізілген барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Ауыл шаруашылығы жерлеріне  және шекара маңы аумақтарындағы жерлерге шетелдік меншікке тыйым салынады және жердің басқа түрлері үшін де шектелуі мүмкін. Жер учаскелерін 49 жылға дейінгі кезеңге жалдауға рұқсат етіледі.

Ресей Федерациясының 2001 ж. 25 қазандағы №136-ФЗ Жер кодексі, «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің айналысы туралы» 2002 ж. 24 шілдедегі № 101-ФЗ Федералдык заң

Анықталған жоқ

Осы тізбеге енгізілген барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Байырғы саны аз халық пен шағын этникалық топтар дәстүрлі тұратын және экономикалық қызметті жүзеге асыратын жерлермен, сондай-ақ шекара маңы аумақтарындағы және Ресей Федерациясының өзге де ерекше белгіленген аумақтарындағы жер учаскелермен жасалатын операциялар Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін.

Ресей Федерациясының 2001 ж. 25 қазандағы №136-ФЗ Жер кодексі, Ресей Федерациясының Мемлекеттік шекарасы туралы Федералдық заңнама (атап айтқанда, «Ресей Федерациясының Мемлекеттік шекарасы туралы» 1993 ж. 1 сәуірдегі № 4730-1 Федералдық заң)

Анықталған жоқ

Осы тізбеге енгізілген барлық секторлар

9-бап бойынша шектеу

Ресей Федерациясы заңды тұлғаларының мердігерлер, өнім берушілер, тасымалдаушылар ретінде немесе инвесторлармен келісімдер (келісімшарттар) бойынша өзге ретінде Өнімді бөлу туралы келісімді іске асыруға қатысуға басым құқығы бар.

«Өнімді бөлу туралы келісімдер туралы» 1995 ж. 30 желтоқсандағы № 225-ФЗ Федералдық заң.

Анықталған жоқ

мыналарға қатысты кәсіптік қызметтер:

Заң қызметтері (нотариустар мен патенттік сенім білдірілгендерден басқа):
Халықаралық жеке құқық, халықаралық жария құқық және заңды құзырында қызметтер көрсетушінің персоналы біліктілік алған мемлекеттің құқығы бойынша ғана құқықтық көмекке рұқсат етілген.

Шектеулер жоқ

-


-


-


Аудиторлық қызметтер

9-бап бойынша шектеу

Жеке ұйымдардың міндетті аудитін жүргізу үшін арнайы қағидалар белгіленуі мүмкін

«Аудиторлық қызмет туралы» 2008 жылғы 20 желтоқсандағы №307-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

Бухгалтерлік қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Салық салу саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Сәулет қызметтері; қала құрылысы және ландшафтық жобалау

Шектеулер жоқ

-

-

-

Инженерлік салалардағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Медицина және стоматология саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ«

.

Компьютерлік және олармен байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер мен әзірлемелер:
- мәдениеттану,
әлеуметтану және психология;
- экономика;
- құқық:
- басқа да қоғамдық
және гуманитарлық ғылымдар

Шектеулер жоқ

-

-

-

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге қатыстыны қоспағанда, жылжымайтын мүлікке байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-


-


-


Операторларсыз жалдау және лизинг жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты кәсіпкерлік қызметке байланысты басқа да қызметтер:

Жарнама саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Нарықты зерттеу жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Басқару мәселелері бойынша консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Еңбек төрелігін қоспағанда, басқару саласындағы консультациялық қызметке байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Ауыл шаруашылығы саласындағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Балық кәсіпшілігі жабдықтарымен жарақтандыруға, балық кәсіпшілігі кемелерін жасауға, жөндеу мен оларға қызмет көрсетуге қатысты қызметтер, балық аулау саласындағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Дала жұмыстарын қоспағанда, геологиялық, геофизикалық және ғылыми іздестірудің басқа да түрлеріне қатысты ғылыми-техникалық саладағы консультациялық қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Жабдықтарды жөндеу мен оларға қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Үй-жайларды жинау жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мамандандырылған суретке түсіру жөніндегі қызметтерден басқа, фото қызметтері (арнайы аппаратура мен әдістерді пайдаланумен адамдарды, объектілерді немесе пейзаждарды), сондай-ақ өзге де фото қызметтері

Шектеулер жоқ

-


-


-


Алкоголь өнімдерін құюды қоспағанда, буып-түю жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ


 


 


 

Басып шығару мен баспа ісіне байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ


 


 


 

Келіссөздер, кеңестер мен конференциялар ұйымдастыру мен өткізуге тікелей қатысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Ауызша және жазбаша аудару жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Телнұсқалар жасау жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мамандандырылған дизайн жөніндегі қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты байланыс қызметтері:

Курьерлік қызметтер - жолданған бандерольдер мен жіберілімдерді (кітаптар мен каталогтарды қоса алғанда) өңдеу6;
жолданған баспа өнімдерін (журналдар, газеттер, мерзімді басылым) өңдеу7 бөлігінде ғана;
жолданған хаттарды, жолданған бандерольдерді, жіберілімдерді және жолданған баспа өнімдерін жылдам жеткізу жөніндегі қызметтер8

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты электр байланыс қызметтері:
Таксофондар мен ұжымдық қол жеткізу құралдарын пайдаланумен жергілікті телефон қызметтерін қоспағанда, жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Қалааралық және халықаралық телефон байланысының қызметтері.
Аймақішілік телефон байланысының қызметтері.
Таксофондарды пайдаланумен жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Ұжымдық қол жеткізу құралдарын пайдаланумен жергілікті телефон байланысының қызметтері.
Телеграфтық байланыс қызметтері.
Дербес радиошақыру байланысының
қызметтері.
Жалпы пайдаланудағы байланыс желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Бөлінген байланыс желісіндегі жылжымалы радиобайланыс қызметтері.
Жылжымалы радиотелефон байланысының қызметтері.
Жылжымалы спутниктік радиобайланыс қызметтері.
Байланыс арналарын ұсыну жөніндегі байланыс қызметтері.
Дауысты ақпарат беру мақсаттары үшін деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтерін қоспағанда, деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Дауысты ақпарат беру мақсаттары үшін деректерді беру жөніндегі байланыс қызметтері.
Телематиялық байланыс қызметтері.
Кабілдік хабар тарату мақсаттары үшін байланыс қызметтері.
Эфирлік хабар тарату мақсаттары үшін қызметтер.
Сымды радио хабарларын тарату мақсаттары үшін қызметтер.

9-бап бойынша шектеу

Мынаны қоспағанда, жоқ:
Міндеттемелер телекоммуникация қызметтерін көрсетуге лицензиясы бар Ресей Федерациясының кез келген заңды тұлғасына шетелдік спутниктік байланыс операторлары көрсететін тіркелген спутниктік байланыс қызметтерін қоспағанда, спутниктік байланысты қоса алғанда, радиобайланыс қызметтеріне қатысты қолданылмайды.

«Ресей Федерациясының орбиталық-жиілік ресурсын бөлу, пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты және Ресей Федерациясының ақпараттық (телекоммуникациялық) кеңістігінде шетелдік спутниктік байланыс жүйелеріне рұқсат ету мен пайдалануды мемлекеттік реттеу туралы ережені бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2000 ж. 1 ақпандағы № 88 қаулысы.

Анықталған жоқ

Құрылыс қызметтері

Шектеулер жоқ

-

-

-

Қару-жарақпен және қарулану жүйелерімен, әскери жарақтармен және әскери материалдармен, жарылғыш материалдармен, жару ісіне арналған жабдықтармен және аспаптармен, пиротехникалық бұйымдармен, бағалы металдардың сынығы мен қалдықтарымен, бағалы металдармен және тастармен, есірткі құралдарымен және психотроптың заттармен саудадан басқа, дистрибьюторлық қызметтер

9-бап бойынша шектеу

Этил спиртінің, алкогольдік және құрамында спирті бар өнімдердің Ресей Федерациясының аумағындағы өндірісіне және (немесе) айналымына мемлекеттік монополия федералдық заңмен енгізілуі мүмкін.

«Этил спирті мен алкоголь өнімдерінің өндірісін және айналымын реттеу туралы» 1995 ж. 22 қарашадағы № 171-ФЗ Федералдық заң


 
 
 
 
 
 9-бап бойынша шектеу

Егер шетелдік жеке және/немесе заңды тұлғалар биржалардың мүшелері болып табылмаса, биржалық саудаға тек биржалық брокерлер арқылы қатыса алады.

«Тауар биржалары мен биржа саудасы туралы» Ресей Федерациясының 1992 ж. 20 ақпандағы № 2383-1 Заңы


 
 
 Білім беру саласындағы қызметтер, тек жеке меншік білім беру мекемелеріне қатысуы

Шектеулер жоқ

-

-

-

Радиоактивті қалдықтармен/ластану мен жұмыс істеуді қоспағанда, қоршаған ортаны қорғауға байланысты қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-

-

Мыналарға қатысты

Қаржылық қызметтер:

Халықаралық:
- теңіз тасымалдарына;
- коммерциялық әуе тасымалдарына;
- коммерциялық ғарыштық ұшыруларға;
- толық немесе ішінара жабатын сақтандыруға
і) жеке тұлғаларды халықаралық тасымалдауға;
іі) осыдан шығатын жауапкершілікті қоса алғанда, экспорт/импорт жүктеріне және оларды тасымалдайтын көлік құралдарына;
ііі) тауарларды халықаралық көлікпен тасымалдауға;
iv) шарттардың және сақтандыру сертификаттарының - Жасыл карта халықаралық жүйесіне қосылғаннан кейін жеке көлік құралдарын трансшекаралық өткізу кезіндегі жауапкершілікке байланысты тәуекелдерді сақтандыру.

Шектеулер жоқ

-

-

-

Тәуекелдерді сақтандыру

Ресейдің ДСҰ-ға қосылуынан 4 жылдан кейін ішкі теңіз және коммерциялық  (міндетті сақтан-
дырудың  мынадай түрлерін қоспағанда:
әуе кемелерінің иелері мен пайдалану-
шыларының жауапкершілігін   сақтандыру;
тасымалдау-
шылардың жолаушылар, жүк жөнелту-
шілер және жүк
қабылдау-
шылар
алдындағы
жауапкер-
шілігін сақтандыру;
әуе кемесі экипажының өмірі мен денсаулығын сақтандыру) тасымалдарына байланысты тәуекелдерді сақтандыруға қатысты шектеулер жоқ осындай сақтандыру мынадай санаттардың біреуін немесе барлығын жабатын кезде:
тасымал-
данатын тауарлар, тауарларды тасымал-
дайтын көлік құралдары және осыдан туындайтын кез келген жауапкер-
шілік.

-

-

-

Қайта сақтандыру және ретроцессия

Шектеулер жоқ

-

-

-

Сақтандырушы агенттері мен сақтандырушы брокерлердің қызметтері

9-бап бойынша шектеу

Ресей Федерациясының аумағында шетелдік сақтандырушылардың атынан сақтандыру келісімшарттарын жасасуға және бөлуге байланысты сақтандыру делдалдығына рұқсат етілмейді (осы қосымшаның қаржылық қызметтер 1-кіші бөлімінде айтылған секторларды қоспағанда)

«Ресей Федерациясында сақтандыру ісін ұйымдастыру туралы» Ресей Федерациясының 1992 ж. 27 қарашадағы № 4015-1 Заңы


 
 
 


Консультациялық, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және наразылықтарды реттеу жөніндегі қызметтер сияқты сақтандырудың қосалқы қызметтері

Шектеулер жоқ

-

-

-

Денсаулық сақтау және әлеуметтік көмек саласындағы қызметтер

Шектеулер жоқ

-

-Туризм және саяхатқа байланысты қызметтер

9 және 10-баптар бойынша шектеу

Ресей Федерациясының азаматы ғана гид бола алады

«Туристік қызметтің негіздері туралы» Ресей Федерациясының 1996 ж. 24 қарашадағы №132-ФЗ 3аңы

Айқындалмаған

Мыналарға қатысты
Демалысты, мәдени және спорт іс-шараларын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер:
- ойын-сауық ұйымдастыру жөніндегі қызметтер;
- ақпараттық агенттіктердің қызметтері

Шектеулер жоқ

---Мыналарға қатысты көліктік қызметтер:

Теңіз көлігі саласындағы қызметтер
Мыналарды қоспағанда, халықаралық тасымалдар:
1) жолаушылар мен жүктердің ішкі каботажы және
2) Беларусь Республикасында орналасқан порт пен Беларусь Республикасының континентальдық қайраңында орналасқан құрылыстар немесе конструкциялар арасындағы жолаушылар мен жүктердің каботажы

9-бап бойынша шектеу

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша жұмыстарға тасымалдаушылар ретінде қатысуға басым құқық белорустық заңды тұлғаларға тиесілі.

«Өнімді бөлу туралы келісімдер туралы» 1995 ж. 30 желтоқсандағы № 225-ФЗ Федералдық заң

Айқындалмаған

Теңіз жүк көліктік-экспедиторлық агенттіктердің қызметтері

Шектеулер жоқ

-

-

-

Теңіз агенттіктерінің қызметтері

Шектеулер жоқ

-

-

-

Ішкі су көлігінің қосалқы қызметтері (санитарлық өңдеу бөлігінде)

Шектеулер жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-

-

-

Авиациялық техника саласындағы қызметтер:

Ұшақтарға жөндеу және пайдалану мақсатында қызмет көрсету
Авиакөлік қызметтерін сату және оның маркетингі Компьютерлік резервке қою жүйелері

Шектеулер жоқ

-

-

-

Автожол көлігіне арналған жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Шектеулер жоқ

-

-

-

Автобус станциялары мен «автожол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерге» қатысты ғана автожол көлігіне арналған қосалқы қызметтер

Шектеулер жоқ (техникалық мүмкіндік болған кезде)

-

-

-

______________________________
6 «өңдеу» ұғымы іріктеуді, сұрыптауды, тасымалдау мен жеткізуді қамтиды
7 «өңдеу» ұғымы іріктеуді, сұрыптауды, тасымалдау мен жеткізуді қамтиды
8 Экспресс (жылдам) жеткізу қызметтері жазбаша хат-хабарларды (яғни хаттар мен ашықхаттарды) жеткізуге едәуір анағұрлым жоғары тарифтерге, сондай-ақ жеткізудің жоғары жылдамдығы мен көбірек сенімділігіне толықтыру ретінде өзіне жөнелту орнынан тікелей жөнелтімдерді қабылдау, адресатқа дербес жеткізу, қозғалысын бақылау (мониторинг), жеткізу процесінде тағайындалған орны мен адресаттың өзгеру мүмкіндігі, жөнелтімнің алынғанын растау сияқты құнын да қамтитын басқа элементтерді қамтуы тиіс. Жазбаша хат-хабарларды жеткізуге неғұрлым едәуір жоғары тарифтер - неғұрлым шұғыл жеткізу санатының бірінші салмағында ұлттық почта операторының жазбаша хат-хабарын жеткізгені үшін мемлекеттік тарифтің базалық ставкасынан 5 еседен астам жоғары тарифтер.

Ескертпе: осы Келісім күшіне енген күнінен бастап 1 жыл ішінде Тараптар авиация қызметтері мен автомобильдік жүк көлігі қызметтерін ұсынудың реттеуші шарттары туралы консультациялар өткізеді.

ІV ҚОСЫМША
ҚҰРУҒА, ҚЫЗМЕТКЕ ҚАТЫСТЫ ТАРАПТАР САҚТАЙТЫН ШЕКТЕУЛЕРДІҢ
ТІЗБЕСІ (БІРЫҢҒАЙ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КЕҢІСТІККЕ МҮШЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕГІ
ҚЫЗМЕТТЕР САУДАСЫ МЕН ИНВЕСТИЦИЯЛАР ТУРАЛЫ КЕЛІСІМНІҢ 3-БАБЫ
БОЙЫНША ЕСКЕРТПЕЛЕР, 4 ЖӘНЕ 5-БАПТАРЫ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР) БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАСЫ

1

2

3

4

5

Шектеудің типі

Шектеулерді сипаттау

Шектеулерді қолдануға арналған негіздеме - нормативтік құқықтық акт

Шектеулердің қолданылу мерзімі

1.

3-баптың 1-тармағы бойынша шектеу (қызметке қатысты)

Осындай қол жеткізуге шектеуді қоса алғанда, субсидияларға және мемлекеттік қолдаудың өзге шараларына қол жеткізу шарттары мен тәртібін Беларусь Республикасының мемлекеттік билік органдары белгілейді

Беларусь Республикасының Бюджет кодексі, Беларусь Республикасының Салық кодексі, «Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге мемлекеттік қолдау көрсету тәртібін құқықтық реттеуді жетілдіру туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2006 ж. 28 наурыздағы № 182 Жарлығы

Анықталған жоқ

2.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Беларусь Республикасының азаматы Беларусь Республикасында жеке нотариус бола алады

«Нотариат және нотариалдық қызмет туралы» Беларусь Республикасы Заңының 25, 27-б.
«Беларусь Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» Беларусь Республикасы Заңының 24, 33, 40-б.
«Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2010 ж. 1 қыркүйектегі № 450 Жарлығымен бекітілген
Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау туралы ереженің 435, 437-т. «Нотариат және нотариалдық қызмет туралы» Беларусь Республикасы Заңының 27, 32-б.
«Беларусь Республикасындағы мемлекеттік қызмет туралы» Беларусь Республикасы Заңының 24, 33, 40-б.

Анықталған жоқ

3.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Патенттік сенім білдірілген тұлға ретінде Беларусь Республикасының азаматы тіркеле аладыАнықталған жоқ

4.

3-бап (құру мен қызметке қатысты) және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Егер сақтандыру ұйымдарының жарғылық капиталына шетелдік капиталдың қатысу мөлшері (квотасы) 30 пайыздан асса, сақтандыруды бақылау органы шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын не өзінің жарғылық капиталында шетелдік инвесторлардың 49 пайыздан астам үлесі бар сақтандыру ұйымдарына сақтандыру қызметін жүзеге асыруға лицензиялар беруді тоқтатады.
Сақтандыру ұйымы шетелдік инвесторлардың және/немесе олардың еншілес қоғамдарының қаражаты есебінен өзінің жарғылық капиталын ұлғайтуға, өз акцияларын (жарғылық капиталдағы үлестерін) шетелдік инвестордың пайдасына иеліктен шығаруға (оның ішінде шетелдік инвесторларға сатуға), ал беларустық акционерлер (қатысушылар) - сақтандыру ұйымының өздеріне тиесілі акцияларды (жарғылық капиталдағы үлестерін) шетелдік инвесторлардың және/немесе олардың еншілес қоғамдарының пайдасына иеліктен шығаруға сақтандыруды бақылау органының алдын ала рұқсатын алуға міндетті. Көрсетілген алдын ала рұқсатта шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын не өзінің жарғылық капиталында шетелдік инвесторлардың 49 пайыздан астам үлесі бар, немесе көрсетілген мәмілелер нәтижесінде осындайға айналған сақтандыру ұйымдарына, егер осы тармақта белгіленген мөлшер (квота) оларды жасау кезінде аспаса, бас тартылуы мүмкін емес. Шетелдік инвесторлардың өздеріне тиесілі сақтандыру ұйымдарының акцияларына (жарғылық капиталдарындағы үлестеріне) ақы төлеу Беларусь Республикасының валютасында ақшалай нысанда ғана жүргізіледі.
Шетелдік инвесторға қатысты (негізгі ұйымдар) немесе өзінің қаулы капиталында шет инвесторлардың үлесінің 49 пайызы бар еншілес қоғамдастықтар болып табылатын сақтандыру ұйымдары Беларусь Республикасының аумағында оңашаланған бөлімшелерді құра алады, сонымен қатар Беларусь Республикасының Қаржы министрлігінен алдын-ала рұқсатты алғаннан кейін басқа сақтандыру ұйымдардың құрылтайшылары (қатысушылары) бола алады. Беларусь Республикасының сақтандыру ұйымдарында шетелдік капитал үлесінің мөлшері (квотасы) асып кеткен жағдайда, алдын-ала рұқсаттың берілмеуі мүмкін.
Шетелдік инвесторға қатысты (негізгі ұйымдар) еншілес ұйым болып табылатын сақтандыру ұйымы, егер шетелдік инвестор 15 жылдан кем емес қажетті мемлекеттің заңнамасына сәйкес қызмет көрсететін сақтандыру ұйымы болса және екі жылдан кем емес Беларусь Республикасының аумағында құрылған сақтандыру ұйымдардың қызметінде қатысатын болса, Беларусь Республикасының аумағында сақтандыру қызметпен айналысуға құқығы бар. Шетелдік инвесторға қатысты (негізгі ұйымдар) немесе өзінің жарғылық капиталында шетелдік инвесторлар үлесінің 49 пайызы бар еншілес қоғамдастықтар болып табылатын сақтандыру ұйымдары Беларусь Республикасының аумағында өмір сақтандырумен, міндетті сақтандырумен айналыса алмайды, осыған қоса, мемлекеттік мұқтаждықтарға қатысты жеткізілімдер немесе мердігерлік жұмыстарды орындаумен байланысты міндетті мемлекеттік сақтандыру және мүліктік сақтандырумен, сонымен қатар Беларусь Республикасының мүліктік мүдделері мен оның әкімшілік-аумақтық бірліктерін сақтандырумен айналыса алмайды.

«Сақтандыру қызметі туралы» Беларусь Республикасы Президентінің 2006 ж. 25 тамыздағы № 530 Жарлығы

Анықталған жоқ

5.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Жарғылық (жиылып қойылған) капиталында шетелдік тұлғалардың үлесі (не олардың жиынтық үлесі) 50 пайыздан астамды құрайтын белорустық заңды тұлғалар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін тек жалдау құқығында иелене алады. Мұндай жалдау мерзімі 49 жылдан аспайды.

2008 жылғы 23 шілдедегі Беларусь Республикасының Жер туралы кодексі

Анықталған жоқ

6.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Беларусь Республикасына және шетелдік тұлғалардың қатысуынсыз (тікелей немесе жанама) құрылған Беларусь Республикасының аумағында алмас өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың басқару органдары шешім қабылдау кезінде ескерілетін дауыстардың көпшілігі тиесілі болуға тиіс.Анықталған жоқ

7.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қымбат металдарды аффинаждауды жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдардың тізбесі, сондай-ақ олардың жұмыс істеу тәртібі Беларусь Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленеді.Анықталған жоқ

8.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Беларусь Республикасының азаматы Беларусь Республикасының адвокаты бола алады.

«Адвокатура туралы» Беларусь Республикасы Заңының 7-б.

Анықталған жоқ

9.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Беларусь Республикасында жеке детективтік және қорғау қызметін Беларусь Республикасының заңды және жеке тұлғалары ғана жүзеге асыра алады.


Анықталған жоқ

10.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Құруға шектеулерді Беларусь Республикасының аумағындағы кез келген Тараптың тұлғасы ядролық энергетика және радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласындағы қызметті және операцияларды жүзеге асыру үшін қолданады.


Анықталған жоқ

11.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Беларусь Республикасының аумағындағы кадастрлық қызметті Беларусь Республикасының тұлғасы ғана жүзеге асыра алады.Анықталған жоқ

12.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Беларустық тұлғалар ғана сақтандыру агенттері, сақтандыру брокерлері бола алады.


Анықталған жоқ

13.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарды құру Ұлттық банктің алдын ала рұқсатын алуды талап етеді.
Ұлттық банк Беларусь Республикасының заңнамасында белгіленген квотаға жеткен кезде шетелдік инвестициялары бар банктерге банктік операцияларды жүзеге асыруға лицензиялар беруді тоқтатады.
Ұлттық банктің осы шектеуді сақтау үшін кез келген шараларды қабылдауға құқығы бар. Рұқсат беру туралы мәселені қарау кезінде Беларусь Республикасының банк жүйесінде шетелдік капиталдың қатысу квотасын пайдалану деңгейі, сондай-ақ резидент емес құрылтайшылардың қаржылық жағдайы мен іскерлік беделі ескеріледі.


Анықталған жоқ

14.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Беларусь Республикасының теңіз порттары арасындағы қатынастағы тасымалдау мен тіркеп сүйреуді (каботажды) Беларусь халықаралық кемелер тізілімінде тіркелген кемелерді қоспағанда, Беларусь Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін және капиталындағы шетелдік қатысу үлесі қырық тоғыз пайыздан аспайтын Беларусь Республикасының заңды тұлғаларына тиесілі кемелер жүзеге асырады. Шетелдік азаматтар Беларусь Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін кеменің капитаны, капитанның аға көмекшісі, аға механигі және радиомаманы лауазымын атқара алмайды.
Анықталған жоқ

15.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

Беларусь Республикасының континентальдық қайраңы шегінде қызметке қатысты шектеулер енгізілуі мүмкін.


Анықталған жоқ

16.

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Нақты аумақта немесе акваторияда жануарлар әлемін пайдалануда басымдық Беларусь Республикасының азаматтарына беріледі.


Анықталған жоқ

17.

3-баптың 1-тармағы (құру мен қызметке қатысты) бойынша шектеу

1. Шетелдік азамат бұқаралық ақпарат құралының құрылтайшысы (тең құрылтайшысы) бола алмайды;
2. Кез келген басқа Тараптың заңды тұлғасы, сондай-ақ шетелдік қатысуы бар, жарғылық (жиылып қойылған) капиталындағы шетелдік қатысу үлесі (салымы) 50 пайызды және одан астамды құрайтын белорустық заңды тұлғаның теле-, бейнебағдарламалардың құрылтайшылары болып әрекет етуге құқығы жоқ;
3. Шетелдің азамат, шетелдік заңды тұлға, сондай-ақ шетелдік қатысуы бар, жарғылық (жиылып қойылған) капиталындағы шетелдік қатысу үлесі (салымы) 50 пайызды және одан астамды құрайтын белорустық заңды тұлғаның бағдарламаларды сенімді қабылдау аймағы Беларусь Республикасы субъектілерінің жартысын және жартысынан көбін не Беларусь Республикасының халқы санының жартысы және жартысынан көбі тұратын аумақты қамтитын теле хабарлар таратуды жүзеге асыратын ұйымдарды (заңды тұлғаларды) құруға құқығы жоқ;
4. Теле-, бейнебағдарлама құрылтайшысының акцияларды (үлестерді), оның ішінде ол тіркелгеннен кейін бағдарламаларды сенімді қабылдау аймағы Беларусь Республикасы субъектілерінің жартысын және жартысынан көбін не Беларусь Республикасының халқы санының жартысы және жартысынан көбі тұратын аумақты қамтитын теле хабарлар таратуды жүзеге асыратын ұйымның (заңды тұлғаның) олардың жарғылық (жиылып қойылған) капиталында 50 пайызды және одан астамды құрайтын шетелдік қатысу үлесінің (салымының) пайда болуына алып келген иеліктен шығаруына жол берілмейді.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1991 ж. № 2124-1 Федералдық заң

Анықталған жоқ

18.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Аудиторлық қызметтерге қатысты:
Коммерциялық ұйым ашық акционерлік қоғамды, мемлекеттік немесе муниципалдық біртұтас кәсіпорынды қоспағанда, кез келген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.Анықталған жоқ

19.

3-баптың 1-тармағы және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Беларусь Республикасында қаржы қызметтері саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия Беларусь Республикасының заңнамасында белгіленген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған Беларусь Республикасының заңды тұлғаларына беріледі.
Анықталған жоқ

20.

4-баптың 3-тармағы бойынша шектеу

Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарға қатысты:
Егер белорустық кредиттік ұйымның жеке-дара атқарушы органының функциясын жүзеге асыратын тұлға шетелдік азамат немесе азаматтығы жоқ тұлға болып табылса, осындай кредиттік ұйымның алқалық атқарушы органы кемінде елу пайызға Беларусь Республикасының азаматтарынан қалыптасқан болуға тиіс.
Беларусь Республикасы азаматтарының - қызметкерлердің саны шетелдік инвестициялары бар белорустық кредиттік ұйым қызметкерлерінің жалпы санының кемінде жетпіс бес пайызын құрауға тиіс.
Анықталған жоқ

21.

4-баптың 3-тармағы бойынша шектеу

Беларустық сақтандыру ісі субъектісінің - заңды тұлғаның басшысы (оның ішінде жеке-дара атқарушы орган) мен бас бухгалтері Беларусь Республикасының аумағында тұрақты тұруға тиіс.Анықталған жоқ

22.

3-бап (құру мен қызметке қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

1. Авиациялық техниканы әзірлеу, шығару, сынау,
жөндеу және (немесе) кәдеге жарату жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын авиация ұйымында шетелдік
капиталдың қатысуына, егер шетелдік капиталдың қатысу
үлесі авиация ұйымының жарғылық капиталының
кемінде жиырма бес пайызын құраған жағдайда немесе
Беларусь Республикасы Президентінің шешімі бойынша
жол беріледі. Егер Беларусь Республикасы Президентінің
шешімімен өзгеше анықталмаса, Беларусь Республикасының азаматтары ғана басшы және осындай ұйымды басқару органына кіретін тұлғалар бола алады.
2. Беларусь Республикасының аумағында шетелдік капиталдың қатысуымен кәсіпорын құруға, егер шетелдік капиталдың қатысу үлесі авиациялық кәсіпорынның жарғылық капиталының 49 пайызынан аспағанда, оның басшысы Беларусь Республикасының азаматы болып табылған және авиациялық кәсіпорынның басшы органындағы шетелдік азаматтардың саны басшы орган құрамының үштен бірін құраған жағдайда жол беріледі.
Шетелдік авиациялық кәсіпорындар Беларусь Республикасының заңнамасына және (немесе) Беларусь Республикасының халықаралық шарттарына сәйкес Беларусь Республикасының аумағында өздерінің өкілдіктерін аша алады.Анықталған жоқ

23.

4-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер саласындағы қызметті жүзеге асыруға байланысты су пайдалану және сумен жабдықтау шарттары заңды тұлғамен жасалады.
Шарттардың саны жергілікті қажеттіліктерге сәйкес шектелуі мүмкін.


Анықталған жоқ

24.

4-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Ерекше концессионерді тағайындау құқығы сақталады.
Концеденттің жеке құқықтары мен міндеттерін уәкілетті концедент жүзеге асыруы мүмкін.


Анықталған жоқ

25.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Жүзеге асыруға лицензия талап етілетін қызметті тек Беларусь Республикасының заңды тұлғалары, Беларусь Республикасында белгіленген тәртіппен тіркелген жеке кәсіпкерлер жүзеге асыра алады. Лицензиялауға жататын қызметтің түрлері заңнамаға сәйкес анықталады.


Анықталған жоқ

26.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Есірткі құралдары мен психотроптық заттардың айналымына байланысты есірткі құралдары мен психотроптық заттардың өндірісі үшін пайдаланылатын өсімдіктерді өсіру, есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өңдеу, шығару, бөлу және жою бөлігіндегі қызметті тек мемлекеттік біртұтас кәсіпорындар жүзеге асыра алады.


Анықталған жоқ

27.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Беларусь Республикасы азаматтарының Беларусь Республикасынан тысқары жерлерге жұмысқа орналасуына байланысты қызметті Беларусь Республикасының жеке кәсіпкерлері жүзеге асыра алмайды.


Анықталған жоқ

28.

3-баптың 1-тармағы және 4-бап бойынша шектеу

Ғарыш қызметін Беларусь Республикасының заңды тұлғалары ғана жүзеге асыра алады.


Анықталған жоқ

29.

4-бап бойынша шектеу

Әрбір құрылтайшының немесе биржа мүшесінің жарғылық капиталындағы үлесі он пайыздан аспайды.


Анықталған жоқ

30.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Білім беру саласындағы қызметті коммерциялық емес ұйым болып табылатын Беларусь Республикасының заңды тұлғалары жүзеге асырады.


Анықталған жоқ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

1

2

3

4

5

Шектеулердің типі

Шектеулерді сипаттау

Шектеулерді пайдалануға арналған негіздеме - нормативтік құқықтық акт

Шектеулердің қолданылу мерзімі

1

3-баптың 1-тармағы бойынша шектеу (қызметке қатысты)

Бюджеттік субсидиялар мен мемлекеттік қолдаудың өзге де шаралары Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен беріледі.

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі

Анықталған жоқ

2

3-баптың 1-тармағы бойынша шектеу (құру мен қызметке қатысты)

Мыналарға:
1) шетелдік заңды тұлғалардың магистральдық байланыс жолдарын басқаруына  және пайдалануына;
2) қалааралық және (немесе) халықаралық байланыс операторы ретінде телекоммуникация саласындағы қызметті жүзеге асыратын, жер бетіндегі (кәбілдік, оның ішінде талшықты-оптикалық, радиорелелік) байланыс жолдарын иеленетін заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының, сондай-ақ үлестерінің, пайларының жиынтығы 49 процентінен астамын шетелдіктердің, азаматтығы жоқ адамдар мен шетелдік заңды тұлғалардың тікелей және (немесе) жанама иеленуіне, пайдалануына, билік етуіне және(немесе) басқаруына тыйым салынады.

«Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Шара «Қазақтелеком» АҚ мен оның ықтимал құқық иеленушілерін қоспағанда 2017 жылғы 1 қаңтарға дейін сақталады

3

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Шетелдік жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы заңды тұлға - бұқаралық ақпарат құралдары өкілінің немесе осы салада қызметін жүзеге асырушының акциялар пакетінің (үлесінін, пайлардың) 20 процентінен астамын тікелей және (немесе) жанама түрде иеленуіне, пайдалануына, билік етуіне және (немесе) басқаруына тыйым салынады.

«Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

4

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Мемлекеттік орган, өтінім берушіге осы тармақта көзделген мәмілелерді жасауға рұқсат беруден, егер бұл бір елден шыққан бір тұлғада немесе тұлғалар тобында мұнай операцияларын жүргізу құқықтарының шоғырлануына әкеп соғатын болса, бас тартуға құқылы.
Аффилиирленген тұлғалармен мәмілелерге қатысты да осы шарттың сақталуы міндетті.

«Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

5

3-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Осы Келісім күшіне енген күніне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметі мен жер қойнауын пайдаланушы арасында жасалған жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар.

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

6

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге және орман өсіруге арналған жерлер шетел азаматтарының жеке меншігінде болуы мүмкін емес.
Уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы шаруа немесе фермер қожалығын және тауарлы ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін шетелдіктер тұлғаларға 10 жылға дейінгі мерзімге беріледі.

Қазақстан Республикасының Жер кодексі

Анықталған жоқ

7

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тараптар КО мен БЭК шеңберінде жасасқан өзге Келісімдерге залал келтірмей Қазақстан Республикасының аумағына (аумағынан) этил спирті мен алкоголь өнімінің импорты мен экспортын Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары ғана жүзеге асыруға құқылы.

«Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1-2-тармағы

Анықталған жоқ

8

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) және 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Шетелдіктер кеме капитаны, кеме капитанының аға көмекшісі, аға механик лауазымдарына тағайындала алмайды.
Теңіз лоцмандары ретінде жұмысқа Қазақстан Республикасының азаматтары ғана жіберілуі мүмкін

«Ішкі су көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

9

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Білім беру саласындағы қызметті Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары болып табылатын білім беру мекемелері жүзеге асырады.

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

10

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шетелдік ұйымдар үлескерлердің ақшаларын тарту жолымен тұрғын жайлар салуды ұйымдастыру жөніндегі қызметін Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлға құру арқылы ғана жүзеге асырады.

«Тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

11

4-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер, су пайдалану және сумен жабдықтау саласындағы қызметті жүзеге асырумен байланысты шарттар заңды тұлғамен жасалады. Шарттардың саны жергілікті қажеттіліктерге сәйкес шектелуі мүмкін.

«Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

12

4-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Айырықша концессионерді тағайындау құқығы сақталады. Концеденттің жекелеген құқықтары мен міндеттерін уәкілетті концедент жүзеге асыруы мүмкін.

«Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

13

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Шектеу ядролық энергетика және ядролық қалдықтарды қолдану саласындағы қызметті және операцияларды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының аумағында кез келген Тарап тұлғасының құруына қолданылады.

«Aтoм энергиясын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

14

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының континентальдық қайраңы шегінде қызметке қатысты шектеу енгізілуі мүмкін.

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

15

4-бап бойынша шектеу

Биржа құрылтайшыларының немесе мүшелерінің өзінің жарғылық капиталындағы үлесі шектелуі мүмкін.

«Бағалы кағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

16

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Есірткі құралдарының және психотроптық заттардың айналымына байланысты қызметті есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өндіру үшін пайдаланылатын өсімдіктерді өсіру, өңдеу, өндіру, бөлу және есірткі құралдары мен психотроптық заттарды жою бөлігінде мемлекеттік кәсіпорындарға ғана жүзеге асырады.

«Есірткі, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 10 шілдедегі № 279 Заңы

Анықталған жоқ

17

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Жүзеге асыруға лицензия талап етілетін қызметті Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары немесе жеке кәсіпкерлері ғана жүзеге асыруы мүмкін.
Лицензиялауға жататын қызмет түрлері заңнамаға сәйкес айқындалады.

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

18

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы ғана әуежайдың, тұрақты әуемен тасымалдауды орындайтын авиакомпанияның авиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысы бола алады

«Әуе кеңістігін пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

19

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы ғана тұрақты емес әуемен тасымалдауды және авиациялық жұмыстарды орындайтын пайдаланушының авиациялық қауіпсіздік жөніндегі жауапты адамы бола алады

«Әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

20

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тұрақты әуемен тасымалдауды орындайтын әуе компаниялары акционерлік қоғам нысанында құрылады.
Шетелдіктердің және (немесе) шетелдік заңды тұлғалардың авиакомпанияның жарғылық капиталындағы қатысу үлесі қырық тоғыз пайыздан аспауға тиіс.

«Әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

21

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Дара кәсіпкерлікті заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының азаматы немесе оралман ғана дара кәсіпкер бола алады.

«Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

22

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы ғана адвокат2 және тағылымдамадан өтуші бола алады.

«Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

23

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы ғана нотариус және нотариустың көмекшісі бола алады.

«Нотариат туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

24

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) бойынша шектеу

Банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі қызметті Қазақстан Республикасының азаматтары ғана жүзеге асырады.

Банкроттық рәсімдерде төлем қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкі мен істерін басқару жөніндегі қызметті лицензиялау ережесі және оған қойылатын біліктілік талаптары. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 шілдедегі № 615 қаулысымен бекітілген

Анықталған жоқ

25

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы сот-сараптамасы органдарында сот сарапшысы қызметіне орналаса алады.

«Қазақстан Республикасындағы сот-сараптамалық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

26

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы патенттік сенім білдірілген өкіл бола алады.

Қазақстан Республикасының Патенттік Заңы

Анықталған жоқ

27

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Аудиторлық ұйым жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылады.

«Аудиторлық кызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

28

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шетел қатысатын заңды тұлғалардың  және шетелдіктердің:
1) күзет қызметінің барлық түрін жүзеге асыруға;
2) жеке күзет ұйымдарын құруға немесе олардың құрылтайшылары (қатысушылары) болуға;
3) сенімгерлік басқарудағы жеке күзет ұйымын ұстауға;
4) дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардың күзет бөлімшелерін құруға құқығы жоқ

«Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

29

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) және 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматы ғана гид (гид-аудармашы), туризм нұсқаушысы, экскурсовод бола алады.

«Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

30

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) және 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының азаматтары ғана бұқаралық ақпарат құралдарының бас редакторы бола алады.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

31

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Банктер акционерлік қоғамдар нысанында құрылады.

«Банк және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

32

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасында резидент емес-банктің филиалдарын ашуға тыйым салынады.

«Банк және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

33

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының резиденті емес-банктің өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген күннен бастап он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ашылғаны туралы жазбаша хабарлауға міндетті.

«Банк және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

34

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлік қоғам нысанында құрылуы тиіс.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

35

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының резиденті емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өкілдігі әділет органдарында есептік тіркелген күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде өзінің ашылуы жөнінде уәкілетті органды жазбаша хабардар етуге тиіс.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

36

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасында резидент емес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдарын ашуға тыйым салынады.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

37

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Сақтандыру брокерінің ұйымдық-құқықтық нысаны жауапкершілігі шектеулі серіктестік не акционерлік қоғам болып табылады.

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

38

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғам нысанында құрылады.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

39

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыратын ұйым акционерлік қоғам нысанында құрылуы және бағалы қағаздар рыногының кәсіпқой қатысушысы болып табылуы тиіс.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

40

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының резиденті емес жинақтаушы зейнетақы қорларының филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасында ашуға тыйым салынады.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

41

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шет ел қатысатын ашық жинақтаушы зейнетақы қорларының жиынтық меншікті капиталы Қазақстан Республикасының барлық ашық жинақтаушы зейнетақы қорларының жарияланған жиынтық жарғылық капиталының жиырма бес процентінен аспауы керек.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

42

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қазақстан Республикасының резиденті емес тұлға қатысатын ашық жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерінің кемінде үштен бірі Қазақстан Республикасының азаматтары болуы керек. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесі мен басқармасының Қазақстан Республикасының резиденттері емес мүшелері қаржы рыногында қызметін жүзеге асырушы ұйымдарда үш жылдан кем емес басшылық жұмыста болған тәжірибесін куәландыратын құжаттарды табыс етуге міндетті.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

43

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шет ел қатысатын зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың жиынтық жарғылық қоры Қазақстан Республикасының зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын барлық ұйымдардың жарияланған жиынтық жарғылық капиталының елу процентінен аспауы керек.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

44

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Резидент емес тұлға қатысатын зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі мен басқарма мүшелерінің кемінде үштен бірі Қазақстан Республикасының азаматтары болуы керек. Зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның директорлар кеңесі мен басқармасының Қазақстан Республикасының резиденті емес мүшелері қаржы рыногында қызметін жүзеге асырушы ұйымдарда үш жылдан кем емес басшылық жұмыста болған тәжірибесін куәландыратын құжаттарды табыс етуге міндетті.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

45

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Банктің орналастырылған акцияларының (артықшылықты және банк сатып алған акциялары шегеріле отырып) жиырма бес және одан астам процентін иеленетін немесе банк акцияларының жиырма бес және одан астам процентімен тікелей немесе жанама дауыс беруге мүмкіндігі бар қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының резидент емес банктік холдингі болып табылады.

«Банк және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгеріс

Анықталған жоқ

46

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы аумағында депозитарлық қызметті жүзеге асыратын бірден-бір ұйым болып табылады.
Орталық депозитарий акционерлік қоғам нысанында құрылады.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

47

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында жұмыс істейтін (клиенттердің есебін жүргізу құқығын берместен брокерді және (немесе) дилерді, тіркеушіні, трансфер-агентті қоспағанда) заңды тұлға;

«Бағалы кағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

48

4-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қор биржасы - акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған заңды тұлға;

«Бағалы кағаздар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы

Анықталған жоқ

______________________________
1 Оралмандар - Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерлерде тұрақты тұрған және Қазақстанға тұрақты тұру мақсатында келген ұлты қазақ шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ адамдар
2 Қылмыстық істерді жүргізу үшін ғана адвокат мәртебесінің болуы талап етілді.

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ 

1

2

3

4

5

Шектеулердің типі

Шектеулерді сипаттау

Шектеулерді пайдалануға арналған негіздеме - нормативтік құқықтық акт

Шектеулердің қолданылу мерзімі

1.

3-баптың 1-тармағы бойынша шектеу (қызметке қатысты)

Субсидияларға және мемлекеттік қолдаудың өзге де шараларына қол жеткізу мұндай қол жеткізуді шектеуді қоса алғанда, шарттары мен тәртібін мемлекеттік биліктің федералдық, өңірлік және муниципалдық органдары белгілейді және келісімнің ережелеріне қарамастан қолданылады.

Ресей Федерациясының Бюджет кодексі, тиісті жылға арналған «Федералдық бюджет туралы» Федералдық заң, Ресей Федерациясының және муниципалдық құрылымдарының тиісті нормативтік құқықтық актілері.

Анықталған жоқ

2.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Ресей Федерациясының азаматтары ғана нотариустар, тағылымдамадан өтушілер және нотариустың көмекшілері бола алады.
Ресей Федерациясының тұлғасы ғана нотариалдық палата, нотариалдық кеңсе бола алады.

«Ресей Федерациясының нотариат туралы заңнамасының негіздері» 1993 жылғы 11 ақпандағы № 4462-1 Заңы

Анықталған жоқ

3.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) 4-баптың 2-тармағы бойынша шектеу

Ресей Федерациясының азаматтығы ғана патенттік сенім білдірілген адам ретінде тіркеле алады.

Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі

Анықталған жоқ

4.

3-бап (құруға және қызметке қатысты) 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Егер сақтандыру ұйымдарының жарғылық капиталында шетелдік капиталдың қатысуы 25 пайыздан асқан жағдайда, сақтандыруды қадағалау органы шетелдік инвесторға қатысты еншілес ұйым болып табылатын не өзінің жарғылық капиталында 49 пайыздан жоғары үлесі бар сақтандыру ұйымдарына (негізгі ұйымдарға) сақтандыру қызметін жүзеге асыруға лицензиялар беруді тоқтатады.
Сақтандыру ұйымы өзінің жарғылық капиталын шетелдік инвесторлардың және/немесе олардың еншілес қоғамдарының қаражаты есебінен ұлғайтуға, өзінің акцияларын шетелдік инвестордың пайдасына иеліктен шығаруға (оның ішінде шетелдік инвесторларға сатуға), ал ресейлік акционерлер (қатысушылар) - сақтандыру ұйымының өзіне тиесілі акцияларын (жарғылық капиталына қатысу үлесін) шетелдік инвесторлардың және/немесе олардың еншілес қоғамдарының пайдасына иеліктен шығаруға сақтандыруды қадағалау органының алдын ала рұқсатын алуға міндетті. Аталған алдын ала рұқсатта шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын немесе өзінің жарғылық капиталында 49 пайыздан астам шетелдік инвесторлардың үлесі бар немесе көрсетілген мәмілелердің нәтижесінде осындайға айналған сақтандыру ұйымдарына егер осы тармақта белгіленген мөлшер (квота) оларды жасау кезінде асып кетпесе бас тартылуы мүмкін емес. Шетелдік инвесторларға сақтандыру ұйымдарының оларға тиесілі акцияларына (жарғылық капиталдарындағы үлесіне) ақы төлеу Ресей Федерациясының валютасында ақшалай нысанда ғана жүргізіледі.
Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің шетелдік инвесторларына қатысты еншілес қоғам болып табылатын немесе өзінің жарғылық капиталында мұндай шетелдік инвесторлардың 49 пайыздан астам үлесі бар ұйымдарды қоспағанда, шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын не өзінің жарғылық капиталында 49 пайыздан астам шетелдік инвесторлардың үлесі бар сақтандыру ұйымдары Ресей Федерациясының аумағында өзінің филиалдарын аша алады, осыған сақтандыруды қадағалау органының алдын ала рұқсатын алғаннан кейін еншілес сақтандыру ұйымдарына қатыса алады. Егер Ресей Федерациясының сақтандыру ұйымдарында шетелдік капиталдың қатысуы мөлшері (квотасы) асып кетсе, көрсетілген алдын ала рұқсатта бас тартылады.
Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің шетелдік инвесторларына қатысты еншілес қоғам болып табылатын немесе өзінің жарғылық капиталында мұндай шетелдік инвесторлардың 49 пайыздан астам үлесі бар ұйымдарды қоспағанда, шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын сақтандыру ұйымдары егер шетелдік инвестор (негізгі ұйым) кемінде 15 жыл тиісті мемлекеттің заңнамасына сәйкес өз қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы болып табылса және кемінде екі жыл Ресей Федерациясының аумағында құрылған сақтандыру ұйымдарының қызметіне қатысса, Ресей Федерациясында сақтандыру қызметін жүзеге асыруға құқылы.
Еуропалық одаққа мүше мемлекеттердің шетелдік инвесторларына қатысты еншілес қоғам болып табылатын немесе өзінің жарғылық капиталында мұндай шетелдік инвесторлардың 49 пайыздан астам үлесі бар ұйымдарды қоспағанда, шетелдік инвесторларға (негізгі ұйымдарға) қатысты еншілес қоғамдар болып табылатын не өзінің жарғылық капиталында 49 пайыздан астам шетелдік инвесторлардың үлесі бар сақтандыру ұйымдары Ресей Федерациясында мемлекеттік мұқтаж үшін жеткізілімдерді жүзеге асыруға немесе мердігерлік жұмысты орындауға байланысты өмірді сақтандыруды, міндетті сақтандыруды, мемлекеттік сақтандыруды, мүлікті сақтандыруды, сондай-ақ мемлекеттік және муниципалдық құрылымдардың мүліктік мүдделерін сақтандыруды жүзеге асыра алмайды.
Осы Келісімнің ережелеріне қарамастан, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға лицензия алған сақтандыру ұйымдары Ресей ДСҰ-ға қоспағанға дейін лицензия берілген шарттарға сәйкес осы қызметті жалғастыра алады.

«Ресей Федерациясында сақтандыру ісін ұйымдастыру туралы» 1992 жылғы 27 қарашадағы № 4015-1 Федералдық заңы

Анықталған жоқ

5.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты), 5-бап, 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Кез келген басқа Тарап жасаған не қызмет түрлерінің кемінде біреуін жүзеге асыратын, елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық маңызы бар ресейлік шаруашылық жүргізуші субъектілеріне бақылау орнатуға алып келетін мәміле Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленетін тәртіппен Ресей Федерациясы уәкілетті органының рұқсатын алуды талап етеді.
Шетелдік мемлекеттер, халықаралық ұйымдар, сондай-ақ олардың бақылауындағы, оның ішінде Ресей Федерациясының аумағында құрылған тұлғалар қызмет түрлерінің кемінде біреуін жүзеге асыратын, елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық маңызы бар ресейлік шаруашылық жүргізуші субъектілеріне бақылау орнатуға алып келетін мәміле жасауға құқығы жоқ.
Шетелдік инвесторлар немесе тұлғалар тобы уәкілетті органға қызмет түрлерінің кемінде біреуін жүзеге асыратын, елдің қорғанысы мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық маңызы бар ресейлік шаруашылық жүргізуші қоғамдардың жарғылық капиталын құрайтын акциялардың (үлестің) бес және одан көп процентін сатып алғандығы туралы ақпарат беруге міндетті.

«Шетелдік инвестицияларды елдің қорғанысын және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін стратегиялық маңызы бар шаруашылық қоғамдарға жүзеге асыру тәртібі туралы» 2008 жылғы 29 сәуірдегі № 57-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

6.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) 4-бап бойынша шектеу

Кез келген басқа Тарап тұлғаларының Ресей Федерациясында заңды тұлғалар құруы, филиалдар мен өкілдіктер ашуы, жабық әкімшілік-аумақтық құрылымында дара кәсіпкер ретінде тіркелуі, кез келген Тарап тұлғаларының жабық әкімшілік-аумақтық құрылым аумағында тіркелген заңды тұлғалардың капиталына қатысу үлесін сатып алуы, сондай-ақ жабық әкімшілік-аумақтық құрылым аумағында тіркелген заңды тұлғалардың (оның ішінде шетелдік капиталы бар), филиалдар мен өкілдіктердің қызметі Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін.

«Жабық әкімшілік-аумақтық құрылым туралы» 1992 жылғы 14 шілдедегі № 3297-1 Федералдық заң

Анықталған жоқ

7.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Саны аз байырғы халықтар мен шағын этникалық топтардың дәстүрлі өмір сүру және экономикалық қызметті жүзеге асыру жерлерімен, сондай-ақ Ресей Федерациясының шекара маңы аумақтарындағы және ерекше белгіленген өзге де аумақтардағы жер учаскелерімен жасалатын операцияларға Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес шектелуі немесе тыйым салынуы мүмкін.

2001 жылғы 25 қазандағы № 136-ФЗ Ресей Федерациясының Жер кодексі
Ресей Федерациясының Мемлекеттік шекарасы туралы федералдық заңнамасы (атап айтқанда «Ресей Федерациясының мемлекеттік шекарасы туралы» 1993 жылғы 1 сәуірдегі № 4730-1 Федералдық заң)

Анықталған жоқ

8.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Жарғылық (қалыптаспа) капиталында шетелдік тұлғалардың (не олардың жиынтық үлесі) 50 астам пайызды құрайтын ресейлік заңды тұлғалар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жалға алу құқығын ғана иеленуі мүмкін. Мұндай жалға алудың мерзімі 49 жылдан аспайды.

2001 жылғы 25 қазандағы № 136-ФЗ Ресей Федерациясының Жер кодексі, «Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер айналымы туралы» 2002 жылғы 24 шілдедегі № 101-ФЗ Федералдық заң.

Анықталған жоқ

9.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шектеу газбен жабдықтаудың өңірлік жүйелерінің ресейлік меншік иелерінің және газ тарату жүйелері меншік иелерінің жай акциялары жалпы санының 20 пайыздан астамын кез келген басқа Тарап тұлғаларының сатып алуына қатысты қолданылады.
Ресей Федерациясының меншігіндегі Бірыңғай газбен жабдықтау жүйесі ұйым - меншік иесінің жай акцияларының жиынтық үлесі кемінде 50 пайыз плюс бір акцияны құрауы тиіс.
Ресей Федерациясының Үкіметі айқындайтын федералдық мақсаттағы жер қойнауының учаскелері газды барлау немесе өндіру үшін немесе жер қойнауын геологиялық зерттеу үшін бірлескен лицензия бойынша жүзеге асырылатын газды барлау және өндіру үшін Бірыңғай газбен жабдықтау жүйесі ұйымына меншік иесіне немесе өңірлік газбен жабдықтау жүйесі ұйымына - меншік иесіне конкурстар және аукциондар өткізбей пайдалануға беріледі.

«Ресей Федерациясындағы газбен жабдықтау туралы» 1999 жылғы 31 наурыздағы 69-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

10.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Ресей Федерациясына, Ресей Федерациясының субъектілеріне және шетелдік тұлғалардың (тікелей немесе жанама) қатысуынсыз құрылған ұйымдарға Ресей Федерациясының аумағында алмаз өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың басқару органдары шешімдер қабылдау кезінде ескерілетін дауыстардың көпшілігі тиесілі болуы тиіс.

«Қымбат бағалы металдар және қымбат бағалы тастар туралы» 1998 жылғы 26 наурыздағы № 41-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

11.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Қымбат бағалы металдардың аффинажын жүзеге асыруға құқығы бар ұйымдардың тізбесі, сондай-ақ олардың жұмыс істеу тәртібі Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленеді.

Қымбат бағалы металдардың аффинажын жүзеге асыратын ұйымдардың жұмыс тәртібін және қымбат бағалы металдардың аффинажын жүзеге асыру құқығы бар ұйымдардың тізбесін бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 1998 жылғы 17 наурыздағы № 972 қаулысы

Анықталған жоқ

12.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Адвокаттар қызметтерін адвокаттық бюролар мен кабинеттер, адвокаттар алқасы мен заң консультациялары арқылы ғана көрсетеді. Шет мемлекеттердің адвокаттарына Ресей Федерациясының аумағында Ресей Федерациясының мемлекеттік құпиясына байланысты мәселелер бойынша заң көмегін көрсетуге рұқсат етілмейді.
Шетелдік азаматтар егер бұл ретте, олар басқа мемлекеттердің адвокаттары болмаса, Ресей Федерациясында адвокат мәртебесін алуға құқылы.

«Ресей Федерациясындағы адвокаттық қызмет және адвокатура туралы» 2002 жылғы 31 мамырдағы 63-ФЗ Федералдық заңы

Анықталған жоқ

13.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Ресей Федерациясында жеке детективтік және күзет қызметін Ресей Федерациясының жеке және заңды тұлғалары ғана жүзеге асыра алады.

«Ресей Федерациясындағы жеке детективтік және күзет қызметі туралы» Ресей Федерациясының 1992 жылғы 11 наурыздағы № 2487-І Федералдық заңы

Анықталған жоқ

14.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Шектеу Ресей Федерациясының аумағында ядролық энергетика және радиоактивтік қалдықтармен жұмыс жасау саласындағы қызметті  және операцияларды жүзеге асыру үшін кез келген Тарап тұлғасының құруына қолданылады

«Aтoм энергиясын пайдалану саласындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың мүлкін және акцияларын басқару және билік ету ерекшеліктері туралы және Ресей Федерациясының жекелеген актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 2007 жылғы 5 ақпандағы № 13-ФЗ Федералдық заң, «Aтoм энергиясын пайдалану туралы» 1995 жылғы 21 қарашадағы № 170-ФЗ Федералдық заң, «Ресей Федерациясының континенталдық шельфі туралы 1995 жылғы 30 қарашадағы № 187-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

15.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Ресей Федерациясының аумағында кадастрлық қызметті Ресей Федерациясының азаматтары ғана жүзеге асыра алады.

«Жылжымайтын мүліктің мемлекеттік кадастры туралы» 2007 жылғы 24 шілдедегі № 221-ФЗ Федералдық заң.

Анықталған жоқ

16.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-бап бойынша шектеу

Ресей тұлғалары ғана сақтандыру агенттері, сақтандыру брокерлері бола алады.

«Ресей Федерациясында сақтандыру ісін ұйымдастыру туралы» 1992 жылғы 27 қарашадағы № 4015-1 Федералдық заң

Анықталған жоқ

17.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарды құру Ресей банкінің алдын ала рұқсатын алуды талап етеді. Ресей Банкі Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген квотаға жеткен кезде шетелдік инвестициялары бар банктерге банк операцияларын жүзеге асыруға лицензиялар беруді тоқтатады.
Ресей Банкі осы шектеуді сақтау үшін кез келген шараларды қабылдауға құқылы. Рұқсат беру туралы мәселені қарау кезінде Ресей Федерациясының банк жүйесінде шетелдік капиталдың қатысу квотасын пайдалану деңгейі, сондай-ақ резидент емес құрылтайшылардың қаржы жағдайы мен іскерлік репутациясы ескеріледі.

«Банк және банк қызметі туралы» РКФСР 1990 жылғы 2 желтоқсандағы №395-1 Заңы, «Ресей Федерациясының Орталық Банкі туралы» 2002 жылғы 10 шілдедегі № 86-ФЗ Федералдық заң, «Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарды тіркеу ерекшеліктері туралы» Ресей банкінің 1997 жылғы 23 сәуірдегі № 437 ережесі.

Анықталған жоқ

18.

4-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

БЭК шеңберінде жасалған тараптардың өзге келісімдеріне зиян келтірмей газ экспортына айырықша құқық Бірыңғай газбен жабдықтау жүйесі ұйымына - меншік иесіне немесе жарғылық капиталында бірыңғай газбен жабдықтау жүйесі ұйымының-меншік иесінің қатысу үлесі жүз пайызды құрайтын оның еншілес қоғамына беріледі.

«Газ экспорты туралы» 2006 жылғы 18 шілдедегі № 117-ФЗ Федералдық заң.

Анықталған жоқ

19.

3-баптың 1-тармағы (құруға қатысты) және 4-тармақ бойынша шектеу

Ресей Федерациясының теңіз порттары арасындағы қатынастарда тасымалдауды және буксирлеуді (каботажды) Кемелердің Ресей халықаралық тізілімінде тіркелген және капиталында шетелдік қатысу үлесі қырық тоғыз пайыздан аспайтын Ресей Федерациясының заңды тұлғаларына тиесілі кемелерді қоспағанда, Ресей Федерациясының Мемлекеттік туымен жүзетін кемелер жүзеге асырады.
Шетелдік азаматтар Ресей Федерациясының мемлекеттік туымен жүзетін кеменің капитаны, капитанның аға көмекшісі және радиомаманы лауазымына орналаса алмайды.
Ресей Федерациясының азаматтары ғана теңіз лоцманы бола алады.

1999 жылғы 30 сәуірдегі № 81-ФЗ Ресей Федерациясының Сауда мақсатында теңізде жүзу кодексі

Анықталған жоқ

20.

3-баптың 1-тармағы (құруға  және қызметке қатысты) бойынша шектеу

Ресей Федерациясының континенталдық шельфі шегіндегі қызметке қатысты шектеу енгізілуі мүмкін.

«Ресей Федерациясының континенталдық шельфі туралы» 1995 жылғы 30 қарашадағы № 187-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

21.

3-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Жануарлар дүниесін нақты аумақта немесе акваториада пайдалануға беруде Ресей Федерациясының азаматтарына басымдық беріледі.

«Жануарлар дүниесі туралы» 1995 жылғы 24 сәуірдегі № 52-ФЗ Федералдық заң.

Анықталған жоқ

22.

3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты) бойынша шектеу

5. Шетелдік азамат бұқаралық ақпарат құралының құрылтайшысы (тең құрылтайшысы) бола алмайды.
6. Кез келген басқа Тараптың заңды тұлғасы, сондай-ақ жарғылық (қалыптаспа) капиталында шетелдік капиталдың қатысу үлесі (салымы) 50 және одан көп пайыз құрайтын шетелдік капиталы бар ресейлік заңды тұлға теле-бейне бағдарламаларының құрылтайшысы болуға құқығы жоқ.
7. Шетелдік азамат, шетелдік заңды тұлға, сондай-ақ жарғылық (қалыптаспа) капиталында шетелдік капиталдың қатысу үлесі (салымы) 50 және одан көп пайыз құрайтын шетелдік капиталы бар ресейлік заңды тұлға көрсетілімді сенімді қабылдау аймағы Ресей Федерациясы субъектілерінің жартысын және жартысынан көбін не Ресей Федерациясы халқы санының жартысы және одан көбі тұратын аумақты қамтитын телевизиялық хабар таратуды жүзеге асыратын ұйымдар (заңды тұлғалар) құруға құқығы жоқ;
8. Теле-бейне бағдарламалары құрылтайшысының, көрсетілімді сенімді қабылдау аймағы Ресей Федерациясы субъектілерінің жартысын және жартысынан көбін не Ресей Федерациясы халқы санының жартысы және одан көбі тұратын аумақты қамтитын телевизиялық хабар таратуды жүзеге асыратын ұйымның (заңды тұлғаның) өзінің жарғылық (қалыптаспа) капиталында шетелдік қатысу үлесінің 50 және одан көп пайызды құрауын алып келген акцияларды (үлестерін), оның ішінде өзі тіркелгеннен кейін иеліктен шығаруына жол берілмейді.

«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» 1991 жылғы 27 желтоқсандағы №2124-1 Федералдық заң.

Анықталған жоқ

23.


3-баптың 1-тармағы (құруға және қызметке қатысты), 5-бап бойынша шектеу


Келісім күшіне енгенге дейін жасалған Өнімді бөлу туралы келісімдер жасауға қатысты:
1. Өнімді бөлу туралы келісім жасауға арналған аукционның шарттарында ресейлік заңды тұлғалардың Ресей Федерациясының Үкіметі айқындаған үлестегі келісімдерді іске асыруға қатысуы көзделуі тиіс.
2. Келісімде:
- ресейлік заңды тұлғаларға келісім бойынша жұмыстарға
инвесторлармен шарттар (келісімшарттар) негізінде
мердігер, жеткізуші, тасымалдаушы немесе басқа түрде
қатысуына басым құқық беру;
- саны тартылған барлық қызметкерлер құрамының кемінде 80 пайызын құрауы тиіс Ресей Федерациясының қызметкер азаматтарын тарту, шетелдік қызметкерлер мен мамандарды келісім бойынша жұмыстардың бастапқы кезеңдерінде немесе тиісті біліктіліктегі Ресей Федерациясының жұмысшы азаматтары болмаған кезде тарту;
- пайдалы қазбаларды геологиялық зерттеу, өндіру, тасымалдау және өңдеу үшін қажетті Ресейде жасалған технологиялық жабдықты, техникалық құралдар мен материалдарды келісім бойынша жұмыстарды орындау үшін әрбір күнтізбелік жылы сатып алу мен пайдалану шығындары инвесторларға өтеу өнімімен өндірілетін сатып алынған (оның ішінде жалдау шарты, лизинг және басқа да негіздер бойынша) жабдықтың, техникалық құралдар мен материалдардың жалпы құнының кемінде 70 пайызы көлемінде сатып алу.
Бұл ретте, жабдықты, техникалық құралдар мен материалдарды Ресей Федерациясының аумағында ресейлік заңды тұлғалар және (немесе) Ресей Федерациясының азаматтары құндық мәнде Ресей Федерациясының аумағында ресейлік заңды тұлғалар және (немесе) Ресей Федерациясының азаматтары шығарған тораптардан, бөлшектерден, конструкциялардан және жиынтықтауыштардан жасаған деген шартпен олар ресейде шығарылған деп танылады.
Тараптар келісімде келісім бойынша жұмыстарды орындау үшін инвестор пайдалы қазбаларды өндіру, оларды тасымалдау және өңдеу үшін (егер бұл келісімде көзделсе) сатып алатын және (немесе) пайдаланатын технологиялық жабдықтың құндық мәнде кемінде 70 пайызы ресейде шығарылған болуы тиіс деген шарты көзделуі тиіс.

«Өнімді бөлу туралы келісімдер туралы» 1995 жылғы 30 желтоқсандағы № 225-ФЗ Федералдық заң.
 


Анықталған жоқ 
 

24.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Аудиторлық қызметтерге қатысты:
Қашық акционерлік қоғамды, мемлекеттік немесе муниципалдық унитарлық кәсіпорынды қоспағанда, коммерциялық ұйым кез келген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылуы мүмкін.

«Аудиторлық қызмет туралы» 2008 жылғы 30 желтоқсандағы № 307-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

25.

3-баптың 1-тармағы және 4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Ресей Федерациясында қаржы қызметтері саласындағы қызметті жүзеге асыру құқығы Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған Ресей Федерациясының заңды тұлғаларына беріледі3.

«Банк және банк қызметі туралы» 1990 жылғы 1 желтоқсандағы № 395-1 Федералдық заң;
«Бағалы қағаздар нарығы туралы» 1996 жылғы 22 сәуірдегі № 39-ФЗ Федералдық заң;
«Ресей Федерациясында сақтандыру ісін ұйымдастыру туралы» 1992 жылғы 27 қарашадағы № 4015-1 Федералдық заңы

Анықталған жоқ

26.

4-баптың 3-тармағы бойынша шектеу

Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарға қатысты:
Егер ресейлік кредиттік ұйымның дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға шетелдік азамат немесе азаматтығы жоқ тұлға болып табылса, мұндай кредиттік ұйымның атқарушы алғалы ұйымының кемінде елу пайызы Ресей Федерациясының азаматтарынан қалыптасуы тиіс.
Ресей Федерациясының қызметкерлерінің-азаматтарының саны шетелдік инвестициялары бар ресейлік кредиттік ұйым қызметкерлерінің жалпы санының кемінде жетпіс бес пайызын құрауы тиіс.

«Шетелдік инвестициялары бар кредиттік ұйымдарды тіркеу ерекшеліктері туралы және тіркелген кредиттік ұйымның жарғылық капиталын резидент еместердің қаражаты есебінен ұлғайтуға Ресей Банкінің алдын ала рұқсатын алу тәртібі туралы» ережені қолданысқа енгізу туралы» РОБ 1997 жылғы 23 сәуірдегі № 437 бұйрығы

Анықталған жоқ

27.

4-баптың 3-тармағы бойынша шектеу

Ресейлік сақтандыру ісі субъектісінің - заңды тұлғаның басшылары (оның ішінде дара атқарушы орган) және бас бухгалтері Ресей Федерациясының аумағына тұрақты тұруы тиіс.


Анықталған жоқ

28.

3-бап (құруға және қызметке қатысты), 4-бап бойынша шектеу

2. авиациялық техниканы, әзірлеу, шығару, сынау, жөндеу және (немесе) кәдеге жарату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын авиация ұйымға шетелдік капиталдың қатысуына егер шетелдік капиталдың қатысу үлесі авиация ұйымының жарғылық капиталының жиырма бес пайызынан азын құрайды деген шартпен немесе Ресей Федерациясы Президентінің шешімімен рұқсат етіледі.
Егер Ресей Федерациясы Президентінің шешімінде өзгеше көзделмесе, Ресей Федерациясының азаматтары ғана мұндай ұйымның басшысы  және оның басқару органдарына кіретін адамдары болады.
3. Ресей Федерациясының аумағында шетелдік капитал қатысатын авиация кәсіпорнын құруға егер шетелдік капиталдың қатысу үлесі авиация кәсіпорнының жарғылық капиталының 49 пайызынан аспайтын, оның басшысы Ресей Федерациясының азаматы болып табылатын және авиация кәсіпорынның басшы органында шетелдік азаматтардың оның басшы органы құрамының үштен бірінен аспайтын шартпен рұқсат етіледі;
Шетелдік авиация кәсіпорындары Ресей Федерациясының заңнамасына  және (немесе) Ресей Федерациясының халықаралық шарттарына сәйкес Ресей Федерациясының аумағында өз өкілдіктерін аша алады.

1997 жылғы 19
наурыздағы № 60-ФЗ Ресей Федерациясының
Әуе кодексі, «Авиацияның дамуын мемлекеттік реттеу туралы» 1998 жылғы 8
қаңтардағы № 10-ФЗ Федералдық заң, «Авиациялық техника саласындағы қызметті лицензиялау туралы ережелерді бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2002 жылғы 27 мамырдағы № 346 қаулысы

Анықталған жоқ

29.

4-баптың 1-тармағы (қызметке қатысты) бойынша шектеу

Тұрғын үй-коммуналдық қызметтер, су пайдалану және сумен жабдықтау саласындағы қызметті жүзеге асырумен байланысты шарттар заңды тұлғамен жасалады. Шарттардың саны жергілікті қажеттіліктерге сәйкес шектелуі мүмкін.

2006 жылғы 3 шілдедегі № 74-ФЗ Ресей Федерациясының Су кодексі;
«Азаматтарға коммуналдық қызметтер көрсету тәртібі туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2006 жылғы 23 мамырдағы № 307 қаулысы, Ресей Федерациясының Тұрғын үй кодексі

Анықталған жоқ

30.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу (қызмет)

Айырықша концессионерді тағайындау сақталады. Концеденттің жекелеген құқықтары мен міндеттерін уәкілетті концедент жүзеге асырады.

«Концессиялық келісімдер туралы» 2005 жылғы 21 шілдедегі № 115-ФЗ Федералдық заң

Анықталған жоқ

31.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Жүзеге асыруға лицензия талап етілетін қызметті Ресей Федерациясының заңды тұлғалары немесе Ресей Федерациясында белгіленген тәртіппен тіркелген жеке кәсіпкерлері ғана жүзеге асыруы мүмкін.
Лицензиялауға жататын қызмет түрлері заңнамаға сәйкес айқындалады

«Жекелеген қызмет түрлерін лицензиялау туралы» 2001 жылғы 8 тамыздағы № 128-ФЗ Федералдық заң және көрсетілген Федералдық заңның 1-бабының 2-тармағында аталған қызмет түрлерін реттейтін заңнама.

Анықталған жоқ

32.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Есірткі құралдарының және психотроптық заттардың айналымына байланысты қызметті есірткі құралдары мен психотроптық заттарды өндіру үшін пайдаланылатын өсімдіктерді өсіру, өңдеу, өндіру, бөлу және есірткі құралдары мен психотроптық заттарды жою бөлігінде мемлекеттік унитарлық кәсіпорындарға ғана жүзеге асырады

«Есірткі құралдары және психотроптық заттар туралы» Федералдық заңға сәйкес I тізімге енгізілген есірткі құралдарының және психотроптық заттардың айналымына байланысты қызметті лицензиялау туралы ережені бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2008 жылғы 7 сәуірдегі № 249 қаулысы

Анықталған жоқ

33.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Ресей Федерациясының азаматтарын Ресей Федерациясынан тыс жерлерде жұмысқа орналастыруға байланысты қызметті Ресей Федерациясының жеке кәсіпкерлері ғана жүзеге асырады.

«Ресей Федерациясының азаматтарын Ресей Федерациясынан тыс жерлерде жұмысқа орналастыруға байланысты қызметті лицензиялау туралы ережені бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы № 797 қаулысы

Анықталған жоқ

34.

3-баптың 1-тармағы және 4-тармақ бойынша шектеу

Ғарыш қызметін Ресей Федерациясының заңды тұлғалары ғана жүзеге асырады.

«Ғарыш қызметін лицензиялау туралы» ережені бекіту туралы» Ресей Федерациясы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы № 403 қаулысы

Анықталған жоқ

35.

4-бап бойынша шектеу

Биржаның әрбір құрылтайшысының немесе мүшесінің үлесі өзінің жарғылық капиталында он пайыздан аспайды4.

«Биржа және биржа саудасы туралы» Ресей Федерациясының 1992 жылғы 20 ақпандағы № 2383-І Заңы

Анықталған жоқ

36.

4-баптың 1-тармағы бойынша шектеу

Білім беру саласындағы қызметті Ресей Федерациясының коммерциялық емес ұйым болып табылады заңды тұлғалары жүзеге  асырады.

«Білім туралы» 1992 жылғы 10 шілдедегі №  3266-1 Ресей Федерациясының Заңы

Анықталған жоқ

_______________________
3 Осы Келісімнің V қосымшасының ережелеріне қарамастан, бұл шараның қолданылу мерзімі айқындалмаған.
4 Осы Келісімнің V қосымшасының ережелеріне қарамастан, бұл шараның қолданылу мерзімі айқындалмаған.

V ҚОСЫМША
Қаржылық қызметтер көрсету бойынша 1-бап
Қолданылу саласы

      1. Осы қосымша Тараптардың қаржы қызметтерін көрсетуді/сатуды қозғайтын шараларына қолданылады.
      2. Әрбір Тарап ұлттық режимді ұсынады және қаржы қызметтерін көрсетушілерге – басқа Тараптардың заңды тұлғаларына өз бетімен, делдал арқылы немесе осы Келісімнің 9-бабында көрсетілген Тараптардың қосымшаларында келісілген шарттарға сәйкес делдал ретінде мынадай қызметтердің түрлерін көрсетуге рұқсат етеді:
      а) мыналарға:
      i. оларға қатысты осындай сақтандыру: тасымалданатын тауарларды, тауарларды тасымалдайтын көлік құралдарын және тасымалдаумен байланысты туындайтын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті толығымен немесе ішінара қозғайтын теңіз тасымалдарына, коммерциялық әуе тасымалдарына және фрахтаға (спутниктерді қоса алғанда); және
      ii. халықаралық транзит шеңберінде тасымалданатын тауарларға жататын тәуекелдерді сақтандыру;
      б) қайта сақтандыру, сондай-ақ консультациялық қызметтер, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және талап-арыздарды реттеу сияқты қосалқы сақтандыру қызметтері;
      в) қаржылық ақпаратты ұсыну және беру және басқа қаржылық қызметтерді көрсетушілердің қаржылық деректері мен тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуін өңдеу; сондай-ақ
      г) делдалдықтан басқа, мыналарға:
      - халықтан депозиттер мен басқа да төленуге тиіс ақша қаражатын қабылдауға;
      - барлық түрлердегі несиелер беруге;
      - қаржы лизингіне;
      - төлемдер мен ақша аударымдары жөніндегі қызметтердің барлық түрлеріне;
      - өз есебінен және валюта биржасындағы, биржадан тыс нарықтағы клиенттердің есебінен не өзге түрде: қаржы нарығының құралдарымен, шетелдік валютамен, деривативтермен, валюта бағамдарына және пайыздық ставкаларға қатысты құралдармен, аударымдық бағалы қағаздармен, өзге де айналымдық құралдармен және қаржы активтерімен сауда-саттық жасауға;
      - бағалы қағаздар шығаруға қатысуға;
      - қаржы нарығындағы брокерлік операцияларға;
      - активтерді басқаруға;
      - бағалы қағаздарды, деривативтерді және басқа да айналымдық құралдарды қоса алғанда, қаржы активтері жөніндегі клирингілік қызметтерге;
      - қаржы ақпаратын ұсыну мен беруге қатысты консультациялық және басқа да қосалқы қызметтер (кредиттік тарихтарды талдаумен байланысты қызметтерден басқа анықтамалық материалдар ұсынуды, тікелей және портфельдік инвестициялар бойынша зерттеулер мен ұсынымдарды, корпорацияларды сатып алу, қайта ұйымдастыру және олардың стратегияларын қоса алғанда).
      3. Әрбір Тарап кез келген басқа Тараптың аумағындағы осы Тараптың тұлғаларына осы баптың 2-тармағының «а»- «г» тармақшаларында сипатталған келесі қаржы қызметтеріне рұқсат етеді.

2-бап
Анықтамалар

      Осы Қосымшаның мақсаттары үшін мына ұғымдар мыналарды білдіреді:
      1. «Қаржы қызметтерін көрсету/олармен сауда-саттық жасау» осы Қосымшада осы Келісімнің 1-бабының «и» тармағында, осы Қосымшаның 2-бабының 4-тармағында көрсетілген секторларда анықталғандай, «қызметтерді саудалауды» білдіреді.
      2. «Қаржы қызметтерін көрсетуші» мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, Тараптың қаржы қызметтерін көрсететін кез келген жеке немесе заңды тұлғасын білдіреді.
      3. «Мемлекеттік мекеме» мынаны білдіреді:
      Мемлекеттік мекеме – мемлекеттік билік органын, Орталық Банкті (Ұлттық Банкті), не Тарап мемлекетінің осы Тараптың мемлекетіне тиесілі немесе ол бақылайтын, осы Тараптың мемлекеттік билік органы немесе осындай Тараптың Орталық Банкі (Ұлттық Банкі) берген айрықша өкілеттіктерді жүзеге асыратын ұйымды білдіреді.
      4. «Қаржы қызметі» Тарап мемлекетінің қаржы қызметін көрсетушісі ұсынатын қаржылық сипаттағы кез келген қызметті білдіреді. Қаржы қызметтері сақтандыруды және сақтандыру қызметтеріне жататындардың барлығын, сондай-ақ барлық банк қызметтерін және бағалы қағаздар нарығындағы қызметтерді қамтиды, атап айтқанда, қызметтердің мынадай түрлерін қамтиды:
      4.1 Сақтандыру қызметтері және сақтандыруға жататын қызметтер:
      i. Сақтандыру (бірге сақтандыру):
      а) өмірді сақтандыру,
      б) өмірді сақтандырудан өзге сақтандыру.
      ii. Қайта сақтандыру;
      iii. Брокерлік және агенттік делдалдық сияқты сақтандыру делдалдығы;
      iv. Консультациялық, актуарлық қызметтер, тәуекелді бағалау және талап-арыздарды реттеу жөніндегі қызметтер сияқты сақтандыру жөніндегі қосалқы қызметтер.
      4.2. Банк қызметтері
      i. Халықтан депозиттер мен басқа да төленуге тиіс ақша қаражатын қабылдау;
      ii. Тұтыну кредитін, кепіл кредитін, факторинг пен коммерциялық операцияларды қаржыландыруды қоса алғанда, барлық түрлердегі несиелерді беру;
      iii. Қаржы лизингі;
      iv. Кредит беруді, төлем және дебет карточкаларын, жол чектері мен банк векселдерін қоса алғанда, төлемдер мен ақша аударымдары жөніндегі қызметтердің барлық түрлері;
      v. Валюта биржасында және биржадан тыс, не өзге де түрде өз есебінен және клиенттердің есебінен:
      а) шетелдік валютамен;
      в) деривативтермен, оның ішінде, бірақ тек олармен ғана емес, фьючерстермен және опциондармен;
      г) «своп» мәмілелері және форвардтық мәмілелер сияқтыларды қоса алғанда, валюталық бағамдар мен пайыздық ставкаларға қатысты құралдармен сауда-саттық жасау;
      4.3. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметтер
      i. Валюта биржасында және биржадан тыс, не өзге де түрде өз есебінен және клиенттердің есебінен:
      а) ақша нарығының құралдарымен (чектерді, аударымдық векселдерді, депозиттік сертификаттарды қоса алғанда)
      б) аударымдық бағалы қағаздармен;
      в) өзге де айналымдық құралдармен және қаржы активтерімен сауда-саттық жасау.
      ii. Агент (мемлекеттік немесе жеке меншік) ретінде кепілдік беру мен орналастыруды, және осындай эмиссияларға жататын қызметтер көрсетуді қоса алғанда, бағалы қағаздардың барлық түрлерінің эмиссияларына қатысу;
      iii. Қаржы нарығындағы брокерлік операциялар;
      iv. Қолма-қол ақша немесе бағалы қағаздар сияқты активтерді басқару, ұжымдық инвестицияларды басқарудың барлық түрлері, зейнетақы қорын басқару, қамқоршылық, сақтау жөніндегі қызметтер және трасталық қызметтер;
      v. Бағалы қағаздарды, деривативтерді және басқа да құралдарды қоса алғанда, қаржы активтері бойынша клирингілік қызметтер;
      vi. Қаржы ақпаратын ұсыну және беру және басқа қаржы қызметтерін көрсетушілердің қаржылық деректер мен тиісті бағдарламалық қамтамасыз етуді өңдеуі;
      vii. Кредит мәселелері жөніндегі анықтамалық және талдамалық материалдарды, тікелей және портфельдік инвестициялар бойынша зерттеулер мен ұсынымдарды, корпорацияны сатып алу, қайта ұйымдастыру және оның стратегиясы мәселелері жөніндегі ұсынымдарды қоса алғанда, осы тармақтың "i" - "v" тармақшаларында санамаланған қызметтің барлық түрлеріндегі консультациялық, делдалдық және басқа да қосалқы қаржы қызметтері.

3-бап
Ішкі реттеу

      1. Тарап мемлекетінің аумағындағы қаржы қызметтері нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияларды, сондай-ақ арнайы лицензияларды беру тәртібі аумағында қызметті жүзеге асыру болжанатын Тараптың ұлттық заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
      2. Осы Келісімде еш нәрсе де Тарапқа инвесторларды, салымшыларды, полистер ұстаушыларды және қызметтерді көрсетушілердің олардың алдында фидуциарлық жауапкершілігі бар тұлғаларды қорғауды қоса алғанда, пруденциялық шаралар, немесе қаржы жүйесінің бүтіндігі мен тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған шаралар қабылдауға кедергі келтірмейді. Егер мұндай шаралар Келісімнің ережелеріне сәйкес келмесе, олар Келісімге сәйкес осындай тарап қабылдаған міндеттемелерді орындаудан тараптың жалтару құралы ретінде пайдаланылмауға тиіс.
      3. Осы Қосымшада еш нәрсе де жеке клиенттердің шоттарына қатысты ақпаратты, немесе басқа қандай да бір құпия немесе мемлекеттік мекемелердің билігінде бар меншіктегі ақпаратты ашуға Тарапқа қойылатын талап ретінде түсіндірілмеуге тиіс.

4-бап
Тараптардың заңнамаларын үндестіру

      Тараптар халықаралық қағидаттар мен стандарттардың, не озық халықаралық практиканың базасында, және Тараптардың мемлекеттерінде қолданылатын ең жақсы стандарттар мен практикадан төмен емес ұлттық заңнамаларды Тараптардың өз қызметін мынадай қызмет секторларында жүзеге асыратын тұлғаларына қатысты бірыңғай талаптар деңгейін белгілеу мақсатында үндестіруді жүзеге асырады:
      і. Банк қызметтері;
      ii. Сақтандыру қызметтері;
      iii. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметтер.

5-бап
Үйлестіруді жүзеге асыру тәртібі

      1. Тиісті қағидаларды үндестіруді мынадай кезеңдерге сәйкес жүзеге асырылады:
      1.1. 2013 жылғы 31 желтоқсанға қарай тараптар Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше елдердің қаржы нарықтарындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар туралы келісім жасасады. Бұл Келісім Тараптардың ұлттық заңнамасын, атап айтқанда, осы Қосымшаның 4-бабында көрсетілген қызметтер секторларындағы қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензияларды беру талаптары мен шарттары саласында үндестіру бағыттары мен тәртібін көздейтін болады.
      1.2. Тараптар 2015 жылға қарай Тараптар мемлекеттерінің қаржы нарығын реттеу жөніндегі ұлттықтан жоғары органды құру мен оның жұмыс істеуі мүмкіндігін қарайды.
      1.3. 2020 жылғы 1 қаңтарға қарай Тараптар осы Қосымшаның 4-бабында көрсетілген қызметтер секторларындағы ұлттық заңнамаларды біріздендіру үдерісін аяқтайды.
      1.4. Осы келісім шартты қолдана отырып, 2020 жылдың 1 ақпаннан бастап осы қосымшаның 4 Тармағында көрсетілгеніндей, кез-келген басқа аумақтық жағынан берілген секторлардық қызмет көрсету лицензиясын мойындауға әзірліктерін танытады.
      2. 2020 жылғы 1 қаңтарға қарай Тараптар мынадай параметрлерге қол жеткізуге тиіс:
      2.1. Банк секторында
      Ұлттық заңнаманың шеңберінде Тараптар өз әрекеттерінде Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің тиімді банктік қадағалаудың негізгі қағидаттарын және ең озық халықаралық практиканы басшылыққа ала отырып, оның ішінде мыналарға:
      i. «кредиттік ұйым» үндестірілген ұғымына және оның заңды мәртебесіне;
      ii. кредиттік ұйымдардың, банк топтарының және олардың аффилирленген тұлғаларының, банктік холдингтердің ақпаратты ашу тәртібі мен шарттарына;
      iii. банк секторын қоса алғанда, қызметтің барлық түрлері үшін Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп пен аудиторлық тексерулерді жүзеге асыру қағидаларына, және Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес қаржылық (бухгалтерлік) есептіліктің аудитін жүргізу жөніндегі талаптарға;
      iv. кредиттік ұйым құрудың тәртібі мен шарттарына, атап айтқанда мыналарға қатысты:
      а) құрылтайшылық құжаттарға қойылатын талаптарға;
      б) заңды тұлғаны/филиалды мемлекеттік тіркеу мен кредиттік ұйымды мемлекеттік тіркеу тәртібіне;
      в) кредиттік ұйым жарғылық капиталының ең аз мөлшерін айқындауға, оны қалыптастыру тәртібі мен төлеу тәсілдеріне;
      г) кредиттік ұйымның басшы қызметкерлерінің кәсіптік біліктілігі мен іскерлік беделіне қатысты қойылатын талаптарға;
      д) банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны беру тәртібі мен шарттарына, оның ішінде банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны алу үшін қажетті құжаттарға қойылатын талаптарға қатысты;
      v. кредиттік ұйымды ұлттық тіркеуден және банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны беруден бас тарту үшін негіздемелерге;
      vi. кредиттік ұйымды таратудың немесе қайта ұйымдастырудың (оның ішінде мәжбүрлеп таратудың) тәртібіне, рәсімдеріне және шарттарына;
      vii. кредиттік ұйымнан банк операцияларын жүзеге асыруға арналған лицензияны қайтарып алу үшін негіздемелерге;
      viii. кредиттік ұйымдарды қосу, қосылу және қайта өзгерту нысанында қайта ұйымдастырудың тәртібі мен ерекшеліктеріне;
      ix. кредиттік ұйымның қаржылық сенімділігін қамтамасыз етуге, оның ішінде банк операцияларынан өзге кредиттік ұйымдар үшін рұқсат етілген қызмет түрлерін, пруденциалдық нормативтерді, міндетті резервтер мен арнайы провизияларды айқындауға;
      x. Тараптардың әрқайсысының құзыретті органдарының кредиттік ұйымдардың, банктік холдингтердің және банк топтарының қызметін қадағалауды жүзеге асыру тәртібіне;
      xi. кредиттік ұйымдарға және банктік холдингтерге санкциялардың тәртібіне, шарттарына және мөлшеріне;
      xii. банк топтары мен банктік холдингтердің қызметі мен қаржылық сенімділігіне қойылатын талаптарға;
      xiii. халықтың салымдарын сақтандыру жүйесін құруға және оның жұмысына (салымдар бойынша өтемақы төлеу сомасын қоса алғанда);
      xiv. кредиттік ұйымдарды қаржылық сауықтыру және банкроттығы рәсімдеріне (кредиторлардың құқықтарын регламенттеуді, талаптарды қанағаттандыру кезектілігін қоса алғанда);
      xv. банктік деп танылған операциялардың тізбесіне;
      xvi. банк операцияларының жекелеген технологиялық бөліктерін жүзеге асыруға құқылы ұйымдардың тізбесі мен олардың мәртебесіне қатысты кредиттік ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі бірыңғай талаптарды құрады.
      2.1.1. Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше елдердің қаржы нарықтарындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар туралы келісімнің шеңберінде Тараптар осы нарықтағы қызметті бақылау мен қадағалау саласындағы Тараптардың құзыретті органдары өзара іс-қимылының параметрлерін және кредиттік ұйымдардың, банктік холдингтердің және банк топтарының қызметімен байланысты өзге де салалардағы үйлестіруді әзірлейді.
      2.2. Сақтандыру секторында
      2.2.1. Ұлттық заңнаманың шеңберінде Тараптар өз әрекеттерінде IAIS тиімді сақтандыру қадағалауының негізгі қағидаттарын және ең озық, оның ішінде мыналарға:
      i. «сақтандыру нарығының кәсіби қатысушысы» үндестірілген ұғымына және оның заңды мәртебесіне;
      ii. сақтандыру нарығының кәсіби қатысушысы қаржылық, оның ішінде мыналарға:
      а) сақтандыру, бірге сақтандыру, қайта сақтандыру, өзара сақтандыру жөніндегі міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті сақтандыру резервтеріне;
      б) сақтандыру резервтерін жабу үшін қабылданатын активтердің құрамы мен құрылымына;
      в) жарғылық және жеке меншік капиталдарды қалыптастырудың ең аз деңгейіне және тәртібіне;
      г) сақтандыру қоржынын беру шарттары мен тәртібіне қатысты тұрақтылығын қамтамасыз етуге;
      iii. сақтандыру секторы үшін Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп пен аудиторлық тексерулерді жүзеге асыру қағидаларына, және Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес қаржылық (бухгалтерлік) есептіліктің аудитін жүргізу жөніндегі талаптарға;
      iv. сақтандыру қызметін құру мен лицензиялаудың тәртібі мен шарттарына;
      v. Тараптардың әрқайсысының құзыретті органдарының сақтандыру нарығына кәсіби қатысушының қызметін қадағалауды жүзеге асыруы тәртібіне;
      vi. сақтандыру нарығына кәсіби қатысушының нарықтағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзғаны үшін санкциялардың тәртібіне, шарттарына және мөлшеріне;
      vii. сақтандыру нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі мен іскерлік беделіне қатысты қойылатын талаптарға;
      viii. сақтандыру қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияны беруден бас тарту үшін негіздемелерге;
      ix. сақтандыру нарығына кәсіби қатысушыны таратудың немесе қайта ұйымдастырудың (оның ішінде мәжбүрлеп таратудың/банкроттығының) тәртібіне, рәсімдеріне және шарттарына;
      x. сақтандыру нарығына кәсіби қатысушыдан сақтандыру қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияны қайтарып алу, сондай-ақ лицензияның күшін жою, шектеу немесе тоқтата тұру үшін негіздемелерге;
      xi. сақтандыру нарығына кәсіби қатысушыны қосу, қосылу және қайта құру нысанында қайта ұйымдастырудың тәртібі мен ерекшеліктеріне;
      xii. сақтандыру топтары мен сақтандыру холдингтерінің құрамына және олардың қаржылық сенімділігіне қойылатын талаптарға қатысты халықаралық практиканы басшылыққа ала отырып, сақтандыру нарығына кәсіби қатысушыларды реттеу және қадағалау жөніндегі бірыңғай талаптарды қалыптастырады.
      2.2.2. Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше елдердің қаржы нарықтарындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар туралы келісімнің шеңберінде Тараптар осы нарықтағы қызметті бақылау мен қадағалау саласындағы Тараптардың құзыретті органдары өзара іс-қимылының параметрлерін әзірлейді.
      2.3. Бағалы қағаздар нарығында
      2.3.1. Ұлттық заңнаманың шеңберінде Тараптар мынадай қызмет түрлері бойынша талаптар мен шарттарды үндестіреді:
      i. Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызмет;
      ii.Бағалы қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет;
      iii. Бағалы қағаздарды, қаржы құралдарын басқару жөніндегі қызмет, зейнетақы активтерін және ұжымдық инвестицияларды сенімгерлік басқару;
      iv. Өзара міндеттемелерді айқындау жөніндегі қызмет (клиринг);
      v. Депозитарлық қызмет;
      vi. Бағалы қағаздар иелерінің тізілімін жүргізу жөніндегі қызмет;
      vii. Бағалы қағаздар нарығындағы сауданы ұйымдастыру жөніндегі қызмет.
      2.3.2. Ұлттық заңнаманың шеңберінде Тараптар өз әрекеттерінде IOSCO, OECD бағалы қағаздар нарығының субъектілерін тиімді қадағалаудың негізгі қағидаттарын және ең озық, оның ішінде мыналарға:
      i. жарғылық капиталды қалыптастыру мен төлеу тәртібін айқындауға, сондай-ақ жеке меншік капиталдың жеткіліктілігіне қойылатын талаптарға;
      ii. бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны беру тәртібі мен шарттарына, оның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны алу үшін қажетті құжаттарға қойылатын талаптарға қатысты;
      iii. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлерінің кәсіби біліктілігі мен іскерлік беделіне қатысты қойылатын талаптарға;
      iv. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыдан сақтандыру қызметін жүзеге асыруға арналған лицензияны қайтарып алу, сондай-ақ лицензияның күшін жою, шектеу немесе тоқтата тұру үшін негіздемелерге;
      v. бағалы қағаздар нарығы қызметінің барлық түрлері үшін Халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына сәйкес белгіленген бухгалтерлік есеп пен аудиторлық тексерулерді жүзеге асыру қағидаларына, және Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес қаржылық (бухгалтерлік) есептіліктің аудитін жүргізу, сондай-ақ ішкі есепті ұйымдастыру мен ішкі бақылау жөніндегі талаптарға;
      vi. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыны таратудың немесе қайта ұйымдастырудың (оның ішінде мәжбүрлеп таратудың) тәртібіне, рәсімдеріне және шарттарына;
      vii. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыдан бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияны қайтарып алу үшін негіздемелерге;
      viii. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қаржы нарығындағы қызметті жүзеге асыру тәртібін бұзғаны үшін санкциялардың тәртібіне, шарттарына және мөлшеріне;
      ix. Тараптардың әрқайсысының құзыретті органдарының бағалы қағаздар нарығындағы субъектілердің (қатысушылардың) қызметін қадағалауын жүзеге асыру тәртібіне;
      x. бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметіне қойылатын талаптар мен шарттарға қатысты халықаралық практиканы басшылыққа ала отырып, осы Баптың 2.3.1-тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалау жөніндегі бірыңғай талаптарды қалыптастырады.
      2.3.3. Бірыңғай экономикалық кеңістікке мүше елдердің қаржы нарықтарындағы қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптар туралы келісімнің шеңберінде Тараптар осы нарықтағы қызметті бақылау мен қадағалау саласындағы Тараптардың құзыретті органдары өзара іс-қимылының параметрлерін әзірлейді.

6-бап
Мойындау

      1. Тарап кез келген басқа Тараптың ол қаржылық қызметтер көрсетуге жататын шаралар қолдануды белгілеген кездегі пруденциялық шараларын мойындауы мүмкін. Тараптардың ұлттық заңнамаларын үйлестіру арқылы немесе өзге түрде қол жеткізілуі мүмкін осындай мойындау мүдделі Тараппен келісімге немесе уағдаластыққа негізделуі мүмкін немесе бір жақты тәртіппен ұсынылуы мүмкін.
      2. Кез келген басқа Тараптың болашақтағы да, сонымен бірге қолданыстағы да пруденциялық шараларын мойындау туралы Келісімнің немесе уағдаластықтың Тарабы болып табылатын Тарап басқа мүдделі Тараптарға олардың осындай келісімдерге немесе уағдаластықтарға қосылуы туралы келіссөздер жүргізуінің немесе жағдайларға байланысты баламалы қағидаларды, осындай қағидалардың жүзеге асырылуын бақылауды, тетігін, және егер мүмкін болса, осындай келісімдер мен уағдаластықтардың мүшелері арасында ақпаратпен алмасуға қатысты рәсімдерді қамтуы мүмкін соған ұқсас келісімдер мен уағдаластықтар жасасу туралы келіссөздер жүргізуіне тиісті мүмкіндік береді. Егер Тарап мойындауды бір жақты тәртіппен берсе, онда ол кез келген басқа Тарапқа осындай жағдайлардың бар екендігін көрсетудің (құқықтық тетіктерді пайдалана отырып) тиісті мүмкіндігін іске асыруға кепілдік береді.

7-бап
БЭК-тің өзге де келісімдерін қолдану

      Осы Қосымшаның ережелері Бірыңғай экономикалық кеңістікке қатысушы мемлекеттердегі валюта саясатының келісілген қағидаттары туралы 09.12.2010ж. келісімнің ережелері және Қаржы нарықтарында капиталдың еркін қозғалысын қамтамасыз ету үшін жағдай жасау туралы 09.12.2010ж. келісім үшін залалсыз қолданылады.

8-бап
Шектеулердің күшін жою

      Әрбір Тарап оларда барлық Тараптар осы Қосымшаның 5-бабының 1.3-тармағында көзделген ұлттық заңнаманы біріздендіру туралы шартты орындаған және осы Қосымшаның 5-бабының 2-тармағында көрсетілген параметрлерге қол жеткізген қаржы қызметтері секторларына қатысты осы Келісімге IV қосымшадағы оның жеке ұлттық тізбесінде көрсетілген шараларды қолдануды тоқтатады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады