"Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы № 172 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 22 қазандағы № 1129 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру ережесін бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы № 172 қаулысына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру ережесінде:
      1-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы болған кезде, шаруашылық қызметтің шектеулі режимі белгіленген учаскелерді ғана, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген туризм объектілерін, ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарын салу және олардың жұмыс істеуі үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік шекарасының объектілерін ықтимал орналастырудың басқа жолдары болмаған кезде, оларды салу, жайғастыру және күтіп-ұстау үшін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен босалқы жерге ауыстыру жағдайларын қоспағанда, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін ауыстыруға жол берілмейді.»;
      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) туризм объектісі (бұдан әрі – туризм объектісі) – туризм индустриясының объектісі, оның ішінде туристерді, көлікті, қоғамдық тамақтандыру объектілерін, ойын-сауық объектілері мен құралдарын, танымдық, сауықтыру, спорттық және басқа да мақсаттағы объектілерді орналастыру үшін қажет, құрылысы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында көзделген ғимараттар мен құрылыстар жиынтығы.»;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына енгізгенге дейін айқындалған ерекше қорғалатын табиғи аумақта туризм объектісін, су шаруашылығы құрылысын, Мемлекеттік шекара объектісін ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда орналастыру орындары ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы уәкілетті органмен ықтимал орналастырудың басқа нұсқаларының (орындарының) болмауы тұрғысында келісіледі.»;
      5-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Комиссия ұсынған туризм объектілерін, су шаруашылығы құрылысын, Мемлекеттік шекара объектісін ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың шекараларынан тыс ықтимал орналастырудың басқа нұсқалары болған жағдайда уәкілетті орган ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстырудан дәлелді бас тартуды ұсынады»;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «8. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстырудың бастамашылары техникалық-экономикалық негіздеме әзірленгеннен кейін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен қоғамдық тыңдаулар өткізеді.»;
      мынадай мазмұндағы 9, 10, 11-тармақтармен толықтырылсын;
      «9. Техникалық-экономикалық негіздемені ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстырудың бастамашысы бекітеді және ол уәкілетті органға келісу үшін жіберіледі.
      10. Уәкілетті органмен келісілген техникалық-экономикалық негіздеме қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіппен мемлекеттік экологиялық сараптамаға жіберіледі.
      11. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған техникалық-экономикалық негіздеме ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерін босалқы жерге ауыстыру туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын әзірлеуге негіз болып табылады.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 "Об утверждении Правил перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2013 года № 1129

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2009 года № 172 «Об утверждении Правил перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса» следующие изменения и дополнения:
      в Правилах перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса, утвержденных указанным постановлением:
      часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:
      «Перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса для
строительства и функционирования объектов туризма, предусмотренных документами Системы государственного планирования Республики Казахстан, водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и только тех участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности, а также для строительства объектов Государственной границы Республики Казахстан, их обустройства и содержания при отсутствии других вариантов возможного их размещения, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.»;
      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «3) объект туризма (далее – объект туризма) – объект туристской индустрии, в том числе совокупность зданий и сооружений, необходимых для размещения туристов, транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, оздоровительного, спортивного и иного назначения, строительство которых предусматривается документами Системы государственного планирования Республики Казахстан.»;
      пункт 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Места размещения объекта туризма на определенной особо охраняемой природной территории до включения в документы Системы государственного планирования, водохозяйственного сооружения, объекта Государственной границы на особо охраняемых природных территориях в части отсутствия других вариантов (мест) возможного их размещения согласовываются с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий (далее – уполномоченный орган).»;
      пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
      «В случае наличия других вариантов возможного размещения объектов туризма, водохозяйственного сооружения, объекта Государственной границы за пределами границ особо охраняемых природных территорий, предложенных комиссией, уполномоченный орган дает мотивированный отказ в переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса.»;
      пункт 8 изложить в следующей редакции:
      «8. Инициаторами перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса после разработки технико-экономического обоснования проводятся общественные слушания в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.»;
      дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
      «9. Технико-экономическое обоснование утверждается инициатором перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса и направляется в уполномоченный орган для согласования.
      10. Согласованное с уполномоченным органом технико-экономическое обоснование представляется на государственную экологическую экспертизу в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
      11. Технико-экономическое обоснование, получившее положительное заключение государственной экологической экспертизы, является основанием для разработки проекта постановления Правительства Республики Казахстан о переводе земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса уполномоченным органом.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов