Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік сатып алу комитетін құру туралы және "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 24 сәуiрдегi № 387 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 300 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті (бұдан әрі – Комитет) құрылсын.
      2. Комитет мемлекеттік сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы болып белгіленсін.
      3. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң кейбiр мәселелерi туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 24 сәуiрдегi № 387 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 22, 205-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi туралы ережеде:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      «8) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу комитеті.»;
      «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң миссиясы, негізгі мiндеттерi, функциялары, құқықтары мен міндеттері» деген 2-бөлімде:
      14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «14. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгінiң миссиясы:
      бюджетті атқару, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, республикалық бюджеттің және өз құзыреті шегінде жергілікті бюджеттердің, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының атқарылуы бойынша бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу саласында, мемлекеттік сатып алу саласында, республикалық мүлікті басқару аясында басшылық ету және салааралық үйлестіру; банкроттық (банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын және жинақтаушы зейнетақы қорларын қоспағанда), заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл жасау, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар не тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, салық саясатын және кеден ісі саласындағы саясатты қалыптастыру және іске асыру саласында мемлекеттік реттеу.»;
      16-тармақта:
      орталық аппараттың функцияларында:
      45), 47) және 48) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «45) Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы заңнамасында көзделген мемлекеттік сатып алу веб-порталымен интеграцияланған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды жеткізушілердің деректер базасына енгізілген отандық тауар өндірушілерден сатып алу туралы ақпаратты ескере отырып, есептiлiктi жинау, жинақтау және талдау тәртiбiн айқындау;»;
      47) мемлекеттік сатып алудың веб-порталы жұмысының техникалық істен шығуы туындаған жағдайда, мемлекеттік сатып алудың веб-порталы жұмысының тәртібін белгілеу;
      48) мемлекеттiк сатып алу веб-порталын пайдалану тәртiбiн белгілеу;»;
      ведомстволарының функцияларына:
      118) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «118) мына:
      бақылау нәтижелерi бойынша бұзушылықтар анықталған соманы бюджетке өтеудi қамтамасыз ету мақсатында;
      «Мемлекттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларда, әлеуетті өнім берушілерді мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылары деп тану туралы;
      міндеттемелерді толық көлемде және тиісінше түрде орындалған мемлекеттік сатып алу туралы щарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып жасалған, күшiне енген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттарды жарамсыз деп тану туралы талап-арыздарды сотқа жіберу;»;
      мынадай мазмұндағы 235-1), 235-2) және 235-3) тармақшалармен толықтырылсын:
      «235-1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын бюджеттік бағдарламалар не тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша бірыңғай мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;
      235-2) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-1-бабына сәйкес:
      тапсырыс беруші электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу қағидаларында белгіленген құжаттарды қамтитын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге арналған тапсырманы қарау;
      тапсырыс беруші ұсынған тапсырма негізінде конкурстық немесе аукциондық құжаттаманы әзірлеу және бекіту;
      тапсырыс берушінің өкілі кіретін конкурстық не аукциондық комиссияның құрамын белгілеу және бекіту;
      конкурстық немесе аукциондық құжаттамаға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;
      мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыруды орналастыру;
      мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына конкурстық немесе ауциондық құжаттаманы және (немесе) конкурстық немесе аукциондық құжаттаманың техникалық ерекшелігін алған адамдарды тіркеу журналына өздері туралы мәліметтер енгізілген, мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде тіркелген адамдар тарапынан ұсыныстар мен ескертулерді тапсырыс берушіге жіберу;
      конкурс немесе аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алу жеңімпазын анықтау;
      235-3) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабына сәйкес конкурстық құжаттаманың ережелерiн түсiндiру;».
      4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулыны іске асыру жөнінде шаралар қабылдасын.
      5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Об образовании Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 300

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Образовать Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет).
      2. Определить Комитет единым организатором государственных закупок.
      3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 22, ст. 205) следующие изменения и дополнения:
      в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
      «8) Комитет по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.»;
      в разделе 2. «Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Министерства финансов Республики Казахстан»:
      пункт 14 изложить в следующей редакции:
      «14. Миссия Министерства финансов Республики Казахстан:
      руководство и межотраслевая координация в области исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности по исполнению республиканского бюджета и, в пределах своей компетенции местных бюджетов, Национального фонда Республики Казахстан, в области государственных закупок, сфере управления республиканским имуществом; государственное регулирование в области банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов), противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, организации и проведения единых государственных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, определяемым Правительством Республики Казахстан, участие в формировании и реализации налоговой политики и политики в области таможенного дела.»;
      в пункте 16:
      в функции центрального аппарата:
      подпункты 45)47) и 48) изложить в следующей редакции:
      «45) определение порядка сбора, обобщения и анализа отчетности с учетом информации о закупках у отечественных товаропроизводителей, включенных в интегрированную с веб-порталом государственных закупок базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, предусмотренную законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности;»;
      «47) определение порядка работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок;
      48) определение порядка использования веб-портала государственных закупок;»;
      в функции ведомств:
      подпункт 118) изложить в следующей редакции:
      «118) направление исков в суд:
      в целях обеспечения возмещения в бюджет выявленных сумм нарушений по результатам контроля;
      о признании потенциальных поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок, в случаях предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»;
      о признании недействительными вступивших в силу договоров о государственных закупках, заключенных с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены в полном объеме и надлежащим образом;»;
      дополнить подпунктами 235-1), 235-2) и 235-3) следующего содержания:
      «235-1) организация и проведение единых государственных закупок по бюджетным программам либо товарам, работам, услугам, определяемым Правительством Республики Казахстан;
      235-2) в соответствии со статьей 7-1 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»:
      рассмотрение задания, представленного заказчиком на организацию и проведение государственных закупок, содержащего документы, установленные правилами проведения электронных государственных закупок;
      разработка и утверждение конкурсной или аукционной документации на основании представленной заказчиком задания;
      определение и утверждение состава конкурсной либо аукционной комиссии, в которую входят представители заказчика;
      внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную или аукционную документацию;
      размещение объявления о проведении государственных закупок;
      направление заказчику предложений и замечаний со стороны лиц, автоматически зарегистрированных на веб-портале государственных закупок, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную или аукционную документацию к проекту договора о государственных закупках и (или) технической спецификации конкурсной или аукционной документации;
      определение победителя государственных закупок способом конкурса или аукциона;
      235-3) разъяснение положений конкурсной документации в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;».
      4. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры по реализации настоящего постановления.
      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов