"Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 24 сәуірдегі № 278 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      «Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасы Қазақстан Республикасының Парламенті Мәжілісінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                      К. Мәсімов

Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫ Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңдарына
азаматтық процестік заңнаманы жетілдіру мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

      1-бап. Қазақстан Республикасының мына конституциялық заңдарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., № 17-18, 114-құжат; Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., № 12, 192-құжат; 1998 ж., № 7-8, 71-құжат; № 22, 290-құжат; 1999 ж., № 10, 340-құжат; № 15, 593-құжат; 2004 ж., № 7, 45-құжат; 2005 ж., № 7-8, 17-құжат; 2006 ж., № 23, 138-құжат; 2007 ж., № 12, 85-құжат; 2009 ж., № 2-3, 5-құжат; 2010 ж., № 11, 55-құжат; 2011 ж., № 3, 30-құжат; 2013 ж., № 17, 84-құжат; 2014 ж., № 16, 89-құжат):
      1) 26-баптың 4-тармағының төртінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Шешiмге сайлау комиссиясының тұрған жері бойынша тиiстi сотқа шағым жасауға болады, ол шағымды арыз келіп түскен күні қарайды.»
      2) 49-баптың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Соттар мен прокуратура органдары сайлау комиссиялары мүшелерiнiң, азаматтардың, заңда белгiленген тәртiппен тiркелген қоғамдық бiрлестiктер өкiлдерiнiң дауыс берудi өткізу мәселелеріне қатысты, оның ішінде сайлау туралы заңнаманың бұзылғаны туралы сайлауды әзiрлеу мен өткізу кезеңiнде келiп түскен арыздарын қабылдауға және егер осы Конституциялық заңда өзгеше көзделмесе, оларды бес күн мерзiмде, ал дауыс беру күніне дейін бес күнге жетпейтiн уақыт iшiнде және дауыс беру күнi келiп түскендерiн дереу қарауға мiндеттi.»;
      3) 59-баптың 7-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;
      4) 73-баптың 6-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;
      5) 82-баптың 2-тармағының екінші сөйлемі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бұл ретте Орталық сайлау комиссиясының осы шешiмiне оның қабылданған күнiнен бастап он күн iшiнде Сенат депутаттығына кандидат Жоғарғы Сотқа шағым бере алады, ол он күн мерзiм iшiнде түпкілікті шешiм қабылдайды.»;
      6) 89-бапта:
      6-тармақтың 5) тармақшасының тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Партиялық тізімге енгізілген адамды осы тізімнен шығару туралы шешімге партиялық тізімді ұсынған саяси партия не партиялық тізімнен шығарылған адам Жоғарғы Сотқа шағым жасауына болады, оның шешімі түпкілікті болып табылады.»;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «7. Партиялық тізімді тіркеуден бас тартуға немесе оны тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға жеті күн мерзімде Орталық сайлау комиссиясына және (немесе) Жоғарғы Сотқа шағым жасауға болады. Бұл ретте Орталық сайлау комиссиясы немесе Жоғарғы Сот шағым берілген күннен бастап жеті күн мерзімде шағым бойынша шешім шығарады.
      Қазақстан халқы Ассамблеясының Кеңесі ұсынған кандидатты тіркеуден бас тартуға немесе оны тіркеу туралы шешімнің күшін жоюға екі күн мерзімде Орталық сайлау комиссиясына және (немесе) Жоғарғы Сотқа шағым жасауға болады. Бұл ретте Орталық сайлау комиссиясы немесе Жоғарғы Сот бір күн ішінде шағым бойынша шешім шығарады.»;
      7) 104-баптың 6-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын;
      8) 118-баптың 6-тармағының екінші бөлігі алып тасталсын.
      2. «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2000 ж., № 23, 410-құжат; 2006 ж., № 23, 136-құжат; 2008 ж., № 20, 77-құжат; 2010 ж., № 24, 147-құжат; 2012 ж., № 5, 38-құжат; 2014 ж., № 16, 89-құжат; 2014 жылғы 11 қарашада «Егемен Қазақстан» және «Казахстанская правда» газеттерінде жарияланған «Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2014 жылғы 7 қарашадағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы):
      18-баптың 3-тармағының бірінші бөлігі мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) инвестициялық дауларды қарау жөніндегі мамандандырылған сот алқасы.».
      2-бап. Осы Конституциялық заң 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

О проекте Конституционного закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 278

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства».

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов 

Проект

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные
законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования
гражданского процессуального законодательства

      Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:
      1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 17-18, ст. 114; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 12, ст. 192; 1998 г., № 7-8, ст. 71; № 22, ст. 290; 1999 г., № 10, ст. 340; № 15, ст. 593; 2004 г., № 7, ст. 45; 2005 г., № 7-8, ст. 17; 2006 г., № 23, ст. 138; 2007 г., № 12, ст. 85; 2009 г., № 2-3, ст. 5; 2010 г., № 11, ст. 55; 2011 г., № 3, ст. 30; 2013 г., № 17, ст. 84; 2014 г. № 16, ст. 89):
      1) четвертое предложение пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
      «Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления.»;
      2) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
      «Суды и органы прокуратуры обязаны принимать заявления членов избирательных комиссий, граждан, представителей зарегистрированных в установленном законом порядке общественных объединений, касающиеся вопросов проведения голосования, в том числе о нарушениях законодательства о выборах, поступившие в период подготовки и проведения выборов, и рассматривать их в пятидневный срок, а поступившие менее чем за пять дней до голосования и в день голосования - немедленно, если иное не предусмотрено настоящим Конституционным законом.»;
      3) часть вторую пункта 7 статьи 59 исключить;
      4) часть вторую пункта 6 статьи 73 исключить;
      5) второе предложение пункта 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:
      «При этом данное решение Центральной избирательной комиссии в течение десяти дней со дня его принятия может быть обжаловано кандидатом в депутаты Сената в Верховный Суд, который в десятидневный срок принимает окончательное решение.»;
      6) в статье 89:
      абзац девятый подпункта 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:
      «Решение об исключении лица, включенного в партийный список, из данного списка может быть обжаловано политической партией, выдвинувшей партийный список, либо лицом, исключенным из партийного списка, в Верховный Суд, решение которого является окончательным.»;
      пункт 7 изложить в следующей редакции:
      «7. Отказ в регистрации или отмена решения о регистрации партийного списка могут быть в семидневный срок обжалованы в Центральную избирательную комиссию и (или) Верховный Суд. При этом Центральная избирательная комиссия или Верховный Суд выносят по жалобе решение в семидневный срок со дня подачи жалобы.
      Отказ в регистрации или отмена решения о регистрации кандидата, выдвинутого Советом Ассамблеи народа Казахстана, могут быть в двухдневный срок обжалованы в Центральную избирательную комиссию и (или) Верховный Суд. При этом Центральная избирательная комиссия или Верховный Суд выносят по жалобе решение в течение одного дня.»;
      7) часть вторую пункта 6 статьи 104 исключить;
      8) часть вторую пункта 6 статьи 118 исключить.
      2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 23, ст. 410; 2006 г., № 23, ст. 136; 2008 г., № 20, ст. 77; 2010 г., № 24, ст. 147; 2012 г., № 5, ст. 38; 2014 г., № 16, ст. 89; Конституционный закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 11 ноября 2014 г.):
      часть первую пункта 3 статьи 18 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
      «4) специализированная судебная коллегия по рассмотрению инвестиционных споров.».
      Статья 2. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 января 2016 года.      

      Президент
      Республики Казахстан