"Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 4 ақпандағы № 54 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультациялық-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 16 наурыздағы № 247 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 9, 70-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы консультативтік-кеңесші органдар мен жұмыс топтарын құру тәртібі, қызметі мен таратылуы туралы нұсқаулықта:
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «6. Комиссияның құрамы және қажет болған жағдайда ол туралы ереже, сондай-ақ жұмыс тобының құрамы, оның міндеттері Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімімен айқындалады.
      Комиссия жұмысының ұйымдастырылуы және тәртібі осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады, бұл туралы Комиссия туралы ережеде көрсетіледі.
      Бұл ретте, Комиссия туралы ережеде міндеттері, комиссия отырыстарының кезеңділігі, сондай-ақ жұмыс органы көзделеді.
      Бекітілген лауазымдық құрам негізінде комиссияның дербес құрамы хаттамалық шешіммен айқындалады.»;
      8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) комиссияға/жұмыс тобына жүктелетін міндеттер;»;
      10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Осы Нұсқаулықтың 9-тармағының 1) тармақшаcында көзделген жағдайда комиссияны/жұмыс тобын құруға бастама жасаған мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентіне сәйкес мүдделі министрліктермен және ведомстволармен келісілген Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi өкімінің жобасын әзірлеп, Үкіметке енгізеді.»;
      3-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Комиссияның/жұмыс тобының міндеттері
      13. Комиссияның/жұмыс тобының міндеттері Премьер-Министрдің өкімінде белгіленеді.»;
      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «15. Комиссияны құруға бастама жасаған мемлекеттік орган болып табылатын оның жұмыс органы не комиссия төрағасы болып табылатын лауазымды тұлға Комиссия туралы ережеде көрсетіледі.
      Комиссияның қызметін қамтамасыз ету мақсатында жұмыс органы:
      1) комиссия жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз етуді жүзеге асырады, оның ішінде комиссия отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындайды, олар комиссия отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні бұрын хаттама жобасымен қоса комиссия мүшелеріне жіберілуге тиіс;
      2) комиссия отырыстарына мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдардың өкілдерін және тұлғаларды (келісім бойынша) шақырады;
      3) мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдарың өкілдерінен және тұлғалардан (келісім бойынша) қажетті ақпарат сұратады;
      4) мемлекеттік органдардың, өзге де ұйымдардың мамандарын және тұлғаларды (келісім бойынша) тартады.»;
      мынадай мазмұндағы 16-1-тармақпен толықтырылсын:
      «16-1. Отырыстың күн тәртібін, сондай-ақ өткізілетін күнін, уақытын және орнын комиссия төрағасы айқындайды.
      Комиссия отырыстары, егер оған комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысатын болса, заңды болып саналады.»;
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Жұмыс тобының жұмысын ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз етуді оны құруға бастамашылық жасаған мемлекеттік орган жүзеге асырады, ол жұмыс тобы отырысының күн тәртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттарды, материалдарды дайындайды және оларды, жұмыс тобының отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні бұрын хаттама жобасымен қоса жұмыс тобының мүшелеріне жібереді.».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247 "Об утверждении Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2016 года № 54

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 1999 года № 247 «Об утверждении Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп» (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 9, ст. 70) следующие изменения и дополнение:
      в Инструкции о порядке создания, деятельности и ликвидации консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и рабочих групп, утвержденной указанным постановлением:
      пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. Состав и при необходимости Положение о комиссии, а также состав рабочей группы, ее задачи определяются распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан.
      Организация и порядок работы комиссии осуществляются в соответствии с настоящей Инструкцией, о чем указывается в Положении о комиссии.
      При этом в Положении о комиссии предусматриваются задачи, периодичность заседаний комиссии, а также рабочий орган.
      Персональный состав комиссии на основе утвержденного должностного состава определяется протокольным решением.»;
      подпункт 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:
      «2) задачи, которые будут возложены на комиссию/рабочую группу;»;
      пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. В случае, предусмотренном подпунктом 1) пункта 9 настоящей Инструкции, государственный орган, инициирующий образование комиссии/рабочей группы, разрабатывает и вносит в Правительство проект распоряжения Премьер-Министра Республики Казахстан, согласованный с заинтересованными министерствами и ведомствами в соответствии с Регламентом Правительства Республики Казахстан.»;
      главу 3 изложить в следующей редакции:
      «3. Задачи комиссии/рабочей группы
      13. Задачи комиссии/рабочей группы устанавливаются в распоряжении Премьер-Министра.»;
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      «15. Рабочий орган комиссии, которым является государственный орган, инициировавший ее создание, либо должностное лицо которого является председателем комиссии, указывается в Положении о комиссии.
      Рабочий орган в целях обеспечения деятельности комиссии:
      1) осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии, в том числе готовит предложения по повестке дня заседания комиссии, необходимые документы, материалы, которые должны быть направлены членам комиссии за три рабочих дня до проведения заседания комиссии с приложением проекта протокола;
      2) приглашает на заседания комиссии представителей государственных органов, иных организаций и лиц (по согласованию);
      3) запрашивает необходимую информацию от государственных органов, иных организаций и лиц (по согласованию);
      4) привлекает специалистов государственных органов, иных организаций и лиц (по согласованию).»;
      дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
      «16-1. Повестка дня заседания, а также дата, время и место проведения определяются председателем комиссии.
      Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.»;
      пункт 18 изложить в следующей редакции:
      «18. Организационно-техническое обеспечение работы рабочей группы осуществляет государственный орган, инициировавший ее создание, который готовит предложения по повестке дня заседания рабочей группы, необходимые документы, материалы и направляет их членам рабочей группы за три рабочих дня до проведения заседания рабочей группы с приложением проекта протокола.».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                   К. Масимов