"Азаматтық істерді соттың қарауына әзірлеу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 21 нормативтік қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларының, Қазақ КСР және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумдары қаулыларының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2016 жылғы 25 қарашадағы № 9 Нормативтік қаулысы.

      1. "Азаматтық істерді соттың қарауына әзірлеу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы № 21 нормативтік қаулысына (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы № 2, 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 5 және 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6 қаулыларымен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен бірге) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      1) тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау туралы";

      2) кіріспедегі "қажеттілігіне байланысты" деген сөздер "мақсатында" деген сөзбен ауыстырылсын;

      бүкіл мәтін бойынша "АІЖК-нің" деген сөздер "АПК-нің" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3) 1-тармақта:

      "Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің (әрі қарай мәтін бойынша АІЖК)" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Азаматтық процестік кодексінің (бұдан әрі — АПК)" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "166-бабының 2-бөлігіне" деген сөздер "163-бабының екінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "150", "151" деген сандар тиісінше "148", "149" деген сандармен ауыстырылсын;

      4) 2-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "168-бабына" деген сөздер "163-бабының бірінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "бойынша да" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізуден істі талап қою ісін жүргізу қағидалары бойынша жалпы тәртіппен қарауға көшу немесе АПК-нің 147-бабының екінші бөлігіне сәйкес оңайлатылған (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен шығарылған сот шешімінің күшін жою кезінде" деген сөздермен толықтырылсын;

      "нақты" деген сөзден кейін "мерзімдер және" деген сөздермен толықтырылсын;

      екінші абзацта:

      "кассациялық немесе қадағалау" деген сөздер "апелляциялық немесе кассациялық" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта:

      "344" деген сандар "429" деген сандармен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта:

      "жауапкерге талап арыздың және оған қоса тіркелген құжаттардың көшірмелерін жібереді не тапсырады және" деген сөздер "жауапкерді" деген сөзбен ауыстырылсын;

      "талап арызға пікір (қарсылық)" деген сөздер "талапкердің мәлімдеген талаптарына жазбаша пікірді дәлелдерін негіздейтін дәлелдемелермен бірге" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "169-1" деген сандар "166" деген сандармен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта:

      "345", "348", "170" деген сандар тиісінше "413", "414", "165" деген сандармен ауыстырылсын;

      "немесе қадағалау" деген сөздер алып тасталсын;

      5) 3-тармақта:

      "талапкерден" деген сөзден кейін "не екі тараптан" деген сөздермен толықтырылсын;

      "өтініш" деген сөз "жазбаша өтінішхат" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "14-бабының 2-бөлігіне" деген сөздер алып тасталсын;

      6) 4-тармақта бірінші абзацтағы "47" деген сандар "46" деген сандармен ауыстырылсын;

      7) 5-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "аралық сотқа" деген сөздер "төрелікке" деген сөзбен ауыстырылсын;

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Соттың тараптарға татуласу келісімін, дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімдерді жасасу құқығын регламенттейтін АПК-нің 48-бабының бірінші бөлігіне сәйкес тараптардың осындай келісімдерді жасасу құқығын түсіндіргені жөн.";

      8) 6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "6. Тараптар жазбаша түрде жасалған және олардың қолы қойылған татуласу келісімін, дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімдерді ұсынған кезде, судья АПК-нің 172-бабының талаптарына сәйкес АПК-нің 18-тарауында белгіленген қағидалар бойынша алдын ала сот отырысын өткізеді және 48-бабына, 168-бабының бірінші бөлігіне, 277-бабының 5), 6) тармақшаларына сәйкес оларды бекіту және іс бойынша іс жүргізуді тоқтату туралы ұйғарым шығаруға құқылы. АПК-нің 109 және 115-баптарының негізінде судья сот шығыстарын АПК-нің 176-бабы төртінші бөлігінің сот шығыстарын өзара өтелгенін тану негіздері туралы ережелерін ескере отырып, келісімдердің шарттарын негізге алып тараптардың арасында бөлуге міндетті. Сот татуласу келісімін, дауды (жанжалды) медиация немесе партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімдерді бекіткен кезде төленген мемлекеттік баж "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)" Қазақстан Республикасының Кодексінде көзделген тәртіппен төлеушіге қайтарылуға тиіс.";

      9) 7-тармақта "61" деген сандар "60" деген сандармен ауыстырылсын;

      10) 8-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "судья" деген сөзден кейін "АПК-нің 15-бабының төртінші бөлігіне сәйкес" деген сөздермен толықтырылсын;

      "(АІЖК-нің 15-бабының үшінші бөлігі)" деген сөздер алып тасталсын;

      екінші сөйлем мынадай редакцияда жазылсын:

      "АПК-нің 169-бабының бірінші бөлігінде және 153-бабының екінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, талапкер қосымша талаптар қою, ал жауапкер қарсы талап қою құқығын АПК-нің 164-бабында көрсетілген істі сот талқылауына дайындау мерзімдерінің шектерінде жүзеге асыра алады.";

      "167" деген сандар "164" деген сандармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "157", "154" деген сандар тиісінше "154", "152" деген сандармен ауыстырылсын;

      үшінші сөйлем алып тасталсын;

      11) 9-тармақта үшінші абзацтағы "344" деген сандар "429" деген сандармен ауыстырылсын;

      12) 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "10. АПК-нің 163-бабында белгіленген сот талқылауына істерді дайындау міндетін орындай отырып, судья АПК-нің 165-бабында көзделген әрекеттерді жасайды. Егер талап қою арызына пікірде қарсы талаптың болуы көрсетілсе, онда судья жауапкерге оны ұсыну тәртібін түсіндіреді. Талап қою арызына пікірді ұсынбау істі қарау және шешу үшін кедергі болып табылмайды.

      Тараптар ұсынған жазбаша құжаттардың негізінде судья іс бойынша нақты мән-жайларды анықтайды. АПК-нің 165-бабында көрсетілген әрекеттердің тізбесі түпкілікті болып табылмайды, олардың көлемі мен мазмұны істердің нақты санатын қарау ерекшеліктеріне байланысты болады.";

      13) 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "11. Істерді сот талқылауына дайындау нәтижелері бойынша АПК-нің 172-бабының талаптарына сәйкес алдын ала сот отырысы өткізіледі. Іс сот талқылауына жеткілікті дәрежеде дайындалмаған деп танылған жағдайда, судья тараптардан мәлімделген талаптарды негіздейтін немесе теріске шығаратын қосымша дәлелдемелердің болуын анықтайды, дәлелдемелерді талап етіп алдыруға көмектесу туралы өтінішхатты беру құқығын түсіндіреді, осындай әрекеттерді жүзеге асыру үшін мерзімдерді белгілейді, АПК-нің 164-бабының бірінші бөлігінде белгіленген негіздер болған кезде істі сот талқылауына дайындау мерзімін ұзартады. Алдын ала отырысты тағайындау туралы ұйғарым шығарылмайды. Істің күрделілігіне байланысты ерекше жағдайларда, судья істі дайындау мерзімін ұзарта алады және қажет болған жағдайда алдын ала сот отырысын қайта өткізуге құқылы.";

      14) 12-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "52" деген сандар "51" деген сандармен ауыстырылсын;

      екінші абзацта:

      "53" деген сандар "52" деген сандармен ауыстырылсын;

      "дауды" деген сөзден кейін "(жанжалды)" деген сөзбен толықтырылсын;

      "бекіту," деген сөз "немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімді жасасу" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзацта:

      "шағымның, наразылықтың дәлелдеріне қарамастан бірінші сатыдағы сот шешімінің күші" деген сөздер "бірінші сатыдағы сот шешімінің күші кез келген жағдайда" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "366-бабы 1-бөлігінің 4) тармақшасында" деген сөздер "427-бабы төртінші бөлігінің 4) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "53", "345" деген сандар тиісінше "52", "413" деген сандармен ауыстырылсын;

      15) 14-тармақта:

      абзацтардың "а), б), в), г)" деген әріптермен белгіленуі алып тасталсын;

      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "14. АПК-нің 54-бабына сәйкес мемлекеттің мүдделерін қозғайтын істер бойынша, қоғамдық мүдделерді немесе өздерін өз бетінше қорғай алмайтын азаматтарды қорғау талап етілгенде, сондай-ақ прокурордың қатысу қажеттігін сот немесе прокурор танығанда, прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы міндетті болып табылады.";

      үшінші абзацта:

      "299" деген сандар "320" деген сандармен ауыстырылсын;

      төртінші абзацта:

      "317-4" деген сандар "314" деген сандармен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта:

      "287" деген сандар "300" деген сандармен ауыстырылсын;

      алтыншы абзацта:

      "55" деген сандар "54" деген сандармен ауыстырылсын;

      жетінші абзацта:

      ", сондай-ақ АІЖК-нің АПК-нің 55-54-бабының екінші бөлігімен көзделген жағдайларда" деген сөздер алып тасталсын;

      он бірінші абзацта:

      "25-28" деген сандар "27, 28, 29, 30" деген сандармен ауыстырылсын;

      16) 15-тармақта "57" деген сандар "56" деген сандармен ауыстырылсын;

      17) 16-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "91" деген сандар "82" деген сандармен ауыстырылсын;

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сараптама істі сот талқылауына дайындау кезінде және шешім шығарылғанға дейін істі қарау барысында дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібімен тағайындалуы және жүргізілуі мүмкін. Іске қатысатын тұлғалар іс сот талқылауына тағайындалғанға дейін сараптаманың қорытындысымен танысуға тиіс.";

      18) 17-тармақта:

      "74-76", "344", "73" деген сандар тиісінше "69, 70, 71", "429", "75" деген сандармен ауыстырылсын;

      "75-бабының 2-бөлігінде" деген сөздер "70-бабының екінші бөлігінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      19) 18-тармақта:

      "255" деген сандар "281" деген сандармен ауыстырылсын;

      "дауды" деген сөзден кейін "(жанжалды)" деген сөзбен толықтырылсын;

      "келісімді" деген сөзден кейін "дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісімді," деген сөздермен толықтырылсын;

      "хаттамасы" деген сөзден кейін "не сот отырысының аудио-, бейнежазбасы жүргізілген кезде қысқаша хаттама" деген сөздермен толықтырылсын;

      20) 19-тармақта:

      бірінші абзацта:

      "Азаматтық іс жүргізу кодексінде" деген сөздер "Азаматтық процестік кодексінде" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "арыз" деген сөз "талап қою арызы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "жеті" деген сөз "он бес" деген сөздермен ауыстырылсын;

      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Сот АПК-нің 287-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, егер "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464, "Республикалық референдум туралы" 1995 жылғы 2 қарашадағы № 2592 Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдарыңда өзгеше көзделмесе, азаматтардың, қоғамдық бірлестіктердің, сайлау комиссиясы мүшелерінің дауыс беру күніне дейін бес күннен аз уақытта, дауыс беру күні және сайлаудың, республикалық референдумның қорытындылары жарияланғанға дейін сайлау құқықтарының бұзылуы туралы келіп түскен арыздары бойынша істі дайындап қана қоймай, сонымен бірге мәнісі бойынша дереу қарауға тиіс. Осы санаттағы даулар бойынша істі сот талқылауына әзірлеу мерзімі ұзартылуға жатпайды.";

      төртінші абзацта:

      "167" деген сандар "164" деген сандармен ауыстырылсын;

      "әзірлеу мерзімдері" деген сөздер "әзірлеудің он бес жұмыс күні мерзімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "судья ерекше жағдайларда күрделі істер бойынша ғана мерзімді бір айға дейін ұзарта алады." деген сөздер "ерекше жағдайларда судьяның ұйғарымымен бұл мерзім күрделі істер бойынша ғана қосымша бір айға ұзартылуы мүмкін." деген сөздермен ауыстырылсын;

      бесінші абзацта:

      "жеті күн мерзім" деген сөздер "он бес жұмыс күні мерзімі" деген сөздермен ауыстырылсын;

      21) 20-тармақта:

      "172-бабының 1-бөлігіне" деген сандар "168-бабының бірінші бөлігіне" деген сөздермен ауыстырылсын;

      "242-244", "254", "344" деген сандар тиісінше "272, 273, 274", "271", "429" деген сандармен ауыстырылсын;

      2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

      1) "Мүлікті тиым салудан босату туралы істер жөніндегі сот практикасы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1975 жылғы 24 наурыздағы № 2 нормативтік қаулысы;

      2) Қазақ ССР Жоғарғы Соты Пленумының 1978 жылғы 21 қыркүйектегі № 18 қаулысы;

      3) "Азаматтық iстер бойынша экспертиза туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1989 жылғы 22 желтоқсандағы № 14 нормативтік қаулысы;

      4) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының кейбір азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңдарды қолдану мәселелері бойынша қаулыларына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1998 жылғы 15 мамырдағы № 5 қаулысының 1) тармағы;

      5) "Мүлікті тиым салудан босату туралы істер жөніндегі сот практикасы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының 1975 жылғы 24 наурыздағы № 2 нормативтік қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 13 нормативтік қаулысы;

      6) "Азаматтық iстер бойынша экспертиза туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 1989 жылғы 22 желтоқсандағы № 14 нормативтік қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2004 жылғы 18 маусымдағы № 15 нормативтік қаулысы;

      7) "Сотта азаматтық iстердi қарау кезiнде жариялылық принципін сақтау туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 28 қазандағы № 5 нормативтік қаулысы;

      8) "Аралық соттардың шешімдерін мәжбүрлеп орындату жөнінде заңдардың кейбір нормаларын соттардың қолдануы туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2005 жылғы 23 желтоқсандағы № 10 нормативтік қаулысы;

      9) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2011 жылғы 30 желтоқсандағы № 5 нормативтік қаулысының 1-тармағы;

      10) "Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының кейбір нормативтік қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 6 нормативтік қаулысының 2, 3, 8, 9-тармақтары.

      3. Қазақстан Республикасы Конституциясының 4-бабына сәйкес осы нормативтік қаулы қолданыстағы құқық құрамына енгізіледі, жалпыға бірдей міндетті болып табылады және алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының Төрағасы

Қ.МӘМИ

Қазақстан Республикасы


Жоғарғы Сотының судьясы,


жалпы отырыс хатшысы

Қ.ШАУХАРОВ


О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" и признании утратившими силу некоторых нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан, постановлений Пленумов Верховного Суда Казахской ССР и Республики Казахстан

Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 9

      1. Внести в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» (с изменениями и дополнениями, внесенными нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2, от 30 декабря 2011 года № 5 и от 29 декабря 2012 года № 6) следующие изменения и дополнения:
      1) заголовок нормативного постановления на государственном языке изложен в новой редакции, текст на русском языке не меняется;
      2) в преамбуле слова «связи с необходимостью» заменить словом «целях»;
      3) в пункте 1 цифры «166», «150», «151» заменить соответственно цифрами «163», «148», «149»;
      4) в пункте 2:
      в абзаце первом:
      слова «со статьей 168» заменить словами «с частью первой статьи 163»;
      после слова «судов» дополнить словами «, а также при переходе из упрощенного (письменного) производства к рассмотрению дела по правилам искового производства в общем порядке или отмены в соответствии с частью второй статьи 147 ГПК решения суда, вынесенного в порядке упрощенного (письменного) производства,»;
      после слова «конкретных» дополнить словами «сроков и»;
      в абзаце втором:
      слова «кассационном или надзорном» заменить словами «апелляционном или кассационном»;
      в абзаце третьем:
      цифры «344» заменить цифрами «429»;
      в абзаце четвертом:
      слова «направляет либо вручает ответчику копии искового заявления и приложенные к нему документы и» исключить;
      слово «его» заменить словом «ответчика»;
      слова «отзыв (возражение) на исковое заявление» заменить словами «письменный отзыв на заявленные истцом требования с приложением доказательств, обосновывающих доводы.»;
      цифры «169-1» заменить цифрами «166»;
      в абзаце пятом:
      цифры «345», «348», «170» заменить соответственно цифрами «413», «414», «165»;
      слова «или надзорном» исключить;
      5) в пункте 3:
      после слова «истца» дополнить словами «либо от обеих сторон»;
      после слова «поступит» дополнить словом «письменное»;
      6) в пункте 4 в абзаце первом цифры «47» заменить цифрами «46»;
      7) в пункте 5:
      в абзаце первом:
      слова «третейский суд» заменить словом «арбитраж»;
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «Суду следует разъяснять сторонам право на заключение мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры в соответствии с частью первой статьи 48 ГПК, регламентирующей право сторон на заключение таких соглашений.»;
      8) пункт 6 изложить в следующей редакции:
      «6. При представлении сторонами изложенных в письменном виде и ими подписанных мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры судья согласно требованиям статьи 172 ГПК проводит предварительное судебное заседание по правилам, установленным главой 18, и в соответствии со статьей 48, частью первой статьи 168, подпунктами 5), 6) статьи 277 ГПК вправе вынести определение об их утверждении и прекращении производства по делу. На основании статей 109 и 115 ГПК судья обязан распределить между сторонами судебные расходы, исходя из условий соглашений с учетом положений части четвертой статьи 176 ГПК об основаниях признания взаимно погашенными судебных расходов. При утверждении судом мирового соглашения, соглашений об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации или партисипативной процедуры уплаченная государственная пошлина подлежит возврату плательщику в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс).»;
      9) в пункте 7 цифры «61» заменить цифрами «60»;
      10) в пункте 8:
      в абзаце первом:
      слова «(часть третья статьи 15 ГПК)» заменить словами «в соответствии с частью четвертой статьи 15 ГПК»;
      второе предложение изложить в следующей редакции:
      «Истец может реализовать право на предъявление дополнительных требований, а ответчик на предъявление встречного иска в пределах указанных статьей 164 ГПК сроков подготовки дела к судебному разбирательству, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 169 и частью второй статьи 153 ГПК.»;
      цифры «167» заменить цифрами «164»;
      в абзаце втором:
      цифры «157», «154», заменить соответственно цифрами «154», «152»;
      третье предложение исключить;
      11) в пункте 9 в абзаце третьем цифры «344» заменить цифрами «429»;
      12) пункт 10 изложить в следующей редакции:
      «10. Выполняя задачи подготовки дела к судебному разбирательству, установленные статьей 163 ГПК, судья производит действия, предусмотренные статьей 165 ГПК. Если в отзыве на исковое заявление указывается на наличие встречного требования, то судья разъясняет ответчику порядок его предъявления. Непредставление отзыва на исковое заявление не является препятствием к рассмотрению и разрешению дела.
      На основании представленных сторонами письменных документов судья устанавливает фактические обстоятельства по делу. Перечень действий, указанный в статье 165 ГПК, не является исчерпывающим, их объем и содержание зависит от особенностей рассмотрения конкретной категории дел.»;
      13) пункт 11 изложить в следующей редакции:
      «11. По результатам подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии с требованиями статьи 172 ГПК проводится предварительное судебное заседание. В случае признания дела недостаточно подготовленным к судебному разбирательству, судья выясняет у сторон о наличии дополнительных доказательств в обоснование или опровержение заявленных требований, разъясняет право на заявление ходатайства об оказании содействия в истребовании доказательств, устанавливает сроки для осуществления таких действий, продлевает срок подготовки дела к судебному разбирательству при наличии оснований, установленных частью первой статьи 164 ГПК. О назначении предварительного заседания определение не выносится. В исключительных случаях, связанных со сложностью дела, судья может продлить срок подготовки дела и, при необходимости, вправе провести повторное предварительное судебное заседание.»;
      14) в пункте 12:
      в абзаце первом:
      цифры «52» заменить цифрами «51»;
      в абзаце втором:
      цифры «53» заменить цифрами «52»;
      после слов «мирового соглашения» дополнить знаком препинания «,»;
      после слова «спора» дополнить словом «(конфликта)»;
      после слова «медиации» дополнить словами «либо соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры»;
      в абзаце третьем:
      слова «подпунктом 4) части 1 статьи 366» заменить словами «подпунктом 4) части четвертой статьи 427»;
      слова «, независимо от доводов жалобы, протеста в случаях» заменить словами «в любом случае»;
      цифры «53», «345» заменить соответственно цифрами «52», «413»;
      15) в пункте 14:
      обозначение абзацев буквами «а), б), в), г)» исключить;
      абзац первый изложить в следующей редакции:
      «14. В соответствии со статьей 54 ГПК участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно по делам, затрагивающим интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые самостоятельно не могут себя защищать, а также когда необходимость участия прокурора признана судом или прокурором при подготовке дела к судебному разбирательству.»;
      в абзаце третьем:
      цифры «299» заменить цифрами «320»;
      в абзаце четвертом:
      цифры «317-4» заменить цифрами «314»;
      в абзаце пятом:
      цифры «287» заменить цифрами «300»;
      в абзаце шестом:
      слова «пункт второй статьи 76» заменить словами «пункт 2 статьи 76»;
      цифры «55» заменить цифрами «54»;
      в абзаце одиннадцатом:
      цифры «25-28» заменить цифрами «27282930»;
      16) в пункте 15 цифры «57» заменить цифрами «56»;
      17) в пункте 16:
      в абзаце первом:
      цифры «91» заменить цифрами «82»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «Экспертиза может быть назначена и проведена в порядке обеспечения доказательств, при подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе рассмотрения дела до вынесения решения. До назначения дела к судебному разбирательству с заключением экспертизы должны быть ознакомлены лица, участвующие в деле.»;
      18) в пункте 17 цифры «74-76», «75», «344», «73» заменить соответственно цифрами «697071», «70», «429», «75»;
      19) в пункте 18:
      цифры «255» заменить цифрами «281»;
      после слов «мирового соглашения» дополнить знаком препинания «,»;
      после слова «спора» дополнить словом «(конфликта)»;
      после слова «медиации» дополнить словами «соглашения об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры,»;
      после слова «заседания» дополнить словами «либо краткий протокол при ведении аудио-, видеозаписи судебного заседания»;
      20) в пункте 19:
      в абзаце первом:
      слова «чем семь» заменить словом «пятнадцати»;
      после слова «принятия» дополнить словом «искового»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «По заявлениям граждан, общественных объединений, членов избирательной комиссии о нарушении избирательных прав в соответствии с частью первой статьи 287 ГПК, поступившим менее чем за пять дней до голосования, в день голосования и до объявления итогов выборов, республиканского референдума дело должно быть не только подготовлено, но и рассмотрено судом по существу – немедленно, если иное не предусмотрено Конституционными законами Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года № 2464 «О выборах в Республике Казахстан», от 2 ноября 1995 года № 2592 «О республиканском референдуме». По этой категории споров срок подготовки дела к судебному разбирательству продлению не подлежит.»;
      в абзаце четвертом:
      цифры «167» заменить цифрами «164»;
      слова «семидневный срок» заменить словами «срок в пятнадцать рабочих дней для»;
      слова «судьей до одного месяца» заменить словами «дополнительно на один месяц по определению судьи»;
      в абзаце пятом:
      слова «семидневного срока» заменить словами «срока в пятнадцать рабочих дней»;
      21) в пункте 20 цифры «172», «242-244», «254», «344» заменить соответственно цифрами «168», «272273274», «271», «429».
      2. Признать утратившими силу:
      1) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 марта 1975 года № 2 «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»;
      2) постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР от 21 сентября 1978 года № 18;
      3) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1989 года № 14 «Об экспертизе по гражданским делам»;
      4) пункт 1) постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 15 мая 1998 года № 5 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Республики Казахстан по вопросам применения гражданского и гражданского процессуального законодательства»;
      5) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 13 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР № 2 от 24 марта 1975 года «О судебной практике по делам об освобождении имущества от ареста»;
      6) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 18 июня 2004 года № 15 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Казахской ССР № 14 от 22 декабря 1989 года «Об экспертизе по гражданским делам»;
      7) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28 октября 2005 года № 5 «О соблюдении принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам»;
      8) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 10 «О применении судами некоторых норм законодательства о принудительном исполнении решений третейских судов»;
      9) пункт 1 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 5 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан»;
      10) пункты 2389 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 6 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные постановления Верховного Суда Республики Казахстан».
      3. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Председатель
      Верховного Суда
      Республики Казахстан                       К. МАМИ

      Судья
      Верховного Суда
      Республики Казахстан,
      секретарь пленарного заседания             К. ШАУХАРОВ