Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 мамырдағы № 243 қаулысы.

      "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің
  2017 жылғы 3 мамырдағы
  № 243 қаулысымен
  бекітілген

Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) сәйкес әзірленді және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу тәртібін айқындайды.

      2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау Қазақстан Республикасында кірістерді заңдастырудың (жылыстатудың) және терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен мүмкіндіктерін, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды іске асырудағы кемшіліктерді анықтау мақсатында жүргізіледі.

      3. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін ранжирлеу – кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректердің салыстырмалы маңыздылығын (ең қолайлы) белгілеу рәсімі;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау – тәуекелдер деңгейлерін кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді талдау тәсілімен айқындау;

      жұмыс топтары – Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген бағыттар бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу үшін мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың өкілдерінен тұратын топтар;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер жинау – кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардан және қаржы мониторингі субъектілерінен ақпарат алу процесі;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін құрылымдау – оларды кейіннен талдау үшін кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді топтастыру және жинақтау;

      қаржы мониторингінің субъектілері – Заңның 3-бабының 1-тармағында көрсетілген қаржы мониторингінің субъектілері;

      мемлекеттік органдар – Заңның 14-бабына сәйкес қаржы мониторингі субъектілерінің Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын орындауын бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ Заңның 18-бабына сәйкес уәкілетті орган өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдар.

2. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу тәртібі

      4. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу он сегіз айдан аспайтын мерзімге созылады.

      Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне кейінгі бағалаулар кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне алдыңғы бағалау басталған күннен бастап 36 ай өткеннен кейін жүргізіледі.

      5. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау мақсатында уәкілетті орган:

      қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті заңдастыру (жылыстату) қатерін бағалау;

      ұлттық осалдықтарды бағалау;

      банк секторының осалдықтарын бағалау;

      бағалы қағаздар нарығы секторының осалдықтарын бағалау;

      сақтандыру секторының осалдықтарын бағалау;

      өзге де қаржы мекемелерінің осалдықтарын бағалау;

      қаржылық емес сектордың осалдықтарын бағалау;

      терроризмді қаржыландырудың қатерлері мен осалдықтарын бағалау жөніндегі жұмыс топтарын құрады.

      Жұмыс топтарының мүшелері жұмыс топтарының құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қажетті біліктілігі бар мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың өкілдері болып табылады.

      Уәкілетті орган жұмыс топтарына енгізу үшін мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардан өкілдердің кандидатуралары жөнінде ұсыныстар сұратады.

      Жұмыс топтарының жетекшілері олардың мүшелерінің ішінен тиісті жұмыс тобының бірінші отырысында ішкі дауыс беру арқылы сайланады және зерттейтін саласына байланысты айқындалады.

      6. Уәкілетті орган қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында тәуекелдерді бағалауды іске асыру жөніндегі жұмысты үйлестіреді.

      7. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үш кезеңді қамтиды:

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер жинау;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректерді өңдеу және талдау;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау және кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды анықтау.

      8. Жұмыс топтарының құрамына өкілдер ұсыну туралы сұрау салуды уәкілетті орган әрбір кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау басталған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

      Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар көрсетілген ұсынысты алған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға олардың қызмет саласына сәйкес жұмыс топтарының құрамына өз өкілдерін енгізу туралы ұсыныс жібереді.

      9. Уәкілетті орган мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың өкілдерін жұмыс топтарының құрамына енгізу туралы берілген ұсыныстардың негізінде жұмыс топтарының құрамын бекітеді.

      10. Уәкілетті орган жұмыс топтарының құрамы бекітілген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Жұмыс топтарының отырыстарын өткізу кестесін (бұдан әрі – кесте) бекітеді және танысу үшін жұмыс топтарының мүшелеріне жібереді.

      Жұмыс топтарының отырыстары кестеге сәйкес, бірақ айына кемінде бір рет өткізіледі.

      11. Қажет болған жағдайда жұмыс топтарының отырыстары уәкілетті органның, жұмыс тобы жетекшісінің бастамалары бойынша өткізіледі.

3. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер жинау тәртібі

      12. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер жинауды уәкілетті орган Заңның 11-1-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі бекітетін Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер жинау жөніндегі әдіснамаға (бұдан әрі – әдіснама) сәйкес жүзеге асырады.

      13. Уәкілетті орган әрбір кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау басталған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарға, сондай-ақ қаржы мониторингінің субъектілеріне кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер ұсыну туралы сұрау салу жібереді.

      14. Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар, сондай-ақ қаржы мониторингінің субъектілері 30 (отыз) жұмыс күні ішінде әдіснамаға сәйкес кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін алдыңғы үш жылдық кезеңдегі деректерді Қағидалардың 13-тармағына сәйкес қағаз жеткізгіште немесе Microsoft Office Excel форматында электрондық тәсілмен ұсынады.

      15. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректер болмаған жағдайда мұндай деректердің болмау себептері көрсетіледі.

4. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректерді өңдеу және талдау тәртібі

      16. Уәкілетті орган барлық деректерді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін:

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін ұсынылған деректердің сәйкестігі және толықтығы тұрғысынан кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді салыстыру;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді құрылымдау;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін жиналған деректерді ранжирлеу арқылы жиналған деректерге өңдеу жүргізеді.

      17. Уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректерді өңдегеннен кейін оларды 5 (бес) айдан аспайтын уақытқа созылатын талдауды жүзеге асырады, оны жүргізу кезінде:

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің көзін;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің сипатын;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің ықтималдылығын;

      кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелінің салдарларын анықтайды.

      18. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау үшін деректерді талдау кезінде кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзара бағалау және прогресс туралы есептер мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ұйымдардың баяндамаларынан ақпарат та пайдаланылады.

      19. Жиналған деректерді талдау қорытындылары бойынша уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті қалыптастырады, онда:

      1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері сипатының, көзінің, ықтималдылығы мен салдарының сипаттамасы;

      2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдері үшін жиналған деректер талдауының қорытындылары қамтылады.

      20. Уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау бойынша есепті қалыптастырған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оны жұмыс топтарына береді.

5. Кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау мен кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шараларды анықтау тәртібі

      21. Жұмыс топтары кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөніндегі есепті алған күннен бастап 5 (бес) айдан асырмай қарайды және тәуекелдің мынадай:

      "өте жоғары";

      "жоғары";

      "елеулі";

      "орташадан жоғары";

      "орташа";

      "орташадан төмен";

      "төмен";

      "өте төмен";

      "елеусіз тәуекелдері бар";

      "тәуекел жоқ" деңгейлердің бірін береді.

      22. Жұмыс топтары қарау және тәуекелдің тиісті деңгейлерін беру қорытындылары бойынша кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау бойынша қорытынды есептерді (бұдан әрі – қорытынды есеп) қалыптастырады, онда:

      1) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау сипаттамасы;

      2) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау бойынша тұжырымдар;

      3) кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар қабылдау туралы қорытынды қамтылады.

      23. Жұмыс топтары қорытынды есептер қалыптастырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды уәкілетті органға береді.

      24. Уәкілетті орган қорытынды есептерді алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде оларды мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдарға келісуге жібереді.

      25. Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар қорытынды есептерді алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға ескертулер мен ұсыныстарды жібереді не олардың жоқтығы туралы хабарлайды.

      Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар Қорытынды есепке ескертулер мен ұсыныстар берген жағдайда, уәкілетті орган 5 (бес) жұмыс күні ішінде одан әрі пысықтау үшін жұмыс топтарына жібереді.

      26. Мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдар Қағидалардың 25-тармағында көрсетілген мерзімде ұстанымдарын ұсынбаған жағдайда қорытынды есептер келісілген деп есептеледі.

6. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссияда қарау тәртібі

      27. Уәкілетті орган қорытынды есептерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 20 шілдедегі № 358 бұйрығымен құрылған Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссия (бұдан әрі – ВАК) отырыстарының мемлекеттік, құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдармен келісілген кестесіне сәйкес қарауға және мақұлдауға ВАК отырысына шығарады.

      28. Уәкілетті орган ВАК мақұлдағаннан кейін 30 (отыз) жұмыс күні ішінде қорытынды есептерді жинақтайды және оларды Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің ресми интернет-ресурсының жабық бөлігінде орналастырады.

      29. Уәкілетті орган кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне бағалау жүргізу қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін төмендетуге бағытталған шаралар кешенін әзірлейді.

Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2017 года № 243.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 3 мая 2017 года № 243

Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания)

доходов и финансирования терроризма

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон) и определяют порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      2. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма производится в целях определения угроз и возможностей легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма в Республике Казахстан, выявления недостатков реализации мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма.

      3. Для целей Правил используются следующие понятия:

      ранжирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма - процедура установления относительной значимости (предпочтительности) собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – определение уровней рисков способом анализа собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      рабочие группы – группы, состоящие из числа представителей государственных, правоохранительных и специальных государственных органов для проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма по направлениям, указанным в пункте 5 Правил;

      сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – процесс получения информации от государственных, правоохранительных и специальных государственных органов и субъектов финансового мониторинга для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      структурирование рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма – группирование и суммирование собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма для их последующего анализа;

      субъекты финансового мониторинга – субъекты финансового мониторинга, указанные в пункте 1 статьи 3 Закона;

      государственные органы – государственные органы, которые осуществляют контроль за исполнением субъектами финансового мониторинга законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма, в соответствии со статьей 14 Закона, а также с которыми взаимодействует уполномоченный орган, в соответствии со статьей 18 Закона.

2. Порядок проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      4. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма длится не более восемнадцати месяцев.

      Последующие оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма проводятся по истечении 36 месяцев со дня начала предыдущей оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      5. В целях оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма уполномоченным органом создаются следующие рабочие группы по:

      оценке угроз легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем;

      оценке национальных уязвимостей;

      оценке уязвимостей банковского сектора;

      оценке уязвимостей сектора рынка ценных бумаг;

      оценке уязвимостей сектора страхования;

      оценке уязвимостей иных финансовых учреждений;

      оценке уязвимостей нефинансового сектора;

      оценке угроз и уязвимостей финансирования терроризма.

      Членами рабочих групп являются представители государственных, правоохранительных и специальных государственных органов, обладающие необходимой квалификацией по вопросам, входящим в компетенцию рабочих групп.

      Уполномоченный орган запрашивает у государственных, правоохранительных и специальных государственных органов предложения по кандидатурам представителей для включения в рабочие группы.

      Руководители рабочих групп избираются из числа их членов посредством внутреннего голосования на первом заседании соответствующей рабочей группы и определяются в зависимости от исследуемой отрасли.

      6. Уполномоченный орган координирует работу по реализации оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      7. Оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма включает три этапа:

      сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      обработка и анализ данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      оценка рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      8. Запрос о представлении кандидатур в составы рабочих групп направляется уполномоченным органом не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня начала каждой оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения указанного предложения направляют в уполномоченный орган предложения о включении своих представителей в составы рабочих групп в соответствии со сферами их деятельности.

      9. На основании представленных предложений о включении в состав рабочих групп представителей государственных, правоохранительных и специальных государственных органов уполномоченный орган утверждает составы рабочих групп.

      10. Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня утверждения составов рабочих групп утверждает график проведения заседаний рабочих групп (далее – график) и направляет для ознакомления членам рабочей группы.

      Заседания рабочих групп проводятся в соответствии с графиком, но не реже одного раза в месяц.

      11. В случае необходимости заседания рабочих групп проводятся по инициативам уполномоченного органа, руководителя рабочей группы.

3. Порядок сбора данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      12. Сбор данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляется уполномоченным органом в соответствии с методологией по сбору данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – методология), утверждаемой Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 11-1 Закона.

      13. Уполномоченный орган направляет не позднее 20 (двадцать) рабочих дней со дня начала каждой оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма государственным, правоохранительным и специальным государственным органам, а также субъектам финансового мониторинга запрос о представлении данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      14. Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы, а также субъекты финансового мониторинга в течение 30 (тридцать) рабочих дней представляют данные для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма за предшествующий трехлетний период в соответствии с методологией на бумажном носителе или электронным способом в формате Microsoft Office Excel, в соответствии с пунктом 13 Правил.

      15. В случае отсутствия данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, указываются причины отсутствия таких данных.

4. Порядок обработки и анализа данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      16. Уполномоченный орган в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения всех данных проводит обработку собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма путем:

      сравнения собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма на предмет соответствия и полноты представленных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      структурирования собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      ранжирования собранных данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      17. Уполномоченный орган после обработки данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма осуществляет их анализ, который длится не более 5 (пять) месяцев, при проведении которого выявляет:

      источник риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      характер риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      вероятность появления риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      последствия риска легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      18. При анализе данных для оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма также используется информация из отчетов о взаимной оценке и прогрессе по противодействию легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма и докладов международных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      19. По итогам анализа собранных данных уполномоченный орган формирует отчет по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, который содержит:

      1) описание характера, источника, вероятности и последствий рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      2) итоги анализа собранных данных для рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      20. Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня формирования отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма передает его рабочим группам.

5. Порядок оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма и выявления мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма

      21. Рабочие группы не более 5 (пять) месяцев со дня получения отчета по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма рассматривают и присваивают один из следующих уровней риска:

      "очень высокий";

      "высокий";

      "значительный";

      "выше среднего";

      "средний";

      "ниже среднего";

      "низкий";

      "очень низкий";

      "есть незначительные риски";

      "риск отсутствует".

      22. Рабочие группы по итогам рассмотрения и присвоения соответствующих уровней риска формируют итоговые отчеты по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (далее – итоговый отчет), которые содержат:

      1) описание оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      2) выводы по оценке рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;

      3) заключения о принятии мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

      23. Рабочие группы в течение 10 (десять) рабочих дней со дня формирования итоговых отчетов передают их в уполномоченный орган.

      24. Уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения итоговых отчетов направляет их на согласование государственным, правоохранительным и специальным государственным органам.

      25. Государственные, правоохранительные и специальные государственные органы направляют замечания и предложения либо сообщают об их отсутствии уполномоченному органу в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения итоговых отчетов.

      В случае представления государственными, правоохранительными и специальными государственными органами замечаний и предложений к итоговому отчету, уполномоченный орган в течение 5 (пять) рабочих дней возвращает их рабочим группам для дальнейшей доработки.

      26. В случае непредставления государственными, правоохранительными и специальными государственными органами позиций в сроки, указанные в пункте 25 Правил, итоговые отчеты считаются согласованными.

6. Порядок рассмотрения на Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

      27. Уполномоченный орган выносит для рассмотрения и одобрения на заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – МВК), созданной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 358, в соответствии с графиком заседаний МВК согласованные с государственными, правоохранительными и специальными государственными органами итоговые отчеты.

      28. Уполномоченный орган после одобрения МВК в течение 30 (тридцать) рабочих дней обобщает итоговые отчеты и размещает их в закрытой части официального интернет-ресурса Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

      29. Уполномоченный орган по итогам проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма разрабатывает комплекс мер, направленный на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.