"2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 қыркүйектегі № 546 қаулысы.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "2017 – 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 желтоқсандағы № 775 қаулысына мынадай толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулыға 27-қосымша мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 148 және 149-жолдармен толықтырылсын:

      "

148

Мемле кеттік қаржы саласын дағы ақпарат тық жүйелердің жұмыс істеуін қамтама сыз ету

Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сүйемелдеу, әкімшілендіру, пайдалану және оларға техникалық қолдау көрсету
жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Қазақстан Республи
касының Қаржы министр
лігі

"Электрондық коммерция орталығы" АҚ

001 "Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер",
104 "Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету"

699 582

149

Салықтық және кедендік әкімші лендіру саласын дағы ақпарат тық жүйелердің жұмыс істеуін қамтама сыз ету

Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сүйемелдеу, әкімшілендіру, пайдалану және оларға техникалық қолдау көрсету
жөніндегі көрсетілетін қызметтер

Қазақстан Республи
касының Қаржы министр
лігі

"Электрондық коммерция орталығы" АҚ

001 "Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджет тің атқарылуын және орындалуын бақылау және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер",
104 "Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету"

789 063

      ".

      2. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б.Сағынтаев

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 сентября 2017 года № 546

      Примечание РЦПИ!
Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 775 "О реализации Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017 – 2019 годы" следующие дополнения:

      приложение 27 к указанному постановлению дополнить строками, порядковые номера 148 и 149, следующего содержания:

      "

148

Обеспечение функционирования информационных систем в сфере государственных финансов

Услуги по сопровождению, администрированию, эксплуатации и технической поддержке основных средств и нематериальных активов

Министерство финансов Республики Казахстан

АО "Центр электронной коммерции"

001 "Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям",
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа"

699 582

149

Обеспечение функционирования информационных систем в сфере налогового и таможенного администрирования

Услуги по сопровождению, администрированию, эксплуатации и технической поддержке основных средств и нематериальных активов

Министерство финансов Республики Казахстан

АО "Центр электронной коммерции"

001 "Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета и противодействию экономическим и финансовым преступлениям и правонарушениям",
104 "Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа"

789 063

      ".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев