Стратегиялық объектіні иеліктен шығару және "Ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің және мемлекетпен аффилиирленбеген заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 сәуірдегі № 176 қаулысы.

      1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексiнің (Жалпы бөлім) 193-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамына "Транстелеком" акционерлік қоғамының акциялар пакетінің 26% минус 1 акцияны Марлен Сәбитұлы Мұқановтың пайдасына иеліктен шығару жөнінде мәміле жасасуға рұқсат берілсін.

      2. "Ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің және мемлекетпен аффилиирленбеген заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 маусымдағы № 651 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 31, 330-құжат) мынадай өзгерiстер енгiзілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген ұлттық холдингтердің және (немесе) ұлттық компаниялардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының, сондай-ақ мемлекет қатысатын өзге де заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына берілген және (немесе) олардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбесінде:

      "Меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары)" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 54-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

54.

"Транстелеком" АҚ 1 акциясы + акциялар пакетінің 25%

  ";

      көрсетілген қаулымен бекітілген мемлекетпен аффилиирленбеген заңды тұлғалардың, сондай-ақ жеке тұлғалардың меншігінде тұрған стратегиялық объектілердің тізбесінде:

      "Меншігінде стратегиялық объектілер бар заңды тұлғалар акцияларының пакеттері (қатысу үлестері, пайлары)" деген тізбесінде::

      реттік нөмірі 32-жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "

32.

"Транстелеком" АҚ 1 акциясы – акциялар пакетінің 75%

  ".

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

Об отчуждении стратегического объекта и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 "Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2018 года № 176.

      В соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Разрешить акционерному обществу "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" совершить сделку по отчуждению 26 % пакета акций минус 1 акция акционерного общества "Транстелеком" в пользу Муханова Марлена Савитовича.

      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 "Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 31, ст. 330) следующие изменения:

      в перечне стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты":

      строку, порядковый номер 54, изложить в следующей редакции:

      "

54.

25 % пакета акций +1 акция АО "Транстелеком"

      ";

      в перечне стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "Пакеты акций (доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых находятся стратегические объекты":

      строку, порядковый номер 32, изложить в следующей редакции:

      "

32.

75 % пакета акций -1 акция АО "Транстелеком"

      ".

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев