Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 20 сәуірдегі № 210 қаулысы.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 199-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 20 сәуірдегі
№ 210 қаулысымен
бекітілген

Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізу және бақылау қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 199-бабына сәйкес әзірленді және квазимемлекеттік сектордың сыртқы және ішкі қарыздарына мониторинг жүргізуді және бақылауды жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

      2. Осы Қағидалардың мақсаты квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы және ішкі борышы жай-күйінің мониторингі және Қазақстан Республикасының жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасында көзделген шектеулердің сақталуын бақылау болып табылады.

      3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) даму жоспары – акцияларының бақылау пакеті (жарғылық капиталындағы қатысу үлесі) мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорынның, акционерлік қоғам және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің, оның ішінде ұлттық басқарушы холдингтің, ұлттық холдингтің және ұлттық компанияның бесжылдық кезеңге арналған негізгі бағыттарын және қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін айқындайтын құжат;

      2) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарызы – қарыз берушісі Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылатын қарыз;

      3) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің ішкі қарызы – қарыз берушісі Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын қарыз;

      4) қарыз – ішкі және сыртқы нарықтардан тартылатын кредиттер, қарыздар, борыштық бағалы қағаздар және өзге де борыштық міндеттемелер;

      5) қарыз алушы – сыртқы қарыздарын тарту, олардың көлемдерін Қазақстан Республикасының Үкіметімен келісу арқылы жүзеге асырылатын квазимемлекеттік сектор субъектісі;

      6) мемлекеттік мүлік тізілімі – Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының, Қарулы Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының жедел басқаруындағы мүлікті жəне мемлекеттік материалдық резервті қоспағанда, мемлекеттік мүлікті есепке алудың бірыңғай ақпараттық автоматтандырылған жүйесі;

      7) сыртқы борыш – Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қарыз алушының белгілі бір күнге алған және өтелмеген қарыздарының сомасы;

      8) ішкі борыш – Қазақстан Республикасының резиденттері алдындағы қарыз алушының белгілі бір күнге алған және өтелмеген қарыздарының сомасы.

2-тарау. Мониторингті жүзеге асыру тәртібі

      4. Қарыз алушылардың сыртқы және ішкі борышының ағымдағы ахуалының мониторингі даму жоспарлары шеңберінде жүзеге асырылады.

      5. Ішкі және сыртқы қарыздар қаражатының түсуін, борышты өтеу және оған қызмет көрсету бойынша төлемдерді тіркеуді және есепке алуды қарыз алушылар дербес жүзеге асырады.

      6. Төлемдерді, борыш қалдығын есепке алу номиналды құн бойынша жүргізіледі. Борыштық бағалы қағаздарды есепке алу бастапқы орналастыру нәтижелері бойынша және номиналды құн бойынша жүзеге асырылады.

      7. Қарыз алушылар "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры" акционерлік қоғамын (бұдан әрі - қор) қоспағанда, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығымен бекітілген Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларына 2-қосымшаның 11-нысанына сәйкес тізілімнің веб-порталында электрондық түрде мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізу үшін қарыз бойынша ақпаратты алдағы бесжылдық кезеңге қарыз тарту жоспарын көрсете отырып, тоқсан сайынғы негізде есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-ы күніне дейін мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      8. Қор "Мемлекеттік органдарға қажетті есептілікті Ұлттық әл-ауқат қорының интернет-ресурсына орналастыру қағидаларын, сондай-ақ есептіліктің тізбесін, нысандарын және орналастыру кезеңділігін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қазандағы № 1384 қаулысымен бекітілген 6-нысанға сәйкес қордың интернет-ресурсында алдағы бесжылдық кезеңге арналған қарыз тарту жоспарын көрсете отырып, қарыздар бойынша ақпаратты тоқсан сайынғы негізде есепті айдан кейінгі айдың 30-ы күніне дейін орналастырады.

      9. Қарыз алушылар тоқсан сайынғы негізде борыш бойынша ақпаратты қамтитын талдамалы жазбаны және жартыжылдық негізде ағымдағы жылға арналған сыртқы және ішкі қарыз алудың нақтыланған болжамын бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті органға ұсынады.

      Алдағы бесжылдық кезеңге қарыз тарту жоспары өзгерген жағдайда қарыз алушылар осы өзгерістерді бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органмен келіседі.

      10. Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган тоқсан сайынғы негізде, есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 5-і күніне дейінгі мерзімде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi органға қарыздар бойынша жиынтық ақпаратты жібереді.

      11. Қарыздар бойынша жиынтық ақпаратта:

      1) есепті кезеңнен кейінгі айдың бірінші күніне қарыз алушылардың борышының жай-күйі туралы мәліметтер;

      2) шығарылған борыштық бағалы қағаздардың, сондай-ақ бюджеттік кредиттердің және өзге борыштық міндеттемелердің жағдайы туралы деректер (орналастыру күні, сыйақы мөлшерлемесі, өтеу күні, айналым мерзімі, шығарылым және қызмет көрсету валютасы);

      3) мерзімі өткен төлемдердің болуы және оларды төлеу туралы деректерді қоса алғанда, есепті кезеңде қарыздардың нақты түсуі, қарыздарды өтеу және оларға қызмет көрсету бойынша жүргізілген төлемдер туралы деректер;

      4) есепті кезеңде қарыздарды тарту туралы ақпарат;

      5) алдағы бесжылдық кезеңге арналған қарыздарды тарту жоспары қамтылады.

3-тарау. Бақылауды жүзеге асыру тәртібі

      12. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган мемлекеттік борыштың жай-күйі туралы мәліметтерді есепке ала отырып, Қазақстан Республикасының Жаңа бюджет саясаты тұжырымдамасында, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасында көзделген мынадай борыштық шектеулердің сақталуын бақылауды жүзеге асырады:

      1) мемлекеттік борыш пен квазимемлекеттік сектор борышының жоғарғы шегі жиынтығында жалпы ішкі өнімге қатысты 60 %-дан аспауға тиіс. Борыштың жоғарғы шегін есептеуге мемлекет бақылайтын ұйымдардың өзара міндеттемелері және резидент емес бақыланатын ұйымдардың міндеттемелері енгізілмейді;

      2) Үкіметтің сыртқы борышы (мемлекет кепілдік берген сыртқы борышты есепке алғанда) мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы борышының көлемі Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры валюталық активтерінің жалпы мөлшерінен аспауға тиіс.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 924 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган квазимемлекеттік сектор борышы есебін:

      мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген борыштың ағымдағы жай-күйі туралы мәліметтердің;

      қарыз алушылар борышының ағымдағы жай-күйі туралы мәліметтердің;

      әлеуметтік-экономикалық даму болжамының макроэкономикалық көрсеткіштерінің (жалпы ішкі өнім, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының валюталық активтері, инфляция деңгейі, кірістердің өсу қарқыны) негізінде қалыптастырады.

      14. Бюджеттi атқару жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган тоқсан сайынғы негізде, есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 10-күніне дейін Қазақстан Республикасының Үкіметіне және мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органға қарыз алушылар борышының жай-күйі және борыштық шектеулердің сақталуы туралы ақпаратты жібереді.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады