"Бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 22 шілдедегі № 422 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 7 маусымдағы № 386 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 22 шілдедегі № 422 (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 40, 249-құжат) қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан осы елдерге әкету қаулысына:

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Мемлекеттік бақылау актісі құжаттарды алған кезден бастап 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ресімделеді және өтініш берушіге беріледі.

      Құжаттар Қазақстан Республикасының "электрондық үкімет" порталы арқылы электрондық құжат нысанында ұсынылады.";

      15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "15. Әкетілетін тауардың әрбір партиясына мемлекеттік бақылау актісін алу үшін өтініш беруші уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) Еуразиялық экономикалық комиссияның шешіміне сәйкес құжаттар немесе олардың көшірмелері;

      2) бағалы металдардағы активтерді толықтыру үшін аффинирленген алтынды сатып алуға басым құқықты іске асырудан Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бас тартқанын растайтын құжат (аффинирленген алтынды әкету кезінде);

      3) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы металдардың үлестік құрамы туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдардың құрамы туралы аккредиттелген сынақ зертханасы берген құжат;

      4) әкетуге арналған қорытындының көшірмесі (тауарды әкеткен жағдайда);

      5) қайта өңдеуге арналған қорытындының көшірмесі (тауарды қайта өңдеуге әкеткен жағдайда).

      Құжаттар Қазақстан Республикасының "электрондық үкімет" порталы арқылы электрондық құжат нысанында ұсынылады.";

      "16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      16. Әкетуге не қайта өңдеуге қорытынды алу үшін өтініш беруші уәкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) тауардың атауы, оның өлшем бірліктеріндегі саны, партия нөмірі көрсетілген өтінім-хат;

      2) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын өндіретін субъектілер үшін – жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттың көшірмесі. Бұл ретте егер бұрын осындай құжаттың көшірмесі берілген болса, онда мұндай құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларды қоспағанда, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт ұсыну талап етілмейді;

      3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларымен операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар басқа да ұйымдар үшін – әкетілетін тауарларға меншік құқығын не тауарларға ие болу туралы тараптардың ниетін растайтын құжат;

      4) сыртқы сауда шартының (келісімшарттың) көшірмесі, оған мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі қосымшаның және (немесе) толықтырудың, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі. Егер келісімшарт (шарт, келісім) мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде болмаған жағдайда, онда келісімшарттың (шарттың, келісімнің) көшірмесіне өтініш беруші бекіткен және растаған аудармасы (өтініш берушінің лауазымы және күні, қолы мен мөрі көрсетілген) қоса беріледі;

      5) құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы металдардың үлестік қамтылуы туралы мәліметтер көрсетілуі тиіс бағалы металдар мен ілеспе алынатын металдардың қамтылуы туралы аккредиттелген сынақ зертханасы берген құжат;

      6) бағалы металдарды өндірудің барлық субъектілерінен тауарларды қайта өңдеуден және (немесе) аффинаждаудан бас тартуы немесе уәкілетті орган бекіткен тәртіппен алынған осындай бас тартудың бар екені туралы уәкілетті органның растамасы.

      Уәкілетті орган әкетуге не қайта өңдеуге арналған қорытындыны уәкілетті орган бекіткен нысандар бойынша уәкілетті органға құжаттар ұсынылған кезден бастап 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде береді.

      Әкетуге не қайта өңдеуге арналған қорытындыны уәкілетті орган бағалы металдарды және құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын әкетудің барлық болжамды жылдық көлеміне береді.

      Құжаттар Қазақстан Республикасының "электрондық үкімет" порталы арқылы электрондық құжат нысанында ұсынылады.";

      17-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "17. Мемлекеттік бақылау актісі құжаттарды алған кезден бастап 3 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ресімделеді және өтініш берушіге беріледі.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2016 года № 422 "Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2019 года № 386.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июля 2016 года № 422 "Об утверждении Правил ввоза на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 40, ст. 249) следующие изменения:

      в Правилах ввоза на территорию Республики Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывоза с территории Республики Казахстан в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в сроки, не превышающие 3 рабочих дней с момента получения документов.

      Документы представляются в электронной форме через портал "электронное правительство" Республики Казахстан.";

      пункт 15 изложить в следующей редакции:

      "15. Для получения акта государственного контроля на каждую партию вывозимого товара заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) документы или их копии в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии;

      2) документ, подтверждающий отказ Национального Банка Республики Казахстан от реализации приоритетного права на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах (в случае вывоза аффинированного золота);

      3) документ, выданный аккредитованной испытательной лабораторией, о содержании драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов, в котором должны быть указаны сведения об удельном содержании всех драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы;

      4) копию заключения на вывоз (в случае вывоза товара);

      5) копию заключения на переработку (в случае вывоза товара на переработку).

      Документы представляются в электронной форме через портал "электронное правительство" Республики Казахстан.";

      пункт 16 изложить в следующей редакции:

      "16. Для получения заключения на вывоз либо переработку заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) письмо-заявку с указанием наименования товара, его количества в единицах измерения, номера партии;

      2) для субъектов добычи сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, - копию контракта на право недропользования, (при этом не требуется представления контракта на право недропользования в случае, если копия такого документа была представлена ранее, за исключением случаев, когда в такой документ были внесены изменения и дополнения);

      3) для других организаций, имеющих право в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять операции с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, - документ, подтверждающий право собственности на вывозимые товары либо намерения сторон о приобретении товаров;

      4) копию внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) - копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, (в случае, если контракт (договор, соглашение) на государственном и/или русском языках отсутствует, то к копии контракта (договора, соглашения) прилагается скрепленный и заверенный заявителем перевод (с указанием должности и даты, подписью и печатью заявителя);

      5) документ, выданный аккредитованной испытательной лабораторией, о содержании драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов, в котором должны быть указаны сведения об удельном содержании всех драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы;

      6) отказ от переработки и (или) аффинажа товаров от всех субъектов производства драгоценных металлов или подтверждение уполномоченного органа о наличии такого отказа, полученных в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

      Уполномоченный орган выдает заключение на вывоз либо переработку по формам, утвержденным уполномоченным органом, в сроки, не превышающие 3 рабочих дней с момента представления документов уполномоченному органу.

      Заключение на вывоз либо переработку представляется уполномоченным органом на весь прогнозный годовой объем вывоза драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

      Документы представляются в электронной форме через портал "электронное правительство" Республики Казахстан.";

      абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "17. Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в сроки, не превышающие 3 рабочих дней с момента получения документов.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин