Салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит берудің негізгі шарттарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 10 маусымдағы № 389 қаулысы.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 180-бабының 2-тармағына және "2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит берудің негізгі шарттары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасының Қаржы, Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктері заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамымен кредиттік шарт жасасуды;

      2) кредит берудің негізгі және қосымша шарттарының орындалуын бақылауды;

      3) бюджеттік кредитің мақсатты және тиімді пайдаланылуын, уақтылы өтелуі мен оған қызмет көрсетілуін бақылауды және мониторингілеуді қамтамасыз етсін.

      3. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамы (келісу бойынша) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Қаржы, Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрліктеріне кредиттің игерілуі туралы ақпарат берсін.

      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігіне жүктелсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 10 маусымдағы
№ 389 қаулысына
қосымша

Салымшыларға алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит берудің негізгі шарттары

      1. "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына (бұдан әрі – қарыз алушы) бюджеттік кредит беру үшін мынадай негізгі шарттар белгіленеді:

      1) бюджеттік кредит қарыз алушыға "2019 – 2021 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" 2018 жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында 231 "Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру" бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген 50000000000 (елу миллиард) теңге сомасында беріледі;

      2) бюджеттік кредит қарыз алушыға мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық шарттарында 25 (жиырма бес) жыл мерзімге жылдық 0,01 %-ға (нөл бүтін жүзден бір) тең сыйақы мөлшерлемесі бойынша теңгемен беріледі;

      3) республикалық бюджеттен кредитті бөлу қарыз алушының корреспонденттік шотына бюджеттік кредиттің барлық сомасын біржолғы аудару жолымен жүзеге асырылады;

      4) игеру кезеңі қарыз алушының корреспонденттік шотына бюджеттік кредит аударылған күннен бастап 18 (он сегіз) жылды құрайды;

      5) бюджеттік кредит бойынша есептелген сыйақыны төлеу жылына 2 (екі) рет жарты жылдық төлемімен жүзеге асырылады;

      6) бюджеттік кредит бойынша негізгі борышты өтеуді қарыз алушы оның корреспонденттік шотына бюджеттік кредит аударылған күннен бастап 100 (жүз) айдан аспайтын кезеңді құрайтын жеңілдік кезеңі өткен соң жыл сайын 1000000 (бір миллион) теңге мөлшерінде тең үлестермен жүзеге асырады. Осы шарттардың 2) тармақшасында көзделген кредиттің мерзімі аяқталған соң негізгі қарыздың қалған сомасын өтеу біржолғы жүзеге асырылады;

      7) бюджеттік кредит берудің мақсаты қарыз алушының "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 22 маусымдағы № 372 қаулысымен бекітілген "Нұрлы жер" мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасына қатысушыларға аз қамтылған отбасылардың тұрғын үй сатып алуына кредит беру тетігі бойынша алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беруі болып табылады, бұл ретте сыйақының түпкілікті мөлшерлемесі жылдық 2 %-дан (екі) аспауға тиіс.

      2. Бюджеттік кредитті беру, өтеу және оған қызмет көрсету бойынша қосымша шарттар Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес кредиттік шартта белгіленеді.

Об утверждении основных условий бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2019 года № 389.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 180 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года "О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые основные условия бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам.

      2. Министерствам финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) заключение кредитного договора с акционерным обществом "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана";

      2) контроль за выполнением основных и дополнительных условий кредитования;

      3) контроль и мониторинг за целевым и эффективным использованием, своевременным погашением и обслуживанием бюджетного кредита.

      3. Акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (по согласованию) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об освоении кредита в министерства финансов, индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 10 июня 2019 года № 389

Основные условия бюджетного кредитования акционерного общества "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов вкладчикам

      1. Для предоставления бюджетного кредита акционерному обществу "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" (далее - заемщик) устанавливаются следующие основные условия:

      1) бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме 50000000000 (пятьдесят миллиардов) тенге, предусмотренной Законом Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года "О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы" по бюджетной программе 231 "Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов";

      2) бюджетный кредит предоставляется заемщику в тенге на условиях срочности, платности и возвратности сроком на 25 (двадцать пять) лет, по ставке вознаграждения, равной 0,01 % (ноль целых одна сотая) годовых;

      3) выделение из республиканского бюджета кредита осуществляется путем единовременного перечисления всей суммы бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

      4) период освоения составляет 18 (восемнадцать) лет со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика;

      5) выплата начисленного вознаграждения по бюджетному кредиту осуществляется 2 (два) раза в год полугодовыми платежами;

      6) погашение основного долга по бюджетному кредиту осуществляется заемщиком ежегодно равными долями в размере 1000000 (один миллион) тенге по истечении льготного периода, который составляет не более 100 (сто) месяцев со дня перечисления бюджетного кредита на корреспондентский счет заемщика. По истечении срока кредита, предусмотренного в подпункте 2) данных условий, погашение оставшейся суммы основного долга осуществляется единовременно;

      7) целью предоставления бюджетного кредита является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2018 года № 372 "Об утверждении Государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", по механизму кредитования малообеспеченных семей на приобретение жилья, при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 2 % (два) годовых.

      2. Дополнительные условия по предоставлению, погашению и обслуживанию бюджетного кредита устанавливаются в кредитном договоре в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.