"Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында формальдылықты оңайлату мақсатында рәсімдерді белгілеуге жәрдемдесуге тиісті шаралар жиынтығын білдіретін халықаралық әуе тасымалдары кезіндегі формальдылықты оңайлату бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 сәуірдегі № 243 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 тамыздағы № 582 қаулысы.

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында формальдылықты оңайлату мақсатында рәсімдерді белгілеуге жәрдемдесуге тиісті шаралар жиынтығын білдіретін халықаралық әуе тасымалдары кезіндегі формальдылықты оңайлату бағдарламасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 20 сәуірдегі № 243 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 22, 132-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында формальдылықты оңайлату мақсатында рәсімдерді белгілеуге жәрдемдесуге тиісті шаралар жиынтығын білдіретін халықаралық әуе тасымалдары кезіндегі формальдылықты оңайлату бағдарламасында:

      2-тармақта:

      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "2) алып жүрмейтін багаж – авиажүк ретінде ресімделген және оның иесі болып табылатын адам ұшып келе жатқан әуе кемесінде тасымалданбайтын багаж;";

      40) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:

      "40) экипаж мүшесінің куәлігі – экипаж мүшелеріне, ұшуға техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз ететін инженерлік-техникалық құрамға және ұшу кезінде азаматтық әуе кемесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін персоналға берілетін, белгіленген үлгідегі құжат;";

      мынадай мазмұндағы 42) және 43) тармақшалармен толықтырылсын:

      "42) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және азаматтық және эксперименттік авиация қызметі саласындағы басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

      43) азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым – жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын, Қазақстан Республикасының азаматтық авиация саласын орнықты дамытуды, ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған қызметті жүзеге асыратын акционерлік қоғам.";

      58-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "58. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым Қазақстан Республикасы мен шет мемлекет пайдаланушыларының ұшу персоналына экипаж мүшесінің куәлігін береді және оларды кідіртпей беру үшін тиісті жағдайлар жасайды.";

      64 және 65-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "64. Азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйым бақылау мен қадағалау функцияларын жүзеге асыратын азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымның авиация инспекторларына азаматтық авиацияның авиация инспекторының куәлігін береді. Азаматтық авиацияның авиация инспекторының куәліктерін көрсеткен кезде авиация инспекторлары әуежайдың (әуеайлақтың) бақыланатын барлық аймақтарына кіре алады.

      Шетелдік пайдаланушылардың азаматтық әуе кемелерін перрондық тексеруді және авиациялық қауіпсіздік желісі бойынша тексеруді жүзеге асыратын авиация инспекторларына азаматтық авиацияның авиация инспекторының куәлігі Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын қорғау мен күзетуді жүзеге асыратын уәкілетті органмен келісу бойынша беріледі.

      Азаматтық авиацияның авиация инспекторының куәлігінің нысанын азаматтық авиация саласындағы уәкілетті орган бекітеді.

      65. Авиация инспекторлары әуе кемесінің салонында өзінің қызметтік міндеттерін атқарған кезде өзімен бірге азаматтық авиацияның авиация инспекторының куәлігі, тексеру тағайындалғаны туралы бұйрық және тексеру парағы, ал халықаралық рейстерде бұған қоса жарамды паспорты мен инспектор сапары маршрутының көшірмесі болуы қажет.";

      162-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "162. Әрбір әуежайда осы Бағдарламаға сәйкес әуежайлардың формальдылықтарын оңайлату жөніндегі бағдарламалар әзірленеді, олар азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйыммен келісіледі.".

      2. Осы қаулы оның 1-тармағының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізілетін бесінші, жетінші, тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, 2019 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2015 года № 243 "Об утверждении Программы упрощения формальностей при международных воздушных перевозках, представляющей собой совокупность мер, призванных содействовать установлению процедур в целях упрощения формальностей в гражданской авиации Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2019 года № 582.

      Примечание РЦПИ!
Порядок введения в действие см. п.2

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2015 года № 243 "Об утверждении Программы упрощения формальностей при международных воздушных перевозках, представляющей собой совокупность мер, призванных содействовать установлению процедур в целях упрощения формальностей в гражданской авиации Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан 2015 г., № 22, ст. 132) следующие изменения и дополнения:

      в Программе упрощения формальностей при международных воздушных перевозках, представляющей собой совокупность мер, призванных содействовать установлению процедур в целях упрощения формальностей в гражданской авиации Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:

      в пункте 2:

      подпункт 2) изложить в следующей редакции:

      "2) несопровождаемый багаж – багаж, который не перевозится на том же воздушном судне, на котором находится лицо, являющееся его владельцем, и оформляется как авиагруз;";

      подпункт 40) изложить в следующей редакции:

      "40) удостоверение члена экипажа – документ установленного образца, который выдается членам экипажа, инженерно-техническому составу, обеспечивающим техническое сопровождение полетов, и персоналу, обеспечивающему безопасность гражданского воздушного судна в полете;";

      дополнить подпунктами 42) и 43) следующего содержания:

      "42) уполномоченный орган в сфере гражданской авиации – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

      43) уполномоченная организация в сфере гражданской авиации – акционерное общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале, осуществляющее деятельность, направленную на обеспечение устойчивого развития отрасли гражданской авиации Республики Казахстан, безопасности полетов и авиационной безопасности.";

      часть первую пункта 58 изложить в следующей редакции:

      "58. Уполномоченная организация в сфере гражданской авиации выдает летному персоналу эксплуатантов Республики Казахстан и иностранного государства удостоверение члена экипажа и создает соответствующие условия для их выдачи без задержки.";

      пункты 64 и 65 изложить в следующей редакции:

      "64. Уполномоченная организация в сфере гражданской авиации выдает авиационным инспекторам уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, осуществляющим контрольные и надзорные функции, удостоверение авиационного инспектора гражданской авиации. При предъявлении удостоверения авиационного инспектора гражданской авиации авиационные инспектора допускаются во все контролируемые зоны аэропорта (аэродрома).

      Авиационным инспекторам, осуществляющим перронные проверки гражданских воздушных судов иностранных экплуатантов и проверки по линии авиационной безопасности, удостоверение авиационного инспектора гражданской авиации выдается по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим защиту и охрану Государственной границы Республики Казахстан.

      Форма удостоверения авиационного инспектора гражданской авиации утверждается уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

      65. Авиационным инспекторам при выполнении ими своих служебных обязанностей в салоне воздушного судна необходимо иметь при себе удостоверение авиационного инспектора гражданской авиации, приказ о назначении проверки и проверочный лист, а при международных рейсах дополнительно иметь действительный паспорт и копию маршрута поездки инспектора.";

      пункт 162 изложить в следующей редакции:

      "162. В каждом аэропорту в соответствии с настоящей Программой разрабатываются программы по упрощению формальностей аэропортов, которые согласовываются с уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.".

      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 августа 2019 года, за исключением абзацев пятого, седьмого, девятого пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин