2012 жылғы 3 мамырда Люксембургте қол қойылған Хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2008 жылғы 26 маусымда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі арасындағы Табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға толықтыру енгізу туралы Хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 7 қазандағы № 736 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған 2012 жылғы 3 мамырда Люксембургте қол қойылған Хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2008 жылғы 26 маусымда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі арасындағы Табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға толықтыру енгізу туралы хаттаманың жобасы мақұлдансын.

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа 2012 жылғы 3 мамырда Люксембургте қол қойылған Хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2008 жылғы 26 маусымда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі арасындағы Табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға толықтыру енгізу туралы хаттамаға қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің атынан қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 7 қазандағы
№ 736 қаулысымен
мақұлданған
  Жоба

2012 жылғы 3 мамырда Люксембургте қол қойылған Хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2008 жылғы 26 маусымда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі арасындағы Табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға толықтыру енгізу туралы хаттама

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі,

      2012 жылғы 3 мамырда Люксембургте қол қойылған Хаттамамен енгізілген өзгерістерді ескере отырып, 2008 жылғы 26 маусымда Астанада қол қойылған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Люксембург Ұлы Герцогтігінің Үкіметі арасындағы Табыс пен капиталға салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға (бұдан әрі – "Конвенция") толықтыру енгізуге ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Конвенцияның 10-бабы 2-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2-1. 2-тармақтың ережелеріне қарамастан, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания төлейтін дивидендтерге егер дивидендтердің іс жүзіндегі иесі:

      (а) Қазақстанда:

      (i) Қазақстан Республикасының Үкіметі немесе орталық немесе жергілікті билік органы;

      (ii) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; немесе

      (iii) Қазақстан Республикасының Үкіметіне толығымен тиесілі Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары арасында кей-кейде келісілуі мүмкін болатын кез келген басқа мекеме;

      (b) Люксембургте:

      (i) Люксембургтің Үкіметі немесе жергілікті билік органы;

      (ii) Люксембургтің Орталық Банкі;

      (iii) “Société Nationale de Crédit et d’Investissement” (Кредиттеу және инвестициялар жөніндегі ұлттық компания); немесе

      (iv) Люксембургтің Үкіметіне толығымен тиесілі, Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары арасында кей-кейде келісілуі мүмкін болатын кез келген басқа мекеме болып табылса, салық екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салынады."

2-бап

      Уағдаласушы Мемлекеттердің әрқайсысы осы Хаттама күшіне ену үшін ұлттық заңнамаға сәйкес қажетті рәсімдердің аяқталғаны туралы екіншісін дипломатиялық арналар арқылы хабардар етеді. Конвенцияның ажырамас бөлігін құрайтын Хаттама осы хабарламалардың соңғысы алынған күннен бастап күшіне енеді және екі Уағдаласушы Мемлекетте осы Хаттама күшіне енген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе одан кейін басталатын салық салынатын кезеңдер үшін қолданылады.

      Осыны куәландыру үшін тиісті түрде уәкілеттік берілген төменде қол қоюшылар осы Хаттамаға қол қойды.

      20_____ жылғы "_____" ________________ қазақ, француз, орыс және ағылшын тілдерінде екі данада жасалды, барлық мәтіндердің күші бірдей.

      Қазақстан Республикасының Люксембург Ұлы Герцогтігінің
      Үкіметі үшін Үкіметі үшін

О подписании Протокола о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2019 года № 736

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Одобрить прилагаемый проект Протокола о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года.

      2. Уполномочить Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан Смаилова Алихана Асхановича подписать от имени Правительства Республики Казахстан Протокол о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин


  Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 октября 2019 года № 736

      Проект

Протокол о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Великого Герцогства Люксембург, желая внести дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года (далее - "Конвенция"),

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Статью 10 Конвенции дополнить пунктом 2-1:

      "2-1. Несмотря на положения пункта 2, дивиденды, выплачиваемые компанией, которая является резидентом одного Договаривающегося Государства, облагаются налогом только в другом Договаривающемся Государстве, если фактическим владельцем дивидендов являются:

      (а) в Казахстане:

      (i) Правительство Республики Казахстан или центральный или местный орган власти;

      (ii) Национальный Банк Республики Казахстан; или

      (iii) любое другое учреждение, полностью принадлежащее Правительству Республики Казахстан, которое может согласовываться время от времени между компетентными органами Договаривающихся Государств;

      (b) в Люксембурге:

      (i) Правительство Люксембурга или местный орган власти;

      (ii) Центральный Банк Люксембурга;

      (iii) "Société Nationale de Crédit et d’Investissement" (Национальная компания по кредитованию и инвестициям); или

      (iv) любое другое учреждение, полностью принадлежащее Правительству Люксембурга, которое может согласовываться время от времени между компетентными органами Договаривающихся Государств."

Статья 2

      Каждое из Договаривающихся государств уведомляет другое по дипломатическим каналам о завершении процедур, необходимых в соответствии с национальным законодательством для вступления в силу настоящего Протокола. Протокол, который составляет неотъемлемую часть Конвенции, вступает в силу с даты получения последнего из этих уведомлений и применяется в обоих Договаривающихся Государствах за налогооблагаемые периоды, начинающиеся с или после первого января календарного года, следующего за годом вступления в силу настоящего Протокола.

      В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

      Совершено в двух экземплярах в ………………………. 20 .… года на казахском, французском, русском и английском языках, все тексты имеют одинаковую силу.


За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Великого Герцогства Люксембург