Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресімдеу және лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтып алу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1998 жылғы 31 желтоқсан N 1392

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1996 ж., N 2, 182-бап) 14, 23, 40 және 70 баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған тізбеге (1-қосымша) сәйкес ұйымдарға термалды, минералды жерасты суларын және емдік саз балшықтарын барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.

      2. Қоса беріліп отырған тізбеге (2-қосымша) сәйкес ұйымдарға көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.

      3. Қоса беріліп отырған тізбеге (3-қосымша) сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығына лицензияларға өзгерістер енгізілсін.

      4. Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар, қоса беріліп отырған тізбеге (4-қосымша) сәйкес, жер қойнауын пайдалану құқығының берілуіне байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімделсін.

      5. Қоса беріліп отырған тізбеге (5-қосымша) сәйкес лицензиялық талаптардың бұзылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың лицензияларды қайтаруына байланысты бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар қайтып алынсын.

      6. Қазақстан Республикасының инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеті осы қаулыдан туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.

      7. Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 1998 жылғы   
31 желтоқсандағы     
N 1392 қаулысына    
1-қосымша    

Жерасты суларын барлау және/немесе өндіру құқығына лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. 13,25,29,30,31,39-жолдар алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.22. N 844 қаулысымен .

р/с|Жер қойнауын пайдаланушы|Лицензияның түрі және жер   |Пайдалы |Ескертпе
N |                        |қойнауын пайдалану объектісі|қазбаның|      
   |                        |                            |   түрі |

___|________________________|____________________________|________|______
  1 |            2           |             3              |    4   |   5 
___|________________________|____________________________|________|______
1. |"Химфарм" ашық үлгідегі |Оңтүстік Қазақстан облысы.  |Жерасты |Өндіру
    |акционерлік қоғамы      |ның Бадам-Сайрам кен орнын. |сулары  |     
    |                        |дағы N3; N4; N6 скважиналар.|        |     
    |                        |дың учаскесіндегі жерасты   |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
2. |"Алатау санаториі" ашық |Алматы облысының Алматы кен |Бұл да  |Бұл да
    |үлгідегі акционерлік    |орнындағы N 1/80; N25; N 26 |        |      
    |қоғамы                  |скважиналардың учаскесіндегі|        |      
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
3. |"Маңғышлақ атом энергия |Маңғыстау облысындағы       |Бұл да  |Бұл да
    |комбинаты" республикалық|Құйылыс-Меловое кен орнының |        |     
    |мемлекеттік кәсіпорны   |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
4. |"Испат-Кармет" ашық үл. |Қарағанды облысындағы       |Бұл да  |Бұл да
    |гідегі акционерлік      |"Верхний бьеф" учаскесінде  |        |     
    |қоғамы                  |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
5. |"Сайрам-суы" жауапкерші.|Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Бұл да  |Бұл да
    |лігі шектеулі серіктес. |дағы Тассай-Ақсу кен орны   |        |     
    |тігі                    |учаскесінде жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
6. |"Коммуналдық кәсіпорын. |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Бұл да
    |дар департаменті"       |Түркістан қаласын сумен қам.|        |     
    |мекемесі                |тамасыз ету үшін өзен шығару|        |     
    |                        |конусы кен орнында жерасты  |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
7. |"Анис" жауапкершілігі   |Қарағанды облысындағы Қара. |Минерал.|Бұл да
    |шектеулі серіктестігі   |жал кен орнының N 229-А     |ды жер  |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |асты су.|     
    |                        |өндіру                      |лары    |     
___|________________________|____________________________|________|______
8. |"Ақмола темір жолы" ен. |Павлодар облысындағы N229-92|Бұл да  |Барлау
    |шілес мемлекеттік кәсіп.|және N230-92 скважиналардың |        |және 
    |орны                    |учаскесіндегі жерасты сулар.|        |өндіру
    |                        |рын барлау және өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
9. |"ТRАDЕ 7 Service" жауап.|Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Өндіру
    |кершілігі шектеулі      |Темірлан кен орнындағы N 588|        |     
    |серіктестігі            |скважинаның учаскесінде жер.|        |     
    |                        |асты суларын өндіру         |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
10.|"ЭОС" жауапкершілігі    |Алматы облысының Алматы ми. |Термалды|Бұл да
    |шектеулі серіктестігі   |нералды сулы кен орнындағы  |минерал.|     
    |                        |N 8-Т скважинаның учаскесін.|ды сулар|     
    |                        |де жерасты суларын өндіру   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
11.|"Темірлан" жауапкершілі.|Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Минерал.|Бұл да
    |гі шектеулі серіктестігі|дағы Темірлан кен орнының   |ды жерас|     
    |                        |N2-ТМ скважинасы учаскесінде|ты сула.|     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
12.|"Жеті ағайын" сауда-өнер|Павлодар облысындағы Ертіс  |Бұл да  |Барлау
    |кәсіптік компаниясы"    |артезиан бассейнінің палео. |        |және 
    |жауапкершілігі шектеулі |гендік қабаттарындағы жерас.|        |өндіру
    |серіктестігі            |ты суларын барлау және      |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
13.|<*> ___|________________________|____________________________|________|______
14.|"Түркістан темір жолы"  |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Барлау
    |еншілес мемлекеттік     |Арыс артезиан бассейніндегі |        |     
    |кәсіпорыны              |N 15 Т скважинаның учаскесін|        |     
    |                        |де жерасты суларын барлау   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
15.|Қазақстан Республикасы  |Алматы облысындағы Алматы   |Бұл да  |Өндіру
    |Ішкі істер министрлігі. |минералды сулы кен орыны    |        |     
    |нің "Қазақстан" санато. |N8/85 скважинаның учаскесін.|        |     
    |риі мемлекеттік мекемесі|де жерасты суларын өндіру   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
16.|"Таутүрген М.Р." жауап. |Алматы облысының Түрген по. |Жерасты |Барлау
    |кершілігі шектеулі      |селкесіндегі N 1273 скважи. |сулары  |және 
    |серіктестігі            |наның учаскесінде жерасты   |        |өндіру
    |                        |суларын барлау және өндіру  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
17.|"Ориен ЛТД" жауапкерші. |Шығыс-Қазақстан облысының   |Бұл да  |Өндіру
    |лігі шектеулі серіктес. |Семей қаласындағы эмульгия. |        |     
    |тігі                    |ландырылған жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру-алу                  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
18.|Қазақстан Республикасы. |Алматы облысының Талғар     |Бұл да  |Барлау
    |ның азаматы Отыншиев    |ауданындағы N 195 скважина. |        |     
    |Болат Ахметұлы          |ның учаскесіндегі жерасты   |        |     
    |                        |суларын барлау              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
19.|"Арго" жауапкершілігі   |Павлодар облысы Павлодар    |Минерал.|Барлау
    |шектеулі серіктестігі   |қаласыдағы "Арго" учаскесін.|дық жер.|және 
    |                        |дегі жерасты суларын барлау |асты    |өндіру
    |                        |және өндіру                 |сулары  |     
___|________________________|____________________________|________|______
20.|Су құбыры-канализация.  |Алматы облысының Николаев   |Жерасты |Өндіру
    |лық шаруашылықтың Қапша.|кен орнында жерасты суларын |сулары  |     
    |ғай мемлекеттік еншілес |өндіру                      |        |     
    |кәсіпорыны              |                            |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
21.|"Алматы Гринхауз Компа. |Алматы облысының Покровск   |Бұл да  |Өндіру
    |ни" жабық акционерлік   |кен орнындағы жерасты сула. |        |     
    |қоғамы                  |рын өндіру                  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
22.|"Батыс-Қазақстан облыс. |Батыс-Қазақстан облысының   |Бұл да  |Бұл да
    |тық су құбыры және кана.|Орал кен орнында жерасты    |        |     
    |лизация басқармасы"     |суларын өндіру              |        |     
    |мемлекеттік коммуналдық |                            |        |     
    |кәсіпорны               |                            |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
23.|"Аргус ЖШС кеншілерінің |Қарағанды қаласындағы Михай.|Бұл да  |Бұл да
    |мәдениет сарайы" мемле. |лов кен орны N 1 скважинаның|        |     
    |кеттік емес мекемесі    |учаскесінде жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
24.|"Харрикейн Құмкөл Мұнай"|Қарағанды облысының Қызылқұм|Бұл да  |Бұл да
    |ашық үлгідегі акционер. |кен орнында жерасты суларын |        |     
    |лік қоғамы              |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
25.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
26.|"Шымкентцемент" ашық    |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Бұл да
    |акционерлік қоғамы      |Бадам-Сайрам кен орнындағы  |        |     
    |                        |N1, N4, N5, N 6 және N 7    |        |    
    |                        |скважиналардың учаскесінде  |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
27.|"Горводоканал" Есіл мем.|Ақмола облысының Қызылсу кен|Бұл да  |Бұл да
    |лекеттік кәсіпорыны     |орнында жерасты суларын     |        |    
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
28.|"Игілік" ашық үлгідегі  |Солтүстік-Қазақстан облысы. |Бұл да  |Бұл да
    |акционерлік қоғамы      |ның Көкшетау қаласындағы    |        |     
    |                        |N768-ДЭ, N 769-ДЭ, N 770-ДЭ |        |     
    |                        |скважиналардың учаскесінде  |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
29.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
30.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
31.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
32.|"Қант" ашық акционерлік |Жамбыл облысындағы Талас-Асы|Бұл да  |Бұл да
    |қоғамы                  |кен орнының "Қант" акционер.|        |     
    |                        |лік қоғамы су қорғаны учас. |        |     
    |                        |кесінде жерасты суларын     |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
33.|"Шымкент өндірістік құ. |Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Бұл да  |Бұл да
    |рылыс" акционерлік ком. |дағы Бадам-Сайрам кен орны. |        |     
    |паниясы" жабық үлгідегі |ның N 1 және N 2 скважина.  |        |     
    |акционерлік қоғамы      |лары учаскесінде жерасты    |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
34.|"Қарағанды конфеті" ашық|Қарағанды қаласындағы Михай.|Жерасты |Өндіру
    |акционерлік қоғамы      |лов кен орнының N 509,      |сулары  |     
    |                        |N 9142, N 1638, N 79э       |        |     
    |                        |скважиналары учаскесінде    |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
35.|"Қарасу" жауапкершілігі |Алматы қаласындағы Алматы   |Жерасты |Өндіру
    |шектеулі серіктестігі   |кен орнының N 172/1, N 173/1|сулары  |     
    |                        |N 1070, N 1047, N 2273,     |        |     
    |                        |N 1057, N 1048, N 2243 сква.|        |     
    |                        |жиналары учаскесінде жерасты|        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
36.|"N 2 Қарағанды автоком. |Қарағанды қаласындағы N 5090|Жерасты |Барлау
    |бинаты" ашық үлгідегі   |скважинаның учаскесінде     |сулары  |     
    |акционерлік қоғамы      |жерасты суларын барлау      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
37.|"Маңғыстаумұнайгаз"     |Маңғыстау облысындағы Асар  |Жерасты |Барлау
    |акционерлік қоғамы      |мұнай кен орны алаңында     |сулары  |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
38.
___|________________________|____________________________|_________|______
39.|<*>
___|________________________|____________________________|_________|______
40.|"Ақ-Бура" тау-кен геоло.|Солтүстік-Қазақстан облысын.|Емдік    |Барлау
    |гиялық компаниясы"      |дағы Балпаш-Сор және Үлкен- |балшық   |     
    |өндірістік кооперативі  |Сор көлдерінде емдік балшық.|         |     
    |                        |тарды барлау                |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______
41.|"Шымкентмай" ашық үлгі. |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Жерасты  |Өндіру
    |дегі акционерлік қоғамы |Шымкент қаласындағы Бадам-  |сулары   |     
    |                        |Сайрам кен орнының N 1в, N2в|         |     
    |                        |N 212 және N 213 скважиналар|         |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |         |     
    |                        |өндіру                      |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______
42.|"Шымкент қорғасын       |Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Жерасты  |Өндіру
    |зауыты" акционерлік     |дағы "Шымкент қорғасын      |сулары   |     
    |қоғамы                  |зауыты" АҚ су қорғаны       |         |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |         |     
    |                        |өндіру                      |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______

      ЕСКЕРТУ. 38-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.07.08. N 944 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 1998 жылғы    
31 желтоқсандағы      
N 1392 қаулысына    
2-қосымша    

Көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлау және/немесе өндіру құқығына лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. 17-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.22. N 844 қаулысымен .

__________________________________________________________________________
р/с|Жер қойнауын пайдаланушы| Жер қойнауын пайдалану    | Пайдалы |Ескертпе
N |                        |      объектісі            |қазбаның |      
   |                        |                           |   түрі  |      
___|________________________|___________________________|_ ______ |______
1 |            2           |            3              |    4    |   5 
___|________________________|___________________________|________ |______
1. |"Семей" қаржы-өнеркәсіп |Шор кеніш байқалуы         |Мыс,     |Барлау
   |тобы                    |                           |молибден |     
___|________________________|___________________________|________ |______
2. |"АБС-Балқаш" тау-кен    |Ақсақал-Бескемпір кен орны |Алтын    |Өндіру
   |компаниясы" ашық үлгіде.|                           |         |     
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
3. |"РЭП" жауапкершілігі    |Төменгі Қайрақты байыту    |Барит,   |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |фабрикасының техногендік   |полиметал|     
   |                        |минералдық құрылымдары     |дар      |     
___|________________________|___________________________|_________|______
4. |"Тараз" жауапкершілігі  |Жангелді кен орны          |Мұнай    |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
5. |"Е.М.Е" жауапкершілігі  |Масабай кен орны           |Бұл да   |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
6. |"Батысгаз" ашық акцио.  |Саралжын кен орнының мына  |Газ      |Барлау
   |нерлік қоғамы           |блоктарында: ХХ-5-В (ішін. |         |     
   |                        |ара), C (ішінара), Е(ішін. |         |     
   |                        |ара),F(ішінара),ХХ-6-А(ішін.|        |     
   |                        |ара), D(ішінара).          |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
7. |"Олагер Ойл" жауапкер.  |Тамдыкөл кен орны, ХХІ-16-Е|Газ      |Барлау
   |шілігі шектеулі         |(ішінара), F (ішінара)     |         |және 
   |серіктестігі            |блоктарының шегінде        |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
8. |"ТММ" жабық үлгідегі    |Көктенкөл кен орны         |Молибден |Өндіру
   |акционерлік қоғамы      |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
9. |"Ақтөбемыс" ашық үлгіде.|Геофизикалық - Х11         |Хромиттар|Барлау
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |және 
   |                        |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
10.|"Тентек" жауапкершілігі |Қарамола алаңы             |Марганец |Барлау
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
11.|"Би Эйч Пи Уолд Экс.    |Қолдар алаңы               |Алтын    |Барлау
   |плорейшн Инк."          |                           |және     |     
   |                        |                           |түсті    |     
   |                        |                           |металдар |     
___|________________________|___________________________|_________|______
12.|"Казмырыш" ашық акцио.  |Старковское кен орны       |Алтын    |Барлау
   |нерлік қоғамы           |                           |         |және 
   |                        |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
13.|"Қазақмыс корпорациясы" |Жезқазған ойпатының Сорқұ. |Мыс және |Бұл да
   |ашық акционерлік қоғамы |дық-Жартас, Сарысу өңірі,  |қоспа    |     
   |                        |Жаман-Айбат учаскелерінің  |металдар |     
   |                        |шегінде                    |         |     
   |                        |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
14.|"Трансэнерго" жауапкер. |"Трансэнерго" ЖШС          |Көмір    |Өндіру
   |шілігі шектеулі         |"Кировская" шахтасы        |         |     
   |серіктестігі            |жерасты суларын өндіру     |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
15.|"Үшбұлақ" жауапкершілігі|Черемошин учаскесі         |Бұл да   |Барлау
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
16.|"АБС-Балқаш" тау-кен    |Еңбекші кеніш байқалуы     |Алтын    |Барлау
   |компаниясы" ашық үлгіде.|                           |         |және 
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
17.|<*>
___|________________________|___________________________|_________|______

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің 1998 жылғы    
31 желтоқсандағы      
N 1392 қаулысына     
3-қосымша     

Енгізілетін өзгерістермен бірге жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ | Лицензия |                    |        Енгізілетін өзгерістер       
р/с|(сериясы, | Жер қойнауын       |______________________________________
   |N, күні)  | пайдаланушы        |Құзыретті|Келісім-шартты |Жер қойнауын
   |          |                    |орган    |жасасу мерзімі |пайдаланушы.
   |          |                    |         |               |ның атауы  
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
1 |     2    |        3           |    4    |       5       |     6    
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
1 |Сериясы МГ|"Дидар" жауапкерші. |         |Келісім-шарттың|          
   |N 1380    |лігі шектеулі       |         |жасалу мерзімін|          
   |19.02.98ж.|серіктестігі        |         |01.03.99ж.     |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
2 |Сериясы МГ|"Мұнай" жабық       |         |Келісім-шарттың|          
   |N 1013    |акционерлік қоғамы  |         |жасалу мерзімін|          
   |04.12.97ж.|                    |         |01.04.1999 ж.  |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
3 |Сериясы МГ|"Геомайнинг"        |         |               |          
   |N 1225Д   |бірлескен кәсіпорны |         |               |          
   |16.12.97ж.|                    |         |               |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
4 |Сериясы   |"Казмырыш" ашық     |         |Келісім-шарттың|          
   |№ГКИ N1486|акционерлік қоғамы  |         |жасалу мерзімін|          
   |19.02.98ж.|                    |         |19.02.1999ж.   |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
5 |Сериясы МГ|"Шелл Эксплорейшн   |         |               |"Шелл Темир
   |N 955     |Б.В." және "Веба Ойл|         |               |Петролеум 
   |19.01.98ж.|Казахстан ГмбХ"     |         |               |Девеломпет
   |          |                    |         |               |Б.В." және
   |          |                    |         |               |"ВЕБА Ойл 
   |          |                    |         |               |Казахстан 
   |          |                    |         |               |ГмбХ" п.п.
   |          |                    |         |               |1.1.-тармақ
   |          |                    |         |               |ша Шелл Те
   |          |                    |         |               |мир Петроле
   |          |                    |         |               |ум Девелоп.
   |          |                    |          |               |мент Б.
   |          |                    |          |               | В-60%
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
6 |Сериясы МГ|"Тексуна Кемиклз    |          |               |          
   |N 337ДД   |Инк."               |          |               |          
   |12.08.98ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
7 |Сериясы МГ|"Тексуна Кемиклз    |          |               |          
   |N 339ДД   |Инк."               |          |               |          
   |12.08.98ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
8 |СериясыГКИ|"Ақтөбе хром қосын. |          |Келісім-шарттың|          
   |N 10172   |дылары зауыты"      |          |жасалу мерзімін|          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |19.02.1999 ж.  |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
9.|Сериясы МГ|"Бунашам" өндірістік|          |               |          
   |N 55      |-өңдеу құрылыс      |          |               |          
   |30.12.94ж.|фирмасы             |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
10.|Сериясы МГ|"Ай-Дан" жауапкер.  |          |               |          
   |N 979,    |шілігі шектеулі     |          |               |          
   |12.06.97ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
11.|Сериясы МГ|"Қазақстан-АльТаджир|          |               |          
   |N 999,    |мұнай компаниясы"   |          |               |          
   |04.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
12.|Сериясы МГ|"Аңдас-Алтын" жауап.|          |               |          
   |N 102Д    |кершілігі шектеулі  |          |               |          
   |10.01.95ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
13.|Сериясы МГ|"Аңдас-Алтын" жауап.|          |               |          
   |N 110Д    |кершілігі шектеулі  |          |               |          
   |10.01.95ж.|серіктестігі        |          |               |          
   |          |                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
14.|Сериясы МГ|"Алтыналмас" акцио. |          |               |          
   |N 381,    |нерлік компаниясы   |          |               |          
   |10.09.95ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
15.|Сериясы МГ|"Жезқазғанкеніш"    |          |               |          
   |N 160Д    |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |28.06.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
16.|Сериясы МГ|"Алаш" акционерлік  |Инвестмем.|Келісім-шарттың|          
   |N 920,    |қоғамы              |ком       |жасалу мерзімін|          
   |21.03.96ж.|                    |          |31.12.1998ж.   |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
17.|Сериясы МГ|"Қазақтүрікмұнай    |Инвестмем.|Келісім-шарттың|"Қазақтүрік
   |N 307,    |ЛТД" бірлескен      |ком       |жасалу мерзімін|мұнай" жау.
   |26.12.95ж.|кәсіпорыны          |          |30.06.1999 ж.  |апкершілігі
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |шектеулі   
   |          |                    |          |               |серіктесті.
   |          |                    |          |               |гі         
___|__________|___________________ |__________|_______________|___________
18.|Сериясы МГ|"Горняк" старателдік|          |               |"Горняк"  
   |N 489,    |артелі              |          |               |старателдік
   |07.06.95ж.|                    |          |               |артелі    
   |          |                    |          |               |жауапкерші
   |          |                    |          |               |лігі шектеу
   |          |                    |          |               |лі серіктес
   |          |                    |          |               |тігі      
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
19.|СериясыГКИ|"Комкон" жауапкерші.|          |               |          
   |N 1506    |лігі шектеулі серік.|          |               |          
   |21.09.98ж.|тестігі             |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
20.|Сериясы МГ|"Казполмұнай" жабық |          |               |          
   |N 309-Д,  |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |23.05.97ж.|бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
21.|Сериясы МГ|"Каспимұнай" акцио. |          |               |          
   |N 995,    |нерлік қоғамы       |          |               |          
   |10.10.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
22.|Сериясы МГ|"Қарақұдықмұнай"    |          |               |          
   |N№ 249,   |жабық акционерлік   |          |               |          
   |28.06.95ж.|қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
23.|Сериясы МГ|"Қарағандыкөмір"    |          |               |          
   |N 1353,   |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |04.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
24.|Сериясы МГ|"ТЕПКО" жауапкерші. |          |               |          
   |N 987-Д   |лігі шектеулі       |          |               |          
   |15.06.98ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
25.|Сериясы МГ|"Керімағаш" санато. |          |               |          
   |N 10040,  |риі жауапкершілігі  |          |               |          
   |21.01.97ж.|шектеулі серіктесті.|          |               |          
   |          |гі                  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
26.|Сериясы МГ|"Геомайнинг" бірлес.|          |               |          
   |N 1218Д,  |кен кәсіпорыны      |          |               |          
   |16.12.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
27.|СериясыГКИ|"Маңғыстаумұнайгаз" |          |               |          
   |N 936Д-1, |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
28.|Сериясы МГ|"Оман Ойл Компани   |          |               |          
   |N№966,    |Лимитед" компаниясы |          |               |          
   |29.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
29.|СериясыГКИ|"Маңғыстаумұнайгаз" |          |               |          
   |N 934Д,   |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
30.|Сериясы МГ|"Кезби Англо Каспиан|          |               |          
   |N 957,    |Мунай" жауапкершілі.|          |               |          
   |04.12.97ж.|гі шектеулі         |          |               |          
   |          |серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
31.|Сериясы МГ|"ТЕК Қазинвест"     |          |Келісім-шарттың|          
   |N 767Д,   |компаниясы          |          |жасалу мерзімін|          
   |04.12.97ж.|                    |          |01.01.1999 ж.  |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
32.|Сериясы МГ|"Казгермұнай"       |          |               |          
   |МГ N 2в,  |бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
   |15.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
33.|Сериясы МГ|"Казгермұнай"       |          |               |          
   |N 2б,     |бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
   |15.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
34.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 237-Д,  |бірлескен           |ком       |               |          
   |01.11.96ж.|кәсіпорыны          |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
35.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 250-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |01.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
36.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 301-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |01.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
37.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 952-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |12.06.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
38.|Сериясы МГ|Жапон ұлттық мұнай  |          |               |          
   |N 954,    |компаниясы          |          |               |          
   |19.04.94ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
39.|СериясыГКИ|"КАТЭП" акционерлік |          |Келісім-шартқа |          
   |N 188Д,   |қоғамы              |          |қосымшаның     |          
   |15.06.98ж.|                    |          |жасалу мерзімі |          
   |          |                    |          |01.02.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
40.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан |          |Келісім-шарттың|          
   |N 1010,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
41.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан.|          |Келісім-шарттың|          
   |N 1011,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
42.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан.|          |Келісім-шарттың|          
   |N 1012,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
43.|Сериясы МГ|"Шығыс-Қазақстан    |          |               |          
   |N 197,    |мыс-химиялық комби. |          |               |          
   |10.05.95ж.|наты" акционерлік   |          |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
44.|СериясыГКИ|"Бесшоқы" жауапкер. |          |Келісім-шарттың|          
   |N 845Д,   |шілігі шектеулі     |          |жасалу мерзімін|          
   |14.02.98ж.|серіктестігі        |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
45.|Сериясы МГ|"Феррохром"         |          |               |          
   |N 1196,   |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |09.09.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
46.|Сериясы МГ|"МЖК ұйымдастыру    |          |               |          
   |N 10028,  |комитеті" жабық үл. |          |               |          
   |10.02.97ж.|гідегі акционерлік  |          |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
47.|Сериясы МГ|"Ақмола-Голд" жабық |Инвестмем.|               |          
   |N 63Д,    |үлгідегі акционерлік|ком       |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________

Таблицаның жалғасы

__________________________________________________________________________
р/с
__________________________________________________________________________
   |Лицензиялардың қолда. |   Ең шағын       | Геологиялық    |  Басқалары
   |нылу мерзімін ұзарту, |  бағдарламаның   |(тау-кен) бөлі. |          
   |жер қойнауын пайдала. |   өзгеруі        |нісінің өзгеруі |          
   |нудың жаңа түрлері    |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
   |           7          |         8        |       9        |      10  
___|______________________|__________________|________________|___________
1.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
2.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
3.|Күміс, мыс, қорғасын, |                  |                |          
   |мырыш, молибден, воль.|                  |                |          
   |фрам, қалайы, метал.  |                  |                |          
   |дарын барлауды қосу   |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
4.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
5.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
6.|Лицензия 07.06.95 ж.  |6.2-тармақша Нор. |                |          
   |бастап қолданылады    |мативтік шығындар |                |          
   |                      |мен құнсыздануын  |                |          
   |                      |жою               |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
7.|Лицензияның қолданылу.|6.2-тармақ Кеннің |                |          
   |ының басталуы         |нормаға сәйкес    |                |          
   |07.06.95 ж. бастап    |шығындары мен құн.|                |          
   |                      |сыздануын жою     |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
8.|                      |                  |                |2.1.-тармақ
   |                      |                  |                |ша. Суайыр
   |                      |                  |                |удың мөлше
   |                      |                  |                |рі4863,76м3
___|______________________|__________________|________________|___________
9.|4-тармақ. Лицензия 20 |                  |                |          
   |жылға беріледі, оның  |                  |                |          
   |ішінде іздеу-бағалау  |                  |                |          
   |және барлау жұмыстары |                  |                |          
   |на 5 жыл              |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
10.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
11.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
12.|                      |                  |                |1.4.-тармақ
                                                              |шаСЕNТRАМINI
   |                      |                  |                |NG LIMITED 
   |                      |                  |                |жауапкерші.
   |                      |                  |                |лігі шектеу.
   |                      |                  |                |лі компания.
   |                      |                  |                |сы         
___|______________________|__________________|_______________ |___________
13.|                      |                  |                |1.4.-тармақ.
   |                      |                  |                |шаСЕNТRАМINI
   |                      |                  |                |NG LIMITED 
   |                      |                  |                |жауапкерші.
   |                      |                  |                |лігі шектеу.
   |                      |                  |                |лі компания.
   |                      |                  |                |сы         
___|______________________|__________________|________________|___________
14.|4-тармақ. Лицензияның |1998 ж. - 6 млн.  |                |          
   |қолданылу мерзімі бе. |теңге, 1999 ж. -  |                |          
   |рілген күнінен бастап |3 млн. теңге,     |                |          
   |20 жыл. Барлау мерзімі|2000 ж. - 1 млн.  |                |          
   |5 жыл                 |теңге             |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
15.|4-тармақ. Лицензияның |                  |                |          
   |қолданылу мерзімі 22  |                  |                |          
   |жыл, оның ішінде кен  |                  |                |          
   |орнының қанаттарын    |                  |                |          
   |барлау 4 жыл; 7.2.-   |                  |                |          
   |тармақша. Жер қойнауын|                  |                |          
   |пайдалану жөніндегі   |                  |                |          
   |жұмыстың басталуы,    |                  |                |          
   |Келісім-шарттың       |                  |                |          
   |тіркелген күні        |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
16.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
17.|                      |8.3.-тармақша.    |                |12-тармақ 
   |                      |1999-2000 ж. - 1,5|                |алынып    
   |                      |млн. АҚШ доллары; |                |тасталсын.
   |                      |2001ж.-1,5 млн.   |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2002ж.-11 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2003ж.-13 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2004ж.-6 млн.     |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |8.3.1. және 12-   |                |          
   |                      |тармақтар алынып  |                |          
   |                      |тасталсын         |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
18.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
19.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |         
___|______________________|__________________|________________|___________
20.|                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы      |                |          
   |                      |1997 ж. 0,3 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |1998 ж. 2 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |1999 ж. 5 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |2000 ж. 3 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл.         |                |          
   |                      |2000 ж. 3 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл.         |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
21.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
22.|                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы      |                |          
   |                      |31.12.98 ж. дейін |                |          
   |                      |16 500 000 АҚШ    |                |          
   |                      |доллары;          |                |          
   |                      |31.12.99 ж. дейін |                |          
   |                      |30 000 000 АҚШ    |                |          
   |                      |доллары           |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
23.|                      |                  |Тау-кен бөліні. |2.1.-тармақ
   |                      |                  |сінің өзгеруі   |ша.Лицензия
   |                      |                  |                |берілген  
   |                      |                  |                |сәтте Мемле
   |                      |                  |                |кеттік ба.
   |                      |                  |                |ланста бол.
   |                      |                  |                |ған барлық
   |                      |                  |                |барланған 
   |                      |                  |                |запастарға
   |                      |                  |                |N 1 (Киров.
   |                      |                  |                |ская шахта
   |                      |                  |                |сы), N 2  
   |                      |                  |                |(Горбачев 
   |                      |                  |                |шахтасы), 
   |                      |                  |                |N 3 (Байжан
   |                      |                  |                |ов шахтасы)
   |                      |                  |                |шахталар. 
   |                      |                  |                |дың алаң. 
   |                      |                  |                |дарына    
   |                      |                  |                |көмір өн.
   |                      |                  |                |діру үшін
   |                      |                  |                |беріледі  
___|______________________|__________________|________________|___________
24.|Лицензияның қолданылу |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |мерзімі лицензияға    |бағдарламасы:     |                |          
   |қол қойылған күннен   |Бірінші кезең (2  |                |          
   |бастап 4 жыл 6 ай     |жыл 6 ай) - 9 млн.|                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |Екінші кезең (2   |                |          
   |                      |жыл)- 13 млн.     |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
25.|Лицензияның қолданылу |                  |                |          
   |мерзімін 31.12.99 ж.  |                  |                |          
   |дейін ұзарту          |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
26.|Металдарды барлауды   |                  |                |          
   |қосу: мырыш           |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
27.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
28.|                      |8.4.1.-тармақша.  |                |          
   |                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы:     |                |          
   |                      |1998 ж.-өндірілген|                |          
   |                      |жоқ; 1999 ж.-60,0 |                |          
   |                      |мың тонна, 2000 ж.|                |          
   |                      |-175,0 мың тонна  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
29.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
30.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
31.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
32.|Барлау кезеңі 2001    |8.3.-тармақ.      |                |          
   |жылға дейін           |1999-2001 жылдар- |                |          
   |                      |барлау аяқтау жо. |                |          
   |                      |басы, сейсмикалық |                |          
   |                      |деректерді жүргізу|                |          
   |                      |және өңдеу, 2001  |                |          
   |                      |жылдың наурызына  |                |          
   |                      |дейін қорларды    |                |          
   |                      |есептеу. Барлау   |                |          
   |                      |бойынша шығындар- |                |          
   |                      |1999 ж.-0,2 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2000 ж.-1,5 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2001 ж.-0,6 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
33.|Барлау кезеңі         |8.3.-тармақ. 1999-|                |          
   |2001 жылға дейін      |2001 жылдар - бар.|                |          
   |                      |лауды аяқтау жоба.|                |          
   |                      |сы, сейсмикалық   |                |          
   |                      |деректерді жүргізу|                |          
   |                      |және өңдеу, 2001  |                |          
   |                      |жылдың наурызына  |                |          
   |                      |дейін қорларды    |                |          
   |                      |есептеу. Барлау   |                |          
   |                      |бойынша шығындар- |                |          
   |                      |1999 ж.-0,3 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2000 ж. - 1,0 млн.|                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2001 ж. -0,2 млн. |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
34.|                      |8.3.3.-тармақ     |                |1.4.-тармақ
   |                      |Ұзына бойы 750 км |                |Амеранда
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс (ЦАН)-
   |                      |бейіндері, 2Д     |                |52,5%,Гео.
   |                      |8.3.5.-тармақ     |                |текс-25Ғ, 
   |                      |1 барлау кезеңінің|                |ФИОК-22,5%
   |                      |бұрғылау көлемі   |                |1.7.-тармақ
   |                      |- 1200 м.         |                |Мұнай опера
   |                      |                  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.8.-тармақ
   |                      |                  |                |Көмірсутегі
   |                      |                  |                |кен орында.
   |                      |                  |                |рын барлау.
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
35.|                      |8.3.3.-тармақ.    |                |1.4.-тармақ
   |                      |Ұзына бойы 400 км |                |Амеранда  
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс(ЦАН)-
   |                      |бейіндері, 2Д.    |                |52,5%,Гео-
   |                      |8.3.5.-тармақ     |                |текс-25%, 
   |                      |бұрғылау көлемі-  |                |ФИОК-22,5%.
   |                      |2500 м.           |                |1.7.-тармақ
   |                      |8.3.7.-тармақ.    |                |Мұнай опера
   |                      |Ұзына бойы 2500 км|                |циялары.  
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |1.8.-тармақ
   |                      |барлау бейіндері, |                |Көмірсутегі
   |                      |2Д.               |                |кен орында.
   |                      |                  |                |рын барлау
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік  
   |                      |                  |                |инвестиция.
   |                      |                  |                |лар       
___|______________________|__________________|________________|___________
36.|5.1.-тармақ. Барлау   |8.3.5.-тармақ.    |                |1.4.-тармақ
   |мерзімінің 1 кезеңінің|Ұзына бойы 400 км |                |Амеранда  
   |ұзақтығы - 4 жыл.     |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс (ЦАН)-
   |5.2.-тармақ Барлау    |бейіндері, 2Д.    |                |52,5%, Гео.
   |мерзімінің  ІІ кезеңі.|8.3.8.-тармақ.    |                |текс-25%, 
   |нің ұзақтығы - 1 жыл. |Бұрғылау-3000 м.  |                |ФИОК-22,5%
   |                      |ГИС-ұзына бойы -  |                |1.7.-тармақ
   |                      |3000 м.           |                |Мұнай опера
   |                      |Байқау - 5 қабат  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
37.|5-тармақ. Лицензияның |8.3.5.-тармақ     |                |1.4.-тармақ
   |қолданылу мерзімі - 6 |Скважиналарды     |                |Амеранда  
   |жыл. 5.1.-тармақ.     |бұрғылау-2х1500 м.|                |Хесс (ЦАН)-
   |Барлау мерзімінің     |=3000 м. ГИС-ұзына|                |52,5%, Гео.
   |1 кезеңінің ұзақтығы- |бойы 3000 м.      |                |текс-25%, 
   |3-жыл                 |Байқау-8 қабат    |                |ФИОК-22,5%
   |                      |                  |                |1.7.-тармақ
   |                      |                  |                |Мұнай опера
   |                      |                  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
38.|Лицензияның қолданылу |                  |                |          
   |мерзімін 18.10.99 жыл.|                  |                |          
   |ға дейін ұзарту       |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
39.|                      |                  |                |6-тармақ. 
   |                      |                  |                |Өндірудің 
   |                      |                  |                |жобалық жыл
   |                      |                  |                |дық көлемі
   |                      |                  |                |30 мың
   |                      |                  |                |тонна
___|______________________|__________________|________________|___________
40.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
41.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
42.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
43.|Көмір мен полиметал.  |                  |Геологиялық     |          
   |дарды барлауды қосу   |                  |бөліністі қосу  |          
___|______________________|__________________|________________|___________
44.|                      |1998 ж.-170 мың   |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |1999 ж. - 300 мың |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2000 ж. - 500 мың |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
45.|Барлау мерзімін       |                  |                |          
   |01.01.2001 жылға      |                  |                |          
   |дейін ұзарту          |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
46.|                      |                  |                |7.3.-тармақ
   |                      |                  |                |Су айырудың
   |                      |                  |                |мөлшері пай
   |                      |                  |                |даланудың 
   |                      |                  |                |үзіліссіз 
   |                      |                  |                |режимінде 
   |                      |                  |                |тәулігіне 
   |                      |                  |                |130 м3.   
___|______________________|__________________|________________|___________
47.|                      |Төртінші жылы -   |                |          
   |                      |350 мың АҚШ долла.|                |          
   |                      |ры; Бесінші жылы -|                |          
   |                      |200 мың АҚШ       |                |          
   |                      |доллары           |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
1998 жылғы 31 желтоқсандағы  
N 1392 қаулысына        
4-қосымша         

Жер қойнауын пайдалану құқығының берілуіне байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімдеуге жататын жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ |Лицензияның  |Бұрынғы жер қойнауын     | Жаңа жер қойнауын           
р/с| нөмірі      |  пайдаланушы            |  пайдаланушы                
___|_____________|_________________________|______________________________
1 |      2      |            3            |               4             
___|_____________|_________________________|______________________________
1.|МГ N 1337,   |"Қазатомөнеркәсіп" ашық  |"Катко" Қазақстан-француз-   
   |29.04.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |швейцар бірлескен кәсіпорыны"
   |             |                         |жауапкершілігі шектеулі      
   |             |                         |серіктестігі                 
___|_____________|_________________________|______________________________
2.|МГ N 886,    |"Қазатомөнеркәсіп" ашық  |"Катко" Қазақстан-француз-   
   |29.04.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |швейцар бірлескен кәсіпорыны"
   |             |                         |жауапкершілігі шектеулі      
   |             |                         |серіктестігі                 
___|_____________|_________________________|______________________________
3.|МГ N 159,    |"Балқашмыс" акционерлік  |"Қазақмыс корпорациясы" ашық 
   |14.02.95 ж.  |қоғамы                   |үлгідегі акционерлік қоғамы  
___|_____________|_________________________|______________________________
4.|МГ N 31Д,    |"Обуховс КБК" жауапкерші.|"Обуховск КБК-2" ашық акционер
   |07.02.97 ж.  |лігі шектеулі            |лік қоғамы                   
   |             |серіктестігі             |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
5.|МГ N 10017,  |"ТЕМ" жабық үлгідегі     |"Ақсұлтан" жауапкершілігі    
   |21.01.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________
6.|МГ N 10145,  |"Суағызу" Кентау         |Республикалық"Кентаукеніштара.
   |04.12.97 ж.  |мемлекеттік коммуналдық  |ту" мемлекеттік кәсіпорыны   
   |             |кәсіпорыны               |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
7.|ГКИ N 10200, |"Суағызу" Кентау мемлеке.|Республикалық"Кентаукеніштара.
   |08.12.97 ж.  |ттік коммуналдық         |ту" мемлекеттік кәсіпорыны   
   |             |кәсіпорыны               |                             
__________________________________________________________________________
8.|ГКИ N 10214, |"ПРИС" жауапкершілігі    |"Галлахер Казахстан" жауапкер.
   |19.02.98 ж.  |шектеулі серіктестігі    |шілігі шектеулі серіктестігі 
___|_____________|_________________________|______________________________
9.|ГКИ N 10198, |"Өскемен титан-магний    |"Новое Согра" мемлекеттік    
   |08.12.97 ж.  |комбинаты" ашық үлгідегі |кәсіпорыны                   
   |             |акционерлік қоғамы       |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
10.|МГ N 212,    |"Васильков тау-кенбайыту |"Степняк-Майнинг" жабық      
   |07.03.97 ж.  |комбинаты" акционерлік   |акционерлік қоғамы           
   |             |қоғамы                   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
11.|МГ N 760,    |"Ертіс" акционерлік      |"Өскемен титан-магний комбина
   |08.01.96 ж.  |қоғамы                   |ты" ашық үлгідегі акционерлік
   |             |                         |қоғамы                       
___|_____________|_________________________|______________________________
12.|ГКИ N 10323, |"Әрекет" жауапкершілігі  |"Алекс" жауапкершілігі       
   |23.09.98 ж.  |шектеулі серіктестігі    |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________
13.|МГ N 10041   |"Колос" ашық үлгідегі    |Жабық акционерлік қоғамы     
   |10.02.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |"ЭФЕС Караганда пивоваренный 
   |             |                         |завод" шетел өнеркәсібі      
___|_____________|_________________________|______________________________
14.|МГ N 1371,   |"Қазатомөнеркәсіп"       |"Инкай" бірлескен кәсіпорыны 
   |15.11.97 ж.  |ұлттық атом компаниясы   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
15.|МГ N 1370,   |"Қазатомөнеркәсіп"       |"Инкай" бірлескен кәсіпорыны 
   |15.11.97 ж.  |ұлттық атом компаниясы   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
16.|Сериясы МГ   |"Поиск" старателдер      |"Поиск" старателдер артелі"  
   |N 374,       |артелі" ашық акционерлік |ашық акционерлік қоғамының   
   |18.07.95 ж.  |қоғамы                   |"Секисовск" тау-кенөнеркәсібі"
   |             |                         |еншілес жауапкершілігі
   |             |                         |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің 1998 жылғы     
31 желтоқсандағы       
N 1392 қаулысына      
5-қосымша      

Жер қойнауын пайдалану құқығына арналған қайтып алынатын лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ | Лицензия,    |                     |                   |            
р/с|(сериясы N,   |  Жер қойнауын       |       Объекті     | Ескертпелер
   |күні)         |  пайдаланушы        |                   |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
1 |     2        |          3          |          4        |       5    
___|______________|_____________________|___________________|_____________
1.|МГ N 721,     |"Азиягео" жауапкер.  |      Тасоба       |Жер қойнауын  
   |11.12.95 ж.   |шілігі шектеулі      |                   |пайдаланушының
   |              |серіктестігі         |                   |бас тартуы   
___|______________|_____________________|___________________|_____________
2.|МГ N 1173,    |"Ресурстар мен қор.  |Бесшоқы учаскесін  |Құзыретті   
   |07.04.96 ж.   |лар" жауапкершілігі  |барлау             |органмен    
   |              |шектеулі             |                   |келісім-шарт
   |              |серіктестігі         |                   |жасалған жоқ,
   |              |                     |                   |ең төменгі  
   |              |                     |                   |жұмыс бағдар.
   |              |                     |                   |ламасы орын.
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
3.|МГ N 1174,    |Бұл да               |Тасарал учаскесін  |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
4.|МГ N 1175,    |Бұл да               |Қосқұдық учаскесін |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
5.|МГ N 1172,    |Бұл да               |Балдыкөл учаскесін |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
6.|МГ N 1181,    |"УМК Казахстан ЛТД"  |Соналы, Қожаншат,  |Жер қойнауын
   |07.02.97 ж.   |компаниясы           |Нұрым учаскелерін  |пайдаланушы.
   |              |                     |барлау             |ның бас тар.
   |              |                     |                   |туы
___|______________|_____________________|___________________|_____________
7.|МГ N 1271,    |Бұл да               |Қасқырмыс және     |Бұл да      
   |07.02.97 ж.   |                     |Восток 1,2,3 кен   |            
   |              |                     |орындарын қоса ал. |            
   |              |                     |ғанда, Алматы облы.|            
   |              |                     |сының аумағын      |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
8.|МГ N№1302,    |"Еr Sana" жеке       |Құлантау кен орнын.|Лицензия    
   |04.12.97 ж.   |меншік фирмасы       |дағы вермикулит    |талап етілген
   |              |                     |кеніштерін өндіру  |жоқ         
___|______________|_____________________|___________________|_____________
9.|МГ N 895,     |"Калтек" жауапкерші. |Шунгитті кейін өң. |Құзыретті   
   |06.09.97 ж.   |лігі шектеулі        |дей отырып, барлау |органмен келі
   |              |серіктестігі         |                   |сім-шарт жа.
   |              |                     |                   |салған жоқ,ең
   |              |                     |                   |төменгі жұмыс
   |              |                     |                   |бағдарламасы
   |              |                     |                   |орындалмай  
   |              |                     |                   |отыр        
___|______________|_____________________|___________________|_____________
10.|МГ N 893,     |Бұл да               |Алматы облысында   |Бұл да      
   |06.09.97 ж.   |                     |кейін игеру үшін   |            
   |              |                     |алтын барлау       |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
11.|МГ N 894,     |Бұл да               |Алтын және титан   |Бұл да      
   |06.09.97 ж.   |                     |сусымасын кейін    |            
   |              |                     |өндіре отырып      |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
12.|МГ N 112,     |"Қазақалтын" акцио.  |Оңтүстік Қарауыл.  |Құзыретті   
   |07.06.95 ж.   |нерлік қоғамы        |төбе кен орнында   |органмен келі
   |              |                     |құрамында алтыны   |сім-шарт жа.
   |              |                     |бар кеніштерді     |салған жоқ,ең
   |              |                     |геологиялық зерде. |төменгі жұмыс
   |              |                     |леу және өндіру    |бағдарламасы
   |              |                     |                   |орындалмай  
   |              |                     |                   |отыр        
___|______________|_____________________|___________________|_____________
13.|МГ N 1299,    |"Хиллкрест Ресоурсес"|Алтын, күміс, пла. |Бұл да      
   |04.12.97 ж.   |компаниясы           |тина тобының метал.|            
   |              |                     |дарын, сирек кезде.|            
   |              |                     |сетін және түсті   |            
   |              |                     |металдарды барлау  |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
14.|МГ N 823,     |"Нұржан" фирмасы     |Тарөзен өзеніндегі |Лицензиялық 
   |21.03.96 ж.   |                     |алтыны бар құрам.  |шарттар орын.
   |              |                     |дарды игеру және   |далмай отыр 
   |              |                     |Саясу, Үлкен Көк.  |            
   |              |                     |бұлақ, Жыланды,    |            
   |              |                     |Құлан, Тарөзен,    |            
   |              |                     |Көкөзен өзендерінің|            
   |              |                     |бойындағы алтыны   |            
   |              |                     |бар құмдарды геоло.|            
   |              |                     |гиялық зерделеу    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
15.|МГ N 377,     |"Ақшатау кен-байыту  |Қараоба кен орнын  |Жамбыл атында
   |07.06.95 ж.   |комбинаты" акционер. |игеру              |ғы кеніштің 
   |              |лік қоғамы           |                   |мүліктік кеше
   |              |                     |                   |нін сату    
___|______________|_____________________|___________________|_____________
16.|МГ N 606Д,    |"Кентау эксплорейшн  |Үлкен Қаратау      |Жер қойнауын
   |04.04.97 ж.   |энд Майнинг жабық    |жотасын барлау     |пайдаланушы.
   |              |үлгідегі акционерлік |                   |ның бас тар.
   |              |қоғамы               |                   |туы   
___|______________|_____________________|___________________|_____________
17.|МГ N 948,     |"Сырдариямұнай"      |Көмірсутегі шикіза.|Лицензиялық 
   |07.08.96 ж.   |акционерлік қоғамы   |тын барлау         |шарттар орын
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
18.
___|______________|_____________________|___________________|_____________
19.|МГ N 443,     |"Әлеует" жабық       |Ақсай марганец кені|Барлауды аяқ
   |07.06.95 ж.   |үлгідегі акционерлік |байқалған жерді    |тау, кейінгі
   |              |қоғамы               |барлау             |жұмыстардан 
   |              |                     |                   |бас тартуы  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
20.|МГ N 444,     |Бұл да               |Керегежайған марга.|Бұл да      
   |07.06.95 ж.   |                     |нец кені байқалған |            
   |              |                     |жерді барлау       |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
21.|МГ N 445,     |Бұл да               |Қартобай марганец  |Бұл да      
   |07.06.95 ж.   |                     |кені байқалған жер.|            
   |              |                     |ді барлау          |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
22.|МГ N 205Д,    |"Алтыналмас"         |Бескемпір-Ақсақал  |Жер қойнауын
   |09.10.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |кен орнын барлау   |пайдаланушының
   |              |                     |                   |бас тартуы  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
23.|ГКИ N 1294,   |"Стройкерамика"      |Жолпақ агат кені   |Бұл да      
   |04.12.97 ж.   |ғылыми-өнідірістік   |байқалған жерді    |            
   |              |кооперативі          |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
24.|МГ N 1260,    |"Компас" жауапкерші. |Константиновск     |Лицензия та.
   |05.03.97 ж.   |лігі шектеулі        |кенішіндегі техно. |лап етілген
   |              |серіктестігі         |гендік минералдық  |жоқ      
   |              |                     |құрылымдарды       |            
   |              |                     |өндіру             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
25.|МГ N 1286,    |"Центргеолсъемка"    |Шатыбас учаскесінде|Құзыретті   
   |10.02.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |қара металдарды    |органмен    
   |              |                     |барлау             |келісім-шарт
   |              |                     |                   |жасалған жоқ,
   |              |                     |                   |ең төменгі  
   |              |                     |                   |жұмыс бағдар.
   |              |                     |                   |ламасы орын.
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
26.|МГ N 1287,    |Бұл да               |Спасск алаңы       |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |учаскесінде түсті  |            
   |              |                     |және асыл металдар.|            
   |              |                     |да барлау          |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
27.|МГ N 1288,    |Бұл да               |Арап кен орнында   |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |түсті және қара    |            
   |              |                     |металдарды         |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
28.|МГ N 1289,    |Бұл да               |Кен байқалған      |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |Шығыс Сюртысу 1-де |            
   |              |                     |түсті және қара    |            
   |              |                     |металдарды барлау  |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
29.|МГ N 1290,    |Бұл да               |Амантөбе алаңында  |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |қара металдарды    |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
30.|МГ N 10010,   |"Сарыағаш суы"       |N 22-Т скважина    |Бұл да      
   |21.01.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |учаскесінде мине.  |            
   |              |                     |ралды суларды      |            
   |              |                     |өндіру             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
31.|МГ N 534,     |"Кендерлік-Сланец"   |Путинцев кен орны. |Бұл да      
   |12.10.95 ж.   |жауапкершілігі       |ның юбилейный қаба.|            
   |              |шектеулі серіктестігі|тынан алтынды бар. |            
   |              |                     |лау және өндіру    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
32.|МГ N 925,     |"Лениногор" полиме.  |Долинное кен орнын.|Құзыретті   
   |28.06.96 ж.   |талл комбинаты"      |дағы құрамында ал. |органмен келі
   |              |акционерлік қоғамы   |тыны бар кендерді  |сім-шарт жа.
   |              |                     |кейін өндіре отырып|салған жоқ  
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
33.|МГ N 750,     |"Балқаш ЛТД АГРК"    |Хрустальное алаңын.|Лицензиялық 
   |11.12.95 ж.   |                     |дағы алтынды барлау|шарттар орын.
   |              |                     |және өндіру        |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
34.|МГ N 58,      |"Зырьянов қорғасын   |Мамонтов кен орнын |Құзыретті ор.
   |07.04.95 ж.   |комбинаты" акционер. |игеру              |ганмен келі.
   |              |лік қоғамы           |                   |сім-шарт жа.
   |              |                     |                   |салған жоқ  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
35.|МГ N 52,      |"Қазақмарганец"      |Промежуточное кен  |Бұл да      
   |10.05.96 ж.   |акционерлік қоғамы   |орнындағы марганец |            
   |              |                     |кендерін өндіру    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
36.|МГ N 19,      |"Медеу" бірлескен    |Ойқарағай қоңыр    |Лицензиялық 
   |15.11.94 ж.   |өндірістік кәсіпорыны|көмір кен орнын    |шарттар орын.
   |              |                     |игеру              |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________

      ЕСКЕРТУ. 18-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.07.08. N 944 қаулысымен.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады