Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресімдеу және лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтып алу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1998 жылғы 31 желтоқсан N 1392

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 Заң күші бар Жарлығының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы 1996 ж., N 2, 182-бап) 14, 23, 40 және 70 баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған тізбеге (1-қосымша) сәйкес ұйымдарға термалды, минералды жерасты суларын және емдік саз балшықтарын барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.

      2. Қоса беріліп отырған тізбеге (2-қосымша) сәйкес ұйымдарға көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.

      3. Қоса беріліп отырған тізбеге (3-қосымша) сәйкес жер қойнауын пайдалану құқығына лицензияларға өзгерістер енгізілсін.

      4. Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар, қоса беріліп отырған тізбеге (4-қосымша) сәйкес, жер қойнауын пайдалану құқығының берілуіне байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімделсін.

      5. Қоса беріліп отырған тізбеге (5-қосымша) сәйкес лицензиялық талаптардың бұзылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың лицензияларды қайтаруына байланысты бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар қайтып алынсын.

      6. Қазақстан Республикасының инвестициялар жөніндегі мемлекеттік комитеті осы қаулыдан туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.

      7. Қаулы қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 1998 жылғы   
31 желтоқсандағы     
N 1392 қаулысына    
1-қосымша    

Жерасты суларын барлау және/немесе өндіру құқығына лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. 13,25,29,30,31,39-жолдар алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.22. N 844 қаулысымен .

р/с|Жер қойнауын пайдаланушы|Лицензияның түрі және жер   |Пайдалы |Ескертпе
N |                        |қойнауын пайдалану объектісі|қазбаның|      
   |                        |                            |   түрі |

___|________________________|____________________________|________|______
  1 |            2           |             3              |    4   |   5 
___|________________________|____________________________|________|______
1. |"Химфарм" ашық үлгідегі |Оңтүстік Қазақстан облысы.  |Жерасты |Өндіру
    |акционерлік қоғамы      |ның Бадам-Сайрам кен орнын. |сулары  |     
    |                        |дағы N3; N4; N6 скважиналар.|        |     
    |                        |дың учаскесіндегі жерасты   |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
2. |"Алатау санаториі" ашық |Алматы облысының Алматы кен |Бұл да  |Бұл да
    |үлгідегі акционерлік    |орнындағы N 1/80; N25; N 26 |        |      
    |қоғамы                  |скважиналардың учаскесіндегі|        |      
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
3. |"Маңғышлақ атом энергия |Маңғыстау облысындағы       |Бұл да  |Бұл да
    |комбинаты" республикалық|Құйылыс-Меловое кен орнының |        |     
    |мемлекеттік кәсіпорны   |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
4. |"Испат-Кармет" ашық үл. |Қарағанды облысындағы       |Бұл да  |Бұл да
    |гідегі акционерлік      |"Верхний бьеф" учаскесінде  |        |     
    |қоғамы                  |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
5. |"Сайрам-суы" жауапкерші.|Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Бұл да  |Бұл да
    |лігі шектеулі серіктес. |дағы Тассай-Ақсу кен орны   |        |     
    |тігі                    |учаскесінде жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
6. |"Коммуналдық кәсіпорын. |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Бұл да
    |дар департаменті"       |Түркістан қаласын сумен қам.|        |     
    |мекемесі                |тамасыз ету үшін өзен шығару|        |     
    |                        |конусы кен орнында жерасты  |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
7. |"Анис" жауапкершілігі   |Қарағанды облысындағы Қара. |Минерал.|Бұл да
    |шектеулі серіктестігі   |жал кен орнының N 229-А     |ды жер  |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |асты су.|     
    |                        |өндіру                      |лары    |     
___|________________________|____________________________|________|______
8. |"Ақмола темір жолы" ен. |Павлодар облысындағы N229-92|Бұл да  |Барлау
    |шілес мемлекеттік кәсіп.|және N230-92 скважиналардың |        |және 
    |орны                    |учаскесіндегі жерасты сулар.|        |өндіру
    |                        |рын барлау және өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
9. |"ТRАDЕ 7 Service" жауап.|Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Өндіру
    |кершілігі шектеулі      |Темірлан кен орнындағы N 588|        |     
    |серіктестігі            |скважинаның учаскесінде жер.|        |     
    |                        |асты суларын өндіру         |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
10.|"ЭОС" жауапкершілігі    |Алматы облысының Алматы ми. |Термалды|Бұл да
    |шектеулі серіктестігі   |нералды сулы кен орнындағы  |минерал.|     
    |                        |N 8-Т скважинаның учаскесін.|ды сулар|     
    |                        |де жерасты суларын өндіру   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
11.|"Темірлан" жауапкершілі.|Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Минерал.|Бұл да
    |гі шектеулі серіктестігі|дағы Темірлан кен орнының   |ды жерас|     
    |                        |N2-ТМ скважинасы учаскесінде|ты сула.|     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
12.|"Жеті ағайын" сауда-өнер|Павлодар облысындағы Ертіс  |Бұл да  |Барлау
    |кәсіптік компаниясы"    |артезиан бассейнінің палео. |        |және 
    |жауапкершілігі шектеулі |гендік қабаттарындағы жерас.|        |өндіру
    |серіктестігі            |ты суларын барлау және      |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
13.|<*> ___|________________________|____________________________|________|______
14.|"Түркістан темір жолы"  |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Барлау
    |еншілес мемлекеттік     |Арыс артезиан бассейніндегі |        |     
    |кәсіпорыны              |N 15 Т скважинаның учаскесін|        |     
    |                        |де жерасты суларын барлау   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
15.|Қазақстан Республикасы  |Алматы облысындағы Алматы   |Бұл да  |Өндіру
    |Ішкі істер министрлігі. |минералды сулы кен орыны    |        |     
    |нің "Қазақстан" санато. |N8/85 скважинаның учаскесін.|        |     
    |риі мемлекеттік мекемесі|де жерасты суларын өндіру   |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
16.|"Таутүрген М.Р." жауап. |Алматы облысының Түрген по. |Жерасты |Барлау
    |кершілігі шектеулі      |селкесіндегі N 1273 скважи. |сулары  |және 
    |серіктестігі            |наның учаскесінде жерасты   |        |өндіру
    |                        |суларын барлау және өндіру  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
17.|"Ориен ЛТД" жауапкерші. |Шығыс-Қазақстан облысының   |Бұл да  |Өндіру
    |лігі шектеулі серіктес. |Семей қаласындағы эмульгия. |        |     
    |тігі                    |ландырылған жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру-алу                  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
18.|Қазақстан Республикасы. |Алматы облысының Талғар     |Бұл да  |Барлау
    |ның азаматы Отыншиев    |ауданындағы N 195 скважина. |        |     
    |Болат Ахметұлы          |ның учаскесіндегі жерасты   |        |     
    |                        |суларын барлау              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
19.|"Арго" жауапкершілігі   |Павлодар облысы Павлодар    |Минерал.|Барлау
    |шектеулі серіктестігі   |қаласыдағы "Арго" учаскесін.|дық жер.|және 
    |                        |дегі жерасты суларын барлау |асты    |өндіру
    |                        |және өндіру                 |сулары  |     
___|________________________|____________________________|________|______
20.|Су құбыры-канализация.  |Алматы облысының Николаев   |Жерасты |Өндіру
    |лық шаруашылықтың Қапша.|кен орнында жерасты суларын |сулары  |     
    |ғай мемлекеттік еншілес |өндіру                      |        |     
    |кәсіпорыны              |                            |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
21.|"Алматы Гринхауз Компа. |Алматы облысының Покровск   |Бұл да  |Өндіру
    |ни" жабық акционерлік   |кен орнындағы жерасты сула. |        |     
    |қоғамы                  |рын өндіру                  |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
22.|"Батыс-Қазақстан облыс. |Батыс-Қазақстан облысының   |Бұл да  |Бұл да
    |тық су құбыры және кана.|Орал кен орнында жерасты    |        |     
    |лизация басқармасы"     |суларын өндіру              |        |     
    |мемлекеттік коммуналдық |                            |        |     
    |кәсіпорны               |                            |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
23.|"Аргус ЖШС кеншілерінің |Қарағанды қаласындағы Михай.|Бұл да  |Бұл да
    |мәдениет сарайы" мемле. |лов кен орны N 1 скважинаның|        |     
    |кеттік емес мекемесі    |учаскесінде жерасты суларын |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
24.|"Харрикейн Құмкөл Мұнай"|Қарағанды облысының Қызылқұм|Бұл да  |Бұл да
    |ашық үлгідегі акционер. |кен орнында жерасты суларын |        |     
    |лік қоғамы              |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
25.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
26.|"Шымкентцемент" ашық    |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Бұл да  |Бұл да
    |акционерлік қоғамы      |Бадам-Сайрам кен орнындағы  |        |     
    |                        |N1, N4, N5, N 6 және N 7    |        |    
    |                        |скважиналардың учаскесінде  |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
27.|"Горводоканал" Есіл мем.|Ақмола облысының Қызылсу кен|Бұл да  |Бұл да
    |лекеттік кәсіпорыны     |орнында жерасты суларын     |        |    
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
28.|"Игілік" ашық үлгідегі  |Солтүстік-Қазақстан облысы. |Бұл да  |Бұл да
    |акционерлік қоғамы      |ның Көкшетау қаласындағы    |        |     
    |                        |N768-ДЭ, N 769-ДЭ, N 770-ДЭ |        |     
    |                        |скважиналардың учаскесінде  |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
29.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
30.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
31.|<*>
___|________________________|____________________________|________|______
32.|"Қант" ашық акционерлік |Жамбыл облысындағы Талас-Асы|Бұл да  |Бұл да
    |қоғамы                  |кен орнының "Қант" акционер.|        |     
    |                        |лік қоғамы су қорғаны учас. |        |     
    |                        |кесінде жерасты суларын     |        |     
    |                        |өндіру                      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
33.|"Шымкент өндірістік құ. |Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Бұл да  |Бұл да
    |рылыс" акционерлік ком. |дағы Бадам-Сайрам кен орны. |        |     
    |паниясы" жабық үлгідегі |ның N 1 және N 2 скважина.  |        |     
    |акционерлік қоғамы      |лары учаскесінде жерасты    |        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
34.|"Қарағанды конфеті" ашық|Қарағанды қаласындағы Михай.|Жерасты |Өндіру
    |акционерлік қоғамы      |лов кен орнының N 509,      |сулары  |     
    |                        |N 9142, N 1638, N 79э       |        |     
    |                        |скважиналары учаскесінде    |        |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
35.|"Қарасу" жауапкершілігі |Алматы қаласындағы Алматы   |Жерасты |Өндіру
    |шектеулі серіктестігі   |кен орнының N 172/1, N 173/1|сулары  |     
    |                        |N 1070, N 1047, N 2273,     |        |     
    |                        |N 1057, N 1048, N 2243 сква.|        |     
    |                        |жиналары учаскесінде жерасты|        |     
    |                        |суларын өндіру              |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
36.|"N 2 Қарағанды автоком. |Қарағанды қаласындағы N 5090|Жерасты |Барлау
    |бинаты" ашық үлгідегі   |скважинаның учаскесінде     |сулары  |     
    |акционерлік қоғамы      |жерасты суларын барлау      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
37.|"Маңғыстаумұнайгаз"     |Маңғыстау облысындағы Асар  |Жерасты |Барлау
    |акционерлік қоғамы      |мұнай кен орны алаңында     |сулары  |     
    |                        |жерасты суларын өндіру      |        |     
___|________________________|____________________________|________|______
38.
___|________________________|____________________________|_________|______
39.|<*>
___|________________________|____________________________|_________|______
40.|"Ақ-Бура" тау-кен геоло.|Солтүстік-Қазақстан облысын.|Емдік    |Барлау
    |гиялық компаниясы"      |дағы Балпаш-Сор және Үлкен- |балшық   |     
    |өндірістік кооперативі  |Сор көлдерінде емдік балшық.|         |     
    |                        |тарды барлау                |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______
41.|"Шымкентмай" ашық үлгі. |Оңтүстік-Қазақстан облысының|Жерасты  |Өндіру
    |дегі акционерлік қоғамы |Шымкент қаласындағы Бадам-  |сулары   |     
    |                        |Сайрам кен орнының N 1в, N2в|         |     
    |                        |N 212 және N 213 скважиналар|         |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |         |     
    |                        |өндіру                      |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______
42.|"Шымкент қорғасын       |Оңтүстік-Қазақстан облысын. |Жерасты  |Өндіру
    |зауыты" акционерлік     |дағы "Шымкент қорғасын      |сулары   |     
    |қоғамы                  |зауыты" АҚ су қорғаны       |         |     
    |                        |учаскесінде жерасты суларын |         |     
    |                        |өндіру                      |         |     
___|________________________|____________________________|_________|______

      ЕСКЕРТУ. 38-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.07.08. N 944 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің 1998 жылғы    
31 желтоқсандағы      
N 1392 қаулысына    
2-қосымша    

Көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлау және/немесе өндіру құқығына лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. 17-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.22. N 844 қаулысымен .

__________________________________________________________________________
р/с|Жер қойнауын пайдаланушы| Жер қойнауын пайдалану    | Пайдалы |Ескертпе
N |                        |      объектісі            |қазбаның |      
   |                        |                           |   түрі  |      
___|________________________|___________________________|_ ______ |______
1 |            2           |            3              |    4    |   5 
___|________________________|___________________________|________ |______
1. |"Семей" қаржы-өнеркәсіп |Шор кеніш байқалуы         |Мыс,     |Барлау
   |тобы                    |                           |молибден |     
___|________________________|___________________________|________ |______
2. |"АБС-Балқаш" тау-кен    |Ақсақал-Бескемпір кен орны |Алтын    |Өндіру
   |компаниясы" ашық үлгіде.|                           |         |     
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
3. |"РЭП" жауапкершілігі    |Төменгі Қайрақты байыту    |Барит,   |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |фабрикасының техногендік   |полиметал|     
   |                        |минералдық құрылымдары     |дар      |     
___|________________________|___________________________|_________|______
4. |"Тараз" жауапкершілігі  |Жангелді кен орны          |Мұнай    |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
5. |"Е.М.Е" жауапкершілігі  |Масабай кен орны           |Бұл да   |Бұл да
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
6. |"Батысгаз" ашық акцио.  |Саралжын кен орнының мына  |Газ      |Барлау
   |нерлік қоғамы           |блоктарында: ХХ-5-В (ішін. |         |     
   |                        |ара), C (ішінара), Е(ішін. |         |     
   |                        |ара),F(ішінара),ХХ-6-А(ішін.|        |     
   |                        |ара), D(ішінара).          |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
7. |"Олагер Ойл" жауапкер.  |Тамдыкөл кен орны, ХХІ-16-Е|Газ      |Барлау
   |шілігі шектеулі         |(ішінара), F (ішінара)     |         |және 
   |серіктестігі            |блоктарының шегінде        |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
8. |"ТММ" жабық үлгідегі    |Көктенкөл кен орны         |Молибден |Өндіру
   |акционерлік қоғамы      |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
9. |"Ақтөбемыс" ашық үлгіде.|Геофизикалық - Х11         |Хромиттар|Барлау
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |және 
   |                        |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
10.|"Тентек" жауапкершілігі |Қарамола алаңы             |Марганец |Барлау
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
11.|"Би Эйч Пи Уолд Экс.    |Қолдар алаңы               |Алтын    |Барлау
   |плорейшн Инк."          |                           |және     |     
   |                        |                           |түсті    |     
   |                        |                           |металдар |     
___|________________________|___________________________|_________|______
12.|"Казмырыш" ашық акцио.  |Старковское кен орны       |Алтын    |Барлау
   |нерлік қоғамы           |                           |         |және 
   |                        |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
13.|"Қазақмыс корпорациясы" |Жезқазған ойпатының Сорқұ. |Мыс және |Бұл да
   |ашық акционерлік қоғамы |дық-Жартас, Сарысу өңірі,  |қоспа    |     
   |                        |Жаман-Айбат учаскелерінің  |металдар |     
   |                        |шегінде                    |         |     
   |                        |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
14.|"Трансэнерго" жауапкер. |"Трансэнерго" ЖШС          |Көмір    |Өндіру
   |шілігі шектеулі         |"Кировская" шахтасы        |         |     
   |серіктестігі            |жерасты суларын өндіру     |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
15.|"Үшбұлақ" жауапкершілігі|Черемошин учаскесі         |Бұл да   |Барлау
   |шектеулі серіктестігі   |                           |         |     
___|________________________|___________________________|_________|______
16.|"АБС-Балқаш" тау-кен    |Еңбекші кеніш байқалуы     |Алтын    |Барлау
   |компаниясы" ашық үлгіде.|                           |         |және 
   |гі акционерлік қоғамы   |                           |         |өндіру
___|________________________|___________________________|_________|______
17.|<*>
___|________________________|___________________________|_________|______

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің 1998 жылғы    
31 желтоқсандағы      
N 1392 қаулысына     
3-қосымша     

Енгізілетін өзгерістермен бірге жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ | Лицензия |                    |        Енгізілетін өзгерістер       
р/с|(сериясы, | Жер қойнауын       |______________________________________
   |N, күні)  | пайдаланушы        |Құзыретті|Келісім-шартты |Жер қойнауын
   |          |                    |орган    |жасасу мерзімі |пайдаланушы.
   |          |                    |         |               |ның атауы  
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
1 |     2    |        3           |    4    |       5       |     6    
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
1 |Сериясы МГ|"Дидар" жауапкерші. |         |Келісім-шарттың|          
   |N 1380    |лігі шектеулі       |         |жасалу мерзімін|          
   |19.02.98ж.|серіктестігі        |         |01.03.99ж.     |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
2 |Сериясы МГ|"Мұнай" жабық       |         |Келісім-шарттың|          
   |N 1013    |акционерлік қоғамы  |         |жасалу мерзімін|          
   |04.12.97ж.|                    |         |01.04.1999 ж.  |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
3 |Сериясы МГ|"Геомайнинг"        |         |               |          
   |N 1225Д   |бірлескен кәсіпорны |         |               |          
   |16.12.97ж.|                    |         |               |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
4 |Сериясы   |"Казмырыш" ашық     |         |Келісім-шарттың|          
   |№ГКИ N1486|акционерлік қоғамы  |         |жасалу мерзімін|          
   |19.02.98ж.|                    |         |19.02.1999ж.   |          
   |          |                    |         |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|_________|_______________|___________
5 |Сериясы МГ|"Шелл Эксплорейшн   |         |               |"Шелл Темир
   |N 955     |Б.В." және "Веба Ойл|         |               |Петролеум 
   |19.01.98ж.|Казахстан ГмбХ"     |         |               |Девеломпет
   |          |                    |         |               |Б.В." және
   |          |                    |         |               |"ВЕБА Ойл 
   |          |                    |         |               |Казахстан 
   |          |                    |         |               |ГмбХ" п.п.
   |          |                    |         |               |1.1.-тармақ
   |          |                    |         |               |ша Шелл Те
   |          |                    |         |               |мир Петроле
   |          |                    |         |               |ум Девелоп.
   |          |                    |          |               |мент Б.
   |          |                    |          |               | В-60%
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
6 |Сериясы МГ|"Тексуна Кемиклз    |          |               |          
   |N 337ДД   |Инк."               |          |               |          
   |12.08.98ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
7 |Сериясы МГ|"Тексуна Кемиклз    |          |               |          
   |N 339ДД   |Инк."               |          |               |          
   |12.08.98ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
8 |СериясыГКИ|"Ақтөбе хром қосын. |          |Келісім-шарттың|          
   |N 10172   |дылары зауыты"      |          |жасалу мерзімін|          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |19.02.1999 ж.  |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
9.|Сериясы МГ|"Бунашам" өндірістік|          |               |          
   |N 55      |-өңдеу құрылыс      |          |               |          
   |30.12.94ж.|фирмасы             |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
10.|Сериясы МГ|"Ай-Дан" жауапкер.  |          |               |          
   |N 979,    |шілігі шектеулі     |          |               |          
   |12.06.97ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
11.|Сериясы МГ|"Қазақстан-АльТаджир|          |               |          
   |N 999,    |мұнай компаниясы"   |          |               |          
   |04.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
12.|Сериясы МГ|"Аңдас-Алтын" жауап.|          |               |          
   |N 102Д    |кершілігі шектеулі  |          |               |          
   |10.01.95ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
13.|Сериясы МГ|"Аңдас-Алтын" жауап.|          |               |          
   |N 110Д    |кершілігі шектеулі  |          |               |          
   |10.01.95ж.|серіктестігі        |          |               |          
   |          |                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
14.|Сериясы МГ|"Алтыналмас" акцио. |          |               |          
   |N 381,    |нерлік компаниясы   |          |               |          
   |10.09.95ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
15.|Сериясы МГ|"Жезқазғанкеніш"    |          |               |          
   |N 160Д    |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |28.06.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
16.|Сериясы МГ|"Алаш" акционерлік  |Инвестмем.|Келісім-шарттың|          
   |N 920,    |қоғамы              |ком       |жасалу мерзімін|          
   |21.03.96ж.|                    |          |31.12.1998ж.   |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
17.|Сериясы МГ|"Қазақтүрікмұнай    |Инвестмем.|Келісім-шарттың|"Қазақтүрік
   |N 307,    |ЛТД" бірлескен      |ком       |жасалу мерзімін|мұнай" жау.
   |26.12.95ж.|кәсіпорыны          |          |30.06.1999 ж.  |апкершілігі
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |шектеулі   
   |          |                    |          |               |серіктесті.
   |          |                    |          |               |гі         
___|__________|___________________ |__________|_______________|___________
18.|Сериясы МГ|"Горняк" старателдік|          |               |"Горняк"  
   |N 489,    |артелі              |          |               |старателдік
   |07.06.95ж.|                    |          |               |артелі    
   |          |                    |          |               |жауапкерші
   |          |                    |          |               |лігі шектеу
   |          |                    |          |               |лі серіктес
   |          |                    |          |               |тігі      
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
19.|СериясыГКИ|"Комкон" жауапкерші.|          |               |          
   |N 1506    |лігі шектеулі серік.|          |               |          
   |21.09.98ж.|тестігі             |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
20.|Сериясы МГ|"Казполмұнай" жабық |          |               |          
   |N 309-Д,  |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |23.05.97ж.|бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
21.|Сериясы МГ|"Каспимұнай" акцио. |          |               |          
   |N 995,    |нерлік қоғамы       |          |               |          
   |10.10.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
22.|Сериясы МГ|"Қарақұдықмұнай"    |          |               |          
   |N№ 249,   |жабық акционерлік   |          |               |          
   |28.06.95ж.|қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
23.|Сериясы МГ|"Қарағандыкөмір"    |          |               |          
   |N 1353,   |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |04.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
24.|Сериясы МГ|"ТЕПКО" жауапкерші. |          |               |          
   |N 987-Д   |лігі шектеулі       |          |               |          
   |15.06.98ж.|серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
25.|Сериясы МГ|"Керімағаш" санато. |          |               |          
   |N 10040,  |риі жауапкершілігі  |          |               |          
   |21.01.97ж.|шектеулі серіктесті.|          |               |          
   |          |гі                  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
26.|Сериясы МГ|"Геомайнинг" бірлес.|          |               |          
   |N 1218Д,  |кен кәсіпорыны      |          |               |          
   |16.12.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
27.|СериясыГКИ|"Маңғыстаумұнайгаз" |          |               |          
   |N 936Д-1, |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
28.|Сериясы МГ|"Оман Ойл Компани   |          |               |          
   |N№966,    |Лимитед" компаниясы |          |               |          
   |29.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
29.|СериясыГКИ|"Маңғыстаумұнайгаз" |          |               |          
   |N 934Д,   |ашық үлгідегі       |          |               |          
   |08.12.97ж.|акционерлік қоғамы  |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
30.|Сериясы МГ|"Кезби Англо Каспиан|          |               |          
   |N 957,    |Мунай" жауапкершілі.|          |               |          
   |04.12.97ж.|гі шектеулі         |          |               |          
   |          |серіктестігі        |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
31.|Сериясы МГ|"ТЕК Қазинвест"     |          |Келісім-шарттың|          
   |N 767Д,   |компаниясы          |          |жасалу мерзімін|          
   |04.12.97ж.|                    |          |01.01.1999 ж.  |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
32.|Сериясы МГ|"Казгермұнай"       |          |               |          
   |МГ N 2в,  |бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
   |15.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
33.|Сериясы МГ|"Казгермұнай"       |          |               |          
   |N 2б,     |бірлескен кәсіпорыны|          |               |          
   |15.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
34.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 237-Д,  |бірлескен           |ком       |               |          
   |01.11.96ж.|кәсіпорыны          |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
35.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 250-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |01.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
36.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 301-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |01.11.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
37.|Сериясы МГ|"Орта Азия мұнайы"  |Инвестмем.|               |          
   |N 952-Д,  |бірлескен кәсіпорыны|ком       |               |          
   |12.06.97ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
38.|Сериясы МГ|Жапон ұлттық мұнай  |          |               |          
   |N 954,    |компаниясы          |          |               |          
   |19.04.94ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
39.|СериясыГКИ|"КАТЭП" акционерлік |          |Келісім-шартқа |          
   |N 188Д,   |қоғамы              |          |қосымшаның     |          
   |15.06.98ж.|                    |          |жасалу мерзімі |          
   |          |                    |          |01.02.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
40.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан |          |Келісім-шарттың|          
   |N 1010,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
41.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан.|          |Келісім-шарттың|          
   |N 1011,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
42.|Сериясы МГ|"Экип Текник Сантан.|          |Келісім-шарттың|          
   |N 1012,   |дреу" акционерлік   |          |жасалу мерзімін|          
   |22.10.97ж.|қоғамы              |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
43.|Сериясы МГ|"Шығыс-Қазақстан    |          |               |          
   |N 197,    |мыс-химиялық комби. |          |               |          
   |10.05.95ж.|наты" акционерлік   |          |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
44.|СериясыГКИ|"Бесшоқы" жауапкер. |          |Келісім-шарттың|          
   |N 845Д,   |шілігі шектеулі     |          |жасалу мерзімін|          
   |14.02.98ж.|серіктестігі        |          |01.03.99 жылға |          
   |          |                    |          |дейін ұзарту   |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
45.|Сериясы МГ|"Феррохром"         |          |               |          
   |N 1196,   |акционерлік қоғамы  |          |               |          
   |09.09.96ж.|                    |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
46.|Сериясы МГ|"МЖК ұйымдастыру    |          |               |          
   |N 10028,  |комитеті" жабық үл. |          |               |          
   |10.02.97ж.|гідегі акционерлік  |          |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________
47.|Сериясы МГ|"Ақмола-Голд" жабық |Инвестмем.|               |          
   |N 63Д,    |үлгідегі акционерлік|ком       |               |          
   |          |қоғамы              |          |               |          
___|__________|____________________|__________|_______________|___________

Таблицаның жалғасы

__________________________________________________________________________
р/с
__________________________________________________________________________
   |Лицензиялардың қолда. |   Ең шағын       | Геологиялық    |  Басқалары
   |нылу мерзімін ұзарту, |  бағдарламаның   |(тау-кен) бөлі. |          
   |жер қойнауын пайдала. |   өзгеруі        |нісінің өзгеруі |          
   |нудың жаңа түрлері    |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
   |           7          |         8        |       9        |      10  
___|______________________|__________________|________________|___________
1.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
2.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
3.|Күміс, мыс, қорғасын, |                  |                |          
   |мырыш, молибден, воль.|                  |                |          
   |фрам, қалайы, метал.  |                  |                |          
   |дарын барлауды қосу   |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
4.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
5.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
6.|Лицензия 07.06.95 ж.  |6.2-тармақша Нор. |                |          
   |бастап қолданылады    |мативтік шығындар |                |          
   |                      |мен құнсыздануын  |                |          
   |                      |жою               |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
7.|Лицензияның қолданылу.|6.2-тармақ Кеннің |                |          
   |ының басталуы         |нормаға сәйкес    |                |          
   |07.06.95 ж. бастап    |шығындары мен құн.|                |          
   |                      |сыздануын жою     |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
8.|                      |                  |                |2.1.-тармақ
   |                      |                  |                |ша. Суайыр
   |                      |                  |                |удың мөлше
   |                      |                  |                |рі4863,76м3
___|______________________|__________________|________________|___________
9.|4-тармақ. Лицензия 20 |                  |                |          
   |жылға беріледі, оның  |                  |                |          
   |ішінде іздеу-бағалау  |                  |                |          
   |және барлау жұмыстары |                  |                |          
   |на 5 жыл              |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
10.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
11.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
12.|                      |                  |                |1.4.-тармақ
                                                              |шаСЕNТRАМINI
   |                      |                  |                |NG LIMITED 
   |                      |                  |                |жауапкерші.
   |                      |                  |                |лігі шектеу.
   |                      |                  |                |лі компания.
   |                      |                  |                |сы         
___|______________________|__________________|_______________ |___________
13.|                      |                  |                |1.4.-тармақ.
   |                      |                  |                |шаСЕNТRАМINI
   |                      |                  |                |NG LIMITED 
   |                      |                  |                |жауапкерші.
   |                      |                  |                |лігі шектеу.
   |                      |                  |                |лі компания.
   |                      |                  |                |сы         
___|______________________|__________________|________________|___________
14.|4-тармақ. Лицензияның |1998 ж. - 6 млн.  |                |          
   |қолданылу мерзімі бе. |теңге, 1999 ж. -  |                |          
   |рілген күнінен бастап |3 млн. теңге,     |                |          
   |20 жыл. Барлау мерзімі|2000 ж. - 1 млн.  |                |          
   |5 жыл                 |теңге             |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
15.|4-тармақ. Лицензияның |                  |                |          
   |қолданылу мерзімі 22  |                  |                |          
   |жыл, оның ішінде кен  |                  |                |          
   |орнының қанаттарын    |                  |                |          
   |барлау 4 жыл; 7.2.-   |                  |                |          
   |тармақша. Жер қойнауын|                  |                |          
   |пайдалану жөніндегі   |                  |                |          
   |жұмыстың басталуы,    |                  |                |          
   |Келісім-шарттың       |                  |                |          
   |тіркелген күні        |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
16.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
17.|                      |8.3.-тармақша.    |                |12-тармақ 
   |                      |1999-2000 ж. - 1,5|                |алынып    
   |                      |млн. АҚШ доллары; |                |тасталсын.
   |                      |2001ж.-1,5 млн.   |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2002ж.-11 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2003ж.-13 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2004ж.-6 млн.     |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |8.3.1. және 12-   |                |          
   |                      |тармақтар алынып  |                |          
   |                      |тасталсын         |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
18.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
19.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |         
___|______________________|__________________|________________|___________
20.|                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы      |                |          
   |                      |1997 ж. 0,3 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |1998 ж. 2 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |1999 ж. 5 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл;         |                |          
   |                      |2000 ж. 3 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл.         |                |          
   |                      |2000 ж. 3 млн.    |                |          
   |                      |АҚШ долл.         |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
21.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
22.|                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы      |                |          
   |                      |31.12.98 ж. дейін |                |          
   |                      |16 500 000 АҚШ    |                |          
   |                      |доллары;          |                |          
   |                      |31.12.99 ж. дейін |                |          
   |                      |30 000 000 АҚШ    |                |          
   |                      |доллары           |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
23.|                      |                  |Тау-кен бөліні. |2.1.-тармақ
   |                      |                  |сінің өзгеруі   |ша.Лицензия
   |                      |                  |                |берілген  
   |                      |                  |                |сәтте Мемле
   |                      |                  |                |кеттік ба.
   |                      |                  |                |ланста бол.
   |                      |                  |                |ған барлық
   |                      |                  |                |барланған 
   |                      |                  |                |запастарға
   |                      |                  |                |N 1 (Киров.
   |                      |                  |                |ская шахта
   |                      |                  |                |сы), N 2  
   |                      |                  |                |(Горбачев 
   |                      |                  |                |шахтасы), 
   |                      |                  |                |N 3 (Байжан
   |                      |                  |                |ов шахтасы)
   |                      |                  |                |шахталар. 
   |                      |                  |                |дың алаң. 
   |                      |                  |                |дарына    
   |                      |                  |                |көмір өн.
   |                      |                  |                |діру үшін
   |                      |                  |                |беріледі  
___|______________________|__________________|________________|___________
24.|Лицензияның қолданылу |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |мерзімі лицензияға    |бағдарламасы:     |                |          
   |қол қойылған күннен   |Бірінші кезең (2  |                |          
   |бастап 4 жыл 6 ай     |жыл 6 ай) - 9 млн.|                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |Екінші кезең (2   |                |          
   |                      |жыл)- 13 млн.     |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
25.|Лицензияның қолданылу |                  |                |          
   |мерзімін 31.12.99 ж.  |                  |                |          
   |дейін ұзарту          |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
26.|Металдарды барлауды   |                  |                |          
   |қосу: мырыш           |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
27.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
28.|                      |8.4.1.-тармақша.  |                |          
   |                      |Ең төменгі жұмыс  |                |          
   |                      |бағдарламасы:     |                |          
   |                      |1998 ж.-өндірілген|                |          
   |                      |жоқ; 1999 ж.-60,0 |                |          
   |                      |мың тонна, 2000 ж.|                |          
   |                      |-175,0 мың тонна  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
29.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
30.|                      |                  |Геологиялық     |          
   |                      |                  |бөліністің      |          
   |                      |                  |өзгеруі         |          
___|______________________|__________________|________________|___________
31.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
32.|Барлау кезеңі 2001    |8.3.-тармақ.      |                |          
   |жылға дейін           |1999-2001 жылдар- |                |          
   |                      |барлау аяқтау жо. |                |          
   |                      |басы, сейсмикалық |                |          
   |                      |деректерді жүргізу|                |          
   |                      |және өңдеу, 2001  |                |          
   |                      |жылдың наурызына  |                |          
   |                      |дейін қорларды    |                |          
   |                      |есептеу. Барлау   |                |          
   |                      |бойынша шығындар- |                |          
   |                      |1999 ж.-0,2 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2000 ж.-1,5 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2001 ж.-0,6 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
33.|Барлау кезеңі         |8.3.-тармақ. 1999-|                |          
   |2001 жылға дейін      |2001 жылдар - бар.|                |          
   |                      |лауды аяқтау жоба.|                |          
   |                      |сы, сейсмикалық   |                |          
   |                      |деректерді жүргізу|                |          
   |                      |және өңдеу, 2001  |                |          
   |                      |жылдың наурызына  |                |          
   |                      |дейін қорларды    |                |          
   |                      |есептеу. Барлау   |                |          
   |                      |бойынша шығындар- |                |          
   |                      |1999 ж.-0,3 млн.  |                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2000 ж. - 1,0 млн.|                |          
   |                      |АҚШ доллары,      |                |          
   |                      |2001 ж. -0,2 млн. |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
34.|                      |8.3.3.-тармақ     |                |1.4.-тармақ
   |                      |Ұзына бойы 750 км |                |Амеранда
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс (ЦАН)-
   |                      |бейіндері, 2Д     |                |52,5%,Гео.
   |                      |8.3.5.-тармақ     |                |текс-25Ғ, 
   |                      |1 барлау кезеңінің|                |ФИОК-22,5%
   |                      |бұрғылау көлемі   |                |1.7.-тармақ
   |                      |- 1200 м.         |                |Мұнай опера
   |                      |                  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.8.-тармақ
   |                      |                  |                |Көмірсутегі
   |                      |                  |                |кен орында.
   |                      |                  |                |рын барлау.
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
35.|                      |8.3.3.-тармақ.    |                |1.4.-тармақ
   |                      |Ұзына бойы 400 км |                |Амеранда  
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс(ЦАН)-
   |                      |бейіндері, 2Д.    |                |52,5%,Гео-
   |                      |8.3.5.-тармақ     |                |текс-25%, 
   |                      |бұрғылау көлемі-  |                |ФИОК-22,5%.
   |                      |2500 м.           |                |1.7.-тармақ
   |                      |8.3.7.-тармақ.    |                |Мұнай опера
   |                      |Ұзына бойы 2500 км|                |циялары.  
   |                      |МГОТ сейсмикалық  |                |1.8.-тармақ
   |                      |барлау бейіндері, |                |Көмірсутегі
   |                      |2Д.               |                |кен орында.
   |                      |                  |                |рын барлау
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік  
   |                      |                  |                |инвестиция.
   |                      |                  |                |лар       
___|______________________|__________________|________________|___________
36.|5.1.-тармақ. Барлау   |8.3.5.-тармақ.    |                |1.4.-тармақ
   |мерзімінің 1 кезеңінің|Ұзына бойы 400 км |                |Амеранда  
   |ұзақтығы - 4 жыл.     |МГОТ сейсмикалық  |                |Хесс (ЦАН)-
   |5.2.-тармақ Барлау    |бейіндері, 2Д.    |                |52,5%, Гео.
   |мерзімінің  ІІ кезеңі.|8.3.8.-тармақ.    |                |текс-25%, 
   |нің ұзақтығы - 1 жыл. |Бұрғылау-3000 м.  |                |ФИОК-22,5%
   |                      |ГИС-ұзына бойы -  |                |1.7.-тармақ
   |                      |3000 м.           |                |Мұнай опера
   |                      |Байқау - 5 қабат  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
37.|5-тармақ. Лицензияның |8.3.5.-тармақ     |                |1.4.-тармақ
   |қолданылу мерзімі - 6 |Скважиналарды     |                |Амеранда  
   |жыл. 5.1.-тармақ.     |бұрғылау-2х1500 м.|                |Хесс (ЦАН)-
   |Барлау мерзімінің     |=3000 м. ГИС-ұзына|                |52,5%, Гео.
   |1 кезеңінің ұзақтығы- |бойы 3000 м.      |                |текс-25%, 
   |3-жыл                 |Байқау-8 қабат    |                |ФИОК-22,5%
   |                      |                  |                |1.7.-тармақ
   |                      |                  |                |Мұнай опера
   |                      |                  |                |циялары.  
   |                      |                  |                |1.9.-тармақ
   |                      |                  |                |Шетелдік ин
   |                      |                  |                |вестициялар
___|______________________|__________________|________________|___________
38.|Лицензияның қолданылу |                  |                |          
   |мерзімін 18.10.99 жыл.|                  |                |          
   |ға дейін ұзарту       |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
39.|                      |                  |                |6-тармақ. 
   |                      |                  |                |Өндірудің 
   |                      |                  |                |жобалық жыл
   |                      |                  |                |дық көлемі
   |                      |                  |                |30 мың
   |                      |                  |                |тонна
___|______________________|__________________|________________|___________
40.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
41.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
42.|                      |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
43.|Көмір мен полиметал.  |                  |Геологиялық     |          
   |дарды барлауды қосу   |                  |бөліністі қосу  |          
___|______________________|__________________|________________|___________
44.|                      |1998 ж.-170 мың   |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |1999 ж. - 300 мың |                |          
   |                      |АҚШ доллары;      |                |          
   |                      |2000 ж. - 500 мың |                |          
   |                      |АҚШ доллары       |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
45.|Барлау мерзімін       |                  |                |          
   |01.01.2001 жылға      |                  |                |          
   |дейін ұзарту          |                  |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________
46.|                      |                  |                |7.3.-тармақ
   |                      |                  |                |Су айырудың
   |                      |                  |                |мөлшері пай
   |                      |                  |                |даланудың 
   |                      |                  |                |үзіліссіз 
   |                      |                  |                |режимінде 
   |                      |                  |                |тәулігіне 
   |                      |                  |                |130 м3.   
___|______________________|__________________|________________|___________
47.|                      |Төртінші жылы -   |                |          
   |                      |350 мың АҚШ долла.|                |          
   |                      |ры; Бесінші жылы -|                |          
   |                      |200 мың АҚШ       |                |          
   |                      |доллары           |                |          
___|______________________|__________________|________________|___________

Қазақстан Республикасы     
Үкіметінің          
1998 жылғы 31 желтоқсандағы  
N 1392 қаулысына        
4-қосымша         

Жер қойнауын пайдалану құқығының берілуіне байланысты жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта ресімдеуге жататын жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ |Лицензияның  |Бұрынғы жер қойнауын     | Жаңа жер қойнауын           
р/с| нөмірі      |  пайдаланушы            |  пайдаланушы                
___|_____________|_________________________|______________________________
1 |      2      |            3            |               4             
___|_____________|_________________________|______________________________
1.|МГ N 1337,   |"Қазатомөнеркәсіп" ашық  |"Катко" Қазақстан-француз-   
   |29.04.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |швейцар бірлескен кәсіпорыны"
   |             |                         |жауапкершілігі шектеулі      
   |             |                         |серіктестігі                 
___|_____________|_________________________|______________________________
2.|МГ N 886,    |"Қазатомөнеркәсіп" ашық  |"Катко" Қазақстан-француз-   
   |29.04.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |швейцар бірлескен кәсіпорыны"
   |             |                         |жауапкершілігі шектеулі      
   |             |                         |серіктестігі                 
___|_____________|_________________________|______________________________
3.|МГ N 159,    |"Балқашмыс" акционерлік  |"Қазақмыс корпорациясы" ашық 
   |14.02.95 ж.  |қоғамы                   |үлгідегі акционерлік қоғамы  
___|_____________|_________________________|______________________________
4.|МГ N 31Д,    |"Обуховс КБК" жауапкерші.|"Обуховск КБК-2" ашық акционер
   |07.02.97 ж.  |лігі шектеулі            |лік қоғамы                   
   |             |серіктестігі             |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
5.|МГ N 10017,  |"ТЕМ" жабық үлгідегі     |"Ақсұлтан" жауапкершілігі    
   |21.01.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________
6.|МГ N 10145,  |"Суағызу" Кентау         |Республикалық"Кентаукеніштара.
   |04.12.97 ж.  |мемлекеттік коммуналдық  |ту" мемлекеттік кәсіпорыны   
   |             |кәсіпорыны               |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
7.|ГКИ N 10200, |"Суағызу" Кентау мемлеке.|Республикалық"Кентаукеніштара.
   |08.12.97 ж.  |ттік коммуналдық         |ту" мемлекеттік кәсіпорыны   
   |             |кәсіпорыны               |                             
__________________________________________________________________________
8.|ГКИ N 10214, |"ПРИС" жауапкершілігі    |"Галлахер Казахстан" жауапкер.
   |19.02.98 ж.  |шектеулі серіктестігі    |шілігі шектеулі серіктестігі 
___|_____________|_________________________|______________________________
9.|ГКИ N 10198, |"Өскемен титан-магний    |"Новое Согра" мемлекеттік    
   |08.12.97 ж.  |комбинаты" ашық үлгідегі |кәсіпорыны                   
   |             |акционерлік қоғамы       |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
10.|МГ N 212,    |"Васильков тау-кенбайыту |"Степняк-Майнинг" жабық      
   |07.03.97 ж.  |комбинаты" акционерлік   |акционерлік қоғамы           
   |             |қоғамы                   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
11.|МГ N 760,    |"Ертіс" акционерлік      |"Өскемен титан-магний комбина
   |08.01.96 ж.  |қоғамы                   |ты" ашық үлгідегі акционерлік
   |             |                         |қоғамы                       
___|_____________|_________________________|______________________________
12.|ГКИ N 10323, |"Әрекет" жауапкершілігі  |"Алекс" жауапкершілігі       
   |23.09.98 ж.  |шектеулі серіктестігі    |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________
13.|МГ N 10041   |"Колос" ашық үлгідегі    |Жабық акционерлік қоғамы     
   |10.02.97 ж.  |акционерлік қоғамы       |"ЭФЕС Караганда пивоваренный 
   |             |                         |завод" шетел өнеркәсібі      
___|_____________|_________________________|______________________________
14.|МГ N 1371,   |"Қазатомөнеркәсіп"       |"Инкай" бірлескен кәсіпорыны 
   |15.11.97 ж.  |ұлттық атом компаниясы   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
15.|МГ N 1370,   |"Қазатомөнеркәсіп"       |"Инкай" бірлескен кәсіпорыны 
   |15.11.97 ж.  |ұлттық атом компаниясы   |                             
___|_____________|_________________________|______________________________
16.|Сериясы МГ   |"Поиск" старателдер      |"Поиск" старателдер артелі"  
   |N 374,       |артелі" ашық акционерлік |ашық акционерлік қоғамының   
   |18.07.95 ж.  |қоғамы                   |"Секисовск" тау-кенөнеркәсібі"
   |             |                         |еншілес жауапкершілігі
   |             |                         |шектеулі серіктестігі        
___|_____________|_________________________|______________________________

Қазақстан Республикасы    
Үкіметінің 1998 жылғы     
31 желтоқсандағы       
N 1392 қаулысына      
5-қосымша      

Жер қойнауын пайдалану құқығына арналған қайтып алынатын лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________
№ | Лицензия,    |                     |                   |            
р/с|(сериясы N,   |  Жер қойнауын       |       Объекті     | Ескертпелер
   |күні)         |  пайдаланушы        |                   |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
1 |     2        |          3          |          4        |       5    
___|______________|_____________________|___________________|_____________
1.|МГ N 721,     |"Азиягео" жауапкер.  |      Тасоба       |Жер қойнауын  
   |11.12.95 ж.   |шілігі шектеулі      |                   |пайдаланушының
   |              |серіктестігі         |                   |бас тартуы   
___|______________|_____________________|___________________|_____________
2.|МГ N 1173,    |"Ресурстар мен қор.  |Бесшоқы учаскесін  |Құзыретті   
   |07.04.96 ж.   |лар" жауапкершілігі  |барлау             |органмен    
   |              |шектеулі             |                   |келісім-шарт
   |              |серіктестігі         |                   |жасалған жоқ,
   |              |                     |                   |ең төменгі  
   |              |                     |                   |жұмыс бағдар.
   |              |                     |                   |ламасы орын.
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
3.|МГ N 1174,    |Бұл да               |Тасарал учаскесін  |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
4.|МГ N 1175,    |Бұл да               |Қосқұдық учаскесін |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
5.|МГ N 1172,    |Бұл да               |Балдыкөл учаскесін |Бұл да      
   |07.04.96 ж.   |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
6.|МГ N 1181,    |"УМК Казахстан ЛТД"  |Соналы, Қожаншат,  |Жер қойнауын
   |07.02.97 ж.   |компаниясы           |Нұрым учаскелерін  |пайдаланушы.
   |              |                     |барлау             |ның бас тар.
   |              |                     |                   |туы
___|______________|_____________________|___________________|_____________
7.|МГ N 1271,    |Бұл да               |Қасқырмыс және     |Бұл да      
   |07.02.97 ж.   |                     |Восток 1,2,3 кен   |            
   |              |                     |орындарын қоса ал. |            
   |              |                     |ғанда, Алматы облы.|            
   |              |                     |сының аумағын      |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
8.|МГ N№1302,    |"Еr Sana" жеке       |Құлантау кен орнын.|Лицензия    
   |04.12.97 ж.   |меншік фирмасы       |дағы вермикулит    |талап етілген
   |              |                     |кеніштерін өндіру  |жоқ         
___|______________|_____________________|___________________|_____________
9.|МГ N 895,     |"Калтек" жауапкерші. |Шунгитті кейін өң. |Құзыретті   
   |06.09.97 ж.   |лігі шектеулі        |дей отырып, барлау |органмен келі
   |              |серіктестігі         |                   |сім-шарт жа.
   |              |                     |                   |салған жоқ,ең
   |              |                     |                   |төменгі жұмыс
   |              |                     |                   |бағдарламасы
   |              |                     |                   |орындалмай  
   |              |                     |                   |отыр        
___|______________|_____________________|___________________|_____________
10.|МГ N 893,     |Бұл да               |Алматы облысында   |Бұл да      
   |06.09.97 ж.   |                     |кейін игеру үшін   |            
   |              |                     |алтын барлау       |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
11.|МГ N 894,     |Бұл да               |Алтын және титан   |Бұл да      
   |06.09.97 ж.   |                     |сусымасын кейін    |            
   |              |                     |өндіре отырып      |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
12.|МГ N 112,     |"Қазақалтын" акцио.  |Оңтүстік Қарауыл.  |Құзыретті   
   |07.06.95 ж.   |нерлік қоғамы        |төбе кен орнында   |органмен келі
   |              |                     |құрамында алтыны   |сім-шарт жа.
   |              |                     |бар кеніштерді     |салған жоқ,ең
   |              |                     |геологиялық зерде. |төменгі жұмыс
   |              |                     |леу және өндіру    |бағдарламасы
   |              |                     |                   |орындалмай  
   |              |                     |                   |отыр        
___|______________|_____________________|___________________|_____________
13.|МГ N 1299,    |"Хиллкрест Ресоурсес"|Алтын, күміс, пла. |Бұл да      
   |04.12.97 ж.   |компаниясы           |тина тобының метал.|            
   |              |                     |дарын, сирек кезде.|            
   |              |                     |сетін және түсті   |            
   |              |                     |металдарды барлау  |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
14.|МГ N 823,     |"Нұржан" фирмасы     |Тарөзен өзеніндегі |Лицензиялық 
   |21.03.96 ж.   |                     |алтыны бар құрам.  |шарттар орын.
   |              |                     |дарды игеру және   |далмай отыр 
   |              |                     |Саясу, Үлкен Көк.  |            
   |              |                     |бұлақ, Жыланды,    |            
   |              |                     |Құлан, Тарөзен,    |            
   |              |                     |Көкөзен өзендерінің|            
   |              |                     |бойындағы алтыны   |            
   |              |                     |бар құмдарды геоло.|            
   |              |                     |гиялық зерделеу    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
15.|МГ N 377,     |"Ақшатау кен-байыту  |Қараоба кен орнын  |Жамбыл атында
   |07.06.95 ж.   |комбинаты" акционер. |игеру              |ғы кеніштің 
   |              |лік қоғамы           |                   |мүліктік кеше
   |              |                     |                   |нін сату    
___|______________|_____________________|___________________|_____________
16.|МГ N 606Д,    |"Кентау эксплорейшн  |Үлкен Қаратау      |Жер қойнауын
   |04.04.97 ж.   |энд Майнинг жабық    |жотасын барлау     |пайдаланушы.
   |              |үлгідегі акционерлік |                   |ның бас тар.
   |              |қоғамы               |                   |туы   
___|______________|_____________________|___________________|_____________
17.|МГ N 948,     |"Сырдариямұнай"      |Көмірсутегі шикіза.|Лицензиялық 
   |07.08.96 ж.   |акционерлік қоғамы   |тын барлау         |шарттар орын
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
18.
___|______________|_____________________|___________________|_____________
19.|МГ N 443,     |"Әлеует" жабық       |Ақсай марганец кені|Барлауды аяқ
   |07.06.95 ж.   |үлгідегі акционерлік |байқалған жерді    |тау, кейінгі
   |              |қоғамы               |барлау             |жұмыстардан 
   |              |                     |                   |бас тартуы  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
20.|МГ N 444,     |Бұл да               |Керегежайған марга.|Бұл да      
   |07.06.95 ж.   |                     |нец кені байқалған |            
   |              |                     |жерді барлау       |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
21.|МГ N 445,     |Бұл да               |Қартобай марганец  |Бұл да      
   |07.06.95 ж.   |                     |кені байқалған жер.|            
   |              |                     |ді барлау          |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
22.|МГ N 205Д,    |"Алтыналмас"         |Бескемпір-Ақсақал  |Жер қойнауын
   |09.10.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |кен орнын барлау   |пайдаланушының
   |              |                     |                   |бас тартуы  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
23.|ГКИ N 1294,   |"Стройкерамика"      |Жолпақ агат кені   |Бұл да      
   |04.12.97 ж.   |ғылыми-өнідірістік   |байқалған жерді    |            
   |              |кооперативі          |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
24.|МГ N 1260,    |"Компас" жауапкерші. |Константиновск     |Лицензия та.
   |05.03.97 ж.   |лігі шектеулі        |кенішіндегі техно. |лап етілген
   |              |серіктестігі         |гендік минералдық  |жоқ      
   |              |                     |құрылымдарды       |            
   |              |                     |өндіру             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
25.|МГ N 1286,    |"Центргеолсъемка"    |Шатыбас учаскесінде|Құзыретті   
   |10.02.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |қара металдарды    |органмен    
   |              |                     |барлау             |келісім-шарт
   |              |                     |                   |жасалған жоқ,
   |              |                     |                   |ең төменгі  
   |              |                     |                   |жұмыс бағдар.
   |              |                     |                   |ламасы орын.
   |              |                     |                   |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
26.|МГ N 1287,    |Бұл да               |Спасск алаңы       |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |учаскесінде түсті  |            
   |              |                     |және асыл металдар.|            
   |              |                     |да барлау          |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
27.|МГ N 1288,    |Бұл да               |Арап кен орнында   |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |түсті және қара    |            
   |              |                     |металдарды         |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
28.|МГ N 1289,    |Бұл да               |Кен байқалған      |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |Шығыс Сюртысу 1-де |            
   |              |                     |түсті және қара    |            
   |              |                     |металдарды барлау  |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
29.|МГ N 1290,    |Бұл да               |Амантөбе алаңында  |Бұл да      
   |10.02.97 ж.   |                     |қара металдарды    |            
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
30.|МГ N 10010,   |"Сарыағаш суы"       |N 22-Т скважина    |Бұл да      
   |21.01.97 ж.   |акционерлік қоғамы   |учаскесінде мине.  |            
   |              |                     |ралды суларды      |            
   |              |                     |өндіру             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
31.|МГ N 534,     |"Кендерлік-Сланец"   |Путинцев кен орны. |Бұл да      
   |12.10.95 ж.   |жауапкершілігі       |ның юбилейный қаба.|            
   |              |шектеулі серіктестігі|тынан алтынды бар. |            
   |              |                     |лау және өндіру    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
32.|МГ N 925,     |"Лениногор" полиме.  |Долинное кен орнын.|Құзыретті   
   |28.06.96 ж.   |талл комбинаты"      |дағы құрамында ал. |органмен келі
   |              |акционерлік қоғамы   |тыны бар кендерді  |сім-шарт жа.
   |              |                     |кейін өндіре отырып|салған жоқ  
   |              |                     |барлау             |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
33.|МГ N 750,     |"Балқаш ЛТД АГРК"    |Хрустальное алаңын.|Лицензиялық 
   |11.12.95 ж.   |                     |дағы алтынды барлау|шарттар орын.
   |              |                     |және өндіру        |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________
34.|МГ N 58,      |"Зырьянов қорғасын   |Мамонтов кен орнын |Құзыретті ор.
   |07.04.95 ж.   |комбинаты" акционер. |игеру              |ганмен келі.
   |              |лік қоғамы           |                   |сім-шарт жа.
   |              |                     |                   |салған жоқ  
___|______________|_____________________|___________________|_____________
35.|МГ N 52,      |"Қазақмарганец"      |Промежуточное кен  |Бұл да      
   |10.05.96 ж.   |акционерлік қоғамы   |орнындағы марганец |            
   |              |                     |кендерін өндіру    |            
___|______________|_____________________|___________________|_____________
36.|МГ N 19,      |"Медеу" бірлескен    |Ойқарағай қоңыр    |Лицензиялық 
   |15.11.94 ж.   |өндірістік кәсіпорыны|көмір кен орнын    |шарттар орын.
   |              |                     |игеру              |далмай отыр 
___|______________|_____________________|___________________|_____________

      ЕСКЕРТУ. 18-жол алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 1999.07.08. N 944 қаулысымен.

О выдаче лицензий на право недропользования, их переоформлении и внесении изменений в лицензии, отзывах лицензий на право недропользования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N№ 1392

      В соответствии со статьями 14, 23, 40 и 70 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 год, N 2, ст. 182) Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Выдать лицензии на разведку и/или добычу термальных, минеральных подземных вод и лечебных грязей организациям согласно прилагаемому перечню (приложение 1).
      2. Выдать лицензии на разведку и/или добычу углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых организациям согласно прилагаемому перечню (приложение 2).
      3. Внести изменения в лицензии на право пользования недрами согласно прилагаемому перечню (приложения 3).
      4. Переоформить лицензии на право пользования недрами на новых недропользователей в связи с передачей права недропользования согласно прилагаемому перечню (приложение 4).
      5. Отозвать ранее выданные лицензии на право пользования недрами в связи с нарушениями лицензионных условий и возвратом лицензий недропользователями согласно прилагаемому перечню (приложение 5).
      6. Государственному комитету Республики Казахстан по инвестициям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Приложение 1      
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 31 декабря 1998 года N 1392 <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.08.2003 г. N 844

                                             Перечень организаций, которым выдаются
            лицензии на право разведки и/или добычи подземных вод

____________________________________________________________________________
|N№ |                        |  Вид лицензии и объект  |Вид полезного|Приме-|
|п/п|   Недропользователь    |     недропользования    | ископаемого |чания |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 1 |           2            |            3            |      4      |  5   |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 1 |Акционерное общество от-|Добыча подземных вод на  |Подземные    |Добыча|
|   |крытого типа "Химфарм"  |участке скважин № 3; № 4;|воды         |      |
|   |                        |№ 6 Бадам-Сайрамского    |             |      |
|   |                        |месторождения в Южно-Ка- |             |      |
|   |                        |захстанской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 2 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |открытого типа "Санато- |участке скважин № 1/80;  |             |      |
|   |рий "Алатау"            |№ 25; № 26 Алма-Атинского|             |      |
|   |                        |месторождения в Алматинс-|             |      |
|   |                        |кой области              |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 3 |Республиканское государ-|Добыча подземных вод мес-|    То же    |То же |
|   |ственное предприятие    |торождения Куюлус-Меловое|             |      |
|   |"Мангышлакский атомный  |в Мангистауской области  |             |      |
|   |энергокомбинат"         |                         |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 4 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |открытого типа          |участке "Верхний бьеф" в |             |      |
|   |"Испат-Кармет"          |Карагандинской области   |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 5 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |ченной ответственностью |участке Тассай-Аксуйского|             |      |
|   |"Сайрам-Сув"            |месторождения в Южно-Ка- |             |      |
|   |                        |захстанской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 6 |Учреждение "Департамент |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |коммунальных предприя-  |месторождении конуса     |             |      |
|   |тий"                    |выноса реки Карачик для  |             |      |
|   |                        |водоснабжения, г. Туркес-|             |      |
|   |                        |тан в Южно-Казахстанской |             |      |
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 7 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |Минеральные  |То же |
|   |ченной ответственностью |участке скважины № 229-А |подземные    |      |
|   |"Анис"                  |Каражалского месторожде- |воды         |      |
|   |                        |ния в Карагандинской     |             |      |
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 8 |Дочернее государственное|Разведка и добыча подзем-|    То же    |Раз-  |
|   |предприятие "Акмолинская|ных вод на участке сква- |             |ведка |
|   |железная дорога"        |жин № 229-92 и № 230-92 в|             |и     |
|   |                        |Павлодарской области     |             |добыча|
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
| 9 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |    То же    |Добыча|
|   |ченной ответственностью |участке скважины № 588   |             |      |
|   |"ТRАDЕ & Sеrviсе"       |Тамерлановского месторож-|             |      |
|   |                        |дения в Южно-Казахстанс- |             |      |
|   |                        |кой области              |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|10 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |Термальные   |То же |
|   |ченной ответственностью |участке скважины № 8-Т   |минеральные  |      |
|   |"ЭОС"                   |Алма-Атинского месторож- |воды         |      |
|   |                        |дения минеральных вод в  |             |      |
|   |                        |Алматинской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|11 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |Минеральные  |То же |
|   |ченной ответственностью |участке скважины № 2-ТМ  |подземные    |      |
|   |"Тамирлан"              |Темирлановского месторож-|воды         |      |
|   |                        |дения в Южно-Казахстанс- |             |      |
|   |                        |кой области              |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|12 |Товарищество с ограни-  |Разведка и добыча подзем-|    То же    |Раз-  |
|   |ченной ответственностью |ных вод из палеогеновых  |             |ведка |
|   |"Торгово-промышленная   |отложений Иртышского     |             |и     |
|   |компания "ЖЕТЫ АГАЙЫН"  |артезианского бассейна в |             |добыча|
|   |                        |Павлодарской области     |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|13 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|14 |Дочернее государственное|Разведка подземных вод на|    То же    |Раз-  |
|   |предприятие "Туркестанс-|участке скважины № 15Т   |             |ведка |
|   |кая железная дорога"    |Арысского артезианского  |             |      |
|   |                        |бассейна в Южно-Казахс-  |             |      |
|   |                        |танской области          |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|15 |Государственное учрежде-|Добыча подземных вод на  |    То же    |Добыча|
|   |ние Санаторий           |участке скважины № 8/85  |             |      |
|   |"Казахстан" Министерства|Алма-Атинского месторож- |             |      |
|   |внутренних дел          |дения минеральных вод в  |             |      |
|   |Республики Казахстан    |Алматинской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|16 |Товарищество с ограни-  |Разведка и добыча подзем-|Подземные    |Раз-  |
|   |ченной ответственностью |ных вод на участке сква- |воды         |ведка |
|   |"Тау-Тургень М.Р."      |жины № 1273 в поселке    |             |и     |
|   |                        |Тургень Алматинской      |             |добыча|
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|17 |Товарищество с ограни-  |Добыча-извлечение эмуль- |    То же    |Добыча|
|   |ченной ответственностью |гированных подземных вод |             |      |
|   |"Ориент ЛТД"            |в г. Семипалатинске      |             |      |
|   |                        |Восточно-Казахстанской   |             |      |
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|18 |Гражданин Республики    |Разведка подземных вод на|    То же    |Раз-  |
|   |Казахстан Отынышев Булат|участке скважины № 195   |             |ведка |
|   |Ахметович               |Талгарского района       |             |      |
|   |                        |Алматинской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|19 |Товарищество с ограни-  |Разведка и добыча подзем-|Минеральные  |Раз-  |
|   |ченной ответственностью |ных вод на участке       |подземные    |ведка |
|   |"Арго"                  |"Арго" в г. Павлодаре    |воды         |и     |
|   |                        |Павлодарской области     |             |добыча|
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|20 |Капчагайское государст- |Добыча подземных вод     |Подземные    |Добыча|
|   |венное дочернее пред-   |Николаевского месторожде-|воды         |      |
|   |приятие водопроводно-ка-|ния в Алматинской области|             |      |
|   |нализационного хозяйства|                         |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|21 |Закрытое акционерное    |Добыча подземных вод на  |    То же    |Добыча|
|   |общество "Алматы        |участке Покровского мес- |             |      |
|   |Гринхауз Компани"       |торождения в Алматинской |             |      |
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|22 |Государственное комму-  |Добыча подземных вод     |    То же    |То же |
|   |нальное предприятие     |Уральского месторождения |             |      |
|   |"Западно-Казахстанское  |в Западно-Казахстанской  |             |      |
|   |областное управление    |области                  |             |      |
|   |водопровода и канализа- |                         |             |      |
|   |ции"                    |                         |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|23 |Негосударственное учреж-|Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |дение "Дворец культуры  |участке скважины № 1     |             |      |
|   |горняков ТОО Аргус"     |Михайловского месторожде-|             |      |
|   |                        |ния г. Караганды         |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|24 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод     |    То же    |То же |
|   |открытого типа          |Кызылкумского месторожде-|             |      |
|   |"Харрикейн Кумколь      |ния в Карагандинской     |             |      |
|   |Мунай"                  |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|25 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)                                  |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|26 |Открытое акционерное    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |общество "Шымкентцемент"|участке скважин №1, №4,  |             |      |
|   |                        |№5, №6 и №7 Бадам-Сайрам-|             |      |
|   |                        |ского месторождения в Юж-|             |      |
|   |                        |но-Казахстанской области |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|27 |Есильское государствен- |Добыча подземных вод     |    То же    |То же |
|   |ное предприятие "Горво- |Кызылсуйского месторожде-|             |      |
|   |доканал"                |ния в Акмолинской области|             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|28 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |открытого типа "Игилик" |участке скважин № 768-ДЭ,|             |      |
|   |                        |№ 769-ДЭ, № 770-ДЭ в     |             |      |
|   |                        |г. Кокшетау Северо-Казах-|             |      |
|   |                        |станской области         |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|29 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|30 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
  |___|________________________|_________________________|_____________|______|
|31 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|32 |Открытое акционерное    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |общество "Кант"         |участке водозабора Акцио-|             |      |
|   |                        |нерного общества "Кант", |             |      |
|   |                        |Талас-Ассинского место-  |             |      |
|   |                        |рождения в Жамбылской    |             |      |
|   |                        |области                  |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|33 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |    То же    |То же |
|   |закрытого типа          |участке скважин № 1 и № 2|             |      |
|   |"Акционерная компания   |Бадам-Сайрамского место- |             |      |
|   |"Шымкентпромстрой"      |рождения в Южно-Казахс-  |             |      |
|   |                        |танской области          |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|34 |Открытое акционерное об-|Добыча подземных вод на  |Подземные    |Добыча|
|   |щество "Конфеты Караган-|участке скважин № 509,   |воды         |      |
|   |ды"                     |№ 9142, № 1638, № 79э    |             |      |
|   |                        |Михайловского месторожде-|             |      |
|   |                        |ния в г. Караганде       |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|35 |Товарищество с ограни-  |Добыча подземных вод на  |Подземные    |Добыча|
|   |ченной ответственностью |участке скважин № 172/1, |воды         |      |
|   |"Карасу"                |№ 173/1, № 1070, № 1047, |             |      |
|   |                        |№ 2273, № 1057, № 1048,  |             |      |
|   |                        |№ 2243 Алма-Атинского    |             |      |
|   |                        |месторождения в г. Алматы|             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|36 |Акционерное общество    |Разведка подземных вод на|Подземные    |Раз-  |
|   |открытого типа "Караган-|участке скважины № 5090 в|воды         |ведка |
|   |динский автокомбинат №2"|г. Караганде             |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|37 |Акционерное общество    |Разведка подземных вод на|Подземные    |Раз-  |
|   |"Мангистаумунайгаз"     |площади нефтяного место- |воды         |ведка |
|   |                        |рождения Асар в Мангис-  |             |      |
|   |                        |тауской области          |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|38 <*> (Строка 38 утратила силу - постановлением Правительства РК от 8 июля
1999 г. N 944 )
____ ________________________|_________________________|_____________|______|
|39 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|40 |Производственный коопе- |Разведка лечебных грязей |Лечебные     |Раз-  |
|   |ратив "Горно-геологичес-|на озерах Балпаш-Сор и   |грязи        |ведка |
|   |кая компания Ак-Бура"   |Улькен-Сор в Северо-Ка-  |             |      |
|   |                        |захстанской области      |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|41 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |Подземные    |Добыча|
|   |открытого типа          |участке скважин № 1в,    |воды         |      |
|   |"Шымкентмай"            |№ 2в, № 212 и № 213      |             |      |
|   |                        |Бадам-Сайрамского место- |             |      |
|   |                        |рождения в г. Шымкенте   |             |      |
|   |                        |Южно-Казахстанской облас-|             |      |
|   |                        |ти                       |             |      |
|___|________________________|_________________________|_____________|______|
|42 |Акционерное общество    |Добыча подземных вод на  |Подземные    |Добыча|
|   |"Шымкентский свинцовый  |участке водозабора АО    |воды         |      |
|   |завод"                  |"Шымкентский свинцовый   |             |      |
|   |                        |завод" в Шымкентской     |             |      |
|   |                        |области                  |             |      | |___|________________________|_________________________|_____________|______|

                                                         Приложение 2                     
                                               к постановлению Правительства              
                                                     Республики Казахстан
                                               от 31 декабря 1998 года N 1392 <*>

      Сноска. Внесены изменения - постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.08.2003 г. N 844

                                                   Перечень организаций, которым выдаются
           лицензии на право разведки и/или добычи углеводородного сырья
                             и твердых полезных ископаемых

____________________________________________________________________________
| N |                         |       Объект       |Вид полезного|Примечания|
|п/п|   Недропользователь     |  недропользования  | ископаемого |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 1 |           2             |         3          |      4      |     5    |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 1 |Финансового-промышленная |Рудопроявление      |Медь,        | Разведка |
|   |группа "Семей"           |Шорское             |Молибден     |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 2 |Акционерное общество от- |Месторождение       |Золото       |  Добыча  |
|   |крытого типа "Горнорудная|Аксакал-Бескемпир   |             |          |
|   |компания "АБС-Балхаш"    |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 3 |Товарищество с ограничен-|Техногенные мине-   |Барит,       |  То же   |
|   |ной ответственностью     |ральные образования |полиметаллы  |          |
|   |"РЭП"                    |Нижне-Кайрактинской |             |          |
|   |                         |обогатительной      |             |          |
|   |                         |фабрики             |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 4 |Товарищество с ограничен-|Месторождение       |Нефть        |  То же   |
|   |ной ответственностью     |Женгельды           |             |          |
|   |"Тараз"                  |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 5 |Товарищество с ограничен-|Месторождение       |То же        |  То же   |
|   |ной ответственностью     |Масабай             |             |          |
|   |"Е.М.Е."                 |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 6 |Открытое акционерное об- |Месторождение Сарал-|     Газ     | Разведка |
|   |щество "Батысгаз"        |жин на блоках:      |             |          |
|   |                         |ХХ-5-В (частично),  |             |          |
|   |                         |С (частично),       |             |          |
|   |                         |Е (частично),       |             |          |
|   |                         |F (частично), ХХ-6-А|             |          |
|   |                         |(частично),         |             |          |
|   |                         |D (частично)        |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 7 |Товарищество с ограничен-|Месторождение Тамды-|     Газ     |Разведка и|
|   |ной ответственностью     |коль, в пределах    |             |добыча    |
|   |"Олагер Ойл"             |блоков ХХІ-16-Е     |             |          |
|   |                         |(частично), F (час- |             |          |
|   |                         |тично)              |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 8 |Акционерное общество зак-|Месторождение       |  Молибден   |  Добыча  |
|   |рытого типа "ТММ"        |Коктенколь          |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
| 9 |Акционерное общество от- |Геофизическое - ХІІ |   Хромиты   |Разведка и|
|   |крытого типа "Актобемыс" |                    |             |добыча    |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|10 |Товарищество с ограничен-|Карамолинская       |   Марганец  | Разведка |
|   |ной ответственностью     |площадь             |             |          |
|   |"Тентек"                 |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|11 |"БиЭйчПиУолд Эксплорейшн |Колдарская площадь  |Золото и     |   То же  |
|   |Инк."                    |                    |цветные      |          |
|   |                         |                    |металлы      |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|12 |Открытое акционерное об- |Месторождение       |   Золото    |Разведка и|
|   |щество "Казцинк"         |Старковское         |             |добыча    |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|13 |Акционерное общество от- |Жезказганская впади-|Медь и сопут-|   То же  |
|   |крытого типа "Корпорация |на в пределах участ-|ствующие ме- |          |
|   |Казахмыс"                |ков Соркудук-Жартас,|таллы        |          |
|   |                         |Присарысуйский,     |             |          |
|   |                         |Жаман-Айбат         |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|14 |Товарищество с ограничен-|Шахта "Кировская"   |    Уголь    |  Добыча  |
|   |ной ответственностью     |ТОО "Трансэнерго"   |             |          |
|   |"Трансэнерго"            |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|15 |Товарищество с ограничен-|Участок Черемошинс- |    То же    | Разведка |
|   |ной ответственностью     |кий                 |             |          |
|   |"Уш-Булак"               |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|16 |Акционерное общество от- |Рудопроявление      |   Золото    |Разведка и|
|   |крытого типа "Горнорудная|Енбекши             |             |добыча    |
|   |компания "АБС-Балхаш"    |                    |             |          |
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|
|17 <*> (исключен - N 844 от 22.08.2003 г.)
|___|_________________________|____________________|_____________|__________|

                                                         Приложение 3
                                                к постановлению Правительства
                                                   Республики Казахстан
                                               от 31 декабря 1998 года N 1392

                                   Перечень
         лицензий на право пользования недрами с вносимыми изменениями

  ____________________________________________________________________________
| N№| Лицензия |                    |             Вносимые изменения
|п/п|(серия,   | Недропользователь  |_______________________________________
|   |дата)     |                    |Компетент-|     Срок      |Наименование|
|   |          |                    |ный орган |  заключения   |недропользо-|
|   |          |                    |          |   контракта   |вателя      |
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
| 1 |     2    |        3           |    4     |       5       |     6      |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
| 1 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1380 от |ниченной ответствен-|          |заключения кон-|            |  
|   |19.02.98  |ностью "Дидар"      |          |тракта до      |            |   
|   |года      |                    |          |01.03.1999 года|            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 2 |Серия МГ  |Закрытое акционерное|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1013 от |общество "Мунай"    |          |заключения кон-|            |   
|   |04.12.97  |                    |          |тракта до      |            |   
|   |года      |                    |          |01.04.1999 года|            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 3 |Серия МГ  |Совместное предприя-|          |               |            |   
|   |№ 1225Д от|тие "Геомайнинг"    |          |               |            |   
|   |16.12.97  |                    |          |               |            |  
|   |года      |                    |          |               |            | 
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 4 |Серия ГКИ |Открытое акционерное|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1486 от |общество "Казцинк"  |          |заключения кон-|            |   
|   |19.02.98  |                    |          |тракта до      |            |   
|   |года      |                    |          |19.02.1999 года|            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 5 |Серия МГ  |"Шелл Эксплорейшн   |          |               |"Шелл Темир |   
|   |№ 995 от  |Б.В." и "ВЕБА Ойл   |          |               |Петролеум   |   
|   |19.01.98  |Казахстан ГмбХ"     |          |               |Девеломпет  |   
|   |года      |                    |          |               |Б.В." и     |   
|   |          |                    |          |               |"ВЕБА Ойл   |   
|   |          |                    |          |               |Казахстан   |   
|   |          |                    |          |               |ГмбХ" п.п.  |   
|   |          |                    |          |               |1.1. Шелл   |   
|   |          |                    |          |               |Темир Петро-|   
|   |          |                    |          |               |леум Деве-  |   
|   |          |                    |          |               |лопмент Б.В.|   
|   |          |                    |          |               |- 60%       |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
| 6 |Серия МГ  |"Тексуна Кемиклз    |          |               |            |   
|   |№ 337ДД от|Инк."               |          |               |            |   
|   |12.08.98  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 7 |Серия МГ  |"Тексуна Кемиклз    |          |               |            |   
|   |№ 339ДД от|Инк."               |          |               |            |   
|   |12.08.98  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 8 |Серия ГКИ |Акционерное общество|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 10172 от|"Актюбинский завод  |          |заключения кон-|            |   
|   |08.12.97  |хромовых соединений"|          |тракта до      |            |   
|   |года      |                    |          |19.02.1999 года|            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
| 9 |Серия МГ  |Строительная произ- |          |               |            |   
|   |№ 55 от   |водственно-перераба-|          |               |            |   
|   |30.12.94  |тывающая фирма      |          |               |            |   
|   |года      |"Бунашам"           |          |               |            |   
|   |          |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|10 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 979 от  |ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |12.06.97  |ностью "Ай-Дан"     |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________
|11 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 999 от  |"Нефтяная компания  |          |               |            |   
|   |04.12.97  |Казахстан           |          |               |            |   
|   |года      |Аль-Таджир"         |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|12 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 102Д от |ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |10.01.95  |ностью "Андас-Алтын"|          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|13 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 110Д от |ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |10.01.95  |ностью "Андас-Алтын"|          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|14 |Серия МГ  |Акционерная компания|          |               |            |   
|   |№ 381 от  |"Алтыналмас"        |          |               |            |   
|   |10.09.95  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|15 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            | 
|   |№ 160Д от |"Жезказган руда"    |          |               |            |   
|   |28.06.96  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|16 |Серия МГ  |Акционерное общество|Госкомин- |Продлить срок  |            |   
|   |№ 920 от  |"Алаш"              |вест      |заключения кон-|            |   
|   |21.03.96  |                    |          |тракта до      |            |   
|   |года      |                    |          |31.12.1998 года|            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|17 |Серия МГ  |Совместное предприя-|Госкомин- |Продлить срок  |Товарищество|   
|   |№ 307 от  |тие "Казахтуркмунай |вест      |заключения кон-|с ограничен-|   
|   |26.12.95  |ЛТД"                |          |тракта до      |ной ответст-|   
|   |года      |                    |          |30.06.1999 года|венностью   |   
|   |          |                    |          |               |"Казахтурк- |   
|   |          |                    |          |               |мунай"      |   
|   |          |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|18 |Серия МГ  |Старательская артель|          |               |Товарищество|   
|   |№ 489 от  |"Горняк"            |          |               |с ограничен-|   
|   |07.06.95  |                    |          |               |ной ответст-|   
|   |года      |                    |          |               |венностью   |   
|   |          |                    |          |               |артель ста- | 
|   |          |                    |          |               |рателей     |   
|   |          |                    |          |               |"Горняк"    |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|19 |Серия ГКИ |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 1506 от |ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |21.09.98  |ностью "Комкон"     |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|20 |Серия МГ  |Закрытое акционерное|          |               |            |   
|   |№ 309-Д от|общество совместное |          |               |            |   
|   |23.05.97  |предприятие "Казпол-|          |               |            |   
|   |года      |мунай"              |          |               |            |   
|   |          |                    |          |               |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|21 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 995 от  |"Каспийнефть"       |          |               |            |   
|   |10.10.97  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|22 |Серия МГ  |Закрытое акционерное|          |               |            |   
|   |№ 249 от  |общество "Каракудук-|          |               |            |   
|   |28.06.95  |мунай"              |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|23 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 1353 от |открытого типа      |          |               |            |   
|   |04.12.97  |"Карагандакомир"    |          |               |            |  
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|24 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 987-Д от|ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |15.06.98  |ностью "ТЕПКО"      |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|25 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 10040 от|ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |21.01.97  |ностью санаторий    |          |               |            |   
|   |года      |"Керим-Агаш"        |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|26 |Серия МГ  |Совместное предприя-|          |               |            |   
|   |№ 1218Д от|тие "Геомайнинг"    |          |               |            |   
|   |16.12.97  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|27 |Серия ГКИ |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 936Д-1  |открытого типа      |          |               |            |   
|   |от 08.12. |"Мангистаумунайгаз" |          |               |            |   
|   |97 года   |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|28 |Серия МГ  |Компания "Оман Ойл  |          |               |            |   
|   |№ 966 от  |Компани Лимитед"    |          |               |            |   
|   |29.11.96  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|29 |Серия ГКИ |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 934Д от |открытого типа      |          |               |            |   
|   |08.12.97  |"Мангистаумунайгаз" |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|30 |Серия МГ  |Товарищество с огра-|          |               |            |   
|   |№ 957 от  |ниченной ответствен-|          |               |            |   
|   |04.12.97  |ностью "Кезби Англо |          |               |            |   
|   |года      |Каспиан Мунай"      |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|31 |Серия МГ  |Компания "ТЕК Казин-|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 767Д от |вест"               |          |заключения     |            |   
|   |04.12.97  |                    |          |контракта до   |            |   
|   |года      |                    |          |01.01.1999 года|            |
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|32 |Серия МГ  |Совместное предприя-|          |               |            |  
|   |№ 2в от   |тие "Казгермунай"   |          |               |            |   
|   |15.11.96  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|33 |Серия МГ  |Совместное предприя-|          |               |            |   
|   |№ 2б от   |тие "Казгермунай"   |          |               |            |   
|   |15.11.96  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|34 |Серия МГ  |Совместное предприя-|Госкомин- |               |            |   
|   |№ 237-Д от|тие "Центрально-Ази-|вест      |               |            |   
|   |01.11.96  |атская нефть"       |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|35 |Серия МГ  |Совместное предприя-|Госкомин- |               |            |   
|   |№ 250-Д от|тие "Центрально-Ази-|вест      |               |            |   
|   |01.11.96  |атская нефть"       |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|36 |Серия МГ  |Совместное предприя-|Госкомин- |               |            |   
|   |№ 301-Д от|тие "Центрально-Ази-|вест      |               |            |   
|   |01.11.96  |атская нефть"       |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|37 |Серия МГ  |Совместное предприя-|Госкомин- |               |            |   
|   |№ 952-Д от|тие "Центрально-Ази-|вест      |               |            |   
|   |12.06.97  |атская нефть"       |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|38 |Серия МГ  |Японская националь- |          |               |            |   
|   |№ 954 от  |ная нефтяная компа- |          |               |            |   
|   |19.04.94  |ния                 |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|39 |Серия ГКИ |Акционерное общество|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 188Д от |"КАТЭП"             |          |заключения     |            |   
|   |15.06.98  |                    |          |дополнения к   |            |   
|   |года      |                    |          |контракту до   |            | 
|   |          |                    |          |01.02.99 года  |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|40 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1010 от |"Экип Текник Сантан-|          |заключения     |            |   
|   |22.10.97  |дреу"               |          |контракта до   |            |   
|   |года      |                    |          |01.03.99 года  |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|41 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1011 от |"Экип Текник Сантан-|          |заключения     |            |   
|   |22.10.97  |дреу"               |          |контракта до   |            |   
|   |года      |                    |          |01.03.99 года  |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|42 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 1012 от |"Экип Текник Сантан-|          |заключения     |            |   
|   |22.10.97  |дреу"               |          |контракта до   |            |   
|   |года      |                    |          |01.03.99 года  |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|43 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 197 от  |"Восточно-Казахстан-|          |               |            |   
|   |10.05.95  |ский медно-химичес- |          |               |            |   
|   |года      |кий комбинат"       |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|44 |Серия ГКИ |Товарищество с огра-|          |Продлить срок  |            |   
|   |№ 845Д от |ниченной ответствен-|          |заключения     |            |   
|   |14.02.98  |ностью "Бесшокы"    |          |контракта до   |            |   
|   |года      |                    |          |01.03.99 года  |            |    |___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   
|45 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 1196 от |"Феррохром"         |          |               |            |   
|   |09.09.96  |                    |          |               |            |   
|   |года      |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|46 |Серия МГ  |Акционерное общество|          |               |            |   
|   |№ 10028 от|закрытого типа      |          |               |            |   
|   |10.02.97  |"Организационный ко-|          |               |            |   
|   |года      |митет МЖК"          |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|
|47 |Серия МГ  |Акционерное общество|Госкомин- |               |            |   
|   |№ 63Д     |закрытого типа      |вест      |               |            |   
|   |          |"Акмола-Голд"       |          |               |            |   
|   |          |                    |          |               |            |   
|   |          |                    |          |               |            |   
|___|__________|____________________|__________|_______________|____________|   

Продолжение таблицы

_____________________________________________________________________________
| № |                                                                       |
|п/п|                                                                       |
|___|_______________________________________________________________________|
|   |Продление срока дейст-|    Изменение     |    Изменение   |    Прочие  |
|   |вия лицензии, новые   |   минимальной    | геологического |            |
|   |виды недропользования |    программы     |(горного) отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|   |           7          |         8        |       9        |      10    |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 1 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 2 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 3 |Добавить разведку ме- |                  |                |            |
|   |таллов: серебро, медь,|                  |                |            |
|   |свинец, цинк, молиб-  |                  |                |            |
|   |ден, вольфрам, олово  |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 4 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 5 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 6 |Лицензия действует с  |П.п. 6.2. Икслю-  |                |            |
|   |07.06.95 года         |чить нормативные  |                |            |
|   |                      |потери и разубожи-|                |            |
|   |                      |вание             |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 7 |Лицензия действует с  |П.п. 6.2. Исклю-  |                |            |
|   |07.06.95 года         |чить нормативные  |                |            |
|   |                      |потери и разубожи-|                |            |
|   |                      |вание             |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 8 |                      |                  |                |П.п. 2.1.   |
|   |                      |                  |                |величина    |
|   |                      |                  |                |водоотбора  |
|   |                      |                  |                |4863,76 м3  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
| 9 |П.4 Лицензия предос-  |                  |                |            |
|   |тавляется на 20 лет, в|                  |                |            |
|   |т.ч. поисково-оценоч- |                  |                |            |
|   |ные и разведочные ра- |                  |                |            |
|   |боты 5 лет            |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|10 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|11 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|12 |                      |                  |                |П.п. 1.4.   |
|   |                      |                  |                |компания с  |
|   |                      |                  |                |ограниченной|
|   |                      |                  |                |ответствен- |
|   |                      |                  |                |ностью      |
|   |                      |                  |                |СЕNТRАМINI  |
|   |                      |                  |                |NG LIMITED  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|13 |                      |                  |                |П.п. 1.4.   |
|   |                      |                  |                |компания с  |
|   |                      |                  |                |ограниченной|
|   |                      |                  |                |ответствен- |
|   |                      |                  |                |ностью      |
|   |                      |                  |                |СЕNТRАМINI  |
|   |                      |                  |                |NG LIMITED  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|14 |П.4. Срок действия ли-|1998 г. - 6 млн.  |                |            |
|   |цензии 20 лет со дня  |тенге, 1999 г. -  |                |            |
|   |ее выдачи. Срок раз-  |3 млн. тенге,     |                |            |
|   |ведки 5 лет.          |2000 г. - 1 млн.  |                |            |
|   |                      |тенге             |                |            |   
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|15 |                      |П.4. Срок действия|                |            |
|   |                      |лицензии 22 года, |                |            |
|   |                      |в т.ч. разведка   |                |            |
|   |                      |флангов месторож- |                |            |
|   |                      |дения 4 года;     |                |            |   
|   |                      |п.п. 7.2. Срок на-|                |            |   
|   |                      |чала работ по нед-|                |            |   
|   |                      |ропользованию, да-|                |            |   
|   |                      |та регистрации    |                |            |
|   |                      |Контракта         |                |            |   
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|16 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|17 |                      |В п.п. 8.3. 1999- |                |П.12 исклю- |
|   |                      |2000 год - 1,5млн.|                |чить        |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |2001 год - 1,5млн.|                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |2002 год - 11 млн.|                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |2003 год - 13 млн.|                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |2004 год - 6 млн. |                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |пункты 8.3.1. и 12|                |            |
|   |                      |исключить         |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|18 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|19 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|20 |                      |Минимальная прог- |                |            |
|   |                      |рамма работ       |                |            |
|   |                      |1997 г. 0,3 млн.  |                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |1998 г. 2 млн.    |                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |1999 г. 5 млн.    |                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |2000 г. 3 млн.    |                |            |
|   |                      |долларов США.     |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|21 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|22 |                      |Минимальная прог- |                |            |
|   |                      |рамма работ до    |                |            |
|   |                      |31.12.98 года     |                |            |
|   |                      |16 500 000        |                |            |
|   |                      |долларов США; До  |                |            |
|   |                      |31.12.99 года     |                |            |
|   |                      |30 000 000 долла- |                |            |
|   |                      |ров США           |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|23 |                      |                  |Изменение Горно-|П.п. 2.1.   |
|   |                      |                  |го отвода       |лицензия    |
|   |                      |                  |                |предоставля-|
|   |                      |                  |                |ется для до-|
|   |                      |                  |                |бычи угля на|
|   |                      |                  |                |полях шахт  |
|   |                      |                  |                |№ 1 (шахта  |
|   |                      |                  |                |Кировская), |
|   |                      |                  |                |№ 2 (шахта  |
|   |                      |                  |                |Горбачева), |
|   |                      |                  |                |№ 3 (шахта  |
|   |                      |                  |                |Байжанова)  |
|   |                      |                  |                |на все раз- |
|   |                      |                  |                |веданные за-|
|   |                      |                  |                |пасы, числя-|
|   |                      |                  |                |щиеся на Го-|
|   |                      |                  |                |сударствен- |
|   |                      |                  |                |ном балансе |
|   |                      |                  |                |на момент   |
|   |                      |                  |                |выдачи      |
|   |                      |                  |                |лицензии    |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|24 |Срок действия лицензии|Минимальная прог- |                |            |
|   |4 года 6 месяцев с да-|рамма работ. Пер- |                |            |
|   |ты подписания лицензии|вый этап (2 года  |                |            |
|   |                      |6 месяцев) - 9млн.|                |            |
|   |                      |долларов США;     |                |            |
|   |                      |Второй этап (2 го-|                |            |
|   |                      |да) - 13 млн.     |                |            |
|   |                      |долл. США         |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|25 |Продлить срок действия|                  |                |            |
|   |лицензии до 31.12.99  |                  |                |            |
|   |года                  |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|26 |Добавить разведку     |                  |                |            |
|   |металлов: цинк        |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|27 |                      |                  |Изменение       |            |
|   |                      |                  |геологического  |            |
|   |                      |                  |отвода          |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|28 |                      |П.п. 8.4.1. Мини- |                |            |
|   |                      |мальная рабочая   |                |            |
|   |                      |программа 1998 г.-|                |            |
|   |                      |нет добычи; 1999г.|                |            |
|   |                      |- 60,0 тыс.тонн;  |                |            |
|   |                      |2000 г.-175,0 тыс.|                |            |
|   |                      |тонн              |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|29 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|30 |                      |                  |Изменение геоло-|            |
|   |                      |                  |гического отвода|            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|31 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|32 |Период разведки - до  |П.8.3. 1999-2001  |                |            |
|   |марта 2001 года       |годы - проект     |                |            |
|   |                      |доразведки, прове-|                |            |
|   |                      |дение и обработка |                |            |
|   |                      |сейсмических дан- |                |            |
|   |                      |ных, подсчет запа-|                |            |
|   |                      |сов до марта 2001 |                |            |
|   |                      |года. Расходы по  |                |            |
|   |                      |разведке - 1999   |                |            |
|   |                      |год - 0,2 млн.    |                |            |
|   |                      |дол. США 2000 год-|                |            |
|   |                      |1,5 млн. дол. США |                |            |
|   |                      |2001 год - 0,6    |                |            |
|   |                      |млн. дол. США     |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|33 |Период разведки - до  |П.8.3. 1999-2001  |                |            |
|   |марта 2001 года       |годы - проект до- |                |            |
|   |                      |разведки, проведе-|                |            |
|   |                      |ние и обработка   |                |            |
|   |                      |сейсмических дан- |                |            |
|   |                      |ных, подсчет запа-|                |            |
|   |                      |сов до марта 2001 |                |            |
|   |                      |года. Расходы по  |                |            |
|   |                      |разведке - 1999   |                |            |
|   |                      |год - 0,3 млн.дол.|                |            |
|   |                      |США               |                |            |
|   |                      |2000 год - 1,0    |                |            |
|   |                      |млн. дол. США     |                |            |
|   |                      |2001 год - 0,2    |                |            |
|   |                      |млн. дол. США     |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|34 |                      |П. 8.3.3. 750     |                |П. 1.4 Аме- |
|   |                      |погонных км сейс- |                |ранда Хесс  |
|   |                      |мических профилей |                |(ЦАН)-52,5%,|
|   |                      |МОГТ, 2 Д.        |                |Геотекс-25%,|
|   |                      |П. 8.3.5. Объем   |                |ФИОК-22,5%. |
|   |                      |бурения 1 периода |                |П.1.7. Неф- |
|   |                      |разведки - 1200 м |                |тяные опера-|
|   |                      |                  |                |ции. П.1.8. |
|   |                      |                  |                |Разведка    |
|   |                      |                  |                |месторожде- |
|   |                      |                  |                |ний углево- |
|   |                      |                  |                |дородов     |
|   |                      |                  |                |П. 1.9.     |
|   |                      |                  |                |Иностранные |
|   |                      |                  |                |инвестиции  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|35 |                      |П.8.3.3.400 погон-|                |П.1.4. Аме- |
|   |                      |ных км сейсмичес- |                |ранда Хесс  |
|   |                      |ких профилей МОГТ,|                |(ЦАН)-52,5%,|
|   |                      |2Д. П.8.3.5. объем|                |Геотекс-25%,|
|   |                      |бурения 2500 м.   |                |ФИОК-22,5%. |
|   |                      |П.8.3.7.2500 по-  |                |П.1.7. Неф- |
|   |                      |гонных км сейсмо- |                |тяные опера-|
|   |                      |разведочных профи-|                |ции. П.1.8. |
|   |                      |лей МОГТ, 2Д      |                |Разведка    |
|   |                      |                  |                |месторожде- |
|   |                      |                  |                |ний углево- |
|   |                      |                  |                |дородов     |
|   |                      |                  |                |П.1.9.      |
|   |                      |                  |                |Иностранные |
|   |                      |                  |                |инвестиции  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|36 |П.5.1. Продолжитель-  |П.8.3.5.400 погон-|                |П.1.4. Аме- |
|   |ность этапа 1 периода |ных км сейсмичес- |                |ранда Хесс  |
|   |разведки - 4 года     |ких профилей МОГТ,|                |(ЦАН)-52,5%,|
|   |П.5.2. Продолжитель-  |2Д П.8.3.8. Буре- |                |Геотекс-25%,|
|   |ность этапа ІІ периода|ние - 3000 м.     |                |ФИОК-22,5%. |
|   |разведки - 1 год      |ГИС - 3000 погон- |                |П.1.7. Неф- |
|   |                      |ных м. Опробование|                |тяные опера-|
|   |                      |- 5 пластов       |                |ции. П.1.9. |
|   |                      |                  |                |Иностранные |
|   |                      |                  |                |инвестиции  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|37 |П.5 Срок действия ли- |П.8.3.5. Бурение  |                |П.1.4. Аме- |
|   |цензии - 6 лет П.5.1. |скважин -         |                |ранда Хесс  |
|   |Продолжительность эта-|2х1500 м. = 3000м.|                |(ЦАН)-52,5%,|
|   |па 1 периода развед-  |ГИС - 3000 погон- |                |Геотекс-25%,|
|   |ки - 3 года           |ных м. Опробование|                |ФИОК-22,5%. |
|   |                      |- 8 пластов       |                |П.1.7. Неф- |
|   |                      |                  |                |тяные опера-|
|   |                      |                  |                |ции. П.1.9. |
|   |                      |                  |                |Иностранные |
|   |                      |                  |                |инвестиции  |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|38 |Продлить срок действия|                  |                |            |
|   |лицензии до 18.10.99  |                  |                |            |
|   |года                  |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|39 |                      |                  |                |П.6. Проект-|
|   |                      |                  |                |ный годовой |
|   |                      |                  |                |объем добычи|
|   |                      |                  |                |30 тысяч    |
|   |                      |                  |                |тонн        |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|40 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|41 |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|42 |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|43 |Добавить разведку угля|                  |Добавить геоло- |            |
|   |и полиметаллов        |                  |гический отвод  |            |
|   |                      |                  |                |            |
|   |                      |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|44 |                      |1998 год - 170 ты-|                |            |
|   |                      |сяч долларов США; |                |            |
|   |                      |1999 год - 300 ты-|                |            |
|   |                      |сяч долларов США; |                |            |
|   |                      |2000 год - 500 ты-|                |            |
|   |                      |сяч долларов США  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|45 |Продлить срок разведки|                  |                |            |
|   |до 01.01.2001 года    |                  |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|46 |                      |                  |                |П.7.3. Вели-|
|   |                      |                  |                |чина водоот-|
|   |                      |                  |                |бора не бо- |
|   |                      |                  |                |лее 130 м3 в|
|   |                      |                  |                |сутки при   |
|   |                      |                  |                |непрерывном |
|   |                      |                  |                |режиме эксп-|
|   |                      |                  |                |луатации    |
|___|______________________|__________________|________________|____________|
|47 |                      |Четвертый год -   |                |            |
|   |                      |350 тысяч долларов|                |            |
|   |                      |США; Пятый год -  |                |            |
|   |                      |200 тысяч долларов|                |            |
|   |                      |США               |                |            |
|___|______________________|__________________|________________|____________|

                                                             Приложение 4
                                                   к постановлению Правительства
                                                        Республики Казахстан
                                                  от 31 декабря 1998 года N 1392

                 Перечень лицензий на право пользования недрами,
              подлежащих переоформлению на новых недропользователей
                      в связи с передачей права недропользования

____________________________________________________________________________
|N№ |    Номер    |         Прежний         |              Новый            |
|п/п|  лицензии   |    недропользователь    |        недропользователь      |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 1 |      2      |            3            |               4               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 1 |МГ № 1337 от |Открытое акционерное     |Товарищество с ограниченной от-|
|   |29.04.97 г.  |общество "Казатомпром"   |ветственностью "Казахстанско-  |
|   |             |                         |французско-швейцарское совмест-|
|   |             |                         |ное предприятие "КАТКО"        |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 2 |МГ № 886 от  |Открытое акционерное     |Товарищество с ограниченной от-|
|   |29.04.97 г.  |общество "Казатомпром"   |ветственностью "Казахстанско-  |
|   |             |                         |французско-швейцарское совмест-|
|   |             |                         |ное предприятие "КАТКО"        |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 3 |МГ № 159 от  |Акционерное общество     |Акционерное общество открытого |
|   |14.02.95 г.  |"Балхашмедь"             |типа "Корпорация Казахмыс"     |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 4 |МГ № 31Д от  |Товарищество с ограничен-|Открытое акционерное общество  |
|   |07.02.97 г.  |ной ответственностью     |"Обуховский ГОК-2"             |
|   |             |"Обуховский ГОК-2"       |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 5 |МГ № 10017 от|Акционерное общество     |Товарищество с ограниченной от-|
|   |21.01.97 г.  |закрытого типа "ТЕМ"     |ветственностью "Ак-Султан"     |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 6 |МГ № 10145 от|Кентауское коммунальное  |Республиканское государственное|
|   |04.12.97 г.  |государственное предприя-|предприятие                    |
|   |             |тие "Водоотлив"          |"Кентауликвидрудник"           |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 7 |ГКИ № 10200  |Кентауское коммунальное  |Республиканское государственное|
|   |от 08.12.97  |государственное предприя-|предприятие                    |
|   |года         |тие "Водоотлив"          |"Кентауликвидрудник"           |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 8 |ГКИ № 10214  |Товарищество с ограничен-|Товарищество с ограниченной от-|
|   |от 19.02.98  |ной ответственностью     |ветственностью "Галлахер       |
|   |года         |"ПРИС"                   |Казахстан"                     |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
| 9 |ГКИ № 10198  |Акционерное общество     |Государственное предприятие    |
|   |от 08.12.97  |открытого типа "Усть-Ка- |"Новое Согра"                  |
|   |года         |меногорский титано-магни-|                               |
|   |             |евый комбинат"           |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|10 |МГ № 212 от  |Акционерное общество     |Закрытое акционерное общество  |
|   |07.03.97 г.  |"Васильковский горнообо- |"Степняк-Майнинг"              |
|   |             |гатительный комбинат"    |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|11 |МГ № 760 от  |Акционерное общество     |Акционерное общество открытого |
|   |08.01.96 г.  |"Иртыш"                  |типа "Усть-Каменогорский       |
|   |             |                         |титано-магниевый комбинат"     |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|12 |ГКИ № 10323  |Товарищество с ограничен-|Товарищество с ограниченной от-|
|   |от 23.09.98  |ной ответственностью     |ветственностью "Алекс"         |
|   |года         |"Эрекет"                 |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|13 |МГ № 10041 от|Акционерное общество     |Закрытое акционерное общество  |
|   |10.02.97 г.  |открытого типа "Колос"   |иностранное предприятие "ЕФЕС  |
|   |             |                         |Караганда пивоваренный завод"  |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|14 |МГ № 1371 от |Национальная атомная     |Совместное предприятие "Инкай" |
|   |15.11.97 г.  |компания "Казатомпром"   |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|15 |МГ № 1370 от |Национальная атомная     |Совместное предприятие "Инкай" |
|   |15.11.97 г.  |компания "Казатомпром"   |                               |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|
|16 |Серия МГ     |Открытое акционерное     |Дочернее Товарищество с ограни-|
|   |№ 374 от     |общество "Артель старате-|ченной ответственностью "Горно-|
|   |18.07.95 года|лей "Поиск"              |рудное предприятие "Секисовс-  |
|   |             |                         |кое" ОАО "Артель старателей    |
|   |             |                         |"Поиск"                        |
|___|_____________|_________________________|_______________________________|

                                                        Приложение 5                      
                                               к постановлению Правительства
                                                     Республики Казахстан
                                                от 31 декабря 1998 года N1392

                         Перечень отзываемых лицензий на право
                                   недропользования

  ____________________________________________________________________________
|N№ | Лицензия,    |                     |                   |              |
|п/п|(серия, №,    |  Недропользователь  |       Объект      |  Примечания  |
|   |дата)         |                     |                   |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 1 |     2        |          3          |          4        |       5      |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 1 |МГ № 721      |Товарищество с огра- |      Тасоба       |Отказ недро-  |
|   |от 11.12.95 г.|ниченной ответствен- |                   |пользователя  |
|   |              |ностью "Азиягео"     |                   |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 2 |МГ № 1173     |Товарищество с огра- |Разведка участка   |Не заключен   |
|   |от 07.04.96 г.|ниченной ответствен- |Бесшокы            |контракт с    |
|   |              |ностью "Ресурсы и    |                   |Компетентным  |
|   |              |фонды"               |                   |органом, не   |
|   |              |                     |                   |выполняется   |
|   |              |                     |                   |минимальная   |
|   |              |                     |                   |программа     |
|   |              |                     |                   |работ         |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 3 |МГ № 1174     |         То же       |Разведка участка   |     То же    |
|   |от 07.04.96 г.|                     |Тасарал            |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 4 |МГ № 1175     |         То же       |Разведка участка   |     То же    |
|   |от 07.04.96 г.|                     |Коскудук           |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 5 |МГ № 1172     |         То же       |Разведка участка   |     То же    |
|   |от 07.04.96 г.|                     |Балдыколь          |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 6 |МГ № 1181     |Компания "УМК Казахс-|Разведка на Сона-  |Отказ недро-  |
|   |от 07.02.97 г.|тан ЛТД"             |линском, Коджанчад-|пользователя  |/
|   |              |                     |ском, Нуринском    |              |
|   |              |                     |участках           |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 7 |МГ № 1271     |         То же       |Разведка на терри- |     То же    |
|   |от 07.02.97 г.|                     |тории Алматинской  |              |
|   |              |                     |области, включая   |              |
|   |              |                     |месторождения Кас- |              |
|   |              |                     |кырмыс и Восток    |              |
|   |              |                     |1, 2, 3            |              |   
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 8 |МГ № 1302     |Частная фирма        |Добыча вермикулито-|Лицензия не   |
|   |от 04.12.97 г.|"Еr Sana"            |вых руд Кулантаус- |востребована  |
|   |              |                     |кого месторождения |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
| 9 |МГ № 895      |Товарищество с огра- |Разведка с после-  |Не заключен   |
|   |от 06.09.97 г.|ниченной ответствен- |дующей переработкой|контракт с    |
|   |              |ностью "Калтек"      |шунгитов           |Компетентным  |
|   |              |                     |                   |органом, не   |
|   |              |                     |                   |выполняется   |
|   |              |                     |                   |минимальная   |
|   |              |                     |                   |программа     |
|   |              |                     |                   |работ         |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|10 |МГ № 893      |         То же       |Разведка на золото |     То же    |
|   |от 06.09.97 г.|                     |с последующей раз- |              |
|   |              |                     |работкой в         |              |
|   |              |                     |Алматинской области|              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|11 |МГ № 894      |         То же       |Разведка на золото |     То же    |
|   |от 06.09.97 г.|                     |и россыпи титана с |              |
|   |              |                     |последующей разра- |              |
|   |              |                     |боткой             |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|12 |МГ № 112      |Акционерное общество |Геологическое изу- |Не заключен   |
|   |от 07.06.95 г.|"Казахалтын"         |чение и добыча     |контракт с    |
|   |              |                     |золотосодержащих   |компетентным  |
|   |              |                     |руд месторождения  |органом, не   |
|   |              |                     |Южное Караул-Тюбе  |выполняется   |
|   |              |                     |                   |минимальная   |
|   |              |                     |                   |программа     |
|   |              |                     |                   |работ         |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|13 |МГ № 1299     |Компания "Хиллкрест  |Разведка на золото,|     То же    |
|   |от 04.12.97 г.|Ресоурсес"           |серебро, металлы   |              |
|   |              |                     |платиновой группы, |              |
|   |              |                     |редкие и цветные   |              |
|   |              |                     |металлы            |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|14 |МГ № 823      |Фирма "Нуржан"       |Разработка россыпи |Невыполнение  |
|   |от 21.03.96 г.|                     |реки Тарузен и гео-|лицензионных  |
|   |              |                     |логическое изучение|условий       |
|   |              |                     |золотоносных россы-|              |
|   |              |                     |пей долин рек Сая- |              |
|   |              |                     |су, Улькен-Кокбу-  |              |
|   |              |                     |лак, Жиланды,      |              |
|   |              |                     |Кулан, Тарузен,    |              |
|   |              |                     |Кокузен            |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|15 |МГ № 377      |Акционерное общество |Разработка         |Продажа иму-  |
|   |от 07.06.95 г.|"Акшатау кен-байыту  |месторождения      |щественного   |
|   |              |комбинаты"           |Караоба            |комплекса руд-|
|   |              |                     |                   |ника им. Жам- |
|   |              |                     |                   |была          |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|16 |МГ № 606Д     |Акционерное общество |Разведка хребта Б. |Отказ недро-  |
|   |от 04.04.97 г.|закрытого типа       |Каратау            |пользователя  |
|   |              |"Кентау эксплорейшн  |                   |              |
|   |              |энд майнинг"         |                   |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|17 |МГ № 948      |Акционерное общество |Разведка углеводо- |Невыполнение  |
|   |от 07.08.96 г.|"Сырдарьямунай"      |родного сырья      |лицензионных  |
|   |              |                     |                   |условий       |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|18 <*> (Строка 18 утратила силу - постановлением Правительства РК от 8 июля
    1999 г. N 944 ) |___|______________|_____________________|___________________|______________|
|19 |МГ № 443      |Акционерное общество |Разведка марганце- |Завершение    |
|   |от 07.06.95 г.|закрытого типа       |вого рудопроявления|разведки, от- |
|   |              |"Элует"              |Аксайское          |каз от даль-  |
|   |              |                     |                   |нейшей работы |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|20 |МГ № 444      |         То же       |Разведка марганце- |     То же    |
|   |от 07.06.95 г.|                     |вого рудопроявления|              |
|   |              |                     |Керегежайган       |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|21 |МГ № 445      |         То же       |Разведка марганце- |     То же    |
|   |от 07.06.95 г.|                     |вого рудопроявления|              |
|   |              |                     |Картобай           |              | |___|______________|_____________________|___________________|______________|
|22 |МГ № 205Д     |Акционерная компания |Разведка месторож- |Отказ недро-  |
|   |от 09.10.97 г.|"Алтыналмас"         |дения Бескемпир-   |пользователя  |
|   |              |                     |Аксакал            |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|23 |ГКИ № 1294    |Научно-производствен-|Разведка Жолпакско-|     То же    |
|   |от 04.12.97 г.|ный кооператив       |го рудопроявления  |              |
|   |              |"Стройкерамика"      |агатов             |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|24 |МГ № 1260     |Товарищество с огра- |Добыча техногенных |Лицензия не   |
|   |от 05.03.97 г.|ниченной ответствен- |минеральных        |востребована  |
|   |              |ностью "Компас"      |образований        |              |
|   |              |                     |Константиновского  |              |
|   |              |                     |рудника            |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|25 |МГ № 1286     |Акционерное общество |Разведка черных    |Не заключен   |
|   |от 10.02.97 г.|"Центргеолсъемка"    |металлов на участке|контракт с    |
|   |              |                     |Шатыбас            |Компетентным  |
|   |              |                     |                   |органом, не   |
|   |              |                     |                   |выполняется   |
|   |              |                     |                   |минимальная   |
|   |              |                     |                   |программа     |
|   |              |                     |                   |работ         |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|26 |МГ № 1287     |         То же       |Разведка цветных и |     То же    |
|   |от 10.02.97 г.|                     |благородных метал- |              |
|   |              |                     |лов на участке     |              |
|   |              |                     |Спасской площади   |              |  |___|______________|_____________________|___________________|______________|
|27 |МГ № 1288     |         То же       |Разведка цветных и |     То же    |
|   |от 10.02.97 г.|                     |черных металлов на |              |
|   |              |                     |на месторождении   |              |
|   |              |                     |Арап               |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|28 |МГ № 1289     |         То же       |Разведка цветных и |     То же    |
|   |от 10.02.97 г.|                     |черных металлов на |              |
|   |              |                     |рудопроявлении Вос-|              |
|   |              |                     |точный Сюртысу 1   |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|29 |МГ № 1290     |         То же       |Разведка черных    |     То же    |
|   |от 10.02.97 г.|                     |металлов на Амантю-|              |
|   |              |                     |бинской площади    |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|30 |МГ № 10010    |Акционерное общество |Добыча минеральных |     То же    |
|   |от 21.01.97 г.|"Сарыагаш суы"       |вод на участке     |              |
|   |              |                     |скважины № 22-Т    |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|31 |МГ № 534      |Товарищество с огра- |Разведка и добыча  |     То же    |
|   |от 12.10.95 г.|ниченной ответствен- |золота из юбилейной|              |
|   |              |ностью "Кендерлик-   |залежи Путинцевско-|              |
|   |              |Сланец"              |го месторождения   |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|32 |МГ № 925      |Акционерное общество |Разведка и после-  |Не заключен   |
|   |от 28.06.96 г.|"Лениногорский поли- |дующая добыча золо-|контракт с    |
|   |              |металлический комби- |тосодержащих руд   |Компетентным  |
|   |              |нат"                 |месторождения      |органом       |
|   |              |                     |Долинное           |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|33 |МГ № 750      |"Балхаш ЛТД АГРК"    |Разведка и добыча  |Невыполнение  |
|   |от 11.12.95 г.|                     |золота на площади  |лицензионных  |
|   |              |                     |Хрустальное        |условий       |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|34 |МГ № 58       |Акционерное общество |Разработка Мамон-  |Не заключен   |
|   |от 07.04.95 г.|"Зырьяновский свинцо-|товского месторож- |контракт с    |
|   |              |вый комбинат"        |дения              |Компетентным  |
|   |              |                     |                   |органом       |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|35 |МГ № 52       |Акционерное общество |Добыча марганцевых |     То же    |
|   |от 10.05.96 г.|"Казахмарганец"      |руд на месторожде- |              |
|   |              |                     |нии Промежуточное  |              |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|
|36 |МГ № 19       |Совместное производ- |Разработка Ойкара- |Невыполнение  |
|   |от 15.11.94 г.|ственное предприятие |гайского месторож- |лицензионных  |
|   |              |"Медео"              |дения бурого угля  |условий       |
|___|______________|_____________________|___________________|______________|