Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 21 шілде N 1021

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес ұйымдарға көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.

      2. Қазақстан Республикасының инвестициялар жөніндегі агенттігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы   
Үкіметінің        
1999 жылғы 21 шілдедегі  
N 1021 қаулысына    
қосымша      

Көмірсутегі шикізаты мен қатты пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі

      Ескерту. 6-жол алып тасталды - ҚР Үкіметінің 2003.08.22. N 844 қаулысымен .

      N    Жер қойнауын   Объект      Пайдалы      Жұмыс
     р/с  Пайдаланушы                қазбаның
                                       түрі

     1.   "Өзтүрік       Синельни-   Көмірсутегі  Өндіру
          Мұнай"         ковское     шикізаты
          жауапкершілігі кен
          шектеулі       орны
          серіктестігі

     2.   "Хазар және    Солтүстік   Көмірсутегі   Барлау
          компания"      Придорож.   шикізаты      және
          жабық үлгідегі ное кен                   өндіру
          акционерлік    орны
          қоғамы    

     3.   "Галаз және    Оңтүстік-   Көмірсутегі   Барлау
          компания"      Батыс       шикізаты
          толық          Қоныс  
          серіктестігі   кен орны    

     4.   "Ембімұнай"    Төлеген     Көмірсутегі   Барлау
          жауапкершілігі кен орны    шикізаты      және
          шектеулі                                 өндіру
          серіктестігі    

     5.   "Мартлет"      Тамды       Көмірсутегі   Барлау
          жауапкершілігі кен орны    шикізаты      және
          шектеулі                                 өндіру
          серіктестігі    

     6.   <*>

О выдаче лицензий на право недропользования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июля 1999 года № 1021

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Выдать лицензии на разведку и/или добычу углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых организациям согласно прилагаемому перечню.
      2. Агентству Республики Казахстан по инвестициям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

                                                          Приложение
                                                к постановлению Правительства
                                                      Республики Казахстан
                                                   от 21 июля 1999 года N 1021 <*>

      Сноска. Внесено изменение - постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2003 года N 844 .

                  Перечень организаций, которым выдаются лицензии
                   на разведку и/или добычу углеводородного сырья
                     и твердых полезных ископаемых

---------------------------------------------------------------------------
N№  ! Недропользователь!    Объект    ! Вид полезного     !     Тип
п/п!                  !              ! ископаемого       !
---------------------------------------------------------------------------
1   Товарищество с      Месторождение   Углеводородное       Добыча
     ограниченной        Синельниковское     сырье
     ответственностью
     "Озтюрк Мунай"

2   Акционерное общество Месторождение  Углеводородное      Разведка
     закрытого типа       Северное           сырье               и
     "Хазар и компания"   Придорожное                        добыча   

3   Полное товарищество  Месторождение  Углеводородное        Разведка
    "Галаз и компания"   Северо-Западный    сырье                  
                          Коныс                           

4  Товарищество с        Месторождение  Углеводородное      Разведка
    ограниченной         Толеген            сырье              и 
    ответственностью                                        добыча
    "Эмбамунай"

5  Товарищество с       Месторождение  Углеводородное      Разведка
    ограниченной             Тамды          сырье              и
    ответственностью                                        добыча
    "Мартлет"   

6   <*> исключен - N 844 от 22.08.2003 г.
------------------------------------------------------------------------------