Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын тұлғалар тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 30 желтоқсан N 2021. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 24 қазандағы № 612 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 24.10.2016 № 612 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1665 (2012.08.04 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Мемлекеттік қызмет туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңның 4-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын тұлғалар тізбесі бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1665 (2012.08.04 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      1-1. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1665 (2012.08.04 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      2. "Техникалық қызмет көрсететін және мемлекеттік органдар мен олардың аппараттарының жұмысын қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын қызметкерлер лауазымдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 21 мамырдағы N 623 қаулысының күші жойылды деп танылсын.
      3. Осы қаулы 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы         
Үкіметінің 1999 жылғы          
30 желтоқсандағы             
N 2021 қаулысымен             
бекітілген                

Техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын және мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметші болып табылмайтын тұлғалар тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 1665 (2012.08.04 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ауысымның, станцияның, тораптың, учаскенің, бөлімшенің, экспедицияның бастығы
      Мұрағат, кітапхана, бюро (анықтама, көшіру-көбейту, машинкамен басу, ақпараттық), топ, кабинет, зертхана, шеберхана, қабылдау бөлмесі, пункт, қойма, шаруашылық, мұражай, касса, өндіріс меңгерушісі
      Мұрағатшы
      Кітапханашы
      Диспетчер
      Инспектор (іс жүргізу жөніндегі, рұқсат беру бюросы, кіру режимі, касса жұмысы жөніндегі)
      Нұсқаушы
      Кодтаушы
      Кодификатор
      Комендант
      Зертханашы
      Әдіскер
      Машинистка (шетел мәтіндерімен жұмыс істейтін диктофондық топтың, редакцияның, бюроның, стенографистка)
      Механик (дыбыстық жабдықтарға, тарату техникаларына, телевизия жабдықтарына, дизельдік үй-жайға қызмет көрсету жөніндегі)
      Оператор (бейне жазудың, дыбыс жазудың, көшіру–көбейту машиналарының, телетайптың, телефакстың, телекстің, радионың, электрондық-есептегіш машиналардың, компьютерлік техниканың (бағдарламалардың), компьютерлік қондырғыларға қызмет көрсету жөніндегі, байланыс жүйелерінің, қауіпсіздік қызметінің)
      Тіркеуші
      Редактор
      Хатшы (-машинистка, -стенографистка, соттың, басшының)
      Статистик
      Стенографист
      Техник
      Фотосуретші
      Экспедитор.

Об утверждении Перечня лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и не являющихся государственными служащими

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года № 2021. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2016 года № 612.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.10.2016 № 612 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2012 № 1665 (вводится в действие с 04.08.2012).

      В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемый Перечень лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и не являющихся государственными служащими.

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2012 № 1665 (вводится в действие с 04.08.2012).

      1-1. Исключен постановлением Правительства РК от 24.12.2012 № 1665(вводится в действие с 04.08.2012).

      2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 21 мая 1996 года N 623 "Об утверждении Перечня должностей работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и их аппаратов и не являющихся государственными служащими".

      3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2000 года.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 декабря 1999 года N 2021

Перечень лиц, осуществляющих техническое обслуживание и
обеспечивающих функционирование государственных органов и не
являющихся государственными служащими

      Сноска. Перечень в редакции постановления Правительства РК от 24.12.2012 № 1665 (вводится в действие с 04.08.2012).

      Начальник смены, станции, узла, участка, части, экспедиции

      Заведующий архивом, библиотекой, бюро (справочным,

      копировально-множительным, машинописным, информационным), группой, кабинетом, лабораторией, мастерской, приемной, пунктом, складом, хозяйством, музеем, кассой, производством

      Архивариус

      Библиотекарь

      Диспетчер

      Инспектор (по делопроизводству, бюро пропусков, пропускного режима, по кассовой работе)

      Инструктор

      Кодировщик

      Кодификатор

      Комендант

      Лаборант

      Методист

      Машинистка (диктофонной группы, работающая с иностранным текстом, редакции, бюро, стенографистка)

      Механик (по обслуживанию оборудования звуковой, трансляционной техники, телевизионного оборудования, дизельной)

      Оператор (видеозаписи, звукозаписи, копировально-множительных машин, телетайпа, телефакса, телекса, радио, электронно-вычислительных машин, компьютерной техники (программ), по обслуживанию компьютерных устройств, систем связи, службы безопасности)

      Регистратор

      Редактор

      Секретарь (-машинистка, -стенографистка, суда, руководителя)

      Статистик

      Стенографист

      Техник

      Фотограф

      Экспедитор