Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 10 жылдығы құрметіне арналған мерекелік медаль туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 7 қарашадағы N 1666 Жарлығы

 Президент пен Үкіметтің актілер 
жинағында және республикалық  
баспасөзде жариялануға тиіс   

      Қазақстандық парламентаризмнiң дамуы мен қалыптасуына елеулi үлес қосқан Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтарын көтермелеу мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентiнiң 10 жылдығын атап өту құрметiне  ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалi тағайындалсын.

      2. Қоса берiлiп отырған:
      1) "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалi туралы ереже;
      2) "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалiнiң сипаттамасы бекiтілсiн.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң      
2005 жылғы 7 қарашадағы 
N 1666 Жарлығымен   
БЕКIТIЛГЕН      

  "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл"
мерекелік медалі туралы
ЕРЕЖЕ

      1. "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалiмен (бұдан әрi - мерекелiк медаль) қазақстандық парламентаризмнiң дамуы мен қалыптасуына елеулi үлес қосқан, мемлекет және қоғам қайраткерлерi, қызметшiлер, бюджеттiк ұйымдар мен өндiрiс саласының қызметкерлерi қатарынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтары мен шетел азаматтары наградталады.

      2. Мерекелiк медальмен наградтау жөнiндегi ұсыныстарды Қазақстан Республикасының Президентiне Қазақстан Республикасы Парламентi палаталарының төрағалары, Үкiметi, Конституциялық Кеңесi, Жоғарғы Соты, министрлiктерi, өзге де орталық мемлекеттiк органдары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi, сондай-ақ қоғамдық бiрлестіктер енгiзедi.

      3. Мерекелiк медальдi Қазақстан Республикасының Президентi тапсырады, сондай-ақ оны Қазақстан Республикасының Президентiнiң атынан және оның тапсырмасы бойынша:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк хатшысы;
      2) Қазақстан Республикасы Парламентi палаталарының төрағалары;
      3) облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкiмдерi;
      4) өзге де лауазымды адамдар тапсыруы мүмкiн.

      4. Мерекелiк медальдi тапсыру салтанатты жағдайда жүргiзiледi және ол наградталушының жеке өзiне тапсырылады. Тапсыру алдында Қазақстан Республикасы Президентiнiң наградтау туралы Жарлығы жария етiледi.

      5. Әрбiр наградталған адамға мерекелiк медаль тапсырумен бiр мезгiлде тиiстi куәлiк берiледi.

      6. Мерекелiк медальдiң тапсырылғаны туралы белгiленген нысандағы хаттама толтырылады. Ол медаль тапсырған адамның қолы, тапсыру жүргiзген органның мөрi арқылы бекiтiлiп, Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгiне жiберiледi.

      7. Мерекелiк медаль сол жақ омырауға тағылады. Мемлекеттік наградалары болған жағдайда олардан кейiн орналасады.

      8. Жүргiзiлген наградтаулардың есебiн, сондай-ақ мерекелiк медальдардың тапсырылу барысы туралы есептiлiктi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi жүргізедi.

Қазақстан Республикасы  
Президентiнiң      
2005 жылғы 7 қарашадағы 
N 1666 Жарлығымен   
БЕКIТIЛГЕН      

  "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл"
мерекелік медалiнiң
СИПАТТАМАСЫ

      "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалі латуннан дайындалады, диаметрi 34 мм дұрыс шеңбер пiшiндi.
      Медальдiң бет жағының ортасында Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы бейнеленген. Тудың бейнесi көк түстi эмальдан жасалған. Медальдiң төменгi бөлiгiнде шеңбердi бойлай лавр бұтақшасы орналасқан. Тудың оң жағында екi жолға жазылған "10 жыл" деген бедерлi жазу бар.
      Медальдiң сыртқы жағының ортаңғы бөлiгiндегi жалтырақ бетке үш жолдан тұратын "Қазақстан Республикасының Парламентi" деген жазу жазылған. Жазудың астындағы төменгi бөлiкте ұлттық ою-өрнек элементi орналасқан.
      Медальдағы бейнелер мен жазулардың бәрi де бедерлi, алтын түстес. Медаль айналдыра жақтаушамен көмкерiлген.
      "Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл" мерекелiк медалi құлақша мен шығыршық арқылы латуннан жасалған, енi - 34, биiктiгі 50 мм алтыбұрышты тағанмен жалғанады. Таған Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туы түстес қатқыл лентамен қапталған, оның екi жақ жиегi енi 4 мм көк түстi жолақпен көмкерiлген. Лентаның ортасында әрқайсысының енi 2 мм екi сары жолақ орналасқан. Қатқыл лентаның енi 34 мм. Тағанның сырт жағында түйреуiш орналасқан, медаль соның көмегiмен киiмге қадалады.

      

О юбилейной медали в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 7 ноября 2005 года N 1666

      В целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Учредить юбилейную медаль "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл".

      2. Утвердить прилагаемые:
      1) положение о юбилейной медали "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл";
      2) описание юбилейной медали "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл".

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

       Президент
 Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО        
Указом Президента    
Республики Казахстан   
от 7 ноября 2005 года  
N 1666          

ПОЛОЖЕНИЕ
о юбилейной медали
"Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл"

      1. Юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" (далее - юбилейная медаль) награждаются граждане Республики Казахстан и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, из числа государственных и общественных деятелей, служащих, работников бюджетных организаций и производственной сферы.
      2. Представления к награждению юбилейной медалью вносятся Президенту Республики Казахстан председателями палат Парламента, Правительством, Конституционным Советом, Верховным Судом, министерствами, иными центральными государственными органами Республики Казахстан, акимами областей, городов Астаны и Алматы, а также общественными объединениями.
      3. Юбилейная медаль вручается Президентом Республики Казахстан, а также от имени и по поручению Президента Республики Казахстан ее могут вручать:
      1) Государственный секретарь Республики Казахстан;
      2) председатели палат Парламента Республики Казахстан;
      3) акимы областей, городов Астаны и Алматы;
      4) иные должностные лица.
      4. Вручение юбилейной медали производится в торжественной обстановке и вручается награжденному лично. Перед вручением оглашается Указ Президента Республики Казахстан о награждении.
      5. Каждому награжденному одновременно с вручением юбилейной медали выдается соответствующее удостоверение.
      6. О произведенном вручении юбилейной медали составляется протокол установленной формы. Он скрепляется подписью лица, вручившего медаль, и печатью органа, производившего вручение, и направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан.
      7. Юбилейная медаль носится на левой стороне груди. При наличии государственных наград она располагается после них.
      8. Учет произведенных награждений, а также отчетность о ходе вручения юбилейных медалей ведутся Администрацией Президента Республики Казахстан.

УТВЕРЖДЕНО       
Указом Президента    
Республики Казахстан  
от 7 ноября 2005 года  
N 1666       

ОПИСАНИЕ
юбилейной медали
"Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл"

      Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" изготавливается из латуни, имеет форму правильного круга диаметром 34 мм.
      На аверсе медали в центре изображен Государственный флаг Республики Казахстан. Изображение Флага выполнено из эмали голубого цвета. В нижней части медали по окружности расположена лавровая ветвь. Справа от Флага находится рельефная надпись "10 жыл", выполненная в две строки.
      На реверсе медали в центральной части на матированной поверхности нанесена надпись "Қазақстан Республикасының Парламенті" в три строки. В нижней части под надписью расположен элемент национального орнамента.
      Все изображения и надписи на медали рельефные, золотистого цвета. Края медали обрамлены бортиком.
      Юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл" с помощью ушка и кольца соединяется с колодкой шестиугольной формы шириной 34 мм и высотой 50 мм, изготовленной из латуни. Колодка обтянута муаровой лентой цвета Государственного флага Республики Казахстан, края которой обрамлены полосками синего цвета шириной по 4 мм. В центре ленты расположены две желтые полоски шириной по 2 мм. Ширина муаровой ленты 34 мм. На оборотной стороне колодки расположена булавка, с помощью которой медаль крепится к одежде.