Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 қаңтардағы № 920 Жарлығы

Қазақстан Республикасы Президенті
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс      

      Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясын іске асыру жөніндегі жұмысты одан әрі дамыту мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. «Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 12 қазандағы № 470 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2000 ж., № 43, 503-құжат; 2004 ж., № 22, 276-құжат; 2005 ж., № 19, 227-құжат; 2006 ж., № 1, 2-құжат; 2008 ж., № 20, 182-құжат; № 42, 465-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      жоғарыда айтылған Жарлықпен бекітілген Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия туралы ережеде:
      4-тармақтың 3) тармақшасындағы «әрбір мамандық бойынша» деген сөздер алып тасталсын;
      10-тармақта:
      6) және 7) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) мүдделі мемлекеттік органдармен, жоғары оқу орындарымен, ғылыми және өзге де ұйымдармен келісім бойынша тәуелсіз сараптама комиссиясының құрамын, оның жұмысының тәртібін және ұйымдастырылуын, сондай-ақ үміткерлердің тәуелсіз сараптама комиссиясының мүшелерімен дербес әңгімелесуін бағалау парағын бекітеді;
      7) мемлекеттік тілді білудің және шетелдік жоғары оку орындарының, ғылыми орталықтардың, зертханалардың талаптарын ескере отырып, шет тілін білудің қажетті ең төменгі деңгейін және пәндік емтихандар бойынша ең төменгі шекті балын, сондай-ақ психологиялық тестілеу бойынша ең төменгі шекті балын белгілейді;»;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясы иегерлерінің, стипендиядан айыру мәселелерінен басқа, өтініштері мен арыздарын қарау жөнінде комиссия құрады.».
      2. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                         Н. Назарбаев

О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470

Указ Президента Республики Казахстан от 27 января 2010 года № 920

Подлежит опубликованию в Собрании  
актов Президента и Правительства  
Республики Казахстан         

      В целях дальнейшего развития работы по реализации международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак" ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2000 года № 470 "О Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом" (САПП Республики Казахстан, 2000 г., № 43, ст. 503; 2004 г., № 22, ст. 276; 2005 г., № 19, ст. 227; 2006 г., № 1, ст. 2; 2008 г., № 20, ст. 182; № 42, ст. 465) следующие изменения и дополнение:
      в Положении о Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, утвержденном вышеназванным Указом:
      в подпункте 3) пункта 4 слова "в разрезе каждой специальности" исключить;
      в пункте 10:
      подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:
      "6) утверждает состав независимой экспертной комиссии по согласованию с заинтересованными государственными органами, высшими учебными заведениями, научными и иными организациями, порядок и организацию ее работы, а также лист оценки персонального собеседования претендентов с членами независимой экспертной комиссии;
      7) устанавливает необходимый минимальный уровень знания государственного и иностранного языков, минимальный пороговый балл по предметным экзаменам с учетом требований зарубежных высших учебных заведений, научных центров, лабораторий, а также минимальный пороговый балл по психологическому тестированию;";
      дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
      "10) создает комиссию по рассмотрению заявлений и обращений обладателей международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак", кроме вопросов лишения стипендии.".
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н. Назарбаев