Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігін құру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 128 Жарлығы

      Мемлекеттік қызметтің жаңа моделін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды іске асыру мақсатында және Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабы 3), 5) тармақшаларына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы уәкілетті орган ретінде оған таратылып отырған Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мүлкін және істерін басқару функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) құрылсын.
      Министрлік үшін Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделін іске асыру және сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу басым міндеттер етіп айқындалсын.
      2. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеуді негізгі функциялары етіп айқындап, Министрліктің құрылымында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы құрылсын.
      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының төрағасын Қазақстан Республикасының Президенті лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады деп белгіленсін.
      3. Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бір ай мерзімде осы Жарлықтан туындайтын шараларды қабылдасын.
      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                            Н.Назарбаев

Об образовании Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 128.

      В целях реализации новой модели государственной службы и противодействия коррупции и в соответствии с подпунктами 3), 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Образовать Министерство по делам государственной службы Республики Казахстан (далее – Министерство), как уполномоченный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции, с передачей ему функций и полномочий по управлению имуществом и делами упраздняемого Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

      Определить приоритетными для Министерства задачами реализацию новой модели государственной службы в Республике Казахстан и предупреждение коррупционных проявлений.

      2. Образовать в структуре Министерства Национальное бюро по противодействию коррупции, определив его основными функциями предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

      Установить, что Председатель Национального бюро по противодействию коррупции назначается на должность и освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.

      3. Правительству Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ