Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 17 маусымдағы № 24 Жарлығы.

      Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сəйкес мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жəне тиімділігін арттыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі, оған Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің қорғаныс өнеркəсібі, бірыңғай əскери-техникалық саясатты жүргізуге қатысу, əскери-техникалық ынтымақтастықты жүзеге асыру, мемлекеттік қорғаныс тапсырысын қалыптастыру, орналастыру жəне орындау саласындағы функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып;

      2) Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі, оған Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің жұмылдыру дайындығы жəне жұмылдыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру жəне дамыту саласындағы функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып;

      3) Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі, оған:

      Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің геодезия жəне картография саласындағы;

      Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігінің елдің инновациялық саясаты, ғылыми-техникалық дамуы саласындағы функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып, оны Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігімен келісім бойынша мемлекеттік органдардың жəне оларға ведомстволық бағынысты ұйымдардың штат санын қайта бөлуді;

      2) осы Жарлықты іске асыру бойынша өзге де шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      3. Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму, Ұлттық экономика, Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрліктері Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы, Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрліктерінің берілетін функциялары мен өкілеттіктері шегінде құқықтары мен міндеттемелерінің құқық мирасқоры болып айқындалсын.

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

      1-тармақтағы "Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Цифрлық даму, инновациялар жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігі".

      5. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Əкімшілігіне жүктелсін.

      6. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24.

      В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Реорганизовать:

      1) Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере оборонной промышленности, участия в проведении единой военно-технической политики, осуществления военно-технического сотрудничества, формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

      2) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, формирования и развития государственного материального резерва;

      3) Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий:

      Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в области геодезии и картографии;

      Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в области инновационной деятельности, научно-технического развития страны.

      2. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

      1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;

      2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

      3. Определить министерства индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности правопреемниками прав и обязательств министерств сельского хозяйства, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

      4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 "О структуре Правительства Республики Казахстан" следующее изменение:

      в пункте 1 строку "Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан".

      5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ