Табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсаттарға енгізу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2007 жылғы 16 сәуірдегі N 112-Ө Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 2 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4656 болып енгізілді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 21.06.2016 № 258 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексі 17-бабының 29) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсаттарға енгізу қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 21.06.2016 № 258 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Экологиялық реттеу департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің аумақтық бөлімшелерінің назарына жеткізсін.

      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күннен кейін қолданысқа енгізіледі.

      Министрдің м. а.

  Қазақстан Республикасы
Қоршаған ортаны қорғау
министрінің
2007 жылғы 16 сәуірдегі
N 112-Ө бұйрығымен
бекітілген

Табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсаттарға енгізу қағидалары

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 21.06.2016 № 258 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсаттарға енгізу қағидалары 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес әзірленген және табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсаттарға енгізу тәртібін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Энергетика министрінің 21.06.2016 № 258 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қоршаған ортаға эмиссияларға рұқсаттар (бұдан әpi - рұқсаттар) Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінде белгіленген тәртіпте қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен, оның аумақтық бөлімшелерімен және облыстың (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) жергілікті атқарушы органдармен (бұдан әpi - рұқсат беретін орган) беріледі.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 2009.07.23. N 144-ө (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Бұйрығымен.

      3. Табиғат пайдаланушының Қазақстан Республикасында жүзеге асыратын қызмет түрлері үшін арнаулы экологиялық талаптар мен нормалар қабылданған болса, рұқсатқа осы талаптар мен нормалардың орындалуын қамтамасыз ететін табиғат пайдалану шарттары енгізілуі мүмкін.

      4. Оларды сақтау қоршаған ортаны қорғау, өндірістік объектінің ерекшелігіне байланысты экологиялық таза технологияларды қолдану жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ететін шарттар табиғат пайдалану шарттары болып табылады.

      5. Рұқсатқа табиғат пайдалану шарттарын енгізу туралы шешімді рұқсат беретін орган қабылдайды.

      6. Табиғат пайдалану шарттары табиғат пайдаланушыға қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсат берген кезде енгізіледі.

      7. Табиғат пайдалану шарттарын табиғат пайдаланушы ұсынады және оларды негіздеумен рұқсат алуға өтінімнің құрамында көрсетіледі.

      8. Рұқсат беретін орган, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, табиғат пайдаланушы ұсынған табиғат пайдалану шарттарын өзгертуі, сондай-ақ табиғат пайдаланудың жаңа шарттарын ұсынуы мүмкін.

      9. Өзгертілген, сондай-ақ жаңа табиғат пайдалану шарттары оның қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсат алу өтінімін қарау барысында табиғат пайдаланушымен жазбаша түрде (хаттар, келіссөздер хаттамасы) келісілуі тиіс.

      10. Рұқсатқа енгізілген табиғат пайдалану шарттарын міндетті түрде орындау.

      11. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасында белгіленген экологиялық талаптар мен нормаларда көзделмеген табиғат пайдалану шарттарын қоршаған ортаға эмиссияларға берілетін рұқсатқа енгізуге тыйым салынады.

Об утверждении Правил включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в окружающую среду

Приказ и.о. Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2007 года N 112-п. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2007 года N 4656.

      Сноска. В наименование приказа вносится изменение на казахском языке, наименование на русском языке не изменяется, в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 258 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 29) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила включения условий природопользования, в разрешения на эмиссии в окружающую среду.

      Сноска. В пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется, в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 258 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Департаменту экологического регулирования довести настоящий приказ до сведения территориальных подразделений Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

И.о. Министра  Утверждены
приказом Министра
охраны окружающей среды
Республики Казахстан
от 16 апреля 2007 года
N 112-п

Правила включения условий природопользования
в разрешения на эмиссии в окружающую среду

      Сноска. В заголовок Правил вносится изменение на казахском языке, заголовок на русском языке не изменяется, в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 258 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      1. Правила включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в окружающую среду разработаны в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 9 января 2007 года и устанавливают порядок включения условий природопользования в разрешения на эмиссии в окружающую среду.

      Сноска. В пункт 1 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется, в соответствии с приказом Министра энергетики РК от 21.06.2016 № 258 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Разрешения на эмиссии в окружающую среду (далее - разрешение) выдаются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, его территориальными подразделениями и местными исполнительными органами области (города республиканского значения, столицы) (далее - орган, выдающий разрешение) в порядке, установленном Экологическим кодексом Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра охраны окружающей среды РК от 23.07.2009 № 144-Ө.

      3. В случаях, если для осуществляемых природопользователем видов деятельности в Республике Казахстан приняты специальные экологические требования и нормы, в разрешение могут включаться условия природопользования, обеспечивающие выполнение данных требований и норм.

      4. Условиями природопользования являются условия, соблюдение которых обеспечивает выполнение мероприятий по охране окружающей среды, применению экологически чистых технологий в зависимости от специфики производственного объекта.

      5. Решение о включении в разрешение условий природопользования принимается органом, выдающим разрешение.

      6. Условия природопользования включаются при выдаче природопользователям разрешений на эмиссии в окружающую среду.

      7. Условия природопользования предлагаются природопользователем и указываются в составе заявки для получения разрешения с их обоснованием.

      8. Орган, выдающий разрешение, с учетом требований законодательства Республики Казахстан может изменять предложенные природопользователем условия природопользования, а также предлагать новые условия природопользования.

      9. Измененные, а также новые условия природопользования должны быть согласованы с природопользователем в ходе рассмотрения его заявки на получение разрешения на эмиссии в окружающую среду в письменном виде (письма, протокол переговоров).

      10. Выполнение условий природопользования, включенных в разрешение, обязательно.

      11. Запрещается включение в разрешение на эмиссии в окружающую среду условий природопользования, не предусмотренных экологическими требованиями и нормами, установленными экологическим законодательством Республики Казахстан.