Модульді мал сою бекеттеріндегі ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізетін зертханаларға арналған ветеринариялық нормативтерді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 2009 жылғы 8 қаңтардағы N 6 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 30 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5521 болып енгізілді.

      Қазақстан Республикасының "Ветеринария туралы" Заңының 8-бабының 20) тармақшасын орындау мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту. Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2010.12.20 № 767 (ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Қоса беріліп отырған модульді мал сою бекеттеріндегі ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізетін зертханаларға арналған ветеринариялық нормативтер бекітілсін.
      2. Ветеринария саласындағы уәкілетті орган оның аумақтық бөлімшелерімен бірлесіп заңнамада бекітілген тәртіппен осы бұйрықтан туындайтын қажетті шаралар қабылдасын.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда жазылды - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2014.11.06 № 7-1/573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      3. Осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейiн он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      Министрдің міндетін
      атқарушы                                        А. Евниев

                                          Қазақстан Республикасы
                                       Ауыл шаруашылығы министрінің
                                      2008 жылғы 08 қаңтардағы N 06
                                          бұйрығымен бекітілген

Модульді мал сою бекеттеріндегі ветеринариялық-санитариялық
     сараптама жүргізетін зертханалардың ветеринариялық
                        нормативтері

Рет саны

Ө ндiрiс б ө лмелерi мен технологиялы қ құ рал жабды қ тар құ рамыны ң аталуы   

Саны

1

Етке ветеринариялы қ -санитариялы қ сараптама ж ү ргізу ү шін арнал ғ ан
б ө лме немесе б ө лiмдер (9 м 2 кем емес)

1

2

Жануарларды сою алдындағы және сойғаннан кейінгі  тексеру үшін арналған аспаптар жиынтығы (комплект) (термометр, фонендоскоп, перкуссиялық балға, пышақтар, муссаттарлар)

1

3

Дистиллятор

1

4

То ң азыт қ ыш

1

5

Компрeccoрий

2

6

Биологиялы қ микроскоп (микроскоп қ а арнал ғ ан жары қ құ ралы)

1

7

Бактериологиялы қ  шам

1

8

Лабораториялы қ т аразылар

1

9

Yлкейткiш шыны

1

10

Құ ралдарды залалсыздандырушы (cтeрилизатор)

1

11

Ет тарт қ ыш, гомогенизатор

1

12

Электропеші

1

13

Б ө лме термометрi

1

14

Радиологиялы қ ө лшем құ ралдары: (Дозиметры ДРГ-01T1 немесе ДРГ-06T, СРП-68-01, СРП-88 немесе радиометр-спектрометр ә мбебап РСУ-1  "Сигнал-Гамма" немесе спектрометр "Прогресс-Спектр") немесе  қ азіргі заман ғ а ү йлесімді құ ралдар

1

15

Лабораториялық шыны ыдыстар (Петри чашкасы, пипеткалар, колбалар, стакандар, пробиркалар, өлшеуіш цилиндрлар, эксикаторлар, заттық және жапқыш  шынылар, микробюреткалар, тамызғылар, спиртовкалар), реактивтер

зерттеу әдістемесіне сәйкес

16

Биологиялық қалдықтарды жағуға арналған пеш

1

17

Бір маманға арналған киім:
1) халат, қалпақ немесе бас жаулық;
2) клеенка алжапқыш, жеңғаппен2
1

      Ескертпе: бұл норматив тәулігіне шартты он бас мал басын өндіру қабілеттілігі бар модульді мал сою бекеттеріне арналған.

Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года N 6. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 января 2009 года N 5521

      Во исполнение подпункта 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии», ПРИКАЗЫВАЮ :
      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 767 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования).
      1. Утвердить прилагаемые ветеринарные нормативы к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах.
      2. Ведомству уполномоченного органа в области ветеринарии совместно с его территориальными подразделениями в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.
      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра сельского хозяйства РК от 06.11.2014 № 7-1/573 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

      И.о. министра                              А. Евниев

Утвержден       
приказом Министра   
сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 8 января 2008 года № 6

Ветеринарный норматив
к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы
в модульных убойных пунктах


п/п

Наименование производственных
помещений, набора технологического
оборудования и специальной одежды

Количество
(штук, комплект)

1

Комната или отделение (не менее 9
м 2 ) для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса

1

2

Набор инструментов (комплект) для
проведения предубойного и
послеубойного осмотра животных
(термометр, фонендоскоп,
перкуссионный молоток, ножи, мусаты)

1

3

Дистиллятор

1

4

Холодильник бытовой

1

5

Компрессорий

2

6

Микроскоп биологический,
(осветитель для микроскопа)

1

7

Лампа (облучатель) бактерицидная

1

8

Весы лабораторные с разновесами
(гирями)

1

9

Лупа складная

1

10

Стерилизатор электрический для
стерилизации  инструментов

1

11

Мясорубка лабораторная или
гомогенизатор

1

12

Электроплита

1

13

Термометр комнатный

1

14

Радиологические средства измерения:
(Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т,
СРП-68-01, СРП-88 или
Радиометр-спектрометр универсальный
РСУ-1 «Сигнал-Гамма» или портативный
спектрометр «Прогресс-Спектр») и или
другие аналоги.

1

15

Лабораторная стеклянная посуда
(чашки петри, пипетки, колбы,
стаканы, пробирки, мерные цилиндры,
эксикаторы, предметные и покровные
стекла, микробюретки капельницы,
спиртовки), реактивы

Согласно методики
исследований

16

Печь для сжигания биологических
отходов

1

17

Специальная одежда на одного
работника:


1)халат, колпак или косынка;

2

2) клеенчатый фартук с нарукавниками

1

      Примечание: данный норматив предназначен для модульных убойных
пунктов с пропускной способностью до десяти условных голов в сутки.