Сыйақының жылдық тиімді ставкасының шекті мөлшерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 25 наурыздағы № 33 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 11 мамырда № 6947 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 377 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.12.2012 № 377 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 718-бабының 2-тармағына, «Микрокредиттік ұйымдар туралы» 2003 жылғы 6 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 4-1-бабының 1-тармағына және «Кредиттік серіктестіктер туралы» 2003 жылғы 28 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 20-1-бабының 1-тармағына сәйкес және екінші деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микрокредиттік ұйымдар және кредиттік серіктестіктер беретін банк заемдары, микрокредиттер, кредиттер бойынша сыйақы ставкаларын айқындау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Екінші деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микрокредиттік ұйымдар және кредиттік серіктестіктер беретін банк заемдары, микрокредиттер, кредиттер бойынша сыйақының шекті жылдық тиімді ставкасы 56 (елу алты) пайыз мөлшерінде бекітілсін.
      Банк заемы шартын, микрокредит беру шартын, кредиттік шартты жасау, банк заемын, микрокредитті немесе кредитті берумен және қызмет көрсетумен байланысты сыйақы ставкасы өзгерген және (немесе) комиссиялар мен өзге төлемдер өзгерген немесе жаңадан енгізілген күні сыйақының жылдық тиімді ставкасы осы тармақта бекітілген шекті мөлшерден асып кете алмайды.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Зерттеу және статистика департаменті (Шайқақова Г.Ж.):
      1) Заң департаментімен (Өртембаев А.Қ.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізген күннен бастап он төрт күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, аумақтық филиалдарына, екінші деңгейдегі банктерге, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне, «Қазақстан шағын қаржы ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, микрокредиттік ұйымдарға және кредиттік серіктестіктерге жіберсін.
      4. Ұйымдастыру жұмысы, сыртқы және қоғамдық байланыстар департаменті (Терентьев А.Л.) Зерттеу және статистика департаментінен жариялауға өтінімді алған күннен бастап үш күндік мерзімде осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялауға шаралар қабылдасын.
      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                     Г. Марченко

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасы
      Қаржы нарығын және қаржы
      ұйымдарын реттеу мен
      қадағалау агенттігі
      Төрайым __________ Е. Бахмутова
      2011 жылғы 11 сәуір

Об утверждении предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 марта 2011 года № 33. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2011 года № 6947. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 377

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.12.2012 № 377 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на микрокредитные организации до 01.01.2016).

      В соответствии с пунктом 2 статьи 718 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пунктом 1 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан от 6 марта 2003 года "О микрокредитных организациях" и пунктом 1 статьи 20-1 Закона Республики Казахстан от 28 марта 2003 года "О кредитных товариществах" и в целях определения ставок вознаграждения по банковским займам, микрокредитам, кредитам, выдаваемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрокредитными организациями и кредитными товариществами, Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по банковским займам, микрокредитам, кредитам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, микрокредитными организациями и кредитными товариществами, в размере 56 (пятидесяти шести) процентов.
      На дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, кредитного договора, изменения ставки вознаграждения и (или) изменения или введения новых комиссий и иных платежей в связи с выдачей и обслуживанием банковского займа, микрокредита или кредита годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, утвержденный настоящим пунктом.
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.
      3. Департаменту исследований и статистики (Шайкакова Г.Ж.):
      1) совместно с Юридическим департаментом (Уртембаев А.К.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;
      2) в четырнадцатидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня, объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", объединения юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана", Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, микрокредитных организаций и кредитных товариществ.
      4. Департаменту организационной работы, внешних и общественных связей (Терентьев А.Л.) в трехдневный срок со дня получения от Департамента исследований и статистики заявки на опубликование принять меры к официальному опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Акишева Д.Т.

      Председатель
      Национального Банка                        Г. Марченко

      "СОГЛАСОВАНО"
      Агентство Республики Казахстан
      по регулированию и надзору
      финансового рынка и
      финансовых организаций
      Председатель _________ Е. Бахмутова
      11 апреля 2011 года