Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 127 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 13 мамырда № 6951 тіркелді.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      "Ғылым туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 4-бабының 14) тармақшасын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Дәрежелерді беру қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (М.Ә. Бектемесов):

      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;

      2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.

      3. Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр М.Қ. Орынхановқа жүктелсін.

      5. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр Б. Жұмағұлов

  Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 31 наурыздағы
№ 127 бұйрығына
1-қосымша

Дәрежелерді беру қағидалары

      Ескерту. Қағиданың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 25.07.2016 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Дәрежелерді беру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) "Ғылым туралы" 2011 жылғы 18 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – "Ғылым туралы" Заң) 4-бабының 14) тармақшасына сәйкес әзірленді және философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру тәртібін айқындайды.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Қағидада мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) аттестациялық іс - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетіне (бұдан әрі - Комитет) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру үшін ұсынылатын құжаттар топтамасы;

      2) бейіні бойынша доктор – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде кәсіптік қызметтің тиісті саласы бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі – "Білім туралы" Заң) белгіленген тәртіппен танылған дәреже;

      3) диссертация - философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасының шеңберінде нақты мамандық бойынша Қазақстан Республикасында немесе шетелде қорғалған біліктілікті айқындайтын ғылыми жұмыс;

      4) Сараптау кеңесі – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің (бұдан әрі - Комитет) жанындағы диссертацияның Қағида талаптарына сәйкестігін сараптайтын консультативтік-кеңесші орган;

      5) философия докторы (РhD) – Қазақстан Республикасында немесе одан тысқары жерлерде ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша докторантураның бағдарламасын меңгерген және диссертация қорғаған адамдарға берілетін, "Білім туралы" Заңында белгіленген тәртіппен танылған дәреже;

      3. Ерекше мәртебесі бар Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан әрі - ЖОО) жанындағы диссертациялық кеңестерде диссертацияларын қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін ерекше мәртебесі бар ЖОО осы Қағидалардың 6-тарауында белгіленген тәртіппен өздері береді.

      Диссертацияларын ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда қорғаған докторанттарға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін Комитет Сараптау кеңесінің (осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша) қорытындыларын ескере отырып және осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген тәртіппен береді.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2-тарау. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру тәртібі

      4. Диссертация ғылыми дәрежелері (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласындағы маман болып табылатын отандық және шетелдік ғылыми консультанттардың жетекшілігімен орындалады.

      Мемлекеттік құпиялары бар диссертация ғылыми дәрежелері (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласындағы маман болып табылатын не ғылыми-педагогикалық жұмысының тәжірибесі 5 (бес) жылдан кем емес полковниктен төмен емес әскери (арнайы) атағы бар және докторанттың ғылыми зерттеулері саласында ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын екі отандық ғылыми консультанттың жетекшілігімен орындалады.

      Диссертацияның тақырыбы (бекіту күніне) "Ғылым туралы" Заңның 18-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Жоғары ғылыми-техникалық комиссия қалыптастыратын ғылымның даму бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес болуы тиіс (Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің баламалылығын тануға ұсынылған диссертациялардан басқа).

      5. Диссертация өзі жазу, ішкі бірлік, ғылыми жаңашылдық, дәйектілік, практикалық құндылық пен академиялық адалдық принциптері сақтала отырып орындалады.

      Өзі жазу принципі диссертацияны докторанттың өзі жазуын және диссертация авторының ғылымға, техника мен технологиялардың дамуына қосқан жеке үлесін танытады.

      Ішкі бірлік принципі диссертацияның ішкі бірлігінің болуын, диссертацияның барлық бөлімдері мен ережелері логикалық түрде өзара байланысты болуын; ғылыми ережелер, алынған нәтижелер мен ұсынымдар диссертацияда қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес болуын танытады. Автор ұсынған жаңа шешімдер (қағидаттар, әдістер) дәлелденіп, бұрыннан белгілі шешімдермен салыстырылып бағаланады.

      Ғылыми жаңашылдық принципі диссертацияның ғылыми нәтижелері, ережелері, ұсынымдары мен қорытындыларының жаңа болуын білдіреді және диссертация:

      жиынтығы жаңа ғылыми жетістік ретінде белгіленген немесе нақты ғылыми бағыттардың дамуы үшін аса маңызды жаңа ғылыми негізделген теориялық және (немесе) эксперименттік нәтижелерді;

      не енуі ел экономикасын дамытуға маңызды үлес қосатын ғылыми негізделген техникалық, технологиялық, экономикалық немесе басқару шешімдерін қамтиды.

      Дәйектілік принципі диссертация жұмысының нәтижелері компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері мен деректерді өңдеу және интерпретациялау әдістемелерін пайдалана отырып алынғанын білдіреді (егер қолданылса); жаратылыстану, техникалық, медициналық, ауылшаруашылық мамандықтары бойынша орындалған диссертациялар үшін теориялық қорытындылар, модельдер, анықталған өзара байланыстар және заңдылықтар эксперименттік зерттеулермен дәлелденеді және расталады; "Білім беру" тобының мамандықтары үшін нәтижелер педагогикалық эксперимент негізінде дәлелденеді (егер қолданылса).

      Диссертацияның практикалық құндылығының принципі қолданбалы мәні бар диссертацияда авторлық куәліктермен, патенттермен, зияткерлік меншік куәліктерімен, өндіріске ену актілерімен және басқа да ресми құжаттармен расталған автордың қол жеткізген ғылыми нәтижелерінің практикада қолданылуы туралы мәліметтер, ал теориялық мәнге ие диссертацияда ғылыми тұжырымдарды пайдалану жөнінде ұсынымдар келтірілуін танытады.

      Академиялық адалдық принципі диссертация авторының басқа авторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауын және диссертацияда авторы мен дереккөзі көрсетілмеген бөтен материалдың болмауын, сондай-ақ оның бөтен мәтінді мағынасын өзгертпей, ондағы сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік ауыстыра отырып (бұдан әрі - плагиат) пайдаланбауын білдіреді. Плагиатты табу мүмкіндігін азайту немесе жою мақсатында техникалық құралдар мен әдістерді қолдануға да жол берілмейді.

      6. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін алуға ұсынылған диссертацияның негізгі ғылыми нәтижелері диссертация қорғауға дейін диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде: кемінде 3 (үш) мақала (және/немесе шолулар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1111 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 121) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган бекітетін Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынылатын ғылыми басылымдар тізбесіне (бұдан әрі – Басылымдар тізбесі) кіретін ғылыми басылымдарда; 1 (бір) мақала рецензияланатын халықаралық ғылыми журналда жарияланады.

      Рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар даярлану бағытына байланысты ескеріледі, атап айтқанда:

      1) 8D05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика, 8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары, 8D08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар, 8D09 Ветеринария, 8D10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина), 8D11 Қызмет көрсету кадрларды даярлау бағыттары бойынша Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие немесе Scopus (Скопус) базасында бар диссертация мазмұнына сәйкес келетін бір ғылыми саладан CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 болатын басылымдар немесе zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал) деректер базасына кіретін басылымдар жатады;

      2) қалған кадрларды даярлау бағыттары үшін Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) компаниясының Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) деректері бойынша нөлдік емес импакт-факторға ие немесе Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) деректер базасында (Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) бөлімдері) индекстелетін басылымдар; сондай-ақ Scopus (Скопус) базасында бар диссертация мазмұнына сәйкес келетін бір ғылыми саладан CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль көрсеткіші кемінде 25 болатын немесе JSTOR (ДЖЕЙСТОР) деректер базасына кіретін басылымдар жатады.

      Халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдардағы мақалалар көрсетілген базалардағы журналдардың тақырыптық бағытына сәйкес келеді және ағымдағы нөмірлерде жарияланады. Бұл ретте мақала жарияланған кезде немесе қорғау мезгіліне дейін журнал Scopus (Скопус) базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша процентиль тиісті көрсеткішке ие немесе Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) деректер базасында импакт-факторы бар (немесе индекстеледі) болады.

      Ғылыми мақалалар халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда талап етілген мақалалар санынан артық болған жағдайда, олар Басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдардағы мақалалар ретінде саналады.

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер рецензияланатын халықаралық ғылыми басылымдардағы жарияланымдар ретінде саналады.

      Мемлекеттік құпияларды және қызмет бабында пайдалану үшін мәліметтерді қамтитын диссертация қорғалған жағдайда, диссертацияның негізгі нәтижелері диссертация тақырыбы бойынша кемінде 7 (жеті) жарияланымда, оның ішінде кемінде 4 (төрт) мақала Басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда жарияланады.

      Шетелде алған ғылыми дәрежесінің баламалылығын тануға құжаттарын ұсынған тұлғалар үшін аттестациялық ісі Комитетке тапсырылған сәтте жарияланған ғылыми еңбектер ескеріледі. Бұл ретте кемінде 7 (жеті) жарияланымы, оның ішінде кемінде 3 (үш) мақала (және/немесе шолулар) Басылымдар тізбесіне енгізілген ғылыми басылымдарда және/немесе 3 (үш) мақала шетелдік ғылыми басылымдарда; 1 (бір) мақала рецензияланатын халықаралық ғылыми басылымда. Рецензияланатын халықаралық ғылыми журналдардағы мақалалар осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларына сәйкес есептеледі.

      Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 24.05.2019 № 230 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      7. Диссертацияда:

      1) бастапқы толық деректерді көрсете отырып, цитата алынған материалдардың немесе жекелеген нәтижелердің көздеріне;

      2) дербес немесе өзге авторлармен бірлесіп алынған әзірлемелерге арналған қорғау құжаттарына;

      3) дербес немесе өзге авторлармен бірлесіп орындалған диссертация тақырыбы бойынша ғылыми жұмыстарға сілтеме жасалады.

      Докторант авторы мен дереккөзін көрсетпей бөтен материалды пайдаланған жағдайда (бұдан әрі - плагиат), диссертациялық кеңес немесе Комитет қайта қорғау құқығынсыз теріс шешім қабылдайды.

3-тарау. Қазақстан Республикасында ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-ларда қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      8. Диссертациялық кеңестің Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы № 126 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6929 болып тіркелген) бекітілген Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереженің (бұдан әрі - Диссертациялық кеңес туралы үлгі ереже) 20-тармағына сәйкес Комитетке ұсынатын аттестациялық істердің қаралу мерзімі олардың Комитетте тіркелген күнінен бастап 4 (төрт) айды құрайды. Докторант Сараптау кеңесінің отырысына шақырылса, аттестациялық істі қарау мерзімі 1 (бір) айға созылады. Қарау мерзімінің созылғаны туралы Комитет диссертациялық кеңеске созылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Докторанттық жеке арызы (ерікті нысанда) немесе диссертациялық кеңестің қолдау хаты (ерікті нысанда) болған жағдайда аттестациялық іс Комитеттің қаралуынан алынады.

      9. Диссертациялардың Қағида талаптарына сәйкестігін тиісті мамандықтар топтары бойынша Сараптау кеңесінің Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысында ұсынатын тиісті қорытындылары негізінде Комитет белгілейді.

      10. Сараптау кеңестерінің құрамына ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері бар мамандар кіреді.

      Сараптау кеңесінің мүшелерінде (кемінде 1/3 (үштен бір)) халықаралық ақпараттық Web of science (Вэб оф Сайнс) және Scopus (Скопус) базалар бойынша сілтеме индексі – Хирш индексі 2 (екі) және одан жоғары; және (немесе) халықаралық ақпараттық Web of science (Вэб оф Сайнс) және Scopus (Скопус) базаларының деректері бойынша 1 (бірінші), 2 (екінші) және 3 (үшінші) квартильге кіретін халықаралық рецензияланатын басылымдарда жарияланымдары бар; және (немесе) халықаралық патенттері бар; және (немесе) Басылымдар тізбесіне кіретін журналдарда 10 (он) жарияланымы бар; және (немесе) 10 (он) ғылыми және (немесе) шығармашылық еңбектері (өнертану бағыты бойынша) бар.

      Сараптау кеңестерінің құрамына ЖОО бірінші басшылары және мемлекеттік қызметшілер (Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарына, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне, Қазақстан Республикасының прокуратура органдарына және Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне ведомстволық бағынысты жоғары әскери, арнайы оқу орындарының немесе ғылыми ұйымдарының өкілдерін қоспағанда), сондай-ақ ерекше мәртебесі жоқ ЖОО-лар жанындағы диссертациялық кеңестердің төрағалары және мүшелері кірмейді.

      Мамандар осы тармақтың талаптарына сәйкес болған жағдайда, Комитет Сараптау кеңестерінің құрамын 3 (үш) жыл мерзімге бекітеді. Бір Сараптау кеңесінің құрамына кемінде 6 (алты) адам кіреді. Сараптау кеңестерінің мүшелері өздерінің функцияларын қатарынан 2 (екі) мерзімнен артық орындай алмайды. 1 (бір) жылда Сараптау кеңесінің отырыстарында 3 (үш) реттен артық болмаған немесе өз міндеттерін дұрыс орындамаған жағдайда, Сараптау кеңесінің мүшесі Сараптау кеңесінің құрамынан шығарылады.

      Сараптау кеңесінің құрамында бір ұйымның өкілдері болып табылмайтын төраға, төрағаның орынбасары және ғалым хатшы тағайындалады.

      Сараптау кеңесінің мүшелері аттестаттау істерін сараптамасын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен ақылы түрде жүзеге асырады.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      11. Сараптау кеңесінің функциялары:

      1) аттестациялық істер және диссертациялардың Қағиданың және Үлгі ереженің талаптарына сәйкестігін сараптау;

      2) диссертацияның ғылыми нәтижелерін жариялауға арналған ғылыми басылымдардың тізбесін сараптау;

      3) диссертациялық кеңестер жұмысын талдау;

      4) философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор даярлауды жетілдіру жөнінде ұсыныстарды қарау және ұсынымдар дайындау.

      12. Сараптау кеңесінің отырысы сараптау кеңесі төрағасының, ол болмаған жағдайда төраға орынбасарының басшылығымен өтеді.

      Сараптау кеңесінің отырысы бекітілген құрамының кемінде 2/3-сі (үштен екісі) болған жағдайда заңды болып саналады.

      Егер ашық дауыс беру кезінде кеңес мүшелерінің отырысына қатысушылардың 3/4-і дауыс берсе, қорытындылар мен ұсынымдар қабылданған болып есептеледі. Ғылымның бірнеше саласын қамтитын тақырыптар бойынша орындалған диссертацияларды тиісті Сараптау кеңестері қарайды.

      Сараптау кеңесі мүшелерінің қатысуы осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес келу парағымен расталады.

      Сараптау кеңесінің жұмыс материалдары Комитетте сақталады.

      13. Сараптау кеңесінде докторанттың, ізденушінің зерттеулері саласында маман болмаған жағдайда, Сараптау кеңесі диссертацияны ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым докторы, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор) немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі немесе философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі бар сыртқы сарапшыға жібереді. Сондай-ақ Сараптау кеңесі шешімінің негізінде докторант Сараптау кеңесінің отырысына шақырылады.

      14. Сараптау кеңесінің қорытындысы қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Комитет докторантқа философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру (бас тарту) туралы тиісті бұйрық шығарады.

      Докторант Сараптау кеңесінің диссертация бойынша теріс қорытындысымен Комитеттің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту туралы шешімі қабылданғаннан кейін 1 (бір) ай ішінде танысады.

      Ескерту. 14-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежелерін беруден бас тартылған жағдайда, докторант диссертацияны алдыңғы қорғаудан кем дегенде бір жылдан кейін қайта қорғауға ұсынады.

      Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережеде белгіленген диссертация қорғау рәсімінің бұзылғаны анықталған жағдайда Комитет 2 (екі) жұмыс күні ішінде диссертациялық кеңеске ескертулер жолдайды. Бұл ретте аттестаттау іс осы Қағидаларда белгіленген тәртіппен қаралуға тиіс.

      Ескерту. 15-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      16. Теріс шешім қабылданған жағдайда, Комитеттің және диссертация дайындалған ЖОО-ның интернет-ресурстарында осындай шешім қабылдаудың себептері көрсетілген ақпарат, сондай-ақ ғылыми кеңесшілер, диссертациялық кеңес және ресми рецензенттер туралы мәліметтер орналастырылады. Мемлекеттік құпиялары бар диссертация бойынша теріс шешім қабылданған жағдайда, ақпарат Комитеттің және ЖОО-ның интернет-ресурстарында орналастырылмайды. Диссертацияны қайта қорғаудан кейін Комитет оң шешім қабылдаған жағдайда, теріс шешім туралы ақпарат ЖОО-ның және Комитеттің интернет-ресурстарынан алынады.

      17. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері берілген тұлғаларға "Мемлекеттік үлгідегі білім беру туралы құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу мемлекеттік тізімінде № 10348 болып тіркелген) (бұдан әрі - № 39 бұйрық) бекітілген нысан бойынша мемлекеттік үлгідегі дипломдар беріледі.

      Дәреже беру туралы ақпарат шешім қабылданған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Комитеттің интернет-ресурстарында орналастырылады.

      18. Қазақстан Республикасында Комитет № 39 бұйрықпен бекітілген нысан бойынша берген дәрежелердің берілген дипломдары танылады.

4-тарау. Диссертациясын шетелде қорғаған тұлғаларға философия
докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      19. Ғылыми дәрежелер, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін шетелде алған Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру аталған дәрежелердің баламалылығын тану арқылы жүзеге асырылады. Баламалылықты тану рәсімін осы Қағиданың 20, 21, 22-тармақтарында белгіленген тәртіпте өздерінің жеке өтініштері (ерікті нысанда) және (немесе) үміткер жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты (ерікті нысанда) бойынша Комитет жүргізеді.

      20. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерінің баламалылығын тану рәсімі екі кезеңнен тұрады:

      1) дәреженің берілгені туралы құжаттың түбірін растау;

      2) диссертацияның Қағиданың 4-7 тармақтарына сәйкестігін сараптау.

      21. Шетелде алынған ғылыми дәрежесі, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері дипломдарының баламалылығын тану келесі санаттар:

      1) аспирантураның, докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге жіберілген "Болашақ" халықаралық стипендиясын иеленуші Қазақстан Республикасының азаматтары үшін;

      2) академиялық рейтингтердің топ 500 қатарына (Джао Тонг Шанхай университеті, Таймс, QS) немесе U.S. News and World Report рейтингінің ұлттық университетінің топ 200 қатарына кіретін жоғары оқу орындарында диссертация қорғаған тұлғалар үшін;

      3) "Болашақ" халықаралық стипендиясын иеленушілерге оқу үшін ұсынылатын ұйымдардың тізіміне енгізілген Ресей Федерациясының ЖОО-ларында диссертация қорғаған адамдар үшін Қағиданың 20-тармағының 2) тармақшасында белгіленген рәсімдерсіз жүргізіледі;

      4) диссертацияларын Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғаған тұлғалар үшін.

      Ескерту. 21-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.04.2017 № 166 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      22. Егер шетелде қорғалған диссертацияда мемлекеттік құпиялар болса немесе диссертацияны Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, ұлттық қауіпсіздік органдары және Ішкі істер министрлігі ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бағдарламалары бойынша оқуға жіберген тұлға қорғаған жағдайда, баламалылығын тану рәсімі Қағиданың 20-тармағының 2) тармақшасында белгіленген рәсімдерсіз жүргізіледі.

      "Құпия" белгісін беру және ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бағдарламалары бойынша оқуға жіберілу фактісі Қағиданың 23-тармағының 12) тармақшасына сәйкес анықтамамен (ерікті нысанда) расталады.

      23. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ тұлғалардың шетелде алған ғылыми дәрежелерінің, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерінің баламалылығын тану рәсімін өткізу үшін ізденуші мынадай құжаттары бар аттестациялық істі Комитетке ұсынады:

      1) жеке өтініш (ерікті нысанда) және (немесе) ізденуші жұмыс істейтін ұйымның қолдаухаты (ерікті нысанда);

      2) жеке басты куәландыратын құжаттың нотариалды расталған көшірмесі;

      3) дәреженің берілгені туралы құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі немесе дәрежені беру туралы құжаттың нотариалды куәландырылған мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы. Диссертацияларын Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғаған тұлғалар үшін апостильденген немесе қорғау мемлекетінде диссертация қорғауын легализациялайтын диплом;

      4) мынадай ақпараттары бар дәреженің берілгені туралы құжатқа (транскрипт) қосымшаның нотариалды расталған көшірмесі: өткен оқу пәндері мен практикалардың, алған қорытынды бағалары мен бітіру біліктілік жұмыстарының көлемі (Қағиданың 21-тармағында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды). Транскрипт жоқ болған жағдайда өткен оқу пәндері мен практикалардың көлемі туралы мәліметтер және/немесе кандидаттық емтихан тапсырғаны туралы куәліктің көшірмесі;

      5) берік түптелген және электронды тасымалдағыштағы (CD-диск) диссертация. Шет тіліндегі диссертацияға мемлекеттік немесе орыс тіліндегі авторефераттың немесе кеңейтілген аннотацияның (40 мың баспа белгіден кем емес) нотариалды куәландырылған аудармасы қоса беріледі. Аннотацияда зерттеудің бастапқы деректері, мақсаты, міндеттері, таңдалған тақырыптың өзектілігі, негізгі ғылыми ережелері, қорытындылар мен ұсынымдар көрсетіледі (Қағиданың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);

      6) диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар тізімі мен көшірмесі (Қағиданың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);

      7) қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде аты, жөні, тегінің (болған жағдайда) жазылуы туралы мәлімет;

      8) жұмыс орны растаған 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болған жағдайда);

      9) диссертацияда автор мен дереккөзге сілтемесіз бөтен материалдың пайдаланылғанының тексерілгені туралы "Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - ҰМҒТСО) (ерікті нысанда) және диссертация қорғаған елдің уәкілетті органының анықтамасы (ерікті нысанда, болған жағдайда) (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);

      10) ҰМҒТСО (ерікті нысанда) диссертацияның бір данасын қабылдағаны туралы анықтамасы (Қағиданың 22-тармағында көрсетілген тұлғалар үшін ұсынылмайды);

      11) "Қазақстан Республикасы Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ-ның аспирантураның, докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге жіберу туралы еркін нысандағы анықтамасы (Қағиданың 21-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін);

      12) Қағиданың 22-тармағында көрсетілген тұлғалар үшін "құпия" белгісін беру және әскери білім беру арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары жүйесіндегі білім беру саласындағы уәкілетті органның ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бағдарламалары бойынша оқуға жіберуі туралы (ерікті нысанда) анықтама.

      Аттестациялық істерді қарау мерзімі олардың Комитетте тіркелген күнінен бастап 4 (төрт) айды құрайды. Аттестациялық істе көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда, Комитет аттестациялық істі қарамай қайтарады.

      Диссертация сыртқы сарапшыға жіберілген немесе ізденуші Сараптау кеңесінің отырысына шақырылған жағдайда, аттестациялық істің қарау мерзімі 1 (бір) айға созылады. Қарау мерзімінің созылғаны туралы Комитет ізденушіге мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдаған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде хабарлайды.

      Аттестациялық іс Комитетте қаралудан ізденушінің жеке өтініші (ерікті нысанда) болған жағдайда алынады.

      Ескерту. 23-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Білім және ғылым министрінің 14.04.2017 № 166 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 04.12.2017 № 606 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      24. Аттестациялық іс Қазақстан Республикасы азаматтарына, шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға шетелде берілген ғылыми дәрежесін, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін тану туралы қорытынды беретін Сараптау кеңесінде қаралады. Қорытынды Қағидаға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша беріледі.

      25. Сараптау кеңесінің теріс қорытындысы болған жағдайда, Комитет философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тарту туралы бұйрық шығарады.

      26. Сараптау кеңесінің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру бойынша оң қорытындысының негізінде ғылыми дәрежені, философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін шетелде алған Қазақстан Республикасының азаматтарына, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға Комитет № 39 бұйрықпен бекітілген формадағы мемлекеттік үлгідегі философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дипломын береді.

5-тарау. Апелляцияларды қарау

      27. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы диссертациялық кеңестің және Комитеттің шешіміне оның шыққан күнінен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде докторант, ізденуші апелляцияға бере алады. Апелляция философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған диссертациялық кеңеске немесе Комитетке беріледі. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін апелляция қарауға қабылданбайды.

      28. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру мәселелері бойынша дауларды сотқа дейін реттеу үшін апелляция берілген күннен бастап 1 (бір) ай ішінде Комитет құрамы өзінің 2 (екі) өкілінен және ғылыми кеңесші, рецензент, диссертациялық және Сараптау кеңестерінің мүшелері болып табылмайтын тиісті мамандық бойынша 3 (үш) ғалымнан тұратын апелляциялық комиссияны (бұдан әрі – комиссия) құрады.

      Комиссия құрылған күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде аттестациялық істің материалдарын қарайды және апелляция нәтижелері бойынша қорытынды дайындайды.

      29. Апелляциялық комиссияның қорытындысы комиссия мүшелерінің көпшілік ашық дауыс беруі негізінде қабылданады және оған комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

      30. Комиссия өз қызметінде Қағиданы, Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережені басшылыққа алады.

      31. Апелляциялық комиссияның қорытындысына қол қойылған күнінен бастап Комитет күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелесін беру/беруден бас тарту туралы тиісті бұйрық шығарады және ол туралы шағымданушыға хабарлайды.

      32. Қағидамен реттелмейтін, оның ішінде философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беруден, апелляцияға беру мерзімін қалпына келтіруден бас тарту мәселелері бойынша даулар сот тәртібінде шешіледі.

6-тарау. Қазақстан Республикасындағы ерекше мәртебесі бар ЖОО-ларда қорғаған тұлғаларға философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру

      Ескерту. Қағида 6-тараумен толықтырылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 28.09.2018 № 512 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      33. Ерекше мәртебесі бар ЖОО диссертациялық кеңестің шешімі негізінде философия докторы (PhD) немесе бейіні бойынша доктор дәрежесін беру (беруден бас тарту) туралы тиісті бұйрықты шешім қабылдағаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде шығарады.

      34. Ерекше мәртебесі бар ЖОО-ның бұйрығымен философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелері берілген тұлғаларға жеке үлгідегі дипломдар бұйрық шыққаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде беріледі.

      Ерекше мәртебесі бар ЖОО-ның интернет-ресурсында философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы ақпарат диссертациялық кеңес шешім қабылдағаннан бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде орналастырылады.

      35. Ерекше мәртебесі бар ЖОО философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесі жөніндегі дипломды беру тәртібін өздері анықтайды.

      36. Философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас тартылған жағдайда докторант диссертациясын қайта қорғауға ұсынады, бірақ ерекше мәртебесі бар ЖОО-да өткен алдыңғы қорғаудан бір жыл өткеннен кейін.

  Дәрежелерді
беру Қағидасына
1-қосымша
  Нысан

_______________________________бойынша Сараптау кеңесінің қорытындысы

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 24.05.2019 № 230 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ ж. "_____" _________                                     № ________ хаттама

      Тыңдалды:

      __________________________________________________ мамандығы бойынша

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _________________ тақырыбындағы диссертацияны қорғау негізінде докторант

      __________________________________________________________________

      (докторанттың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (бұдан әрі –Т.А.Ә.)

      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беру туралы

      қолдаухат бойынша 20___ ж. “____” _____________ (№ ___ хаттама)

      ____________________________________________________________________

                              (диссертациялық кеңестің шешімі туралы)

      № __________ іс.

      Сарапшы ___________________________________________ тыңдап және

      істің материалдарын талқылап, Сараптау кеңесі мынаны белгілейді:

      1. Диссертация тақырыбының Қазақстан Республикасында іске асырылатын

      ғылыми дамудың басым бағыттарына және/немесе мемлекеттік бағдарламаларға

      сәйкестігі

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Диссертацияны өзі жазу принципінің сақталуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Диссертацияда ішкі бірлік принципінің сақталуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Диссертацияда ғылыми жаңашылдық принципің сақталуы, негізгі ғылыми

      нәтижелері_________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Диссертацияда дәйектілік принципінің сақталуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Диссертацияда практикалық құндылығының принципінің сақталуы.

      Диссертацияның қолданбалы немесе теориялық мәні бар (керектісін сызу қажет).

      Диссертация нәтижелерін _________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (өнеркәсіптік ендіру ауқымы, тәжірибелік-өнеркәсіптік,

      ____________________________________________________________ енгізілді.

      зертханалық сынақтар, оқу процесінде пайдалану)

      Практикаға ендіру үшін __________________________________________

      ___________________________________________________________________

      (авторлық куәліктер, патенттер, алдын ала патенттер,

      зияткерлік меншік туралы куәліктер)

      ________________________________________________________________

      (ғылыми нәтижелерді пайдалану жөнінде теоретикалық ұсыныстар)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _________________________________________________________ұсынылады.

      7. Диссертацияда авторы мен дереккөзін көрсетпей бөтен материалды

      пайдаланғанының (плагиат) анықталуы _________________________________

                                                (бар немесе жоқ)

      Плагиат болған жағдайда пайдаланған дереккөзі көрсетілген салыстырмалы кесте қоса беріледі.

      8. Жарияланымдар толықтығының сәйкестігі:

      диссертация тақырыбы бойынша:

      барлығы ғылыми еңбек _______;

      оның ішінде:

      Комитет ұсынатын басылымдарда _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторға ие халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Scopus (Скопус) деректер базасына кіретін _______ ;

      zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизика жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер ______;

      басқа жарияланымдар _______ жарияланды.

      Жарияланымдар Қағидалардың 6-тармағына _______________________

                                          (сәйкес келеді/келмейді)

      9. Аттестациялық істің материалдарының Қағидалар талаптарына

      сәйкестігі___________________________________________________________

      Рецензенттер мен ғылыми кеңесшілердің бір-біріне тәуелсіздік қағидасының

      сақталуы____________________________________________

      Диссертациялық кеңес туралы үлгі ережеге сәйкес қорғау рәсімінің

      сақталуы___________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      10. Диссертациялық кеңеске ескертулер____________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. Сараптау кеңесінің шешімі (тармақшалардың біреуі толтырылады):

      1) Аттестациялық іс және докторанттың диссертациясы Қағидалардың барлық

      талаптарына сәйкес, Сараптау кеңесі Комитетке докторант

      ____________________________________________________________________

      (докторанттың Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      ____________________________________________________________мамандық

      бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін

      беруді ұсынады.

      2) Аттестациялық іс және докторанттың диссертациясы Қағидалардың тармағына

      сәйкес келмейді______________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (аттестациялық іс осы Қағидалардың қай тармақтарына сәйкес келмейтіні көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________.

      Сараптау кеңесі Комитетке докторант ___________________________________

                                    (докторанттың Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      __________________________________________________ мамандығы бойынша

      философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас

      тартуды ұсынады.

Дауыс беру нәтижелері:

"жақтап" дауыс бергені ____________


"қарсы" ____________


"қалыс қалғаны" ____________

Төраға

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

Ғалым хатшы

______________________________
(Т.А.Ә ол (болған жағдайда).)

Сарапшы

______________________________
(Т.А.Ә ол (болған жағдайда).)

  Ғылыми дәрежелерді
беру Қағидасына
2-қосымша

      Нысан

      "Бекітемін"

      Қазақстан Республикасы

      Білім және ғылым министрлігі

      Білім және ғылым саласындағы

      бақылау комитетінің төрағасы

      ____________________________

      20__ ж. " ___"_____

____________________сараптау кеңесінің келу парағы

      20___ ж. " ___"_____

Тегі, а.ә (болған жағдайда).

Сараптау объектісі, қорытындылар саны

Сағат саны

Сараптау кеңесі мүшесінің қолы

Сараптау кеңесі төрағасының қолы

қорытындылар

жұмысқа қатысу, сағат

  Дәрежелерді
беру Қағидасына
3-қосымша

      Нысан

_____________________________ бойынша Сараптау кеңесінің қорытындысы

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 24.05.2019 № 230 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      20__ ж. "____" __________                                     № _______ хаттама

      Тыңдалды:

      ________________________________________________ мамандығы бойынша

      ___________________________________________________________________

      ______________________________________________________________ алған

                        (мемлекет, ұйым)

      ____________________________________________________________________

      (ізденушінің тегі, аты, әкесінің аты (бұдан әрі -Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      ____________________________________________________________________

      дәреже туралы дипломның баламалылығын тану туралы қолдау хат (жеке өтініш)

      бойынша берілген _____________№ аттестациялық іс.

      Диссертация тақырыбы:_______________________________________________

      ____________________________________________________________________

      Сарапшы ___________________________________________ тыңдап және

                        (Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      істің материалдарын талқылап, Сараптау кеңесі мынаны белгіледі:

      1. Диссертация тақырыбының өзектілігін бағалау (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды)______________

      ____________________________________________________________________

      (ғылым мен техниканың дамуына, қоғамдық практика сұраныстарына сәйкестігі)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      2. Диссертацияны өзі жазу принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      3. Диссертацияда ішкі бірлік принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      4. Диссертацияда ғылыми жаңашылдық принципінің сақталуы, негізгі ғылыми

      нәтижелері (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін

      толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      5. Диссертацияда дәйектілік принципінің сақталуы (Қағидалардың 21 және

      22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      6. Диссертацияда практикалық құндылығының принципінің сақталуы

      (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      диссертация нәтижелері___________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (өнеркәсіптік ендіру ауқымы, тәжірибелік-өнеркәсіптік,

      ____________________________________________________________________

      зертханалық сынақтар, оқу процесінде пайдалану)

      ____________________________________________________________ендірілді;

      практикаға ендіру үшін __________________________________________

      ____________________________________________________________________

      (авторлық куәліктер, патенттер, алдын ала патенттер,

      зияткерлік меншік туралы куәліктер)

      ____________________________________________________________________

      (ғылыми нәтижелерді пайдалану жөнінде теоретикалық ұсыныстар)

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      _________________________________________________________ұсынылады.

      7. Диссертацияда авторы мен дереккөзін көрсетпей бөтен материалды

      пайдаланғанының (плагиат) анықталуы _________________________________

      ____________________________________________________________________

                        (бар немесе жоқ)

      Плагиат болған жағдайда пайдаланған дереккөзі көрсетілген салыстырмалы кесте қоса беріледі.

      8. Диссертация тақырыбы бойынша (Қағидалардың 21 және 22-тармақтарында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылмайды):

      барлығы ғылыми еңбек _______;

      оның ішінде:

      Комитет ұсынатын басылымдарда _______ ;

      шетелдік ғылыми басылымдарда _________;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) ақпараттық компаниясының деректер базасында нөлдік емес импакт-факторға ие халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Scopus (Скопус) _______ ;

      zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) деректер базасына кіретін халықаралық рецензияланатын ғылыми журналдарда _______ ;

      Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының деректер базасына енгізілген шетелдік патенттер ______;

      басқа жарияланымдар _______ жарияланды.

      Жарияланымдар Қағидалардың 6-тармағына _______________________

      (сәйкес келеді/келмейді)

      9. "Қазақстан Республикасы Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ-ның аспирантураның, докторантураның кәсіптік білім беру бағдарламаларын меңгеруге жіберу туралы анықтаманың болуы (Қағидалардың 21-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар үшін толтырылады):

      ____________________________________________________________________

      23-тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 10) және 11) тармақшаларына сәйкес

      құжаттар болуы ______________________________________________________.

      10. Диссертация (Қағидалардың 21-тармағының 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғалар үшін):

      500 академиялық рейтингтердің тобына (Джао Тонг Шанхай университеті, Таймс, QS (КЮЭС)) немесе News (Ньюс) рейтингінің 200 ұлттық университетінің тобына кіретін

      ЖОО-да_______________________

      ________________________________________________________________;

                        (қажетін сызу, мемлекетті, ЖОО көрсету)

      немесе "Болашақ" халықаралық стипендиясын иеленушілеріне ұсынылатын ұйымдар тізіміне енгізілген Ресей Федерациясының ЖОО-да

      ____________________________________________________________________;

                        (ЖОО аталуы)

      немесе Тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуразия экономикалық қауымдастығына кірмейтін мемлекеттерде қорғалған ______________________

      ____________________________________________________________________

                        (мемлекетті, ЖОО көрсету).

      23-тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 10) тармақшаларына сәйкес құжаттар болуы

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. "Құпия" белгісін беру және әскери білім беру арнайы мемлекеттік және құқық қорғау органдары жүйесіндегі білім беру саласындағы уәкілетті органның ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бағдарламалары бойынша оқуға жіберуі туралы анықтаманың болуы (Қағидалардың 22-тармағында көрсетілген тұлғалар

      үшін):_________________

      ____________________________________________________________________.

      Құжаттардың 23 тармақтың 1), 2), 3), 7), 8), 12)-тармақшаларына сәйкес болуы

      ______________________________________________________________.

      12. Сараптау кеңесінің шешімі (тармақшалардың біреуі толтырылады):

      1) Ізденушінің аттестациялық ісі Қағидалардың барлық талаптарына сәйкес,

      Сараптау кеңесі Комитетке ізденуші ________________________________

                                    (ізденушінің Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      ____________________________________________________________мамандық

      бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін

      беруді ұсынады.

      2) Ізденушінің аттестациялық ісі Қағидалардың _____ тармағына сәйкес

      келмейді_____________________________________________________________

      (аттестациялық іс осы Ереженің қай тармақтарына сәйкес келмейтіні көрсетіледі)

      ____________________________________________________________________.

      Сараптау кеңесі Комитетке ізденуші_____________________________________

                                          (ізденушінің Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

      дипломының баламалылығын танудан және _____________________

      __________________________________________________________ мамандығы

      бойынша философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежесін беруден бас

      тартуды ұсынады.

Дауыс беру нәтижелері:

"жақтап" дауыс бергені ____________


"қарсы" ____________


"қалыс қалғаны" ____________

Төраға

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

Ғалым хатшы

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

Сарапшы

______________________________
(Т.А.Ә (ол болған жағдайда).)

     

  Қазақстан Республикасы
  Білім және ғылым министрінің
  2011 жылғы 31 наурыздағы
  № 127 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің кейбір күші жойылған бұйрықтарының тізімі

      1. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2141 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2003 жыл, № 15, 842-құжат), 2012 жылғы 1 шілдеден бастап күшін жоятын 3, 4, 7-12, 35 (бірінші бөлім), 36, 42-44, 50 тармақтарды қоспағанда.

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2011.11.25 № 492 (ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      2. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 1 наурыздағы № 159 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2724 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 15, 95-бап).

      3. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2004 жылғы 9 маусымдағы № 535 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2906 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 15, 97-бап).

      4. "Ғылыми дәрежелер беру ережелелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2005 жылғы 12 сәуірдегі № 234 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3590 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілер бюллетенінде жарияланған, 2005 жыл, № 14, 75-бап).

      5. "Ғылыми дәрежелер беру ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2003 жылғы 10 қаңтардағы № 16 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 17 қазандағы № 485 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4990 болып тіркелген, "Заң газетінде" жарияланған, 2007 жылғы 30 қарашада, № 184 (1387).

Об утверждении Правил присуждения степеней

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 мая 2011 года № 6951.

      Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

      В целях реализации подпункта 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить Правила присуждения степеней согласно приложению 1 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Комитету по контролю в сфере образования и науки (Бектемесов М.А.):

      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) после государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.

      3. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра образования и науки Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра Орунханова М.К.

      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

      Министр Б. Жумагулов

  Приложение 1
  к приказу Министра образования
  и науки Республики Казахстан
  от 31 марта 2011 года № 127


Правила присуждения степеней

      Сноска. Заголовок Правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      Сноска. Правила в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.07.2016 № 468 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила присуждения степеней (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 14) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года "О науке" (далее – Закон "О науке") и определяют порядок присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. В Правилах используются следующие понятия:

      1) аттестационное дело – пакет документов, представляемых для присуждения степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Комитет);

      2) доктор по профилю – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по соответствующей сфере профессиональной деятельности и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об Образовании" (далее – Закон "Об образовании");

      3) диссертация - квалификационная научная работа, защищенная в Республике Казахстан по конкретной специальности в рамках образовательной программы по подготовке доктора философии (PhD), доктора по профилю, или за рубежом;

      4) Экспертный совет - консультативно-совещательный орган при Комитете по соответствующему научному направлению, который проводит экспертизу диссертации на соответствие требованиям Правил;

      5) доктор философии (PhD) – степень, присуждаемая лицам, освоившим программу докторантуры по научно-педагогическому направлению и защитившим диссертацию в Республике Казахстан или за ее пределами, признанная в порядке, установленном Законом "Об образовании".

      3. Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах при организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан (далее - ВУЗ), имеющих особый статус, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждаются ВУЗами, имеющими особый статус, самостоятельно в порядке, установленном в главе 6 настоящих Правил.

      Докторантам, защитившим диссертации в диссертационных советах вузов, не имеющих особого статуса, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю присуждает Комитет с учетом заключения Экспертного совета (по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам) и в порядке, установленном в главе 3 настоящих Правил.

      Сноска. Пункт 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 2. Порядок присуждения степени доктора философии
(PhD), доктора по профилю

      4. Диссертация выполняется под руководством отечественного и зарубежного научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта.

      Диссертация, содержащая государственные секреты, выполняется под руководством двух отечественных научных консультантов, имеющих ученые степени (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академические степени доктора философии (PhD), доктора по профилю или степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и являющихся специалистами в области научных исследований докторанта, либо имеющих воинское (специальное) звание не ниже полковника с опытом научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет и активно занимающимся научными исследованиями в области научных исследований докторанта.

      Тема диссертации (на дату ее утверждения) соответствует направлениям развития науки, которые формируются Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 18 Закона "О науке" и/или государственным программам (за исключением диссертаций, представленных на признание эквивалентности ученых степеней, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства).

      5. Диссертация выполняется с соблюдением принципов самостоятельности, внутреннего единства, научной новизны, достоверности и практической ценности и академической честности.

      Принцип самостоятельности означает, что диссертация пишется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку, развитие техники и технологий.

      Принцип внутреннего единства означает, что диссертация обладает внутренним единством, все разделы и положения диссертации логически взаимосвязаны; научные положения, полученные результаты и рекомендации должны соответствовать поставленным в диссертации целям и задачам. Предложенные автором новые решения (принципы, методы) аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями.

      Принцип научной новизны означает, что научные результаты, положения, рекомендации и выводы диссертации являются новыми и диссертация содержит:

      новые научно обоснованные теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность которых квалифицируется как новое научное достижение или имеет важное значение для развития конкретных научных направлений;

      либо научно обоснованные технические, технологические, экономические или управленческие решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие экономики страны.

      Принцип достоверности означает, что результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий (если применимо); для диссертаций, выполненных по естественным, техническим, медицинским, сельскохозяйственным специальностям теоретические выводы, модели, выявленные взаимосвязи и закономерности доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием; для специальностей группы "Образование" результаты доказаны на основе педагогического эксперимента (если применимо).

      Принцип практической ценности диссертации означает, что в диссертации, имеющей прикладное значение, приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, подтвержденные авторскими свидетельствами, патентами, свидетельствами интеллектуальной собственности, актами внедрения в производство и другими официальными документами, а в диссертации, имеющей теоретическое значение рекомендации по использованию научных выводов.

      Принцип академической честности означает соблюдение автором диссертации прав и законных интересов других авторов и отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования, а также использование чужого текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (далее - плагиат). Не допускается также применение технических средств и приемов в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

      6. Основные научные результаты диссертации на соискание степени доктора философии (PhD), доктора по профилю публикуются до защиты диссертации не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе: не менее 3 (трех) статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый уполномоченным органом в соответствии с подпунктом 121) пункта 16 Положения о Министерстве образования и науки Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 (далее – Перечень изданий); 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале.

      Статьи в международных рецензируемых научных журналах учитываются в зависимости от направления подготовки, а именно:

      1) по направлениям подготовки кадров 8D05 Естественные науки, математика и статистика, 8D06 Информационно-коммуникационные технологии, 8D07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, 8D08 Сельское хозяйство и биоресурсы, 8D09 Ветеринария, 8D10 Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина), 8D11 Услуги в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации или входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал);

      2) для остальных направлений подготовки кадров в изданиях, имеющих ненулевой импакт-фактор по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или индексируемых в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) (разделы Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс)) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс); а также в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 25 хотя бы по одной из научных областей, соответствующих содержанию диссертации, или входящих в базу данных JSTOR (ДЖЕЙСТОР).

      Статьи в международных рецензируемых научных журналах соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах, и публикуются в текущих номерах. При этом на момент публикации статьи или защиты диссертации журнал имеет показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) или импакт-фактор (или индексируется) в базе данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн).

      В случае наличия научных статей, превышающих требуемое количество в международных рецензируемых научных журналах, они учитываются как статьи в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

      Зарубежные патенты, включенные в базу данных Web of Science Core Collection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс), учитываются как публикации в международных рецензируемых научных изданиях.

      При защите диссертаций, содержащих государственные секреты или сведения для служебного пользования, основные результаты диссертации публикуются не менее, чем в 7 (семи) публикациях по теме диссертации, в том числе не менее 4 (четырех) статей - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий.

      Для лиц, защитивших диссертации за рубежом, учитываются научные труды, опубликованные на момент подачи аттестационного дела в Комитет. При этом необходимо не менее 7 (семи) публикаций, в том числе: не менее 3 (трех) статей (и/или обзоров) - в научных изданиях, включенных в Перечень изданий, и/или 3 (трех) статей - в зарубежных научных изданиях; 1 (одной) статьи - в международном рецензируемом научном журнале. Статья в международном рецензируемом научном журнале учитывается согласно подпунктам 1) и 2) настоящего пункта.

      Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. В диссертации отмечаются ссылками:

      1) источники цитируемых материалов или отдельных результатов с указанием полных выходных данных;

      2) охранные документы на разработки, полученные им самостоятельно или в соавторстве;

      3) научные работы по теме диссертации, выполненные им самостоятельно или в соавторстве.

      В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (далее - плагиат) диссертационным советом или Комитетом принимается отрицательное решение без права повторной защиты.

Глава 3. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, не имеющих особого статуса

      Сноска. Заголовок главы 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      8. Срок рассмотрения аттестационных дел, представляемых в Комитет диссертационным советом в соответствии с пунктом 20 Типового положения о диссертационном совете, утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 126 (далее – Типовое положение о диссертационном совете) (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6929), составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При приглашении докторанта на заседание Экспертного совета срок рассмотрения продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает диссертационному совету в течение 7 (семи) рабочих дней со дня продления.

      Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) докторанта или ходатайства диссертационного совета (в произвольной форме).

      9. Соответствие диссертаций требованиям Правил устанавливается в Комитете на основании заключения Экспертного совета по соответствующим группам специальностей.

      10. В состав Экспертных советов входят специалисты, имеющие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академическую степень доктора философии (PhD), доктора по профилю или степень доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Члены Экспертного совета (не менее 1/3 (одной третьей)) имеют индекс цитируемости - индекс Хирша 2 (два) и более в международных системах цитирования Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус); и (или) публикации в международных рецензируемых научных журналах, входящих в 1 (первый), 2 (второй) и 3 (третий) квартиль по данным информационной базы Web of Science (Вэб оф Сайнс) или Scopus (Скопус); и (или) международные патенты; и (или) не менее 10 (десяти) публикаций в изданиях из Перечня изданий); и (или) 10 (десять) научных и (или) творческих трудов (по направлению искусство).

      В состав Экспертных советов не включаются первые руководители ВУЗов и государственные служащие (за исключением представителей военных, специальных учебных заведений или научных организаций, подведомственных органам национальной безопасности Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан, органам прокуратуры Республики Казахстан и Министерству обороны Республики Казахстан), а также председатели и члены диссертационных советов при ВУЗах, не имеющих особого статуса.

      При соответствии специалистов требованиям настоящего пункта Комитет утверждает составы Экспертных советов сроком на 3 (три) года. В один Экспертный совет включается не менее 6 (шести) человек. Члены Экспертных советов не могут исполнять свои функции более 2-х (двух) сроков подряд. В случае отсутствия на заседаниях экспертного совета более 3-х (трех) раз за 1 (один) год или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, член экспертного совета исключается из состава Экспертного совета.

      В состав Экспертного совета назначаются председатель, заместитель председателя и ученый секретарь, которые не являются представителями одной организации.

      Члены Экспертного совета осуществляют экспертизу аттестационных дел на возмездной основе в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      11. Функциями Экспертного совета являются:

      1) экспертиза аттестационных дел и диссертаций на соответствие требованиям Правил и Типового положения о диссертационном совете;

      2) экспертиза перечня научных изданий для публикации научных результатов диссертаций;

      3) анализ работы диссертационных советов;

      4) рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по совершенствованию подготовки докторов философии (PhD), докторов по профилю.

      12. Заседания Экспертного совета проводятся под руководством председателя экспертного совета, при его отсутствии заместителя председателя.

      Заседания считаются правомочными при наличии не менее 2/3 (двух третей) его утвержденного состава.

      Заключения и рекомендации при открытом голосовании считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 3/4 присутствующих на заседании членов совета. Диссертации, выполненные по темам, охватывающим несколько отраслей наук, рассматриваются соответствующими экспертными советами.

      Участие членов Экспертного совета подтверждается явочным листом заседания Экспертного совета согласно приложению 2 к Правилам.

      Рабочие материалы Экспертных советов хранятся в Комитете.

      13. При отсутствии в Экспертном совете специалиста в области исследований докторанта, соискателя экспертный совет направляет диссертацию внешнему эксперту с ученой степенью (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) или академической степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю или степенью доктора философии (PhD), доктора по профилю. Также на основании решения Экспертного совета докторант приглашается на заседание экспертного совета.

      14. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия заключения Экспертным советом Комитет издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Докторант знакомится с отрицательным заключением Экспертного совета по диссертации в течение 1 (одного) месяца после принятия решения Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      15. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты.

      При выявлении нарушения процедуры защиты диссертации, установленной в Типовом положении о диссертационном совете, Комитет в течение 2-х (двух) рабочих дней направляет замечания диссертационному совету. При этом аттестационное дело подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      16. При принятии отрицательного решения на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа, в котором была подготовлена диссертация, размещается информация с указанием причины принятия такого решения, а также сведения о научных консультантах, диссертационном совете и официальных рецензентах. При принятии отрицательного решения по диссертациям, содержащим государственные секреты, информация на интернет-ресурсах Комитета и ВУЗа не размещается. При принятии положительного решения Комитетом после повторной защиты диссертации информация об отрицательном решении снимается с интернет-ресурса ВУЗа и Комитета.

      17. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, выдаются дипломы государственного образца по форме, утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 "Об утверждении видов и форм документов об образовании государственного образца и Правила их выдачи" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10348) (далее – приказ № 39).

      Информация о присуждении степени размещается на интернет-ресурсах Комитета в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения.

      18. В Республике Казахстан признаются дипломы степеней, выданные Комитетом по форме, утвержденной приказом № 39.

Глава 4. Присуждение степени доктора философии (PhD),
доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию за
рубежом

      19. Присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, получившим ученые степени, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю за рубежом, осуществляется путем признания эквивалентности указанных ими степеней. Процедура признания эквивалентности проводится Комитетом по личному заявлению (в произвольной форме) и (или) ходатайству организации (в произвольной форме), где работают претенденты в порядке, установленном в пунктах 20, 21, 22 Правил.

      20. Процедура признания эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, состоит из двух этапов:

      1) установления подлинности документа о присуждении степени;

      2) экспертизы диссертации на соответствие пунктам 4-7 Правил.

      21. Признание эквивалентности дипломов ученой степени, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом, проводится без процедур, установленных в подпункте 2) пункта 20 Правил для следующих категорий:

      1) для граждан Республики Казахстан - обладателей международной стипендии "Болашак", направленных на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры;

      2) для лиц, которые защитили диссертации в ВУЗах, входящих в топ 500 академических рейтингов (Шанхайского университета Джао Тонг, Таймс, QS) или топ 200 национальных университетов рейтинга U.S. News and World Report;

      3) для лиц, которые защитили диссертации в ВУЗах Российской Федерации, включенных в список организаций, рекомендуемых для обучения обладателям международной стипендии "Болашак";

      4) для лиц, защитивших диссертации в странах, не входящих в Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз.

      Сноска. Пункт 21 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14.04.2017 № 166 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      22. В случае, если диссертация, защищенная за рубежом, содержит государственные секреты или защищена лицом, направленным на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров Министерством обороны, органами национальной безопасности, Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, процедура признания эквивалентности проводится без процедур, установленных в подпункте 2) пункта 20 Правил.

      Назначение грифа "секретно" и факт направления на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров подтверждаются справкой (в произвольной форме) согласно подпункту 12) пункта 23 Правил.

      23. Для проведения процедуры признания эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, соискатель представляет в Комитет аттестационное дело, которое включает следующие документы:

      1) личное заявление (в произвольной форме) или ходатайство организации (в произвольной форме), где работает соискатель;

      2) нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность;

      3) нотариально засвидетельствованная копия документа о присуждении степени или нотариально засвидетельствованный перевод о присуждении степени на государственном или русском языке. Для лиц, защитивших диссертации в странах, не входящих в Содружество независимых государств и Евразийский экономический союз, апостилированный либо легализованный диплом, подтверждающий факт защиты диссертации в стране защиты;

      4) нотариально заверенная копия приложения к документу о присуждении степени (транскрипт) с наличием следующей информации: объем пройденных учебных дисциплин и практик, полученных итоговых оценок и выпускных квалификационных работ (для лиц, указанных в пункте 21 Правил не представляется). При отсутствии транскрипта представляются сведения об объеме пройденных учебных дисциплин и практик и/или копия удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов;

      5) диссертация в твердом переплете и на электронном носителе (CD-диске). К диссертации на иностранном языке прилагается нотариально засвидетельствованный перевод автореферата или расширенной аннотации (не менее 40 (сорока) тысяч печатных знаков) на государственном или русском языке. В аннотации отражаются выходные данные, цели, задачи исследования, актуальность избранной темы, основные научные положения, выводы и рекомендации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

      6) список и копии публикаций по теме диссертации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

      7) сведения о написании фамилии, имени и отчества (при его наличии) гражданина на казахском, русском и английском языках;

      8) копия документа, подтверждающая трудовую деятельность согласно Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, заверенная по месту работы (при наличии);

      9) справка Акционерного общества "Национальный центр государственной научно-технической экспертизы" (далее - НЦГНТЭ) (в произвольной форме) и справка уполномоченного органа страны (в произвольной форме, при наличии), в которой защищена диссертация, по проверке диссертации на использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не представляется);

      10) справка НЦГНТЭ (в произвольной форме) о приеме одного экземпляра диссертации (для лиц, указанных в пункте 22 Правил не представляется);

      11) справка Акционерного общества "Центр международных программ Республики Казахстан" о направлении на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры (для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 21 Правил) в произвольной форме;

      12) для лиц, указанных в пункте 22 Правил справка о назначении грифа "секретно" и/или направлении уполномоченным органом в сфере военного образования, образования в системе специальных государственных и правоохранительных органов на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, (в произвольной форме).

      Срок рассмотрения аттестационных дел составляет 4 (четыре) месяца со дня их регистрации в Комитете. При отсутствии в аттестационном деле указанных документов, Комитет возвращает аттестационное дело без рассмотрения.

      В случаях направления диссертации внешнему эксперту или приглашения соискателя на заседание Экспертного совета, срок рассмотрения аттестационных дел продлевается на 1 (один) месяц. О продлении сроков рассмотрения Комитет сообщает соискателю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия решения о продлении.

      Аттестационное дело снимается с рассмотрения Комитета при наличии личного заявления (в произвольной форме) соискателя.

      Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными приказом Министра образования и науки РК от 14.04.2017 № 166 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 04.12.2017 № 606 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Аттестационное дело рассматривается Экспертным советом, который дает заключение о признании эквивалентности ученых степеней, степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, полученных за рубежом гражданами Республики Казахстан, иностранцами и лицами без гражданства, Заключение Экспертного совета представляется по форме согласно приложению 3 к Правилам.

      25. При отрицательном заключении Экспертного совета Комитет издает приказ об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю.

      26. На основании положительного заключения Экспертного совета по присуждению степени доктора философии (PhD), доктора по профилю гражданам Республики Казахстан, иностранцам и лицам без гражданства, получившим ученую степень, степень доктора философии (PhD), доктора по профилю за рубежом, Комитет выдает диплом доктора философии (PhD), доктора по профилю государственного образца по форме, утвержденной приказом № 39.

Глава 5. Рассмотрение апелляций

      27. На решение диссертационного совета и Комитета об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня издания приказа докторант, соискатель может подать апелляцию. Апелляция подается в диссертационный совет, который принял решение об отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, или в Комитет. По истечении указанного срока апелляция к рассмотрению не принимается.

      28. Для досудебного урегулирования споров по вопросам присуждения степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, Комитет в течение 1 (одного) месяца со дня подачи апелляции создает апелляционную комиссию (далее - комиссия) в составе 2 (двух) представителей Комитета и 3 (трех) ученых по соответствующей специальности, не являющихся научными консультантами, рецензентами, членами диссертационного или Экспертного советов.

      Комиссия рассматривает материалы аттестационного дела и готовит заключение по результатам апелляции в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее создания.

      29. Заключение апелляционной комиссии принимается членами комиссии на основе открытого голосования большинством голосов и подписывается всеми членами комиссии.

      30. Комиссия руководствуется в своей деятельности Правилами, Типовым положением о диссертационном совете.

      31. Со дня подписания заключения апелляционной комиссии Комитет в течение 15 (пятнадцати) календарных дней издает соответствующий приказ о присуждении/отказе в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю и сообщает об этом заявителю.

      32. Споры, не урегулированные Правилами, в том числе по вопросам отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, восстановления срока подачи апелляции разрешаются в судебном порядке.


Глава 6. Присуждение степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, лицам защитившим диссертацию в диссертационных советах при ВУЗах Республики Казахстан, имеющих особый статус

      Сноска. Правила дополнены главой 6 в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 28.09.2018 № 512 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      33. ВУЗ, имеющий особый статус, на основании решения диссертационного совета издает соответствующий приказ о присуждении (отказе в присуждении) докторанту степени доктора философии (PhD) или доктора по профилю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

      34. Лицам, которым присуждена степень доктора философии (PhD), доктора по профилю приказом ВУЗа, имеющего особый статус, выдаются дипломы собственного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа.

      Информация о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю размещается на интернет-ресурсе ВУЗов, имеющих особый статус, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения диссертационного совета.

      35. Порядок выдачи диплома о присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю в ВУЗах, имеющих особый статус, определяется ими самостоятельно.

      36. В случае отказа в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю диссертация представляется докторантом на защиту повторно, но не ранее, чем через год после предыдущей защиты в ВУЗе, имеющем особый статус.

  Приложение 1
к Правилам присуждения
степеней

      Форма

Заключение Экспертного совета по
________________________________________________

      Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

протокол № ____

от “____”__________ 20__г.

      Слушали:
Дело № ___________
о решении диссертационного совета ___________________________________________
___________________________________________________________________________
от “____” ________________20___ г. (протокол № ___) по ходатайству о присуждении
степени доктора философии (PhD), доктора по профилю
____________________________________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.) докторанта)
на основании защиты диссертации на тему:________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
по специальности /направлению подготовки кадров_________________________
Заслушав эксперта ______________________________________и обсудив материалы дела,
Экспертный совет отмечает следующее:
1. Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки и/или
государственным программам, которые реализуются в Республике Казахстан
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности:
Диссертация имеет практическое или теоретическое значение (нужное подчеркнуть).
Результаты диссертации внедрены_______________________________________
____________________________________________________________________
(промышленное внедрение, опытно-промышленные, лабораторные испытания,
____________________________________________________________________
                  использование в учебном процессе)
____________________________________________________________________.
Для внедрения в практику предлагаются:
____________________________________________________________________
(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об
____________________________________________________________________
                  интеллектуальной собственности)
____________________________________________________________________
      (теоретические рекомендации по использованию научных результатов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат)
____________________________________________________________________
                                    (есть или нет)

      При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника заимствования.

      8. Соответствие полноты публикаций:

      по теме диссертации опубликовано:

      всего научных трудов _______;

      в том числе:

      в изданиях, рекомендуемых Комитетом _________;

      в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____;

      входящих в базу данных Scopus (Скопус)____;

      входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) _______;

      зарубежные патенты, включенные в базу данных Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс) _____;

      ________ другие публикации.

      Публикации ____________________________________________пункту 6 Правил.
                        (соответствуют или не соответствуют)
9. Соответствие материалов аттестационного дела требованиям Правил
____________________________________________________________________
Соблюдение принципа независимости друг от друга рецензентов и научных консультантов
____________________________________________________________________
Соблюдение процедуры защиты в соответствии с Типовым положением о диссертационном совете
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Замечания к диссертационному совету_________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):
1) Аттестационное дело и диссертация докторанта соответствует всем требованиям
настоящих Правил, Экспертный совет рекомендует Комитету присудить
__________________________________________________________________степень
                  (Ф.И.О (при его наличии).)
доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности
____________________________________________________________________.
2) Аттестационное дело и диссертация докторанта не соответствуют пункту Правил
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)
____________________________________________________________________.
Экспертный совет рекомендует Комитету отказать докторанту
____________________________________________________________________
                  (Ф.И.О (при его наличии).)
в присуждении степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по
специальности/направлению подготовки кадров __________________________.

Результаты голосования:

"за"

____________


"против"

____________


"воздержался"

____________

Председатель


_______________________
(Ф.И.О. (при его наличии).)

Ученый секретарь


_______________________
(Ф.И.О. (при его наличии).)

Эксперт


_______________________
(Ф.И.О. (при его наличии).)


  Приложение 2
к Правилам присуждения
ученых степеней

      Форма

  "Утверждаю"
председатель Комитета по контролю
в сфере образования и науки
Министерства образования и науки
Республики Казахстан

      _____________________

      "______" _________________ 20__ г.

Явочный лист
заседания Экспертного совета
________________

      "__" _________ 20___ г.

№ п.п.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Объект экспертизы, количество заключений

Количество часов

Подпись члена экспертного совета

Подпись председателя экспертного совета

заключения

Участие в работе, часы
  Приложение 3
к Правилам присуждения
степеней

      Форма

Заключение

      Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 24.05.2019 № 230 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Экспертного совета по _____________________________________________

протокол № ____

от “____”__________ 20__г.

      Слушали:

      Дело №___________

      Соискателя___________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (далее - Ф.И.О.))
по ходатайству (личному заявлению) ___________________________________________
о признании эквивалентности диплома степени
___________________________________________________________________________
по специальности___________________________________________________________,
полученной в _______________________________________________________________
                                    (страна, организация)
Тема диссертации____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заслушав эксперта ___________________________________________________________
                                    (Ф.И.О (при его наличии).)
и обсудив материалы дела, Экспертный совет отмечает следующее:
1. Оценка актуальности темы диссертации (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________________
      (соответствие развитию науки и техники, запросам общественной практики)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Соблюдение в диссертации принципа самостоятельности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Соблюдение в диссертации принципа внутреннего единства (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Соблюдение в диссертации принципа научной новизны, основные научные результаты
(для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Соблюдение в диссертации принципа достоверности (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Соблюдение в диссертации принципа практической ценности (для лиц, указанных в
пунктах 21 и 22 Правил не заполняется): результаты диссертации внедрены
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(промышленное внедрение, опытно-промышленные, лабораторные испытания,
____________________________________________________________________
использование в учебном процессе)
___________________________________________________________________;
для внедрения в практику предлагается:
____________________________________________________________________
(авторские свидетельства, патенты, предпатенты, свидетельство об
____________________________________________________________________
интеллектуальной собственности)
_____________________________________________________________________
      (теоретические рекомендации по использованию научных результатов)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
7. Соблюдение в диссертации принципа академической честности, наличие в диссертации
заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования (плагиат) (для
лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется)
_____________________________________________________________________
                        (плагиат есть или нет)

      При наличии плагиата приводится сравнительная таблица с указанием источника заимствования.

      8. По теме диссертации опубликовано (для лиц, указанных в пунктах 21 и 22 Правил не заполняется):

      всего научных трудов _______;

      в том числе:

      в изданиях, рекомендуемых Комитетом _________;

      в зарубежных научных изданиях _________;

      в международных рецензируемых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор или индексируемых в базе данных информационной компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analytics (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) _____;

      входящих в базу данных Scopus (Скопус)____;

      входящих в базы данных zbMath (збМат), MathScinet (МатСкайнет), Astrophysical journal (Астрофизикал жорнал), JSTOR (ДЖЕЙСТОР) _______;

      ________ другие публикации.

      Публикации _____________________________________________ пункту 6 Правил.
                        (соответствуют или не соответствуют)

      9. Наличие справки Акционерного общества "Центр международных программ Республики Казахстан" (в произвольной форме) о направлении на обучение по профессиональным образовательным программам аспирантуры, докторантуры (заполняется для лиц, указанных в подпункте 1) пункта 21 Правил) _____________________________________________________________

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10), 11) пункта 23:

      ________________________________________________________

      10. Диссертация защищена (для лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) пункта 21 Правил):

      в ВУЗе, который входит в топ 500 академических рейтингов (Шанхайского университета Джао Тонг, Таймс, QS (КЮЭС)) или топ 200 национальных университетов рейтинга News (Ньюс)

      ________________________________________________________;
                  (нужное подчеркнуть, указать страну, ВУЗ)
или в ВУЗе Российской Федерации, включенном в список организаций, рекомендуемых для
обучения обладателям международной стипендии "Болашак"
_______________________________________________________________;
                  (наименование вуза)
или в стране, не входящей в Содружество независимых государств и Евразийский
экономический союз_________________________________________________
___________________________________________________________________
                        (указать страну и вуз)

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 10) пункта 23

      ____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________

      11. Наличие справки о назначении грифа "секретно" и/или направлении на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, уполномоченным органом в сфере военного образования, образования в системе специальных государственных и правоохранительных органов (для лиц, указанных в пункте 22 Правил):

      ___________________________________________________________________.

      Наличие документов в соответствии с подпунктами 1), 2), 3), 7), 8), 12) пункта 23

      _____________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________.

      12. Решение Экспертного совета (заполняется один из подпунктов):

      1) аттестационное дело соискателя соответствует всем требованиям Правил, Экспертный совет рекомендует Комитету признать эквивалентным диплом

      ____________________________________________________________________

      по специальности _____________________________________________________ и присудить _________________________________________________степень
                  (Ф.И.О (при его наличии).)
доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности
__________________________________________________________________________.
2) аттестационное дело соискателя не соответствует пункту _____Правил
___________________________________________________________________________.
(указывается каким пунктам настоящих Правил не соответствует аттестационное дело)
Экспертный совет рекомендует Комитету отказать соискателю_____________________
___________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О (при его наличии).)
в признании эквивалентности диплома _________________________________ по специальности _____________________________________________________ и не присуждать степень доктора философии (PhD), доктора по профилю по специальности _______________________________________________________.

Результаты голосования:

"за"

____________


"против"

____________


"воздержался"

____________

Председатель


_______________________
(Ф.И.О (при его наличии).)

Ученый секретарь


_______________________
(Ф.И.О (при его наличии).)

Эксперт


_______________________
(Ф.И.О (при его наличии).)        Приложение 2
  к приказу Министра образования
  и науки Республики Казахстан
  от 31 марта 2011 года № 127

Перечень
утративших силу некоторых приказов
Министра образования и науки Республики Казахстан

      1. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года, № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2141, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан 2003 г., № 15, ст. 842), за исключением пунктов 3, 4, 7-12, 35 (часть первая), 36, 42-44, 50, утрачивающих силу с 1 июля 2012 года.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра образования и науки РК от 25.11.2011 № 492 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 марта 2004 года № 159 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2724, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 95).

      3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 9 июня 2004 года № 535 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2906, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 15, ст. 97).

      4. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 апреля 2005 года № 234 "О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3590, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, 2005 г., № 14, ст. 75).

      5. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 октября 2007 года № 485 "О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 10 января 2003 года № 16 "Об утверждении Правил присуждения ученых степеней" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4990, опубликованный в "Юридической газете" от 30 ноября 2007 года, № 184 (1387).